Iz Udruženja i savezaNajnovije vijestiTakmičenja

Zaključci Upravnog odbora SRS BiH

-Usvojeni izvještaji sa takmicenja u 2009
– Definisani uvjeti za takmicenja u 2010. godini
– Usvojene takmicarske staze za 16. EMP 2010.
i program takmicenja
– Obnovljeni Konkursi
Na sjednici Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza BiH, održanoj dana 12.12.2009 godine u Teslicu na prijedlog TK SRS BiH doneseni su slijedeci zakljucci i odluke:
ZAKLJUCCI UPRAVNOG ODBORA SRS BiH DONESENI NA OSNOVU PRIJEDLOGA TAKMICARSKE KOMISIJE:
SLUŽBENA TAKMICENJA U ORGANIZACIJI TK SRS BIH
1. Prihvata se izvještaji o održanim svim sluzbenim takmicenjima u 2009. godini organizovanim od strane Takmicarske
komisije SRS BiH i verifikuju postignuti rezultati.
2. Prihvata se izvjestaj i verifikuje rezultat Spin lige,koja nije bila na spisku…

službenih takmicenja u 2009.godini ( prvi put organizovana).

3. Upravni odbor ocjenjuje da su sva takmicenja organizovana uz poteškoce zbog sve izraženije ekonomske krize i
zbog toga se posebno zahvaljuje svim ucesnicima / takmicarima/ ,njhovim udruženjima i savezima na uloženom trudu i
materijalnim ulaganjima kako bi ucestvovali na takmicenjima.

4. Upravni odbor istice i pohvaljuje sve koji su doprinijeli realizaciji ovih takmicenja a narocito domacine i komesare liga,
koji su se nesebicno založili i pomogli Takmicarskoj komisiji.

5. Ovlašcuje se TAKMICARSKA KOMISIJA da rezultate objavi u takmicarskom Biltenu za 2009.godinu.

KUP SRS BIH

1. Upravni odbor verifikuje postignute rezultate sa odrzanih KUP takmicenja u organizaciji TK SRS BiH ( KUP

u disciplini ,,Lov ribe udiom na plovak „ za seniore i seniorke i KUP u Fly fishingu).

Kad je u pitanju organizacia ovih takmicenja u takmicarskoj 2010. godini a u skladu sa svojim stavom da se svi
troškovi saveza u 2010. godini smanje do 30 % Upravni odbor zadužuje Takmicarska komisija da :

– takmicarske troškove za službena takmicenja u 2010. godini planira umanjena za 30 % u odnosu na proteklu godinu

– ne održava takmicenja u ligama u kojima se ne prijavi 2/3 od ukupnog broja takmicara ili ekipa predvidjenih
sistemom takmicenja .

– postavi sistem takmicenja za KUP SRS BiH-plovak sa brojem 7+7+1 ekipa za seniore i 3+3+1 ekipa za seniorke i u disciplini F.fišing 5 + 5 ekipe po plasmanu iz obaveznih predtakmicenja u entitetskim savezima i D.Brèko (održanim KUP takmicenjima). Pobjednici KUP-a predhodne godine imaju pravo direktnog ucešca bez obzira na plasman u svojim
maticnim savezima. Ekipe broje 3 takmièara +rezerva+ vodja ekipe.

Obavezuje se T.K. da iskljuci iz troškova takmicenja organizaciju zajednickog rucka osim na KUP takmicenjima,

– otkaže takmicenja u koliko za njih nisu obezbijedjeni svi potrebni uslovi za postizanje rezultata,

Upravni odbor odreðuje visine naknada za troškove takmicenja i to:

100,00 KM po takmicarskom danu na ime troškova domacinu za ureðenje staza,

30,00 KM po takmicarskom danu za naknadu :glavnom sudiji,delgatu i komesaru /sekretaru

20,00 KM svim ostalim sudijama idrugim licima koji rade za potrebe takmicenja,

10,00 KM na ime telefonskih troškova komesaru lige po mjestima takmicenja,

Odredjuje se visina kootizacije ( pristupnine ) za takmicenja kako slijedi:

15,00 KM po takmicarskom kolu za takmicare i vodju ekipe u disciplini,,Lov ribe udicom na plovak“

(napomena: ekipu cine 3+1 ili 5+1 takmicar injihov broj je obavezan za nastup ekipe).

30,00 KM po takmicarskom danu za ucešce na KUP takmicenjima ,

20,00 KM po kolu za ucesnike takmicenja u disciplini Fly Fishing,

Kotizacija za ucešca na takmièenja u takmicarskim disciplinama Spin i lov šarana ostaju na prošlogodišnjem nivou.

Kootizacija se uplacuje unaprijed ( 15 dana prije pocetka prvog kola takmičenja) za sva kola takmicenja i
samo pod tim uslovima takmicar ili ekipa može ucestvovati na takmicenju.
MEĐUNARODNI NASTUPI NASIH SELEKCIJA:

1.Upravni odbor ocjenjuje zadovoljavajucin nastup ekipe ,,Keciga“ Brcko na 1.Jadransko podunavskom kupu u
Makedoniji.

2. Upravni odbor odbija kao neosnovanu predstavku i zahtjev SRD ,,Kreka“ Tuzla upucenu SRS BiH i njegovoj TK
jer smatra da je raspopred svojih takmicenja sa ovim takmicenjem trebao uskladiti SRS F BiH.

3. Ocjenjuje se kao veoma loš nastup ekipe SRD ,,Klen“ iz K. Dubice na Svjetskom klubskom prvenstvu u Slovackoj.

4. Zbog nedostavljanja izvještaja sa ovog prvenstva ovoj ekipi se za 2010 godinu nece davati pomoc za njen
odlazak na ovo prvenstvo.

5. Ocjenjuje se kao polovican uspjeh naše ,,B“ reprezentacije na Evropskom prvenstvu ,

6. Kao veoma uspješno organizovano takmicenje i učešće naših reprezenativnih selekcija ocjenjuje se Jadransko podunavski kup u Kulen Vakufu

Pročitajte i:   Obavještenje o prijavama za Premijer Feeder ligu SRS BiH

7. Kao naujspješniji nastup ocjenjuje se ucešce naše reprezentacije Invalida na XI Svjetskom prvenstvu invalidnih
osoba u Portugalu.

8. Posebno se kao najbolje ikad postiugnuti rezultat ocjenjuje osvojeno 1.mjesto –šampion Svijeta

plasman našeg reprezentativca Rade Kelecevica iz SRKI Banja Luka ,

9. Ucešce šaranskih ekipa SRD ,,Štuka“ iz Kladuše i SRD ,,Jelaha“ iz Tešnja na KUP –a JPZ u Sloveniji se
ocjenjuje kao loš zbog ostvarenih plasmana .

10. Najnižom ocjenom se ocjenjuje ucešce naše seniorske reprezentacije na Prvenstvu svijeta za žene u Italiji.

11. Kao dosta loš rezultat se ocjenjuje i nastup naše reprezentacije na XI Svjetskom prvenstvu u lovu šarana i
amura u Francuskoj.

Imajući u vidu postignute rezultate Upravni odbor je donio slijedece zakljucke:

– da se ubuduce ne dozvoli izlazak ni jedne selekcije ili ekipe bez strucne ocjene njenog selektora ili trenera i
Takmicarske komisije o njenoj pripremljenosti,

– da se sva naša nornativna takmicarska akta usklade sa medjunarosnim važecim propisima,

– da se na osnovu uskladjenih propisa dodatno educira odredjeni broj sudija za sve takmicarske discipline i
po postignutim rezultatima izvrši njihovo licenciranje.

– Da program za ovo sacini i edukaciju provede Takmicarska komisija u saradnji sa sudisjkim komisijama
entitetskih saveza i saveza D. Brčko.

– da se osposobi odredjeni broj sudija za sudjenje šarandžijamai u SPIN ligi,

– da se za pomoc u materijalnom opremanju i drugim vidovima pomoci u pripremama selekcija i njihovim
nastupima na medjunarodnim takmicenjiama zadužuju calnovi Upravnog odbora po takmicarskim
disciplinama kako slijedi:

za selekciju invalida …………………………. Culjak Stipo

za selekciju šaran………………………….. Ostojic Zdravko

za selekciju plovak U-21 ………………. Oršolic Christijan

za selekciju plovak U-14i U 18 …….. Popovic Tihomir

za selekciju A“ i „B“ plovak…………….. Uzunovic Sidik

za Podunavski kup …………………………. Simić Bogumir

za selekciju seniorke …………………… Gogić Ahmo

za selekciju Fly Fishing …….. ……………. Klepic Djordje

Za pomoc u organizaciji i sve druge poslove oko 16. Evropskog prvenstva u Fly Fishingu kod nas se zadužuju svi
clanovi Upravnog odbora Takmicarska komisija i svi drugi funkcioneri saveza.

Samo u slucajevima obezbjedjenja sresdtava i drugih preduslova za odlazak reprezentacija ili ekipa na medjunarona takmicenja odredjuje se prioreitet kako slijedi:

1. Fly Fishing – Poljska ,

2. Invalidi – Francuska

3. U-21 plovak – Italija

4. Šaran

5. Plovak „A“ reprezentacija na Svjetko prvenstvo

6. Plovak ,,B“ reprezentacija na Evropsko prvesntvo

7. Selekcije U-14 i U 18

8. Seniorke

-Klubski nastupi na medjunarodnim takmicenjima se odobravaju samo po sistemu samofinasiranja .

-Kootizacijaće se odobravati samo za reprezentativne selekcije za koje se ocijeni na se ocekuje njihov uspješan
nastup na medjunaronim takmicenjima. Sa ovim se stavlja van snage ranija odluka o upalti kotizacije za sve
selekcije koje obezbijede srestva za odlazak .

-U cilju smanjenja troškova Upravno odbor je odlucio da se ne biraju posebni kapiteni ekipa vec da tu funkciju u reprezentacijama vrše rezervni takmicari / koji putuju u sklopu reprezentacija/.

– Zbog izuzetnog rezultata koji je postigao na Svjetskoj svjtskoj sceni takmicar Kelecevic Rade se nagradjuje sa
10-to dnevnim boravkom za dvije osobe u Zdravstveno turistickom centru ,, Banja Vrucica“

Za ove porebe Upravni odbor odobrava sredstva uvisini ispostavljene fakture ZTC ,,Banja Vrucica“

-Njemu i svim šampionima BiH u 2010 godini ce se na Godišnjoj Skupštini saveza dodijeliti posebna priznanja
( šampionske plakete),

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOM PREGLEDU TAKMICARSKIH STAZA ZA 16 EVROPSKO PRRVENSTVO U FLY FISHINGU 2010 .

1. Upravni odbor je prihvatio Izvještaj o izvršenom pregledu takmicarskih staza od strane predstavnika
Medjuunarodne komisije i donio Odluku o verifikaciji takmičarskih staza :

– Rijeka ” Vrbas ” – Rekavice Banja Luka …………….. sektor “A”

– Rijeka “Sanica” – Sanica Ključ ………………………….. sektor” B”

– Rijeka ,, Janj” – Šipovo…………………………………… sektor “C”

– Rijeka ,, Sana ” – Ribnik ………………………………….. sektor “D”

– Jezero ,, Plivsko jezero „ – Jajce ……………………… sektor “E

2. Prihvata se šema rotacije po sektorima sadržana u Izvještaju .

3. Prihvata se program za 16. evrospko prvesnto koji je u izvještaju

4. Ocjenjuje se kao veoma dobro uradjen Program priprema i organizacije ovog Prvenstva i posebno se pohvaljuje
gospodin Marcel Kucinski, koji je radio na njegovoj izradi.

Pročitajte i:   Hа језеру Aлаговац почело Oпштинско такмичење у спортском риболову

5. Ocjenjuje se kao veoma dobar rad i naša druga dva člana komisije za prezentaciju staza i drugoga predočenog
komisiji .

6. Pohvaljuje se svi predstavnici SRD i drugi nihovi funkcioneri ,koji su doprinijeli da se staze uspješno prezentuju i da se svi iz komisije u njihovim sredinama ugodno osjecaju,

7. Posebno se odaje priznanje gospodi iz medjunarodne komisije Jeršeu i Fererri na dobronamjernim savjetima i svim drugim vidovima odnosa i ponašanja za vrijeme svoga rada.

8. Gospodinu Jeršeu hvala i za rijeci pohvale za sve ucinjeno koje nam je uputio.

8. Na osnovu prispjelih prijava na objavljene konkurse i prijedloga T.K. za službena takmičenja u takmičarskoj 2010 godini odabrane su sledeće staze:

Rijeka Sava u Gradišci
Rijeka Sava u Brodu
Rijeka Trebižat Ljubuški
Rijeka Sana Ribnik
Rijeka Usora Tešanj
Rijeka Pliva i Janj Šipovo
Rijeka Vrbas i Trnsko jezero u Banja Luci i Rijeka Una i Midžica jezero u Bihaću

9. Zadužuje se TK da raspiše novi oglas za prijavu staza i domacina takmicenja jer je ovo nedovoljan broj staza

10 Izbor selektora i komesara liga :
Po raspisanom oglasu za selektore i komesare liga se odredjuju ( Biraju)
1. Selektor reprezentacija u FF – Gromilić Igor
2. Selektor reprezentacije Invalidnih lica – Žunić Andrija
3. Selektor reprezentacije U 21 – Đug Muris
4. Selektor reprezentacije U 14 i U 18 – Filipović Alija

Zadužuje se TK da raspiše oglas za nepopunjena selektorska mjesta.

11 Izbor Komesara liga

1. za komesara 1. lige BIH izabrana je – Biljana Petrović

2. za komesara Premijer lige BiH ,, – Vidosav Jevtić

3. za komesara Spin Lige – Josip Pjevac

4. za komesara Premijer lige U-14, 18 i 21 i seniorki – Okić Eldina

5. za komesara Lige invalida – Hošić Ale
Zadužuje se TK da raspiše novi oglas za nepopunjena mjesta komesara liga.
12. Prihvata se predloženi kalendar takmicenja u 2010 godini i zadužuje TK da ga stavi na Web stranicu saveza i zataži od svih saveza clanica i njihovih organa kao i od selektora,komesara,sudiskih organizacija i samih sudija i takmicara da do 15.januara 2010. g. dostave svoje prijedloge izmjena i dopuna .Konacan kalendar ce biti usvojen na slijedecoj sjedinici Upravnog odbora SRS BiH.
13. Upravni odbor SRS BiH preporucuje sudijskim komisjijama da verifikuju ispit za sudije koji su polagali ispite
na Vrutku / saranskaliga / .
14. Upravni odbor je preporucio da se u organima entitetskih saveza pripreme prijedlozi za pounu Takmicarske komisije SRS BiH.
15. Upravni odbor zatražio je i preporucio utvrdi odgovornost za sve koji su se ponašali suprotno normama i
propisima za takmicenja u 2010. godini i po tom osnovu predlože disciplinske mjere, koje ce provesti TK SRS BiH
16. Upravni odbor je zakljucio da se u organima SRS Federacije BiH obavi razgovor sa gospodinom Marcelom Kucinskim i razmotri njegova ostavka u TK te utvrde mjere i aktivnosti za prevazilaženje nastale situacije.
17. Upravni odbor daje punu podršku radu TK i ocjenjuje da se njen predsjednik u metodu svoga rada ponašao u skadu sa odlukama i preporukama ovog organa.
18. Upravni odbor je zakljucio da se obnovi ugovor sa dosadašnjim urednikom WEB stranice saveza gosp. Marcelom Kucinskim i dogovore daljni nacini pripreme i postavljanja materijala na ovu stranicu.
19. Upravni odbor je zakljucio da se o svim donesenim odlukama i zakljuccima informišu Upravni odbori saveza
clanica i objavi na Web stranici saveza.

Zbog izuzetne važnosti daljnjeg djelovanja na prezentaciji 16. evropskog prvenstva Upravni odbor je zakljucio da se u dogovoru sa Organizacionim odborom na Svjetsko prvenstvo u Fly Fishingu u Poljsku pošalje odredjeni broj ljudi koji ce obaviti ovaj posao i da se za to posebno pripreme materijali.
Odluku o ovome kao i o svim materijalima koji su upuceni Entiteskim savezima i sve konace odluke ponovo raspisanim oglasima Upravni odbor ce razmatrati na svojoj narednoj sjednici.

Živkovic Milovan
Predsjednik TK SRS BiH

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.