Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Održana izvještajna skupština SRS Republike Srpske

Dana 13.12.2008. godine u motelu Kula – Istocno
Sarajevo, održana je Izvještajna skupština SRS Republike Srpske.
Skupština je radila u dva dijela; Svecani dio u povodu 15. godina postojanja i uspješnog rada SRS RS, a u drugom djelu radilo se o redovnoj godišnjoj Izvještajnoj Skupštini SRS Republike Srpske.
Skupština Sportsko ribolovnog saveza Republike Srpske pocela je tacno u 11,00 sati.Delegate je pozdravio Predsjednik Skupštine gosp. Milova Živkovic i naglasio da ce Skupština raditi u dva dijela. Svecani dio u povodu 15. godina postojanja i uspješnog rada SRS RS, a drugi dio Skupštine je redovana godišnja izvještajna Skupština.
Delegate i goste je pozdravio predsjednik Skupštine gosp. Milovan Živkovic, koji je u svom nadahnutom govoru naglasio da je 1993. godine u Gradiškoj formiran Sportsko ribolovni savez Republike Srpske.


Savez je tada osnovalo 13. udruženja, a Savez danas broji 50 udruženja sa 13.560 clanova. Bilo je teških trenutaka, ali i uspijeha. Teško nam je bilo kada su nam oduzeti nelegalno putem koncesionog ugovora dijelovi voda Ribnika i Plive. Bilo je teško kada su se izdvojili Laktaši i Srbac iz Saveza. Medjutim, naglasio je Živkovic, uspjesi se ogledaju u zajednickoj dozvoli na teritoriji Republike Srpske. Zajedno poribljavamo i štitimo vode. Takmicari iz Republike Srpske na državnom nivou postižu znacajne sportske uspjehe. Rijeke su bogatije ribom. Mnogi nam zavide i to oni koji su sa skepsom gledali na naš Savez. Sa udruzenjima Laktasi i Srbac smo uvijek spremni razgovarati i naci rješenje u obostranom interesu. Sve u svemu SRS RS je sada respektabilan i priznat, dobro organizovan Savez naglasio je Predsjednik Skupštine SRS RS i jedan od osnivaca SRS Republike Srpske.
Delegatima se zatim obratio Djordje Klepic, predsjednik SRS Republike Srpske.
U svom kratkom obracanju Klepic je pozdravio goste i delegate Skupštine, naglasivši da je u proteklih 15 godina uradjeno mnogo. 20 % sredstava uzdvaja se za poribljavanja. 1995. godine zahvaljuci i delegatima ovog saveza formiran je krovni savez SRS Bosne i Hercegovine. Zahvaljujuci tome 2007. godine organizovali smo zajednicki 27. Svjetsko klupsko prvenstvo svijeta u Bosni Hercegovini u Hutovu Blatu, koje je od najviših zvanicnika iz CIPS federacije ocijenjeno kao jedno od najbolje organizovanih prvenstava svijeta. Poslijedica toga je da je Savez od SRS BiH dobio sredstva za kupovinu vlastitog poslovnog prostora u Banja Luci.Pred SRS Republike Srpske je jedan veliki zadatak , a to je tehnicka organizacija 16. Evropskog prvenstva u musicarenju koje ce se odrzati 2010. godine u BiH, a ciji je domacin SRS BiH, a tehnicki organizator
SRS Republike Srpske. Pokrovitelj ovog takmicenja je Predsjednistvo BiH, na celu sa gosp. Nebojšom Radmanovicem. Vjerujemo u uspijeh i ovog takmicenja.
Zakljucujuci svoje obracanje pred delegatima Skupštine gosp. Klepic je naglasio da je u povodu 15 . godina postojanja i uspješnog rada SRS Republike Srpske, Upravni odbor donio Odluku o dodjeli odredjenog broja prizanja SRD, i pojedincima koji su zasluzni za afirmaciju i razvoj SRS RS.
Zahvalnice su dobila sva SRD iz Republike Srpske, clanovi Upravnog odbora, pojedinci: Biljana Petrovic iz SRD Banja Luka, Vidosav Jeftic iz Prnjavora, Rifet Hadzihasanovic gen. sekretar SRS BiH, Marcel Kucinski clan TK SRS BiH, Bajro Hodžic,clan TK SRS BiH, Mehmed Batotic,predsjednik SRS BiH, Zoran Kovacevic,Ministar u vladi RS, Proko Radosavljevic,Ministar u vladi RS, Boško Tomic, Ermin Hadžic,podpredsjednik SRS F BiH, Gavrilo Grahovac,Ministar sporta u vladi F BiH, Nikola Puce,dopredsjednik SRS BiH, Zdravko Ostojic,clan UO SRS BiH, Slavko Pajic,sekretar SRS RS, Djordje Klepic, Predsjednik SRS RS i Milovan Živkovic, predsjednik Skupštine SRS RS..
U ime onih koji su dobili priznanja zahvalio se Nikola Puce, dopredsjednik SRS BiH, koji je cestitao delegatima SRS Republike Srpske na jubileju. U svom obracanju Puce je naglasio znacaj formiranja krovnog saveza 1995. godine, projekat organizacije 27. Svjetskog klupskog prvenstva na Karaotoku, znacaj dobivanja 16. Evropskog prvenstva u mušicarenju i zadatke koji nas sviju ocekuju, a posebno SRS Republike Srpske.
U ime Ministra poljoprivrede , vodoprivrede i šumarstva RS, cestitkama se pridružila i Vera Kanlic cestitajuci Savezu Republike Srpske jubilej.
Nakon svecanog dijela prislo se Radnom – Izvještajnom dijelu Skupštine. Radjeno je po utvrdjenom dnevnom redu:

Pročitajte i:   Na rijeci Lepenici u Kiseljaku održano 3. kolo Premijer SPIN lige BiH

DNEVNI RED IZVJEŠTAJNE SKUPŠTINE SRS RS

1. Izbor radnih tijela Skupštine:
a) Radnog Predsjedništva
b) Verifikacione komisije,
c) Zapisnicara i dva ovjerivaca Zapisnika
2. Izvještaj Verifikacione komisije;
3. Izvještaj o radu u 2008 godini, sa pregledom prihoda i rashoda u 2008. godini
4. Izvještaj Nadzornog odbora;
5. Rasprava po Izvještajima:
6. Donošenje Odluke o visini clanarine i dnevnih dozvola u 2009 godini;
7. Donošenje Finansijskog Plana za 2009 . godinu;
8. Razno
a) Izbor delegata iz SRS Republike Srpske u Skupštinu SRS BiH,
b) Rasprava o ribolovnim novinama

Nako Izbora radnih tijela tijela Skupštine, Izvještaja Verifikacione komisije koja je utvrdila da Skupštini prisustvuje 30 delegata i da postoji kvorum za rad prišlo se razmatranju tacaka 3. i 4. Predsjednik Upravnog odbora gosp. Klepic je podnio Izvjestaj o radu Upravnog odbora u kom je izmedju ostalog naglasdio sve aktivnosti koje je imao Upravni odbor izmedju dvije Skupštine.
Uslijedila je rasprava po ponudjenim dokumentima gdje su delegati od clanova Upravnog odbora trazili objasnjenja za pojedine stavke Izvještaja i rashoda. U raspravama je receno da je trebalo analiticki jos vise razraditi pojedine troškove. Bilo je pitanja u vezi organizacije Sudijske organizacije RS i tu je dat odgovor da postoje dokumenta vezana za organizaciju sudijske organizacije RS. Na nivou krovnog saveza predvidja se da se vrši samo licenciranje sudija za sudjenja u ligama koje organizuje SRS BiH. Delegiranje tih sudija vrsit ce sudijska organizacija RS
i kada dobiju licencu moci ce suditi u Premijer ligama SRS BiH.
Polaganje sudijskih ispita, obuka sudija, bodjenje maticnih evidencija i dalje ostaje u nadležnosti Entitetskih saveza.

U ime Nadzornog odbora Stanimir Ranko je rekao da je predsjednik odsutan, te da su oni pregledali Izvještaje o poslovanju i da nemaju zvacajnijih primjedbi i da predlaže da se kao takav Izvještaj usvoji.

Iz SRD Banja Luka trazeno je da se vidi mogucnost da se u Upravni odbor kooptira jedan njihov clan obzirom da to društvo ima oko 2.000 clanova. Zadužen je UO da ovo pitanje raspravi i zauzme stav.

Iz SRD Šipovo data je informacija da je od Ministarstva turizma prije par dana dobiven odgovor, vezan za dodjelu koncesije kompaniji LTG Banja Luka. Odgovor Ministarstva je u stilu kadija te tuži kadija ti sudi, te da oni predlažu da se sada kod Ustavno Zakonodavne komisije RS pokrene tužba u povodu nelegalno dodjeljene koncesije od strane Vlade RS.

Predloženo je da se pokrene incijativa za Izjenu i dopunu Statuta.
Nakon diskusija doneseni su slijedeci

Zakljucci:
Z1 Zaduzuje se Upravni odbor SRS Republike Srpske da se izvrše korekcije Izvještaja o poslovanju u tom smislu da se detaljnije analiticki obrade stavke koje su bile predmet rasporave i da se svim SRD dostave te izmjene u pismenoj formi,

Z2 Donešena je Odluka da se ne ide u izmjenu i dopunu Statuta jer za to nema razloga, a i Statut je uskladjen sa Zakonom o sportu,

Z3 Jednoglasno je donesena da se pokrene sudski postupak vezan za povrat voda na dijelu rijeke Ribnik i rijeke Pliva u Šipovu, jer nakon odgovora Ministarstva turizma, sada ima više razloga i argumenata da se preispita Odluka vlade kod Zakonodavno-pravne komisije RS.

Pročitajte i:   USR 'Bioštica' i Ribomaterijal 'Stream Tackle': Poziv na 8. Stream Fishing Cup - Bioštica 2024 na rijeci Bioštici

Nakon ove tacke vodila se rasprava o Odluci o visini clanarine i dnevnih dozvola u 2009. godini. U raspravi je ucestvovalo više delegata. U raspravi pojedini delegati su isticali da je povecanje dozvole nije u skladu sa mjerama stednje, dok su drugi naglašavali da se sa 50 KM i naknadom za koncesiju od 4 KM po dozvoli ne mogu isfinansirati rad udruženja, prije svega plate ribocuvara i adimistracije u udruženjima. Insistirano je od strane predstavnika SRD Banja Luka da se izdaju i revirske godišnje dozvole.Bilo je prijedloga iz udruzena da se cijena poveca samo za obavezno 4 KM koje treba izdvojiti za koncesiju. Iz SRD Derventa je bio prijedlog da cijena ostane ista.

Ukazano je od strane clanova Upravnog odbora da su kazne za predsjednike drustva 1.000 KM za drustvo 10.000 KM , ako se ne vrse poribljavanja, a kako to ostvariti poribljavanje, takmicenja i pokriti adiministrativne poslove u SRD sa cijenom dozvole od 50 KM.
Nakon rasprave prošlo se glasanju. Donešenja je slijedeca odluka

1. Cijena dozvole sa seniore u 2009. godini je za seniore 70 KM
2. Cijena za sve kategorije do 18 godina u 2009. godini je 35 KM

Predsjednik komisije za Finansije Zdravko Ostojic, dao je obrazloženje Finansijskog plana za 2009 godinu. Nakon kratke rasprave Zakljuceno je da se Plan uskladi u prihodovnoj i rashodovnoj strani na osnovu cijene dozvola:

Pod tackom razno Upravi odbor SRS Republike Srpske je utvrdio prijedlog 10. delegata iz SRS Republike Srpske u Skupštini Sportsko ribolovog saveza BiH, posto u SRS BiH pocetkom iduce godine slijedi Izborna Skupština saveza. Skupština je jednoglasno izabrala 10 delegata iz SRS RS koji ce ovaj savez predstavljati u SRS BiH. Naime SRS RS daje 10 delegata, SRS F bIH daje 20 delegata u Skupštinu , a SRS Distrikta Brcko daje 3 delegata u Skupštinu SRS BiH. Izabrani su slijedeci delegati:

DELEGATI SRS REPUBLIKE SRPSKE U SRS BOSNE I HERCEGOVINE:
1. Klepic Djordje iz SRD Ist. Sarajevo
2. Miloševic Slavko iz SRD Gacko
3. Kalinic Vera iz Minist. poljoprivrede
4. Jahijagic Alija iz SRD Zvornik
5. Živkovic Milovan iz SRD Banja Luka
6. Vicenovic Zlatan iz SRD Bjeljina
7. Ostojic Zdravko iz SRD Teslic
8. Panic Nenad iz SRD Prijedor
9.Topalovic Vojo iz SRD Rudo
10. Markovic Zeljko iz SRD Banja Luka

Pod tackom razno vodjena je rasprava o Ribolovnim novinama SRS Republike Srpske. Od strane pojedinih delegata naglašeno je da su veliki troškovi za izdavanje novina i da bi tiraž trebalo smanjiti za 30 %. Urednik novina gosp. Katalina Miroslav u svom obracanju delegatima Skupštine iznio je problematiku uredjivanje novina, slabu dopisnicku mrežu i problematiku distribucije. U cilju smanjenja troškova odluceno je da se tiraž smanji za 30 %, i da se daje podrška izdavanju novina. Pozvao je delegate da preuzmu najnoviji broj novina.
Predsjednik Skupštine nakon iscrpljenog dnevnog reda zakljucio je radSkupštine u 15, 30 sati.

U Ribolovnim novinama Sportsko ribolovnog saveza RS Broj 19. od decembra 2009. godine, izmedju ostalog možete procitati:
Uvodnu rijec Urednika,
Pozdravni govor Predsjednika SRS RS gosp. Klepica u povodu 15. godina rada SRS RS,
Informacije sa Prvenstava RS,
o nastupima selekcija SRS BiH na svjetskim i evropskim prvenstvima,
i jos niz zanimljivosti.
Preuzmite novine u SRD i informišite se pravovremeno.
BISTRO !!!
TEKST: Marcel Kucinski
SLIKE: Kucinski M. Bajrovic I.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.