Zapisnik sa 22. sjednice U. O. SRS F BiH

ZAPISNIK Sa 22. sjednice Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine, održane dana 13.11.2009 godine u Sarajevu, sa početkom u 11.00 sati.
Sjednici prisutni Christian Oršolić, Zijo Terović, Milorad Ćurčić, Ahmo Gogić, Hikmet Arnautović i Josip Praljak, dok nisu prisutni Borko Grbavac i Hilmija Širbegović, Tihomir Popović, Stipo Čuljak i Vahid Lelić.
Predloženi je slijedeći DNEVNI RED :
1. Izvješće o rezultatima kontakata sa ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva F BiH .
2. Konačni dogovori o aktivnostima nastavka polaganja ribičkih ispita.
3. Izvješće o trenutnom financijskom stanju saveza.
4. Donošenje odluke o uvjetima konkursa i raspisivanju konkursa za dodjelu sredstava za poribljavanje ciprinidnih vrsta.
5. Razmatranje pristiglih zahtjeva članica.
6. Razmartanje stanja u SRS BiH i zauzimanje stavova.
7. Razno.
Dnevni red je jednoglasno usvojen, nakon čega se pristupilo raspravi točaka dnevnog reda te su donesene su slijedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI :

Točka 1.

A. Predsjednik SRS F BIH Christian Oršolić je dana 10.11.2009 godine nazočio na sastanku u Fed. Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva po pitanju imanovanja komisije za polaganje ribičkih ispita , nakon kog sastanka je rečeno da će se u vremenskom periodu 16-21.11. 2009 godine imenovati predložena komisija.

B. Upravni odbor se suglasio da “NERETVA” Mostar uputi dopis-urgenciju za određivanje osobe ispred njihovog ministarstva radi kompletiranja komisije za područje HNK.

C. Zaključeno je da se uputi dopis svim članicama saveza I da se od istih zatraži da u pismenoj formi dostave savezu prijedloge I incijative za izmjenu zakona o slatkovodnom ribarstvu F BiH , vodeći pri tom računa o Zakonu o vodama I zakonu o koncesijama u F BiH.

Točka 2.

Komisija za supervizija predloženih testova u sastavu Milorad Ćurčići, Hikmet Arnautoviću i Zijo Teroviću izvjestila je da su testovi u redu , da se isti mugu plastificirati , te nakon plastificiranja iste zajedno sa prijavnim listovima i ostalim potrebnim dokumentima podijeliti članovim U.O. radi nastavka polaganja ispita.

Pročitajte i:   Zagađenje Sane u nekoliko općina, mještani traže odgovore

Aktivnosti na polaganju ispita poduzeti žurno čim nadležno ministarstvo da saglasnost na prijedlog za imenovanje komisije.

Točka 3.

Informacija o trenutnom financijskom stanju:

Federalni savez sa danom 13.11.2009 godine izmirio sve pristigle obaveze. Od ukupne obaveze prema SRS BIH od 39.500 KM do sada uplaćeno 35.000 KM.

SRS F BiH nema prispjelih a neizmirenih obaveza.

Točka 4.

U.O. SRS FR BiH donosi odluku da se raspiše natječaj za poribljavanje ciprinidnih voda iz sredstava saveza kojima upravljaju članice saveza.

Za sačinjenje i objavu natječaja zadužuje se komisija ekologiju, zaštitu i unapređenje ribljeg fonda.

Opći Uvjeti:

1. Izmirene sve obaveze prema SRS F BiH,
2. Dokaz o ribolovnom pravu nad ribolovnim područjem ili dijelu ribolovnog područja
3. Dokaz o registraciji udruženja,
4. Dokaz o identifikacijskom broju,

Posebne uvjete će odrediti komisija po važećim zakonskim propisima.

Rok objave natječaja je 7 dana od dana donošenja odluke.

Tekst natječaja će biti dostavljen članicama putem pošte.

Rok za prijave je 15 dana od dana prijema pisanog teksta natječaja.

Svi dokumenti potrebni za natječaj se moraju dostaviti ili originali ili fotokopije ovjerene o d strane nadležnih organa.

Obavezuju se budući korisnici poribljavanja da pravovremeno izvjeste člana U.O. SRS F BiH sa prostora svog kantona o planu puribljavanja radi prisustva istog prilikom poribljavanja i vršenja nadzora.

Po obavljenom poribljavanju korisnici poribljavanja su dužni dostaviti u SRS F BiH slijedeće dokumente:

1. Račun o kupovini ribe sa pripadajućum otpremnicom.
2. Potvrdu veterinarskog inspektora o izvršenom poribljavanju.
3. Zapisnik o poribljavanju.

Pročitajte i:   Želimo potpune odgovore i vidljive korake zaštite rijeke Sanice

Točka 5.

1. U periodu između dvaju sjednica pristigao je dopis udruženja iz Bugojna o sa izvješćem o nastaloj šteti i pomoru ribe, na njihovim vodama. Po okončanju fiskalne godine i u zavisnosti od sredstava koja budu raspoloživa za poribljavanje, U.O. će cijeniti sve pristigle zahtjeve i uzeti ih u obzir prilikom donošenja odluka o pomoći udrugama.
2. Daje se suglasnost za održavanje sjednice takmičarske i sudijske komisije SRS F BiH . Istu održati najkasnije do 10.12.2009 godine .
3. Za narednu sjednicu U.O. pozvati i predsjednike i sekretare ovih dvaju komisija, a kao tačku dnevnog reda uvrstiti Pravilnik o ulovu ribe udicom na plovak.
4. Na narednu sjednicu također pozvati i predsjednike skupštine i Nadzornog odbora SRS F BiH.

Točka 6.

A. U.O. SRS F BiH je donio odluku da se umjesto pokojnog Hikmeta Harbaša u Takmičarsku komisiju SRS BiH predloži Milorad Ćurčić.

B. Pismenim putem tražiti da se zapisnici sa sjednica U.O. SRS BiH dostavljaju svim članovima Nadzornog odbora SRS BiH.

C. U.O. SRS F BiH traži hitno zakazivanje sjednice Upravnog odbora SRS BiH na kojoj će se prezentirati izvješće Nadzornog odbora koje će sačiniti Nadzorni odbor u kompletnom sastavu o poslovanju saveza , a sukladno odluci Upravnog odbora donesenoj na 21.sjednici u Kulen Vakufu.

Točka 7.

Pošto su raspravljene sve potrebne tačke dnevnog reda i nitko se više nije javljao za riječ završena je 22 . sjednica Upravnog odbora SRS F BiH.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.