Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

K O N K U R S

ZA IZBOR ORGANIZATORA,DOMAĆINA I TAKMIČARSKIH STAZA ZA
RIBOLOVNA TAKMIČENJA DRŽAVNOG I MEĐUNARODNOG RANGA u
2010.GODINI…

SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE
SPORTS FISHING ASSOCIATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA
Kemala Kapetanovića 17. 71000 SARAJEVO BiH
Tel/Fax: ++387 33 22 62 20, ++387 33 485-719 Mob:  +387 61/217-870  +387 61/217-870
E-mail : srsbihk@gmail.com srsbihtk@gmail.com
www.srsbih.com
ŽIRO RAČUN SRS BiH: 1020500000025509 UNION BANKA d.d. Sarajevo
Dana , 06.11.2009.god
Broj:03-11/2009
K O N K U R S
ZA IZBOR ORGANIZATORA,DOMAĆINA I TAKMIČARSKIH STAZA ZA
RIBOLOVNA TAKMIČENJA DRŽAVNOG I MEĐUNARODNOG RANGA u
2010.GODINI
Na osnovu Odredaba Statuta SRS BiH, Tačka 7. Opštih pravila-Sistema sportsko ribolovnih takmičenja, Člana 25 i 36 do
45 Takmičarska komisija SRS BiH raspisuje javni Konkurs za izbor organizatora ,- domaćina – tehničkog organizatora i
Takmičarskih staza za takmičenja na državnom nivou za 2010.godinu
1. DISCIPLINA : “Lov udicom ribe na plovak” Kategorija seniori- EKIPNO I LIGA
Orijentacioni termin održavanja: 2 i 3 vikend maj 2010. ili po prijedlogu SRD domaćima takmićenja.
– 50 takmičara (10 ekipa)
– 20 vođa ekipa, trenera I dr.
-10 sudija i zvaničnika
STAZA : – Minimalna neprekidna dužine 600 metara
Domaćini treba u navedenim mjesecima da predlože termin za održavanje 2 + 2 kola lige .
……………………….……………………………………………………………………………………………………
1.a. DISCIPLINA “ Lov ribe udicom na plovak”
– Kategorija seniori –Pojedinačno – PREMIJER LIGA –SENIORI
Orijentacioni termin održavanja: predposljednji vikend august i 3 i 4 vikend septembar ili po prijedlogu SRD
Učesnika – 33 takmičara
– 10 vođa , trenera i dr.
– 10 sudija i zvaničnici
STAZA: – Minimalna neprekidna 400 metara
Domaćini treba u navedenim mjesecima da predlože termin za održavanje 3 x 2 kola lige.
…………………………………………………………………………………………………………….
1.b. DISCIPLINA “ Lov ribe udicomna plovak”
– Kategorija seniorke –Pojedinačno – PREMIJER LIGA –SENIORKE
i U-14, U-18, U-22 PREMIJER LIGE
Orijentacioni termin održavanja: predposljednji vikend juni i 1. vikend u julu ili po prijedlogu domaćina
Učesnika – 50 takmičara
– 10 vođa ekipa trenera I dr.
– 5 sudija i zvaničnici
STAZA: – Minimalna neprekidna 700 metara
Domaćini treba u navedenim mjesecima da predlože termin za održavanje 2 x 2 kola lige za
sve navedene kategorija.
………………………………………………………………………………………………………………..
1.c. DISCIPLINA “ Lov ribe udicomna plovak”
– Kategorija seniori –Pojedinačno – PREMIJER LIGA –INVALIDI
Orijentacioni termin održavanja: Posljednji vikend juni, drugi i zadnji vikend juli
Učesnika – 20 takmičara
– 15 vođa ekipa trenera i dr.
– 5 sudija i zvaničnici
STAZA: Minimalna neprekidna 300 metara.
Domaćini treba u navedenim mjesecima da predlože termin za održavanje 3 x 2 kola lige za
navedenu kategoriju i datum za koji oni predlažu da budu domaćini..Uslov je pristupačnost staze
za invalidne osobe.
1.d. DISCIPLINA KUP BiH “Lov udicom ribe na plovak” Kategorija seniori i seniorke
Orijentacioni termin održavanja: posljednji vikend-nedelja u maju 2010.g.
– 60 takmičara
– 20 vođa ekipa, trenera i dr.
-10 sudija i zvaničnika
STAZA : – Minimalna neprekidna dužine 1000 metara
Domaćini treba u navedenim mjesecima da predlože termin za održavanje takmičena u 3 sektora
dva dana.(subota i nedelja).
-2-
NAPOMENA: Pozicija 1.b održava se u isto vrijeme na istoj stazi, koja neprekidno treba biti duga od 800-1000
metra. Na takmičenju istovremeno učestvuje :
-50-70 takmičara
– 20 vođa ekipa trenera i dr.
– 15 zvaničnika i sudija
U svojoj prijavi SRD koje želi biti domaćin takmičenja za discipline “Lov ribe udico na plovak” moraju da naznaće koje
obaveze kao domaćini i suorganizatori takmičenja sa SRS BiH prihvataju:
– Omogučavanje treninga na stazi prije takmičenja,
– Osiguranje staze kada se ista zatvori,
– Da li može da prihvati angažovanje sudija iz svog društva.? Koliko? I da li može participirati u plačanju troškova
istih.,
– Da li može u svojoj režiji osigurati jedan ili dva obroka za takmičare uz pomoć sponzora,
– Da li prihvata troškove obilježavanja staze,
– Da li na stazi može da obezbjedi račuinar i laserski printer za obradu rezultata
Da li može na stazi obezbhjediti vage za vaganje ulova.
– Koje ostale obaveze vezane za takmičenje može da kao domaćin prihvata.
– Da ima E-mail za elektronsku poštu I komunikaciju sa TK SRS BiH I WEB portalom saveza
Da navede smještajne kapacitete I udaljenost istih od staze te cijenu smještaja koja mora biti
ista u svim objektima, iste kategorije.
…………………………………………………………………………………………………………..
2. DISCIPLINA -“FLY FISHING-Mušičarenje”
– Kategorija seniori pojedinačno – PREMIJER LIGA SENIORI
Orijentacioni termin održavanja:- zadnja nedelja maj (2 kola), 3. Nedelja juli (2 kola) i prva nedelja
august (1 kolo) na jezeru ili alternative rijeka.
– Učesnika:
– 26 takmičara
– 10 vođa i trenera
– 5 Sudija i 14 mjerača = 19
– 1 zvaničnik
STAZA: – Minimalna neprekidna 1500 ili 2 neprekidna sektora po 750 metara
2 a. DISCIPLINA -“FLY FISHING-Mušičarenje” KUP BiH
– Kategorija seniori ekipno.
Orijentacioni termin održavanja: 3. vikend august (subota i nedelja 2 +1 sektor)
– 10 ekipa x 3 takmičara 30 takmičara
– 10 vpđa ekipa rez takmičara i dr.
– 5 Sudija i 15 mjerača = 20
– 1 zvaničnik
STAZA: – Minimalna neprekidna 1800 ili 3 neprekidna sektora po 600 metara
U svojoj prijavi SRD koje želi biti domaćin takmičenja za discipline “Fly Fishing”” moraju da naznaće koje obaveze kao
domaćini i tehnički organizatori takmičenja prihvataju:
– Omogučavanje treninga na stazi prije takmičenja, u petak
– Osiguranje staze kada se ista zatvori,- da se na istoj ne lovi
– Da li može da prihvati angažovanje sudija mjerača 15 iste platiti. Kod KUP takmičenja angažovanje je subota 2
sektora I nedelja 1 sektor. Kod premijer lige takmičenje je 5 kola ( dvije nedelje po dva kola prije I poslije podne
I jedna nedelja samo poslije podne ).
– Da li može u svojoj režiji osigurati jedan obrok za učesnike uz pomoć sponzora,
– Da li prihvata troškove obilježavanja staze,
– Da li na stazi može da obezbjedi računar i laserski printer za obradu rezultata
Da li može na stazi obezbhjediti državnu, entitetsku i zastavu SRD.
– Da li može obezbjediti prostor za proglašavanje pobjednika takmičenja I dodjelu priznanja I navesti
mjesto gdje će to obezbjediti.
Da ima otvoren E-mail za elektronsku poštu i komunikaciju sa TKSRS BiH i WEB portalom saveza.? Koje
ostale obaveze vezane za organizaciju takmičena kao domaćin može prihvatiti ?
3. DISCIPLINA “ Lov šarana” – Seniori ekipno – PREMIJER ŠARANSKA LIGA
Orjentacioni termin održavanja: maj,1 kolo juni 2 kola ili po prijedlogu SRD domaćina
Učesnika:
– 50 takmičara
– 10 vođa ekipa, rez. takmicara
– 8 sudija
STAZA: – cca 1.000 metara obale i 150 m ispred
Da li može da prihvati angažovanje sudija iz svog SRD ,
– Da li može u svojoj režiji osigurati jedan ili dva obroka za učesnike uz pomoć sponzora,
– Da li prihvata troškove obilježavanja staze,
– Da li na stazi može da obezbjedi računar i laserski printer za obradu rezultata
Da li može na stazi obezbhjediti državnu, entitetsku i zastavu SRD domaćina.
– Da li može obezbjediti prostor za proglašavanje pobjednika takmičenja.
Da ima E-mail za elektronsku poštu i komunikaciju sa TK SRS BiH I WEB portalom saveza
Koje ostale obaveze vezane za organizaciju takmičena kao domaćin prihvata.
-3-
4. DISCIPLINA Lov pastrmke vještačkim mamcem na divljim vodama” SPIN LIGA BiH
– Kategorija seniori –
Orijentacioni termin održavanja: 2.kola lige u aprilu , 2.kola u junu 1. kolo juli ili po prijedlogu SRD
Učesnika – 25 takmičara
-15 sudija i zvaničnika
STAZA: – 1.300 metara
…………………………………………………………………………………………………………….
– Da li može da prihvati angažovanje sudija iz svog SRD I plačanje isth.
– Da li može u svojoj režiji osigurati jedan ili dva obroka za učesnike uz pomoć sponzora,
– Da li prihvata troškove obilježavanja staze,
– Da li na stazi može da obezbjedi računar i laserski printer za obradu rezultata
Da li može na stazi obezbjediti državnu, entitetsku i zastavu SRD domaćina.
– Da li može obezbjediti prostor za proglašavanje pobjednika takmičenja.
– Da ima E-amail adresu za komuniciranje sa TK SRS BiH.
Koje ostale obaveze vezane za organizaciju takmičena kao domaćin prihvata ?
PRAVO UČEŠČA NA KONKURSU
– Imaju sva sportsko ribolovna društva članice SRS Federacije BiH , SRS Republike Srpske
i SRS Distrikta Brčko koje imaju sklopljene ugovore o pravima na korištenje voda i koja su izmirila
sve obaveze prema matićnim savezima za tekuću godinu, što dokazuju potvrdom mat. Saveza.
-Takmičarskim stazama uslovnim za održavanje takmičenja državnog nivoa, na kojima se obavlja izbor
reprezentacije BiH, za zvanična međunarodna takmičenja,
– Lokaliteti koji imaju smještajne kapacitete,
– Dovoljan broj sudija za uspješno provođenje takmičenja,
– Saglasnost Opštinskog sportskog saveza ili nadležnog organa za sport,
– Obezbjeđene donatore za organizaciju takmičenja,
Prijave na Konkurs dostaviti u pisanom obliku na adresu Sportsko ribolovnog saveza BiH, Kemala
Kapetanovića 17, 71000 Sarajevo sa naznakom za Konkurs ili na E-mail Takmičarske komisije
srsbihtk@gmail. do 07. decembra 2009.godine (ponedeljak) kada se zatvara konkurs
Nepotpune prijave neće se razmatrati..
Nakon razmatranja prispjelih kandidatura,Takmičarska komisija će pozvati na razgovore
zaineresirana udruženja ili će doći u udruženja i na licu mjesta sačiniti Protokole o međusobnim
pravima i obvezama domaćina I SRS BiH, a putem Komesara liga.
Nakon toga sačinit će se KALENDAR takmičenja za 2010 godinu i objavit do 10.Januara 2010.
godine putem WEB site SRS BiH. www.srsbih.com , a SRD koja će biti domaćini takmičenja
biti će odmah po izboru obavještena pismenim putem.
Dodatne infomacije se mogu dobiti u kancelariji SRS BiH na tel 061/ 217- 870 kod sekretara
SRS BiH gosp.Rifeta Hadžihasanovića ili članova TK SRS BiH, putem upita na E-mail
srsbihtk@gmail.com
Sva društva moraju da dostave termine tradicionalnih KUP- takmičenja koja organizuju , posebno
međunarodnih kako bi se ti termini usaglasili sa Kalendarom takmičenja SRS BiH I ne bi bilo
nepotrebnih preklapanja.
Zbog teške materijalne situacije u većini društava i Savezu,prednost kod odabira staza i domaćina
imat će ona društva koja su bliža većini društava učesnika nekog takmičenja, društva koja imaju i
mogu angažovati vlastiti sudijski kadar, imaju kvalitet i uređenost takmičarske staze, mogu osigurati
povoljne uslove ishrane I smještaja učesnika takmičenja i slično.
Takmičarska komisija SRS BiH
ŽivkovićMilovan, predsjednik

Pročitajte i:   Kod Pule ulovljena najotrovnija riba na svijetu, evo šta su pronašli kad su je otvorili

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.