Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Pravilnik za mušičarenje

SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
SPORTS FISHING ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Kemala Kapetanovića 17. 71000 SARAJEVO BiH
Tel/fax: ++387 48 66 09
Tel/fax: ++387 33 65 44 46 i 48 57 19
e-mail :srsbihtk@ gmail.com srsbihk@gmail.com www.srsbih.com
P R A V I L N I K
O SPORTSKO RIBOLOVNIM TAKMIČENJIMA U TAKMIČARSKOJ DISCIPLINI «LOVU RIBE MUŠICOM- FLY FISHING“
Kompletan Pravilnik možete download-ovati klikom ovde


Članak 1.
Ovim pravilnikom prilagođavaju se pravila međunarodne ribolovne F.I.P.S.-MOUCHE federacije (donesene u Pragu 2007 god.) u takmičarskoj disciplini „MUŠIČARENJE-FLY FISHING“ za sve kategorije u organizacijskoj strukturi Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine ( u tekstu dalje SRS BiH)
Članak 2.
Pravilnikom su obrađeni:
I TAKMIČARSKA STAZA-karakteristike -struktura
II TAKMIČARSKE KATEGORIJE
III ORGANIZACIJA TAKMIČENJA
IV OPĆA PRAVILA TAKMIČENJA pojedinačno i ekipno
V TAKMIČARSKI PRIBOR,oprema
VI ORGANIZACIJA TAKMIČENJA / ATJECANJA
VII SLUŽBENE OSOBE-TIJELA NA TAKMIČENJU
VIII SUĐENJE,EVIDENCIJE,
IX UTVRĐIVANJE PLASMANA NA NATJECANJU
X KAZNENE ODREDBE za učesnike SRT u Fly Fishingu-mušičarenju
XI PROGLAŠAVANJE I OBJAVA REZULTATA
XII SISTEM SPORTSKO RIBOLOVNIH TAKMIČENJA U SRS BiH
XIII OBRAZOVANJE REPREZENTACIJE SRS BiH
XIV PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
1. TAKMIČARSKA STAZA-karakteristike-struktura
Članak 3.
Takmičenje se izvodi na

brzim salmonidnim vodotocima, ujednačenog toka najmanje širine 20 metara i minimalne  dubine 15 cm.,a takmičenja na jezerima provode se gdje postoje prostorne

mogućnosti za organizaciju sektora i plov čamaca u tom sektoru i to onoliko koliko čamaca koliko  je potrebno da se provede natjecanje.

Članak 4.

 

Kod pojedinačnih i ekipnih  takmičenja staza se organizira:

Na startna mjesta koja mjereno uzvodno  ne mogu biti kraća od 30 metara, a širina takmičarskog  mjesta mora biti 20 metara.

U tom  startnom mjestu  može se kretati samo takmičar i rubno sudci- mjerači i kapiten ekipe kojoj takmičar / natjecatelj pripada.U okviru jednog sektora ne smije biti prekid između startnih mjesta, to znači da startna mjesta jednog sektora moraju biti jedno do drugoga u kontinuitetu.Takmičarsku stazu obilježavaju sektorski sudci, komesar lige  sa dva takmičara koja on zajedno sa delegatom odabere ždrijebom ili se na kraju svakog kola ždrijebom odaberu takmičari koji će u narednom kolu učestvovati u postavljanju staze.

 

Članak  5.

 

Takmičarska staza se ne smije prije početka natjecanja poribljavati najmanje  3 mjeseca . U slučaju da se staza poribi, pred natjecanje rezultati se neće verificirati , a odgovornost će snositi domaćin natjecanja i nadoknaditi troškove SRS BiH zato što takmičenje nije verificirano.

 

Članak 6.

 

Kod ekipnog i pojedinačnog takmičenja cjelokupna staza se dijeli na sektore čiji je broj u pravilu tri,  ili je broj ovisan o broju takmičara u ekipi. Najveći dozvoljeni broj takmičara u jednom sektoru je trinaest (13).

Svaki sektor se mora propisno označiti. Startne pozicije unutar sektora trebaju biti numerirane po redoslijedu, počevši sa uzvodnom granicom prema dolje na tekućim vodama.Na stajaćim vodama, startne pozicije trebaju biti numerirane u smjeru kazaljke na satu. Početak i kraj sektora mora biti obilježen tekstom i slovnom oznakom na posebnoj tabli.

Takmičar ne smije pecati sa bilo koje vrste mosta u toku trajanja takmičarskog bloka-sektora.

Takmičari mijenjaju sektore po slijedećem rasporedu ; iz sektora A takmičari idu u sektor B, iz sektora C takmičari idu u A   itd.

Svaki takmičar na sebi mora imati oznaku startnog mjesta, a koja mora biti točno upisana i u  startne liste.

Ako  takmičenje traje dva dana (2 kola) pravi se za svaki dan nova startna lista  za svakog natjecatelja.

U toku jednog dana može se organizirati takmičenje maksimalno u dva sektora i  to ( 2 x 3 ) sata.

sa odmorom između sektorskih natjecanja  od najmanje 45 minuta.  

 

II   TAKMIČARSKE KATEGORIJE- starosna struktura

 

Članak 7.

 

U takmičarskoj disciplini „FLY FISHING-KLASIČNO MUŠIČARENJE održavaju se EKIPNA i takmičenja „POJEDINACA“ u kategorijama određenim prema starosnom izrastu:

 

 • Juniori do 14- 18  godina starosti,
 • Seniori od 18 do 65 godina starosti,

 

III  ORGANIZACIJA TAKMIČENJA

 

Članak 8.

 

Takmičarska komisija SRS BiH verificira vodotoke na kojima se mogu organizirati takmičenja u

Fly Fishingu- Mušičarenju o čemu se izdaje certifikat domaćinu.

Na temelju raspisa Takmičarske komisije za narednu godinu , Sportsko ribolovna društva  kandidati za domaćina takmičenja koja organizira RS BiH, prijavljuju se na Natječaj/ Konkurs , a odabir domaćina vrši TK SRS BiH i o tome pravovremeno obavještava domaćine i podatke objavljuje na WEB portalu.

putem Kalendara natjecanja za tekuću godinu.

 

Članak 9.

 

Takmičenja u Fly fishingu u organizaciji sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine organiziraju se kao pojedinačna i ekipna takmičenja, prema Sistemu sportsko ribolovnih takmičenja koje  su dana u poglavlju  XII

 

IV. OPĆA PRAVILA TAKMIČENJA – pojedinačno i ekipno

4.1 LOV NA RIJEKAMA

 

Članak 10.

 

Takmičenje traje 3 sata ( 2 x 90 minuta ), sa odmorima 20-30 minuta kada se vrši promjena sektora. Dužinu odmora određuje Vrhovni sudac, vodeći računa o udaljenosti među sektorima, konfiguraciji terena i broju sektora.  Sa ovim podacima upoznaju se svi takmičari na zvaničnom otvaranju takmičenja prije ždrijebanja.

Vrijeme takmičenja određuje domaćin takmičenja zajedno sa Komesarom lige ili TK SRS BiH.

U PREMIJER LIGI premijer ligi takmičenja traju 2 x 120 minuta u jednom danu ( 2 kola) s tim da se promjena sektora vrši nakon 2 sata i sa odmorom od 45 minuta

Kod KUP-a  BiH takmičenje se odvija u tri sektora po. Prvi dan (obično subota) natjecanje traje  2x 2  sata , sa pauzom od min 30 minuta, a natjecanje u 3 sektoru održava se naredni dan i traje 3 sata.

 

Članak 11.

 

Na takmičenjima se boduje ulov zlatovčice, potočne pastrmke /pastrve, jezerske pastrve i lipljana ,kalifornijske pastrmke /pastrve, prema  Zakonom propisanim  minimalnim mjerama za navedene vrste riba na području entiteta na kom se provodi takmičenje/natjecanje.

Ostale ribe se ne boduju. Ako domaćin propiše druge mjere min. mora biti 20 cm za pojedinu vrstu ribe o čemu se natjecatelji obavještavaju kroz satnicu objavljenu na WEB portalu SRS BiH.

 

Članak 12.

 

Takmičarsku ekipu čine tri takmičara i jedan rezerva,te trener ili vođa ekipe-kapiten. Početni sektor za takmičara se izvlači ždrijebom. Takmičari iste ekipe moraju biti u različitim sektorima. Rezervni takmičari i takmičari koji su prijavljeni kao pojedinci ždrijebom se raspoređuju u različite  sektore ždrijebanjem, ali isto tako da prijavljeni pojedinci neke ekipe moraju biti u različitim sektorima.

 

Članak 13.

 

Kod ždrijebanja sektora vođa ekipe izvlači startni broj za takmičare svoje ekipa. Pojedinci sami izvlače startne brojeve u sektorima.Radi ubrzanja rada prvog dana može se izvršiti ždrijeb startnih mjesta odmah i za naredni dan, pod uvjetom ako se sa ovom prijedlogu glasanjem izjasni većina takmičara.

 

Članak  14.

 

Takmičar mora sam izvući ribu meredovom (mrežom). Nitko mu ne smije pomagati osim sudca mjerača koji uzima ribu i stavlja je u korito za mjerenje isključivo na obali rijeke. Ako takmičaru riba ispadne iz meredova prilikom dolaska na obalu ta riba se ne priznaje kao ulov.

 

Članak 15.

 

Za  vrijeme takmičenja takmičar  smije ulaziti u vodu u okviru svog startnog mjesta, ali ne smije prelaziti u tuđe startno mjesto. Između startnih mjesta ne postavlja se razmak( neutralna zona).Takmičar ne smije prelaziti na drugu obalu rijeke u okviru svog startnog mjesta .Smije ulaziti samo u 1/3 rijeke u svom startnom mjestu.Tehnika lova je po slobodnom izboru.

 

Članak 16.

 

Ukoliko ulovljena riba otpliva u zonu zaštite, takmičar smije privlačiti samo ribu iz svoje startne        pozicije, te je smije izvaditi unutar svoje startne pozicije. Ukoliko ulovljena riba otpliva u susjedno startno mjesto, te ukoliko takmičar / natjecatelj iz susjedne pozicije nema primjedbi, takmičar ima pravo privući ribu iz svoje pozicije, te je izvaditi samo unutar svoje pozicije.Ukoliko takmičar iz susjednog startnog mjesta ima primjedbu, takmičar ima najviše 5 minuta da izvuče ribu iz susjednog startnog mjesta u zonu zaštite ili svoje startno mjesto.

 

Članak 17.

 

Zbog nepropisanog načina lova prihvaćanja i vračanja ulovljene ribe , neće se priznavati ulov:

 

 • Ako  riba nije izvučena iz vode i mjerenje se vrši u vodi
 • Ako je riba  prihvaćena u vodi rukom i nosi se na mjerenje rukom
 • Ako je riba zakačena van predjela usta za tijelo,
 • Ako nije prihvaćena meredovom / mrežom u vodi
 • Ako je riba ulovljena van startnog mjesta u tuđem startnom mjestu.
 • Ako je riba pri zamaranju izišla iz startnog mjesta i prešla u susjedno mjesto, a susjedni
 • takmičar to nije izričito odobrio.
 • Ako je riba ulovljena neadekvatnim priborom uz korištenje indikatora ulova
 • Ako je riba ulovljena nepropisnom mušicom ( sa kontra kukom).

 

4.2. LOV NA JEZERIMA

 

Lov na jezeru obavlja se iz čamca. Jezero se smatra kao jedan sektor ili u Premijer ligi može biti podijeljeno u 2 sektora.U svakom čamcu mora biti isti broj takmičara.

 

Članak 18.

 

Za lov na jezeru moraju postojati čamci koji su licencirani od strane Takmičarske komisije i istu moraju biti iste klase po mogućnosti od istog proizvođača.

 

Članak  19.

 

Za vrijeme natjecanja u čamcu se nalaze 2 takmičara i veslač- sudac u sredini. Sudac veslač

vesla na određenu poziciju na jezeru unutar sektora, koju odredi kapetan čamca kojeg natjecatelji biraju između sebe na taj način što bacaju novčić ili dogovorom između sebe. Jedan takmičar je kapetan 90 minuta, a drugi takmičar preostali dio o čemu brigu vodi sudac u čamcu i o tome blagovremeno obavještava natjecatelje.

 

Članak 20.

 

Iz čamca se lovi iz sjedećeg položaja, a prilikom zamahivanja ne smije se ustajati. Takmičar smije pod sebe staviti jastučić od 10-15 cm debljine radi udobnosti. Prilikom lova  takmičari i sudci moraju se pridržavati sljedećeg:

– Svaki takmičar ima pravo da upravlja čamcem u jednakim vremenskim intervalima. Odluka o tome koji će takmičar biti prvi kontrolor-kapetan u čamcu donosi se bacanjem novčića.

– Sudac vesla po zapovjedi kapetana na određenu poziciju, ili koristi ekološki motor na struju

– Zabranjena je uporaba motora  na gorivo;

– Sudci moraju paziti da se čamci u sektoru ne približavaju manje od 50 metara, jedan drugom, osim iz sigurnosnih razloga ili nužnih razloga,

– Hvatanje ulovljene ribe mrežom mora učiniti takmičar ili sudac- Kontrolor ukoliko takmičar zahtijeva.

– Ako čamac ima parašut (padobran) on ga ispušta u vodu kada mu za to da kapetan čamca . Ovaj padobran služi kada puše jak vjetar da se čamac kreće sporije i za druge namjene se e smije koristiti,

– Čamci moraju biti izvezeni najmanje 10 minuta prije početka takmičenja, kako bi takmičari imali dovoljno vremena da na vrijeme stignu na poziciju sa koje će započeti natjecanje/ takmičenje.

– Tokom takmičenja takmičari moraju sjediti na fiksnim sjedištima, ali mogu koristiti jastuk debljine najviše do 10 cm.

– Takmičar ima pravo stajati samo prilikom hvatanja ribe u meredov, ali ukoliko je zamolio to sudca –  kontrolora da to uradi, takmičar mora ostati sjediti na svojoj stolici.

– Samo sudac- kontrolor ima pravo upravljati čamcem, koristiti vesla i motor za pogon čamca.

– Ulovljena riba od strane takmičara se stavlja u meredov,sudac,  istu mjeri , kontrolira kontra kuku i evidentira ulov,

– Riba kada se nalazi u meredovu sudca ona je u njegovoj nadležnosti. Ako sudac svojom krivicom  ispusti ribu dužan je upisati ribu  natjecatelju koji je ulovio, bez suglasnosti drugog natjecatelja,

– dozvoljeno je loviti sa tri muhe i to nimfe, suhe, strimeri, mokre sve kombinacije su dozvoljene.

– Dozvoljena je uporaba intermedijalnih tonućih, plivajućih i kombinirajućih šnura gdje je 4, 5, 6, 7 ili   9 metara tonuće, a ostalo plivajuće,

– Sudac kod sebe ima startnu listu u koju upisuje broj ulovljenih riba i dužinu, a na kraju natjecanja  takmičar kad takmičar napušta čamac, mora potpisati startnu listu,

– Takmičenje na jezeru počinje na znak sirene kojom glavni sudac označava početak natjecanja u sektoru , a takmičenje se završava signalom sirene Vrhovnog sudca koji označava kraj natjecanja  na jezeru,

– Takmičar nema pravo svojom šnurom da prelazi zamišljenih 180 stupnjeva i zabacuje u sektor svog takmaca iz čamca. Isto tako za nestručno zabacivanje i ponašanje u čamcu može dobiti opomenu ili isključenje, o čemu odluku na prijedlog sudca iz čamca donosi sektorski sudac ili Vrhovni sudac natjecanja.

– kod lova iz čamca lovi se samo sa jedne strane čamca nikako iza leđa.

– Svi takmičarski čamci moraju biti istih dimenzija, dizajna, strukture i snage.

– Broj osoba u čamcu ne smije prelaziti propisani kapacitet čamca.

– Čamci trebaju biti opremljeni prslucima za spašavanje za svaku osobu na čamcu, kao i signalnim uređajima za privlačenjem pažnje u hitnim slučajevima.

– Veličine i vrste riba mogu se bodovati, samo ako su o njima podaci dati u satnici ili biltenu TK SRS koji je objavljen na WEB site prije natjecanja.

 

Članak 21.

 

Domaćin takmičenja obavezan je organizirati najmanje tri sata treninga za svaku vrstu lova (rijeke i jezera) u navedenom takmičenju, na sličnim vodama za svakog takmičara.Trening  se utvrđuje satnicom takmičenja.

Zabranjeno je trenirati na dijelu  gdje se održava zvanično natjecanje. Domaćin natjecanja u ligi ili KUP takmičenju mora dozvoliti trening na takmičarskoj stazi, ali van zvaničnog sektora i to u dane naznačene u satnici natjecanja, koja se mora objaviti 10-15 dana prije natjecanja na WEB portalu SRS BiH. Takmičar na obali  ili u čamcu smije imati rezervni štap i rolu. Jedan štap može biti kompletiran, a ostali u tubama.

 

Član 22.

 

Takmičiti se mogu samo članovi koji imaju važeću Takmičarsku knjižicu  SRS BiH ,a platili su takmičarsku taksu za tekuću godinu.i  uplatili propisanu kotizaciju za takmičenje. O ispunjenju  i kontroli ovih obveza zadužen je Komesar lige.

 

Član 23.

 

Kod ekipnog takmičenja ekipa ima pravo za uvođenje rezervnog takmičara . Pismenim putem se

delegatu podnosi zahtjev za uvođenje rezerve.Kapiten tima-Vođa ekipe treba napismeno opravdati navedeni zahtjev najkasnije 30 minuta prije početka takmičenja u sektoru. Rezerva nastupa u sektoru gdje se trebao takmičiti natjecatelj iz njegove ekipe kojeg on mijenja.

 

V  TAKMIČARSKI PRIBOR -oprema

 

Članak 24.

 

Takmičenje se obavlja slijedećim priborom:

                                                                                         

 

 • Štap – prut sa slobodnim  ne duži od 12 ft / 360 cm
 • Rola po slobodnom izboru
 • Takmičarska šnura po slobodnom izboru
 • Najlon-silk za predvez po slobodnom izboru, promjera po procjeni
 • Mušice po slobodnom izboru bez kontra kuke. Trup mušice ne smije prelaziti dužinu udice.Udica mora biti orginalna , a ne modificirana, to jest „stisnuta“ i da ne zapinje.
 • Čizme –hlače sa nogavicama
 • Prsluk sa mjestima za spremanje muha
 • Kutije sa muhama
 • Polarizacijske naočale
 • Kapa ili ribarski šešir
 • Meredov za iznošenje ribe na mjerenje

 

-Takmičari mogu imati rezervne štapove za mušičarenje, ali prilikom lova iz čamca , oni ne smiju biti  montirani niti rolna namontirana.

-Takmičari su osobno odgovorni za zaštitu osobne  opreme.

– Moguće je koristiti sve vrste tvornički proizvedene šnure: plutajuća, tonuća ili tonući prednji dio, osim lead core strune.strune

-Takmičarska šnura za mušičarenje treba biti najmanje 22 (dvadesetdva) metra dužine.

-Šnurama za mušičarenje nije dozvoljeno dodavati dodatke za tonjenje ili plutanje. Shoting heads nisu dozvoljeni.

– Dozvoljen je samo jedan predvez, bilo koje dužine

– Predvezi mogu biti sa ili bez čvorova, sužavajući ili jednake debljine.

– Na predveze nije dozvoljeno dodavati otežanja niti plivajuće indikatore.

– Takmičari mogu koristiti plutajuće ili tonuće mušice

– Svaka mušica sastoji se od udice obmotane sa koncem i perjem i drugim materijalom, bez ograničenja na veličinu.

– O dužini mušice odlučuje takmičar.

– Otežane mušice su dozvoljene, pod uvjetom da je otežanje skriveno unutar materijala za ukrašavanje mušice. Također je dozvoljena jedna vidljiva otežavajuća kuglica, ne veća od 4 mm. Sama farba se ne smatra ukrasnim materijalom.

 

Članak 25.

 

Takmičenje se obavlja samo sa tri mušice, koje moraju slobodno visiti najmanje 50 cm (pedeset centimetara) jedna od druge, mjereći od oka do oka.Sve mušice moraju biti zavezane za predvez, tako da se ne pomjeraju niti klize.

Takmičar u tijeku takmičenja može vršiti izmjenu mušica po svom nahođenju, ali uvijek  mora pri zabačaju na predvezu vezana  do 3 muhe. Vrsta muhe takmičar određuje po slobodnom izboru. Mušica ne smije imati kontra kuku.Sudac mjerač obavezno nakon svake ulovljene ribe mora provjeravati kuku provlačenjem iste kroz za to pripremljenu spužvu. U slučaju da je udica sa kontra kukom, takmičar se diskvalificira,a riba vrača u  vodu ili ako je oštećena ostavlja van vode. 

 

Članak 26.

 

Meredov treba biti od mekanog pamuka ili druge vrste mekanog, nestrugajućeg materijala, te po mogućnosti bez čvorova.

Potpuno ispružen meredov ne smije biti duži od 48“ (četrdesetosam inča) to jest 122 cm (stotinudvadesetdva centimetra)

 

Članak  27.

 

Startni sudac je dužan provjeriti ispravnost muha i pribora uopće. Takmičar ne može početi takmičenje niti ući u startno mjesto dok se ne izvrši provjera.

 

Članak 28.

 

Ulaskom u startno mjesto takmičar prekida komunikaciju sa bilo kime. Ne smije primati nikakav pribor od bilo koga. Startni sudci moraju ovom posvetiti punu pažnju.

 

Članak 29.

 

Za korištenje nedozvoljenog pribora (posebice otežanja olovom, ili korištenja indikatora ulova pričvršćenih na šnuru ili predvez,vrhovni sudac na prijedlog sektorskog sudca mora obavezno izreći diskvalifikaciju odnosno dodijeliti crveni karton takmičaru

 

VI PROCES ODVIJANJA NATJECANJA / TAKMIČENJA

 

Članak 30.

 

Domaćin upućuje poziv na takmičenje nakon što je;izvršio određene pripreme, dobio Odluku TK SRS BiH da je on određen za domaćina, osigurao licencu za stazu, osigurao potreban kadar za vođenje takmičenja, potreban broj sudaca-mjerača i ostale suglasnosti potrebne za organizaciju .

 

Članak 31.

 

Takmičari su dužni poslati svoje prijave domaćinu u skladu sa terminima koje utvrdi Takmičarska komisija SRS BiH, a prisustvo na stazi je obvezno najmanje 2 sata prije početka  takmičenja, radi pregleda prijava ,utvrđivanja registracija upisa podataka u Dnevnik takmičenja , pripremu za svečano otvaranje takmičenja  i  ždrijebane.Sva startna mjesta obvezno je točno definirati prije dodjeljivanja startnih pozicija natjecateljima/ takmičarima , te iste ne smiju biti mijenjane u toku natjecanja.

Pročitajte i:   Poziv za učešće na Prvenstvu i Kupu FBiH u lovu ribe udicom na plovak

Startna pozicija svakog takmičara mora biti izvučena ždrijebom.Ždrijeb treba osigurati tako da takmičari istog tima ne budu u istom sektoru.

Ako kod pojedinačnog natjecanja ima više takmičara od 15 isti se dijele u sektore.

Idealno , ždrijeb za startne pozicije i čamce , treba uraditi  prema urađenom računalnom programu.

Čamac za svakog takmičara / natjecatelja određuje se izvlačenjem, koje umanjuje i ako je moguće potpuno anulira mogućnost da takmičari iz iste ekipe love zajedno u istom čamcu. Određivanje veslača potrebno je učiniti ili računalnim izvlačenjem, koje mora umanjiti i ako je moguće potpuno anulirati da veslač vesla za člana svoje ekipe tokom prvenstva, ili putem javnog ždrijebanja neposredno prije početka takmičenja / natjecanja.

Takmičar koji nije fizički prisutan kod ždrijebanja ne smije se ždrijebati.Svako takmičenje mora imati u svom programu i svečano otvaranje, za koje je zadužen domaćina takmičenja.

Svi takmičari moraju dobiti od domaćina takmičenja točnu satnicu i moraju se pridržavati, a eventualne izmjene u satnici objavljuje samo Vrhovni sudac uz odobrenje  Delegata takmičenja..

 

Članak 32.

 

Nakon prikupljenih prijava, i dolaska na takmičarsku stazu, izvlači se redoslijed ždrijebanja, a zatim ždrijeb startnih mjesta. Nakon ždrijeba startnog mjesta, takmičar, ima pravo obići startno mjesto, ali ne smije ulaziti u isto do PRVOG SIGNALA.

PRVI SIGNAL  Vrhovnog sudca označava –dozvoljava izlazak takmičara na stazu prema utvrđenoj satnici.

DRUGI SIGNAL– vrhovnog sudca ili sektorskih sudca označava početak takmičenja.-natjecanja. Ako se unutar sektora vrši pomjeranje takmičara tijekom takmičenja sektorski sudac to označava zvučnim.

Signalom, at o prate sudci mjerači.Takmičar sa svog startnog mjesta prelazi na drugo startno mjesto nizvodno gledajući , i na drugom startnom mjestu provodi novo vrijeme predviđeno da se provede u tom sektoru, podijeljeno sa brojem takmičara u tom sektoru.

Svaki takmičar mora proći svako startno mjesto u sektoru ako je tako određeno na početku natjecanja, a ako nije takmičar čitavo vrijeme takmičenja u tom sektoru provodi u okviru svog startnog mjesta.

 

Članak 33.

 

Svaka ulovljena riba se evidentira u startnu listu, a sudac na startnom mjestu- mjerač mora glasno objaviti vrstu ulova , broj takmičara i dužinu ulova , da bi susjedni takmičar to čuo.Svaku ulovljena riba koja je evidentirana mora biti ovjerena potpisom takmičara na startnoj listi.

 

 

5. SLUŽBENE OSOBE i tijela na takmičenju

 

Članak 34.

 

Službene osobe na takmičenju, imenuje Takmičarska komisija SRS BiH uz puno štovanje sudačkih  rangova i iskazanih kvaliteta , to su

 

DELEGAT SRS BiH na takmičenju ima obavezu da vrši nadzor nad obavljanjem svih faza takmičenja, sve do proglašenja rezultata i uručivanja priznanja. Predsjedava žirijem. Upravnom odboru Sportsko ribolovnog saveza BiH dužan je podnijeti iscrpan Izvještaj o tome kako je proteklo takmičenje uz davanje ocjene Vrhovnom sudcu za kvalitet obavljenog suđenja,

Na dužnost delegata takmičenja koja organizira Takmičarska komisija, Upravni odbor imenuje najiskusnije sudce najvišeg ranga koja na licu mjesta mogu rješavati sve moguće probleme u vezi sa pravilnikom takmičenja, te tako preuzeti odgovornost njegove regularnosti.Delegat mora nositi vidno označenu akreditaciju.

VRHOVNI SUDAC odnosno GLAVNI sudac u koliko je takmičenje u više kategorija je službena osoba koja na takmičenju putem sudačkog aparata organizira provođenje pravila i uspješno odvijanje takmičenja. Na ovu dužnost imenuju se iskusni sudci koji su u stanju uspješno provesti pravila na takmičenju počevši od izbora lokacije za takmičarsku stazu, njenog obilježavanja, kvalificiranog predstavljanja na sastanku učesnika takmičenja, organizirati rad sektorskih sudaca i sekretara/tajnika takmičenja. Budno pratiti zbivanja na takmičarskoj stazi i oko nje, intervenirati suglasno ukazanoj potrebi, savjetovati sektorske sudce i startne/mjerače u rješavanju eventualno nastalih konflikata, te skupa sa sekretarom takmičenja obračunati pa ponovo provjeriti obračunate rezultate prije zvaničnog proglašenja rezultata.Vrhovni sudac organizira sudački kolegij u sastavu:

 

 • Vrhovni sudac takmičenja,
 • Sekretar takmičenja,
 • Sektorski sudci u  sektorima  A,B,C.

 

Po završetku takmičenja,  Vrhovni sudac proglašava rezultate, a dužan je skupa sa sekretarom takmičenja, Takmičarskoj komisiji SRS BiH, podnijeti Izvještaj sa priloženim dnevnikom takmičenja i ocjenama sektorskih sudaca, koji prilažu ocjene za startne sudce u koliko su bili imenovani. Vrhovnog sudca  imenuje Takmičarska komisija SRS BiH.Vrhovni sudac na takmičenju mora nositi vidno označenu akreditaciju, a delegatu prije takmičenja predočiti licencu za suđenje koja važi za tekuću godinu i izdana je od sudačke organizacije entiteta čiji je on član..

 

Članak  35.

 

SEKRETAR / TAJNIK / KOMESAR LIGE  je sudac koji se brine za organizaciju  adiministrativnih poslova na takmičenju. Imenuje ga Takmičarska komisija SRS BiH. Mora dobro poznavati pravila i vođenje adiministracije u koji poslovima je glavni suradnik Vrhovnog sudca. Obavezan je prikupljati prijave učesnika, organizirati ždrijebanje sektora i startnih mjesta, izraditi startne liste, evidentirati takmičare u dnevnik takmičenja, te na kraju i njihov ulov i uz pomoć Vrhovnog sudca obračunati rezultate i plasman učesnika na takmičenju.U okviru žirija i sudačkog kolegija u koliko su imali zasjedanja vodi zapisnike u pismenom obliku, kompletira izvještaj koji sa Vrhovnim sudcem dostavlja Takmičarskoj  komisiji SRS BiH. Sekretar mora nositi vidno istaknutu akreditaciju.

Prije početka natjecanja zajedno sa domaćinima mora sačiniti Protokol o međusobnim obvezama domaćina i SRS BiH , utvrditi satnicu takmičenja, obilježavanje staze, osiguranje sudaca mjerača, obavještavanja publike putem radija i TV, poduzimanja marketinških aktivnosti, osiguranje a stazi prostora za rad Tajnika, smještaj računala, te mjesta proglašenja rezultata. Protokol mora dostaviti Natjecateljskoj / takmičarskoj  komisiji , radi upoznavanja Upravnog odbora o obvezama koje je tim protokolom preuzeo SRS BiH.

 

Članak 36.

 

SEKTORSKI SUDAC je osnovni operativni organ na takmičarskoj stazi.Njegovi zadaci  počinju od trenutka pregleda sektora, za koji su zaduženi, pa sve do kontrole urednosti svakog takmičarskog mjesta, po završetku takmičenja.Prati ulazak na startno mjesta nakon prvog signala, vrši identificiranje, kontrole, prati rad takmičara u , vrši kontrolu pribor u sektoru, prati kretanja u okviru svakog startnog mjesta u  svom sektoru.Intervenira po potrebi, ako ima startne sudce /mjerače organizira njihov rad i praćenje takmičara, zabranjuje neovlaštenim osobama kretanje po startnim mjestima, ulazak u vodu, ne dozvoljava bilo kakvu pomoć sa strane takmičarima . Označava zvučnim signalima početak takmičenja u sektoru, izmjene i pomjeranje takmičara nizvodno unutar sektora, ako je to dogovoreno na sastanku žirija .Prati ponašanje takmičara nakon završetka takmičenja.

Potpisuje startni list u kome je evidentiran ulov takmičara u  njegovom sektoru i dostavlja ga sekretaru takmičenja na obračun. Eventualne ispravke na startnom listu ovjerava svojim potpisom.

Na blaže propuste takmičara u toku pripreme i takmičenja daje upozorenja ili ŽUTI karton, a u ponovljenom slučaju upoznaje Vrhovnog ili Glavnog sudca, koji će budu li smatrali za potrebno intervenirat i sankcionirati takmičara CRVENIM kartonom, što istovremeno znači DISKVALIFIKACIU i udaljavanje takmičara sa staze. Za cijelo vrijeme takmičenja odgovoran je za uspješan rad sudaca mjerača u svom sektoru, kojima na kraju daje ocjenu što sekretar takmičenja evidentira u Izvještaju sa takmičenja.Sektorski sudac mora nositi vidno istaknutu akreditaciju.

 

STARTNI SUDAC – MJERAČ ULOVA je osoba imenovana od strane domaćina takmičenja uz suglasnost Vrhovnog sudca.Mogu biti u rangu udruženjskog sudca ili kandidata za polaganje praktičnog dijela sudačkog  ispita. Zadaci startnog sudca/ mjerača sastoje se u praćenju ispravnosti

rada takmičara od ulaska u takmičarsko mjesto, kretanje takmičara  unutar takmičarskog mjesta, mjerenje ulova . dužine svake ribe, evidentiranje  u startni list, ovjera ulova od strane takmičara. Odmah po završetku natjecanja dužan je predati startni list sektorskom sudcu.

Ako se unutar sektora vrše izmjene takmičara, nakon znaka za izmjenu daje takmičaru startni list koji ovaj nosi do sljedećeg mjerača gdje takmičar nastavlja lov. Da se ne bi vršilo dopisivanje podataka svaku ulovljenu ribu kod njega parafira svojim potpisom kao i takmičar u rubrici ta to predviđenoj.

Na primijećenu nepravilnost upozorava takmičara i obavještava sektorskog sudca, koji će smatra li za potrebno poduzimati određenje mjere.Mora  obaviti ranije dogovorene radnje u vezi rasformiranja takmičarske staze.Mjerač mora nositi vidno istaknutu akreditaciju

Startni sudac mora posjedovati korito , propisno izrađeno od drveta i plastike sa označenom dužinom

Unutar istog za mjerenje dužine ulova ribe.

Pomaže takmičaru kod mjerenja i smirivanja ribe.

                    

KAPITEN EKIPE -TRENER  je osoba koje predstavlja ekipu, odnosno pruža pomoć takmičarima, pojedincima u toku pripreme, i odvijanja takmičenja.

Odgovoran je za ponašanje članova tima u toku trajanja takmičenja.

U toku takmičenja, kapiten tima može se slobodno kretati unutar startnih mjesta članova svoje ekipe, ali nema pravo ulaziti u vodu.

Kapiten tima može ući u prostor startne pozicije druge ekipe, samo kako bi došao do pozicije člana svoje ekipei to samo pod uvjetom da njegovo prisustvo ne ometa vode ili aktivnosti takmičara iz druge ekipe.

Tokom takmičenja iz čamca , kapiten neće imati pristup članovima ekipe.

U toku takmičenja, kapiten nema pravo pružati materijalnu pomoć bilo kom članu svoje niti tuđe ekipe.

Prisustvuje zvaničnim sastancima učesnika. Jedna ekipa može imati prijavljena dvije osobe u statusu  KAPITENA- TRENERA, s tim da u istom startnom mjestu jednog takmičara može ulaziti samo jedan.U svrhu pružanja pomoći- informacija i savjeta vođa ekipe ima pravo i obavezu;

Dostavljanja prijave za ekipu, učešća na zvaničnom sastanku učesnika i službenog osoblja, ždrijebanja redoslijeda, sektora, i startnih mjesta takmičara, pomoći u donošenju opreme .Mogu koristiti sredstva veze, samo van startnog mjesta takmičara.

Za radnje koje su ovim pravilima po bilo kojem osnovu zabranjene, vođa ekipe-trener biti će obavezno sankcioniran  ŽUTIM kartonom, što u ponovljenom slučaju sljeduje i takmičara.

Da bi se izbjegle konfliktne situacije na takmičenjima, udruženja su dužna da pri određivanju vođa ekipa imenuju osobe koje poznaju pravila i koja su u stanju obaviti ovu veoma bitnu zadaću. Vođa ekipe- trener mora imati akreditaciju postavljenu na vidnom mjestu.

TAKMIČAR je član ekipe ili pojedinac koji učestvuje na sportsko ribolovnom takmičenju, a koji mora poznavati pravila takmičenja, jer ga ne poznavanje pravila takmičenja ne oslobađa od odgovornosti i svih sankcija predviđenih  u slučaju nepridržavanja i narušavanja pravila takmičenja.

– Za vrijeme natjecanja u ruci takmičar smije imati samo jedan štap, meredov mali za prihvat ribe. Od ostale opreme smije imati odgovarajuće odijelo, prsluk sa kompletima muha, naočale i kapu-šešir.

– Ostalu opremu, rezervne štapove mora držati  van rijeke u okviru startnog mjesta.

– Dužan je na vidnom mjestu nositi službenu akreditaciju i do kraja poštovati satnicu takmičenja kako  ne bi svojim odsustvom ometao provođenje takmičenja.Mora blagovremeno doći i donijeti svoj pribor, opremu i držati je  držati je van rijeke sve do DRUGOG signala, koji označava dozvolu za ulazak u rijeku i početak natjecanja. Pristupa pripremi i uređenju prostora- startnog mjesta. U toku pripreme na startnom mjestu dužan je pripremiti pribor i muhe, te na zahtjev sektorskog  i sudca mjeraća  za kontrolom omogućiti pregled mušica. Ne smije se udaljavati iz svog startnog mjesta, prije niti za vrijeme natjecanja, niti smije  ulaziti u startna mjesta drugih natjecatelja.

– Svaki takmičar odgovoran je da poduzme sve mjere i predostrožnosti, uključujući zaštitu očiju i opremu za spašavanje.

– Svaki takmičar dužan je na takmičenju putovati prema oficijelnim događajima i vračati se od istih isključivo službenim prijevozom, ako je to organizator osigurao.

– Svaki takmičar , koji u toku takmičenja zatraži savjet( osim od Kapitena) vezano za ulov ili prihvati bilo kakvu materijalnu pomoć vezano za lov, biti će sankcionisan- kažnjen. Ukoliko u toku takmičenja bilo tko, osim kapitena , tko je angažovan sa timom, komunicira sa takmičarem, smatrat će se da je takmičar tražio savjet vezano za ulov i biti će sankcionisan- kažnjen.

 

Članak 37.

 

SUDIJSKI KOLEGIJ ČINE:

 

 • Vrhovni sudac
 • Sekretar/Tajnik – Komesar lige  takmičenja
 • Sektorski sudci 2 imenovana ždrijebom
 • Startni sudac 1 ili sudac koji vrši mjerenje duž. ulova

 

Sudački se formira po potrebi i u slučaju potrebe rješava pitanja iz oblasti sudačkih nadležnosti na takmičenju.

 

Članak 38.

 

ŽIRI TAKMIČENJA

 

Žiri takmičenja čine:

 

 • Delegat takmičenja
 • Vrhovni sudac
 • Sekretar /Tajnik- Komesar lige  takmičenja
 • Sektorski sudac trećeg sektora
 • Takmičar na startnom mjestu 3 u  „A „sektoru.

 

Sastanak žirija saziva Delegat takmičenja koji ujedno predsjedava radom žirija. Rad žirija nije javan i obavlja se bez prisustva takmičara i vođa ekipa. Tajnik/ sekretar takmičenja vodi zapisnik koji se dostavlja Takmičarskoj/natjecateljskoj komisiji SRS BiH u predviđenom roku sa ostalom dokumentacijom.

Odluke žirija na nekom takmičenju  za to takmičenje su konačne, a na njih se ima pravo podnijeti

žalba Takmičarskoj komisiji SRS BiH u slučaju povrede odredaba ovog Pravilnika.

 

Članak 39.

 

Prigovori na objavljene rezultate na natjecanju najavljuju se žiriju 15 minuta nakon objavljivanja rezultata, a pismena reklamacija se dostavlja za narednih 20 minuta ,uz uplatu 50 KM kaucije kod Tajnika takmičenja, koja će biti vraćena ako se utvrdi da je prigovor bio opravdan, u protivnom kaucija se uplaćuje u blagajnu SRS BiH.

 

Članak 40.

 

Kada istekne vrijeme predviđeno za prigovore ,na zvaničnom mjestu (oglasnoj ploči) objavljuju se zvanični rezultati takmičenja potpisani od strane Vrhovnog sudca, Delegata i sekretara / tajnika takmičenja .

 

Članak 41.

 

Ako neki takmičar ili ekipa nije zadovoljna obračunatim plasmanom, može u pismenoj formi uputiti žalbu Takmičarskoj / Natjecateljskoj komisiji SRS BiH, koja je dužna u narednih 30 dana razmotriti žalbu i o istoj u pismenoj formi obavijestiti podnosioca žalbe.

Ako se radi o povredi pravila koja utiču na dalji plasman ekipe ili takmičara za naredno kolo Takmičarska komisija mora do narednog kola zauzeti svoj konačni stav po žalbi.

 

7. S U Đ E NJ E   NA NATJECANJU / TAKMIČENJU

 

Članak 42.

 

Suđenje na takmičenju organizira Vrhovni sudac, tako da za svakog takmičara osigurava jednog startnog sudca, a za svaki sektor po jednog sektorskog sudca i jednog sudca za mjerenje .Mjerenje treba da osigura:

 

 1. Uporabu korita plastičnih ili pak drvenih u kojima je postavljeno-pričvršćeno mjerilo-čelični metar, te konac .
 2. Uhvaćenu ribu mjeri takmičar, a sudac mjerilac mu drži korito . Sudac nije odgovoran ako riba natjecatelju padne u vodu prilikom donošenja na mjerenje i u tom slučaju ne evidentira se ulov. Mjerenje se obavezno vrši na obali va vode, tako što takmičar polaže ribu u korito, a sudac mjerač mu pomaže da ribu eventualno smiri.

 

Uhvaćenu ribu takmičar ne smije nositi u ruci na mjerenje, nego u meredovu.

       3.  Kada takmičar ulovi ribu istu mora prihvatiti u meredov i donijeti na obalu sudcu mjeraču, koji je prihvata i stavlja u korito za mjerenje.Ako riba takmičaru ispadne on je odgovoran za to i ako nije vršeno mjerenje ne smije se u startnu listu upisati ulov. Sudac – mjerač je obavezan odstraniti udicu, oživiti ribu i vratiti je u vodu, vodeći računa o tome da je ne ošteti.Ukoliko takmičar odluči da riba ne ispunjava uvjete ili je nedovoljne veličine, nije obvezan da je ubaci u mrežu , ali je treba vratiti u vodu, vodeći računa da je ošteti. I idealno je da je ne dodiruje.Ukoliko sudac-mjerač , sektorski sudac ili Vrhovni sudac utvrdi da je takmičar postupio nemarno i narušio takmičarski kodeks, ribi nanio povredu, ista riba se neće bodovati, a takmičar će biti kažnjen sa brojem bodova koji odgovara ribi najmanje prihvatljive dužineNavedeni incident treba biti prijavljen Žiriju, koji će isti uzeti u razmatranje i donijeti odlukuo daljem postupku. Sudac mjerač nakon izvršenog mjerenja pušta ribu polako nazad u vodu i glasno i jasno objavljuje da je takmičar ulovio ribu ( objavljuje vrstu , dužinu i redni broj ribe koja je ulovljena) da bi susjedni takmičari bili upoznati sa tim podacima.

 

 •  Startni sudac nadzire rad takmičara i sudca mjerioca.
 • Sudac ne smije drugima prenositi na koju mušicu je ostvaren ulov, posebno ne takmičarima,
 • Za izvršeno mjerenje moraju biti suglasni takmičar, sudac mjerilac i startni sudac. Ako je riba previše živahna takmičaru može pomagati pri mjerenju i startni sudac ili susjedni takmičar.
 •  Nakon izvršenog mjerenja sudac mjerilac pušta ribu natrag u vodu.
 • Startni sudac po izvršenom mjerenju upisuje podatke u Startni list, a takmičar i sudac mjerilac parafom potvrđuju upisani ulov u startnu listu. Na startnom listu nisu dozvoljene nikakve ispravke, koje ne potvrdi  sektorski sudac svojim potpisom.

 

8.   Startni – sudac mjerač mora glasno obavijestiti susjedne natjecatelje o vrsti ulova, dužini ulova   i rednom broju ribe koja se upisuje u startni list.

9.   Ukoliko ulovljena riba otpliva u zonu zaštite, takmičar smije privlačiti samo ribu iz svoje startne pozicije, te je smije izvaditi unutar svoje startne pozicije. Ukoliko ulovljena riba otpliva u susjedno startno mjesto, te ukoliko takmičar / natjecatelj iz susjedne pozicije nema primjedbi, takmičar ima pravo privući ribu iz svoje pozicije, te je izvaditi samo unutar svoje pozicije.Ukoliko takmičar iz susjednog startnog mjesta ima primjedbu, takmičar ima najviše 5 minuta da izvuče ribu iz susjednog startnog mjesta u zonu zaštite ili svoje startno mjesto.

 

 • Takmičar ili član ekipe ne smije koristiti lokatore za pronalaženje ribe/ provjeru dubine u toku takmičenja

 

 • U slučaju da sudac- mjerač izgubi ribu prije no što je izmjerio, takmičaru će biti dodijeljen prosjek bodova svih već izmjerenih riba  u tom sektoru u toku takmičenja u tom sektoru.
 • Za ribu koja je izgubljena tijekom lova iz čamca dok sudac  na zahtjev takmičara mrežom vadi ribu, neće biti dodijeljeni bodovi takmičaru.
 • Ukoliko je dužina ribe ispod dozvoljene mjere naznačene u satnici prije takmičenja, takmičaru koji je ulovio takvu ribu neće biti dodijeljeni i upisani bodovi u startnu listu.

 

Članak 43.

 

Sudci ne smiju poduzimati korake koji bi prouzrokovali lažne ili subjektivne rezultate.

U slučaju da sudci, sude neobjektivno biti će za to sankcionirane.

 

Član 44.

 

Svaki sudac je odgovoran u domenu svoje nadležnosti. Ocjene na suđenju Vrhovni sudac daje sektorskim sudcima to 1 do 5. Sektorski sudac daje ocjene suđenja od 1 do 5 startnim sudcima i mjeračima.

Pročitajte i:   Održana prva dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju

Vrhovnog sudca ocjenjuje delegat natjecanja ocjenom 1 do 5 što obavezno upisuje u svoj Izvještaj , koji dostavlja Natjecateljskoj / Takmičarskoj komisiji SRS BiH

 

 

 

IX  BODOVANJE I UTVRĐIVANJE PLASMANA NA TAKMIČENJU

 

Članak 45.

 

 1. Startni sudac boduje u startnoj listi takmičara boduje tako što za svaku ulovljenu ribu
 2. upisuje 100 poena, a za svaki centimetar dužine ulovljene ribe upisuje dodatni 20 poena. Ovjeru liste na kraju takmičenja u sektoru vrši svojim potpisom sektorski sudac. Na kraju takmičarskog dana  na svakoj listi za taj dan moraju biti potpisi startnih i sektorskih sudaca, te potpis takmičara.

 

  Ako nema bilo kog potpisa tajnik/ sekretar takmičenja tu listu ne smije obračunati.

 

 1.  Po završetku takmičenja u jednom sektoru, sektorski sudac prikuplja sve startne listove i dostavlja ih sektorskom sudcu sektora u koji odlaze takmičari.
 2. Po završetku takmičenja za to kolo sektorske sudci moraju dostaviti startne liste Tajniku takmičenja na obradu u roku od 15-20  minuta..
 3. Obrada podataka vrši se na računalu ili ručnim putem.Ako se vrši obrada podataka na računalu moraju se za svaki sektor i kolo posebno dati podaci, te zbirni podaci.
 4. Veličine i vrste riba mogu se bodovati, samo ako su o njima podaci dati u satnici ili biltenu TK SRS  koji je objavljen na WEB site prije natjecanja.
 5. Sve ribe koje su se zakačile u predjelu usta , na primjer iznad zadnjeg dijela poklopca na škrgama, mogu se bodovati.
 6. Riba ulovljena unutar takmičarskog vremena, može se bogovati samo ukoliko je ubačena u mrežu najkasnije deset minuta nakon završetka takmičenja.

 

POJEDINAČNO BODOVANJE  

 

Članak 46.

 

Bodovanje se vrši tako da za svaki centimetar lovljene ribe natjecatelj dobiva 20 poena, a za svaki

komad ribe  ribu 100 poena. Zbir ova dva podatka daje ukupan broj poena za natjecatelja.

 

Primjer :

Ulovljene 2 ribe ( 25 i 28 cm )  = 25X20+28X20 + 100+100 = 500+560+200 = 1.260 poena

 

Članak  47.

 

Ako dva ili više takmičara imaju jednak zbir poena, prednost i bolji plasman ima takmičar koji je ulovio veći broj riba. Ako je i taj podatak jednak-neriješen ,takmičarima će biti dodijeljen isti plasman, a naredni plasman(i) biti će prazan(ni).

 

Član 48.

 

Bodovanje pojedinaca u Premijer ligi . gdje se takmičenje obavlja u više kola i više sektora vrši se na taj način što se za svakog pojedinca obračunava zbir sektorskih plasmana iz svih kola. Ako više takmičara na kraju natjecanja u ligi ima jednak broj poena , plasman se određuje kako je dato u članku 45.ovog pravilnika

 

Član 49.

 

Svakom takmičaru koji ne uspije uhvatiti niti  jednu važeću ribu, biti će dodijeljen plasman jednak broju takmičara u datom sektoru za dato takmičenje.Isti plasman biti će dodijeljen takmičaru koji propusti takmičenje iz bilo kog razloga.

 

Član 50.

 

Svaki takmičar , koji je primoran da iz bilo kog razloga napusti takmičenje koje još traje, ima pravo da se zbir njegovog ulova do trenutka napuštanja natjecanja zbroji u sveukupni njegov rezultat ili rezultat ekipe ako nastupa u ekipnoj konkurenciji.

Svakoj nepotpunoj ekipi biti ce dodijeljen plasman jednak broju takmičara u datom sektoru za svako sektorsko takmičenje- sesiju tokom koje je član ekipe bio odsutan.

 

Član 51.

 

EKIPNO BODOVANJE

 

Kod ekipnog natjecanja, gdje se takmičar takmiči ekipe takmiče u više sektora , plasman ekipa se određuje na temelju zbira sektorskih plasmana takmičara jedne ekipe za sva provedena kola ekipnog natjecanja. Ako jedna ili više ekipa imaju isti broj sektorskih plasmana,prvi kriterij za odlučivanje je najveći broj dodijeljenih bodova, drugi kriterij biti će najveći broj ulovljenih važećih riba, a najveća riba je treći kriterij.

Ukoliko je rezultat i poslije ova primijenjena tri kriterija neriješen, timovima i pojedincima biti će dodijeljen  isti plasman, a naredni plasman (i) biti će prazan (ni). 

 

Članak 52.

 

Kada takmičar ulovi ribu istu mora prihvatiti u meredov i donijeti na obalu sudcu mjeraču, koji je prihvata i stavlja u korito za mjerenje.Ako riba takmičaru ispadne on je odgovoran za to i ako nije vršeno mjerenje ne smije se u startnu listu upisati ulov. Sudac mjerač nakon izvršenog mjerenja pušta ribu polako nazad u vodu i glasno i jasno objavljuje da je takmičar ulovio ribu ( objavljuje vrstu , dužinu i redni broj ribe koja je ulovljena) da bi susjedni takmičari bili upoznati sa tim podacima.

 

Članak 53.

 

Obračun plasmana za jedan krug vrši se na temelju zbira sektorskih plasmana za

dva dana takmičenja i na taj način se dobiva pobjednik u jednom krugu. Zbirom plasmana u tri kruga dobiva se ukupni plasman u okviru Premijer lige za svakog takmičara i ekipu.

 

 X  K A Z N E ODREDBE

 

Članak 54.

 

ŽUTI KARTON (opomena) sudac uručuje se takmičaru ako se ne pridržava općih pravila takmičenja:

 

 • Ako gazi po vodi za vrijeme takmičenja
 • Ako svojim ponašanjem ometa lov drugih takmičara
 • Ako verbalno vrijeđa službene osobe
 • Ako koristi neispravan pribor

 

Članak 55.

 

CRVENI KARTON ( diskvalifikacija) daje se za ponavljanje bilo kog prekršaja  iz  Pravilnika  i za:

 

 • Ako lovi ribu sa neispravnim mušicama
 • Ako ribu nekorektno prihvata i ispušta u vodu( baca)
 • Ako ulazi u tuđe startno mjesto i prelazi na drugu obalu rijeke.
 • Ako za vrijeme takmičenja konzumira alkohol ili neka opojna sredstva
 • Ako vrijeđa službene osobe  i predstavnike domaćina.

 

Članak 56.

 

Vrhovni sudac može izreći opomenu i diskvalifikaciju takmičaru, prije za vrijeme takmičenja i poslije takmičenja za nekorektno ponašanje i vrijeđanje takmičara i zvanične osobe  lige.

Sudački kolegij verificira žute  izdate žute kartone, a žiri takmičenja verificira date crvene kartone. Vrhovni sudac i Delegat moraju u svom izvještaju obvezno navesti uzroke dodjele žutih kartona i crvenih kartona, te uzeti izjavu takmičara kom su dodijeljene kazne.Ako takmičar ne želi dati izjavu,to se konstatira u izvješću.

 

Članak 57.

 

Za nekorektno suđenje:

 

 • dopuštanje takmičaru remećenje pravila
 • nekorektno kretanje pored staze
 • ulazak u vodu za vrijeme takmičenja

 

Startnom sektorskom  sudcu mogu se izreći mjere opomene, isključenja sa tekućeg takmičenja pa i zabrana suđenja.

 

Članak 58.

 

Opomene izriče sektorski sudac startnom, a vrhovni sudac sektorskom sudcu.

Isključenje –zamjena sudca na stazi izvršit će  Vrhovni sudac, a verifikaciju provodi sudački kolegij zabranom suđenja na određeno vrijeme do 2 godine ili stalno izriče Sudačka komisija entiteta  na prijedlog Vrhovnog sudca ili delegata u prvostupanjskom postupku.

 

Članak 59.

 

Na izrečene disciplinske mjere od strane TK SRS BiH može se  uputiti žalba Upravnom odboru SRS BiH, koji ih rješava u drugo stupanjskom postupku.Odluke Upravnog odbora su konačne i na njih nema pravo žalbe.

 

XI  PROGLAŠENJE REZULTATA

 

Članak 60.

 

Objava  rezultata sektorskih plasmana, uključujući pojedinačne i sektorske plasmane mora biti objavljena po mogućnosti u pauzama natjecanja kod promjene sektora ili najkasnije po završetku takmičenja za taj dan u roku 2 sata po završetku takmičenja.

Konačne rezultate svih sesija na jednom takmičenju gdje su uključeni pojedinačni i ekipni plasmani obavezno je objaviti u roku od 3 sata  od zatvaranja zadnjeg sektorskog takmičenja.

Ako se rezultati obrađuju na računalu ova vremena mogu biti kraća , ali ni u kom slučaju ne smiju preći predviđena vremena iz prethodnog stava.

 

Članak 61.

 

Dnevni rezultati i rezultati i rezultati pojedinih kola smatrat će se privremenim 1 sat nakon oficijelne objave od strane sekretara natjecanja. Vrijeme objave rezultata biti ce jasno navedeno u tabeli sa rezultatima, kako bi se pravovaljano mogle uputiti žalbe Žiriju natjecanja.

Za provjeru objavljenih rezultata odgovoran je kapiten ekipe kod ekipnog natjecanja, a kod pojedinačnog sam takmičar njegov trener ili vođa ekipe.

 

Članak 62.

 

Ukoliko nema primjedbi , objavljeni rezultati nakon  isteka privremenog vremena smatrat će se konačnim.

Takmičarski žiri u razmatranje  uzet će samo primjedbe koje su pristigle u pismenoj formi sekretaru natjecanja u toku privremenog perioda i za koje je plaćena taksa od 50 KM. U slučaju da se utvrdi da je primjedba točna , podnosiocu žalbe biti će vraćen polog novca, a u suprotnom navedeni novac će se uplatiti na žiro račun SRS BiH.

Sekretar/ tajnik o nastalom sporu mora voditi službeni Zapisnik i isti dostaviti TK SRS BiH.

 

Članak 63.

 

Iz poštovanja prema domaćinu i svim sponzorima svakog takmičenja, svi registrirani učesnici i timovi obavezni su  prisustvovati svim oficijelnim događajima navedenim u satnici takmičenja.

 

Članak 64.

 

Po završetku takmičenja i izračunavanja plasmana obavlja se svečano proglašenje rezultata, ako su održana dva kola, na kraju drugog dana.

Domaćin takmičenja uručuje priznanja, a nakon održanog zadnjeg kola takmičenja u kalendarskoj godini uručuju se priznanja SRS BiH. Prva tri takmičara u pojedinačnoj konkurenciji dobivaju medalje, a prvih pet dobiva diplome za osvojeno mjesto. . Pobjednik pojedinac dobiva pehar na kome je ugraviran tekst:

» Šampion BIH u FLY FISHINGU za 20 __godinu. „

U zadnjem kolu lige za tekuću godinu proglašava i reprezentacija SRS BiH, koja mora odmah održati sastanak sa selektorom reprezentacije i dogovoriti se u učešću takmičara u reprezentaciji, pripremama i međusobnoj komunikaciji do odlaska na međunarodna  natjecanja / takmičenja.

U Ekipnoj konkurenciji Prva ekipa  dobiva pehar za osvojeno prvo mjesto, te preuzima prelazni pehar SRS BiH, ostale ekipe dobivaju diplome, a takmičari prve tri ekipe dobivaju medalje i  diplome za osvojeno mjesto.

Pobjednička ekipa stiče naziv „Šampion BIH za 20__  godinu. .

 

Članak 65.

 

Priznanja uručuju domaćini , Delegat natjecanja i osobe  koje ovlasti Takmičarska komisija SRS BiH ili Upravni odbor SRS BiH.

 

XII    SISTEM SPORTSKO RIBOLOVNIH TAKMIČENJA U SRS BiH

 

Sportsko ribolovna takmičenja u disciplini „PLOVAK“ u okviru organizacione strukture SRS BiH stepenovan je i odvija se po nivoima:

 

 • UDRUŽENJSKA TAKMIČENJA takmičenja / natjecanja pojedinaca i služe za izbor udruženjskih ekipa za regionalna ekipna takmičenja, odnosno entitetska ekipna takmičenja i pojedinačna takmičenja,
 • REGIONALNA ekipna i takmičenja pojedinaca za izbor ekipa i pojedinaca za nastup na entitetskim takmičenjima
 • ENTITETSKA TAKMIČENJA , pojedinaca i ekipa koji su sa društvenih i regionalnih takmičenja ostvarili plasman na takmičenju na prvenstvu entiteta.
 • DRŽAVNA takmičenja za ekipe udruženja i pojedince koji su ostvarili plasman u neku od liga u organizaciji SRS BiH ili na KUP SRS Bosne i Hercegovine. U Premijer ligu se iz svakog entitetskog takmičenja plasiraju po prva 4 natjecatelja , a na KUP takmičenje u Fly Fishingu plasiraju se po 4 prvoplasirane ekipe sa entitetskih takmičenja.
 • POZIVNI TURNIRI I KUP-ovi ekipno i pojedinačno  su natjecanja koja organizuju društva  i entitetski savezi, a koji na njihov zahtjev žele da uđu u Kalendar SRS BiH, organizuje se pod pokroviteljstvom SRS BiH, a društva i savezi stiću određene benificije vezane za pomoć, kako materijalnu tako i organizacijsku uz delegiranje najkvalitetnijih sudaca
 • MEĐUNARODNA NATJECANJA U ORGANIZACIJI SRS BiH ekipna i pojedinačna  su natjecanja koja organizira Sportsko ribolovni savez BiH ,a na koja konkurira u međunarodnom  savezu,a služe za afirmaciju i dalji razvoj mušičarskog sporta u BiH ,a to su :  

     – KUP JADRANSKO PODUMNAVSKI ZEMALJA U FLY FISHINGU,

     – EVROPSKO PRVENSTVO U FLY FISHINGU;

     – SVJETSKO PRVENSTVO U FLY FISHINGU

 

Član 66.

 

Sistem takmičenja u ovoj takmičarskoj disciplini odvija se kroz:

 

 • LIGE pojedinačne i ekipne,
 • KUP SRS BiH
 • Otvorena  i međunarodna prvenstva

 

Član 67

 

Ovaj pravilnik utvrđuje takmičenja:

 

 • PREMIJER LIGA SENIORI , koja broji 26 takmičara obrazovana je sa po 13 takmičara iz entiteta Liga se provodi kroz 5 kola ( tri vikenda) i na kraju lige ispada 8 posljednjih plasiranih takmičara. Od 6 prvoplasiranih takmičara selektor obrazuje seniorski „A“
 • Selekciju od koje se obrazuje reprezentacija za SVJETSKO PRVENSTVO U FLY FISHINGU u kategoriji seniora. Nacionalna „B“ se obrazuje od takmičara po plasmanu od 6-12 mjesta u Premijer ligi s tim da 3 takmičara ulaze u reprezentaciju a dva određuje selektor reprezentacije.
 • KUP  SRS BiH za seniore u kom učestvuju po 4 prvoplasirane ekipe sa entitetskih prvenstava. Pobjednik KUP-a BiH u Fly Fishingu- ekipno stiče pravo nastupa na KUPU-JADRANSKO-PODUNAVSKIH zemalja, gdje je zvanični predstavnik Bosne i Hercegovine.
 • PREMIJER LIGA ZA JUNIORE, koja broji 14 takmičara, obrazovana je u početku da iz entiteta u istu ulazi po 7 takmičara. Ligi napušta svake godine po 4 takmičara.Od prvih 6 takmičara formira se reprezentacija juniora u Fly Fishingu, koja ima pravo nastupa na Svjetskim i Evropskim takmičenjima juniora u Fly Fishingu

 

XIII  OBRAZOVANJE REPREZENTACIJE SRS BiH

 

Članak 68.

 

Odmah po okončanju zadnjeg kola lige , kada se izvrši proglašavanje rezultata, Selektor reprezentacije u skladu sa Pravilnikom o reprezantativnim selekcijama saziva sastanak prvoplasiranih natjecatelja u ligi ili kod ekipnog natjecanja,sastanak prvoplasiranih ekipa i proglašava reprezentaciju BiH za tekuću godinu.

Selektor reprezentacije preuzima dalju brigu oko priprema reprezentacije sukladno Programu koji je obavezan podnijeti Takmičarskoj komisiji SRS BiH i na koji će suglasnost dati Upravni odbor SRS BiH.

 

Članak  69.

 

Selektor reprezentacije upoznaje reprezentativce sa programom priprema reprezentacije, planom odlaska na međunarodna takmičenja, način okupljana, osiguranja sponzorskih sredstava i obveza koju ima svaki reprezentativac u fazi priprema za međunarodne nastupe.

 

Članak 70.

 

Selektor  za svoj rad odgovoran je  Upravnom odboru SRS BiH, kojem mora povremeno putem Natjecateljske komisije slati izvještaje o toku priprema reprezentacije , te stanju u reprezentaciji.

 

„A“  SENIORSKU reprezentaciju SRS BiH u FLY FISHINGU čine 5 prvoplasiranih takmičara iz PREMIJER LIGE SRS BiH i jedna rezerva koju odabire selektor reprezentacije na temelju plasmana iz prethodnih godina.Reprezentaciju BiH čini  5 + 1 takmičar, selektor, i predstavnik(kapiten) SRS BiH na međunarodnim natjecanjima.

„B“ reprezentaciju SRS BiH u FLY FISHINGU čine  prvoplasirani  takmičara od 6-12 mjesta u PREMIJER LIGE SRS BiH i jedna rezerva koju odabire selektor reprezentacije na temelju plasmana iz prethodnih godina. Reprezentaciju BiH čini  5 + 1 takmičar, selektor, i predstavnik(kapiten) SRS BiH na međunarodnim natjecanjima.

„JUNIORSKI reprezentaciju SRS BiH u FLY FISHINGU čine 5 prvoplasiranih takmičara iz PREMIJER JUNIORSKE LIGE SRS BiH i jedna rezerva koju odabire selektor reprezentacije na temelju plasmana iz prethodnih godina.Reprezentaciju BiH čini  5 + 1 takmičar, selektor, i predstavnik (kapiten) SRS BiH na međunarodnim natjecanjima.

 

Članak 71.

 

Reprezentacija se obrazuje, oprema , priprema i upućuje na evropska, svjetska prvenstva i druga međunarodna takmičenja suglasno Pravilniku o reprezentativnim selekcijama SRS BiH. Odluku o odlasku reprezentacije  na međunarodna takmičenja donosi Upravni odbor SRS BiH na prijedlog Takmičarske komisije i selektora reprezentacije..

 

XIV . PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 72.

 

Kalendar PREMIJER LIGE u FLY FICHINGU , KUP-a BiH U FLY FISHINGU, te nastupe za svaku

godinu na međunarodnim natjecanjima, donosi Takmičarska komisija  SRS BiH, a što mora da objavi u zvaničnom biltenu i WEB portalu, te putem E-maila poslati svim takmičarima.

Radi smanjenja troškova  Takmičari koji se takmiče u Premijer Fly Fishing ligi moraju imati osobne E-mail adrese radi komuniciranja sa selektorom, Komesarom lige i Kancelarijom SRS BiH.Kancelarija SRS BiH će sve takmičare i ekipe koji su ostvarili plasman u ligama ili na KUP-u BiH, obavijestiti pismenim najkasnije 60 dana prije početka takmičenja/natjecanja i  zatražiti njihovu potvrdu učešća u ligama na što moraju odgovoriti pismenim putem u narednih 15 dana po prijemu obavijesti. U slučaju odustajanja iz bilo kojih razloga u ligi ili KUP natjecanju ,  pozivaju se rezerve sa Entitetskih takmičenja po ostvarenom plasmanu.Ako pak odustane i rezerva poziva se slijedeći natjecatelj ili ekipa po plasmanu.

 

Članak 73.

 

Takmičar sa Kancelarijom SRS BiH , Komesarom lige, Selektorom dužan je komunicirati putem

E-mailova koji navedeni organi imaju i pratiti objavu svih informacija vezana za takmičenja na zvaničnom  WEB- portalu  SRS BiH  ( www.srsbih.com)  

 

Članak  74.

 

Za nastup  u PREMIJER LIGI u FLY FISHINGU takmičari se za tekuću godinu moraju registrirati i pravovremeno na temelju raspisa Takmičarske komisije prijaviti za takmičenje u PREMIJER LIGI  u protivnom gube status.Rok za prijavu nastupa u ligi je 01.05 (maj/svibanj). tekuće godine.

 

Članak 75.

 

Uvjeti nastupa-kotizacija bit će objavljeni u Kalendaru takmičenja koji će za narednu godinu biti objavljeni u drugoj polovini tekuće godine.

 

XIV. PRELAZNE I  ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 76.

 

Ovaj Pravilnik sačinjen je na temelju Pravilnika za FLY FICHING međunarodne Federacije donesene u Maju mjesecu 2007 u Pragu- Republika Češka , te dopuna i izmjena Pravilnika SRS BiH od 24.03.2007 godine objavljenog u zbirci propisa Aprila / maja 2007.godine..

Tumačenje odredaba ovog Pravilnika daje Takmičarska komisija SRS BiH.

 

Članak 77.

 

Sastavni dio ovog Pravilnika su:

 

 • Prijavni list za natjecanje pojedinaca………… ……    FFY-1
 • Prijavni list za natjecanje ekipno…………………..       FFY-2
 • Startni list takmičenje…………………………………    FFY-3
 • Dnevnik natjecanja pojedinačni i ekipni…………….   FFY-4
 • Dnevnik natjecanja u Fly Fishingu (ekipni 3 sektora)   FFY-5
 • Obrazac Izvještaj Delegata natjecanja……………       FFY-6
 • Obrazac Izvještaj Vrhovnog sudca………………..      FFY-7
 • Tabela za ždrijeb ekipni….………………………..       FFY-8
 • Zbirni dnevnik za 5 kola premijer FF lige………..       FFY-9
 • Obrazac za raspored ,sudaca, žirija- mjerača……      FFY-10

 

Rezultati koji nisu pisani na propisanim obrascima neće se priznavati ,a za što odgovornost snosi  i Komesar lige.

Prilikom održavanja takmičenja Delegat i Tajnik takmičenja moraju  kod sebe imati ovaj Pravilnik i dužni su ga na zahtjev vođa ekipa, žirija  istima predočiti radi eventualno razjašnjavanja nekih odredbi koje su se tijekom takmičenja pojavile kao sporne.

 

Članak 78.

 

Svoj Izvještaj sa održanog takmičenja sa Dnevnikom takmičenja Delegat takmičenja i Vrhovni sudac dužni su dostaviti u kancelariju SRS BiH u roku od 7 dana,a istog dana Komesar lige dužan je E-mailom poslati podatke sa kraćim pismenim izvještajem i eventualnim slikama sa natjecanja administratoru WEB Portala SRS BiH kako bi se isti mogli objaviti i promovirati  rad Saveza i isticati uspjesi pojedinaca i ekipa u sportskom dijelu naših aktivnosti.

 

Članak 79.

 

Takmičiti se ne može takmičar čije društvo do početka natjecanja nije izvršilo članske obveze prema entitetskim savezima, što utvrđuje Komesar lige u suradnji sa tajnicima entitetskih saveza.

 

Član 80.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.