Izvještaj sa 15. sjednice Upravnog odbora SRS F BiH

ZAPISNIK
Sa 15. sjednice Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine održanoj dana 15.03.2008 godine u Sarajevu , u prostorijama saveza sa pocetkom u 10.00 sati.
Sjednici prisutni clanovi U.O. Christian Oršolic, Ermin Hadžic, Rifet Hadžihasanovic, Fikret Kurtovic, Ahmo Gogic, Hilmija Širbegovic, Zijo Terovic, Milorad curcic, Stipo culjak i Milenko Radic, odsutan Tihomir Popovic.
Prisutan predsjednik nadzornog odbora Nikola Konjevod, te glavni federalni poljoprivredni inspektor Mehmed celigija i federalni poljoprivredni inspektor Hajrudin Bosovic.
Predloženi dnevni red je dopunjen te je

jednoglasno usvojen slijedeci :

DNEVNI RED :

1. Upoznavanje Federalnih poljoprivrednih inspektora o problemima na terenu vezano za primjenu zakona o slatkovodnom ribarstvu i pravilnika o od strane svih predstavnika kanona – županija ponaosob.
2. Izvješce o poduzetim aktivnostima po zakljuccima sa prethodne 14. sjednice U.O.
a. dopuna zapisniku sa skupštine u Novom Travniku,
b. nacrt financijskog izvješca za period 01.01.- 31.12.2007 godine,
c. odgovor na upit upucen Fed. Min. Finansija vezano za uplate polaganja rib. ispita,
d. upit upucen Fed. Min. Poljoprivrede vezan za ostvarene poticaje za uzgoj ribe,
e. kreiranje web stranice saveza,
3. Izvješce o rezultatima izvršenog nadzora poslovanja SRS F BiH od strane Porezne Uprave za period 2005-2007 godina.
4. Razmatranje potrebe angažiranja neovisne revizorske kuce ili pozivanje Financijske policije radi kontrole zakonitosti poslovanja SRS F BiH.
5. Verifikacija odluka o radu saveza putem telefonske sjednice.
a. ugovor o najmu poslovnog prostora za rad saveza,
b. angažman i upošljenje Lidije Bogic kao sekretarice Saveza,
6. Izvješce o stanju tekuceg racuna poslovanju SRS F BiH ,
7. Donošenje odluka o tekucim troškovima poslovanju saveza,
a. placanje poreza,
b. naknada sekretarici,
c. placanje naknade za iznajmljeni prostor,
d. druge tekuce financijske obaveze,
8. Nacrt financijskog izvješca za 2008 godinu.
9. Razmatranje raznih podnesaka dostavljenih sa terena.
10. Usvajanje kalendara takmicenja na nivou F BiH.
11. Odredjivanje termina održavanja skupštine SRS F BiH, distribucija nacrta statuta svim clanicama na ocitovanje.
12. Razno.

Rasprava , zakljucci i odluke po dnevnom redu.

1. Svi prisutni clanovi upravnog odbora su prezentirali federalnim inspektorima postojece probleme sa svojih Županija – kantona iz cega bi se kao glavni problemi sa terena mogli izdvojiti problem nezavršenog postupka dodjele voda u nekoliko kantona, neujednacena praksa utvrdjivanja naknade za vode, nekontrolirana eksploatacija šljunka iz rijecnih korita, izgradnja mini hidrocentrala, zagadjivanje vodotokova bez bilo kakve odgovornosti, visina ribolovackih dozvola, neujednacena cijena dozvola na terenu, problemi oko ribickih ispita i nacin rada komisije za ribicke ispite i slicno.
Glavni federalni poljoprivredni inspektor Mehmed celigija je potom izvjestio Upravni odbor da je u zadnjih mjesec – dva obišao 6 kantona i naložio nadležnim organima i službama da se poduzmu potrebne aktivnosti oko primjene Zakona o sl. Ribarstvu. Dalje je savjetovao da se SRS F BiH pismeno oglasi i ocituje prema nadležnom fed. ministarstvu radi upoznavanja istog sa problemima i traženja pomoci u rješavanju nastalih problema, kao i da se u formi izvješca Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva obavjesti o tekucim aktivnostima a posebice o problemima sa terena a što je savjetovao i podržao i inspektor Bosovic.

Pročitajte i:   OSR Konjic: Izvršeno poribljavanje Boračkog jezera

2. A. Odluka da se dopunjeni zapisnik skupštine u Novom Travniku, dostavi kao materijal svim clanovima Upravnog odbora za slijedecu sjednicu.
B. Financijsko izvješce za 2007 godinu razdjeliti u tri djela da pod jedan budu prikazane tekuca aktivnosti saveza , pod dva aktivnosti komisije za ribicke ispite i pod tri rekapitulaciju ukupnog prometa novca u 2007 godini.
C. Upravni odbor upoznat sa dgovorom Fed. Min. Finansija vezano za uplate polaganja rib. ispita, u kom se navodi da se uplate za ispite moraju obavljati preko budžeta Federacije a da na dosadašnje isplate koje su vršene preko racuna saveza mora biti placena porezna obaveza u iznosu od 50% od isplacenih iznosa.
D. Odgovor Fed. Min. Poljoprivrede vezan za ostvarene poticaje za uzgoj ribe, sadrži popis poduzeca koja su ostvarila poticaje u godinama 2006/07 , bez naznake iznosa poticaja.
ZAKLJUcAK : Obavjestiti sva poduzeca koja su ostvarila poticaj za 2007 godinu da ne distribuiraju riblju mladj bez saglasnosti SRS F BiH bilo kome, jer u protivnom nece moci dobiti potvrdu da su izmirili obavezu prema savezu.
E. Web stranica saveza je stvorena i funkcionira.

3. Porezna uprava završila inspekcijski nadzor poslovanja SRS F BiH za period 2005-2007 godina. Po zapisniku savez za ovaj period dužan 44.418,10 KM , od kog iznosa na komisiju za ribicke ispite otpada 33.312,75 KM . Na zapisnik u zakonskom ruku uložen prigovor. Ocekuje se ocitovanje Porezne Uprave.

4. Upravni Odbor zauzeo stav da za sada nema potrebe angažiranja neovisne revizorske kuce ili pozivanje Financijske policije radi kontrole zakonitosti poslovanja SRS F BiH, obzirom da je porezna uprava izvršila detaljnu kontrolu knjigovodstva saveza i utvrdila obaveze koje SRS F BiH treba da namiri.
5. Upravni odbor verificirao odluke donesene putem telefonske sjednice dana 30.01.2008 godine koje se odnose na slijedece :
A. odobrava se sklapanje ugovor o najmu poslovnog prostora za rad saveza, pod uvjetima kao u ugovoru.
B. odobrava se upošljavanje i angažman Lidije Bogic temeljem ugovora o povremenim i privremenim poslovima, u svrhu distribucije clanskih markica, iskaznica, ribolovnih dozvola i drugog materijala saveza prema clanicama saveza na period od dva mjeseca.
6. clanovi Upravnog odbora upoznati o tekucem financijskom poslovanju SRS F BiH , kao i o izvršenim uplatama na racun saveza te o placenim racunima za obaveze koje je do danas obavio savez.

7. Donesene odluke o placanju tekucih troškova poslovanja saveza,
A.odobrava se placanje djela poreza za naknade clanovima komisije za ribicke ispite u iznosu od 13.138,45 KM i to dana 31.12.2007 godine
B. platiti Lidiji Bogic naknadu sukladno sacinjenom ugovoru i na istu naknadu platiti porezne obaveze.,
c. platiti naknade za iznajmljeni prostor za 6 mjeseci ove godine,
d. redovne tekuce financijske obaveze placati po prispjecu istih.
8. Zadužuje se predsjednik saveza da sacini financijski plan za 2008 godinu prema predvidivim prihodima i planiranim i predvidivim rashodima i obavezama ,te da isti u formi nacrta dostavi svim clanicama saveza kao materijal za skupštinu.
9. clanovi upravnog odbora upoznati sa inicijativama i predstavkama sa terena kao i sa aktivnostima poduzetim na osnovu istih. Posebno je naglašeno da nije reagirano po dopisima kojima se savezu želi nametnuti odgovornost za rad komisije za polaganje ribickih ispita., te je Upravni odbor izvješten da je o toj problematici izvješten Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva F BiH gospodin Damir Ljubic i to neposredno usmenim i pismenim putem od strane predsjednika SRS F BiH.
U sklopu ove tocke dnevnog reda donesene su slijedece odluke:
1. Udrugi ribolovaca «BREGAVA» iz Stoca odobrava se novcana pomoc u iznosu od 300 KM.
2. Po dopisu društva «ŠTUKA» iz Velike Kladuše u ime saveza reagirati prema svim nadležnim federalnim ministarstvima u cilju rješavanja posljedica ekološke katastrofe koja je zadesila njihove revire te tražiti utvrdjivanje odgovornosti za ovaj dogadjaj.
10. Usvojen kalendar takmicenja na nivou F BiH.
Tijekom ove tocke dnevnog reda sjednicu je zbog drugih obaveza napustio Stipo culjak.
11. Skupštinu SRS F BiH po mogucnosti držati 19.04.2008 u Sarajevu.
Usvojen prijedlog dnevnog reda za skupštinu :
1. Izbor skupštinskih tjela,
2. Usvajanje zapisnika sa skupštine iz Novog travnika,
3. Financijsko izvješce za 2007 godinu,
4. Informacija o radu za 1-3 mjesec 2008 godine,
5. Usvajanje financijskog plana za 2008 godinu,
6. Izvještaj o radu saveza BIH za 2007 godinu,
7. Razmatranje prijedloga statuta i usvajanje statuta SRS F BiH,
8. Prijem novih clanica u SRS F BiH,
9. Razno.
Donesena odluka da se nacrt prijedloga statuta dostavi svim clanicama saveza na ocitovanje .Sve clanica se dužne ocitovati pismeno na nacrt statuta u roku od 10 dana od dana prijema nacrta da bi Upravni odbor mogao prije skupštine razmotriti pristigle prijedloge.
12. Razno !
A. Upravni odbor je donio slijedecu odluku : Placanje putnih troškova i dnevnica clanovima Upravnog odbora nece se izvršiti niti nakon ove sjednice , obzirom na zapisnik porezne inspekcije.
Iznose pripadajucih troškova i dnevnica umanjiti za 30% i na tako umanjen iznos obracunati porez po stopi od 30% ..
Tako obracunati iznos isplacivati clanovima , a porezne obaveze uplacivati na racun opcine prebivališta clana upravnog odbora.
Za narednu sjednicu obavezuju se svi clanovi Upravnog odbora da sa sobom donesu popunjene uplatnice sa svim potrebnim oznakama radi uplate poreza .
Isti modus primjeniti i na druge organe saveza.
B. Na postavljeno pitanje o statusu dosadašnjeg generalnog sekretara SRS F BiH Rifeta Hadžihasanovic odluceno je da se glasa o razrješenju istog , nakon cega je generalni sekretar SRS F BiH Rifet Hadžihasanovic podnio neopozivu ostavku na poziciju generalnog sekretara a samim tim i na clanstvo u Upravnom odboru sukladno važecem statutu.
Pristupilo se glasovanju o prihvatanju neopozive ostavke Rifeta H.Hasanovic te je Upravni odbor donio slijedecu odluku :
Sa 6 glasova ZA i 2 glasa PROTIV prihvacena je ostavka generalnog sekretara Rifeta Hadžihasanovic te je isti razriješen .
Nakon ove tocke završena je 15 . sjednica Upravnog odbora SRS F BiH

Pročitajte i:   U toku je najveće uklanjanje brana u istoriji Sjedinjenih Američkih Država

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.