Najnovije vijestiVremeplov

Da sačuvamo od zaborava – Vijesti iz Ribarskog Društva za Bosnu i Hercegovinu

Zapisnici sa sjednica Glavnog odbora Ribarskog Društva za Bosnu i Hercegovinu održanih u periodu juni/septembar 1928 godine

Izvadak iz zapisnika 6. redovne sjednice Glav. odbora održane dne 20. juna 1928. godine.

Prisutni: Krstić, Thaller, Vaš, Jurašinović, Dr. Turković, i Storch. Otsutni: Žegarac, Jedlička, Finci, Dohnalek, Hrčko, Rađenović i ing. Pestrovo.
Održaje se spomenica pokojnom Mani Krniću, jednome od osnivača društva. Isključuje se jednoglasno Mijo i Mato Laco, radi postupka, koji škodi ugledu društva i radi nedozvoljene prodaje ribe. Po prijavi Trž. po­vjereništva protiv člana Divoša
radi nedozvoljene prodaje ribe povesti će izvide disciplinski odbor. Za veći broj prijava podnesenih sreskom poglavaru pro­tiv raznih prekršitelja odobrava se nagrada od Din. 300’- trž. nadzorniku Hrisafoviću. Čuvaru ribolova Luki Jovandiću povisuje se redovna plaća na Din. 600’- mjesečno, od 1. juna o. g.
Oružni list za ču­vara urgiraće se kod sreza.
Član Hamš staviće se pred disciplinski odbor, jer nije prijavio da je zate­kao Đokicu Marića, kako nedozvoljeno lovi u dru­štvenom zakupu. Na temelju raznih prijava načiniće se molba srezu, da se zaplijene mreže od onih lica, koja se tajno bave ribolovom, a nemaju dozvole za to. Tajnik Vaš referiše, da je doznao, kako Jusuf Ablaković radi još uvijek na tome, da mu se do­zvoli protuzakoniti lov mrežom u našem zakupu. Požuriće se postupak kod sreskog poglavara protiv tu­ženih ribolovnih prekršitelja. Ramo Tufo se ne prima za čuvara ribolova, jer ne odgovara za ovu svrhu, a čuvar Stevan Soja se otpušta iz službe.

Izvadak iz zapisnika 7. redovne sjednice Glav. odbora održane dne 3. jula 1928. godine.

Prisutni: Krstić, Jedlička, Thaller, Vaš, Rađenović, Hrčko, Dr. Turković, Dohnalek, ing. Pestrovo i Finci. Odsutni: Žegarac i Jurašinović. Čita se dopis iz Fojnice i Čajniča radi ribolovnih prekršaja i slabog nad­zora sa strane organa nadležnih vlasti. Uzima se na
znanje riješenje Ministarstva saobraćaja, kojim se odbija molba Društva za popust od 50% na željeznicama. Čita se pismo člana Sijerčića iz Rogatice sa prilogom ko­pije pisma g. Kneževiću, u predmetu krađe ribe iz zabranjenih voda. Po prijavi trž. povjerenika protiv Đorđa Marića i Ivana Vučaka zaključeno je, da se prijava uputi srezu, jer Marić nije naš član, a protiv Vučaka da disciplinski odbor povede izvide. Raspra­vlja se o tekućim poslovima: uplati zaostatka člana­rine, zakupu Vrela Bosne, uređaju oblasne banje na rijeci Željeznici, ribarskom teferiču na Bosni, posta­vljanju čuvara. Zaključuje se, da se ukida raniji za­ključak o maksimiranju lovine lipijana sa 15 komada. Prema tome smiju članovi uloviti i više od 15 lipijana u jedan dan, ali ne mogu više od dva puta na sed­micu da love lipijane na zakupnom dijelu rijeke Bosne.

Izvadak iz zapisnika 8. redovne sjednice Glavnog odbora održane dne 10. jula 1928. god.

Prisutni: Krstić, Dr. Turković, Thaller, Jurašinović, ing. Pestrovo, Rađenović i Vaš. Odsutni: Žegarac, Jedlička, Finci, Hrčko i Storch. Radi fizičkog napadaja Đokice Marića na člana Ivana Klimeka sprovešće se prijava Klimekova državnom odvjetništvu na nad­ležni postupak. Tajnik Vaš navada, da su se opet ponovili slučajevi bacanja eksploziva u zakupnu Bo­snu u gornjem toku kod sela Osijeka. Pošto seljaci izjavljuju, da eksploziv bacaju vojna lica, a tajnik je zatekao kod bacanja seljake, postignuto je kod vojnih vlasti, da će komanda iz Rajlovca slati patrole radi nadzora i otklanjanja ovakovih tužbi. U pogledu sni­žavanja globa po utocima ribolovnih prekršitelja za­ključeno je, da će se tajnik obratiti usmeno na prav­nog referenta Direkcije Šuma u Sarajevu. Nakon duge debate odgađa se namjeravani ribarski teferič na ne­izvjesno vrijeme.
Ne temelju izviđa i preslušanja člana Ivana Vučaka po disciplinskom odboru jednoglasno se isključuje Vučak. Po prijavi protiv Divoša vode se daljnji izvidi, a u stvari prijave protiv Štambuka radi vrijeđanja Dohnaleka, odnosno sviju odbornika, povesti će se isto tako dalji izvidi, da se ustanovi tačnost navoda prijave člana Dohnaleka.

Pročitajte i:   Sretan Vaskrs!

Izvadak iz zapisnika 9. redovne sjednice Glavnog odbora održane dne 9. augusta 1928. g.

Prisutni: Krstić, Jedlička, Finci, Thaller, Storch, ing. Pestrovo, Rađenović, Vaš i Dohnalek. Odsutni: Že­garac i Hrčko. Tajnik izvještava o sukobu sa dvoji­com dinamitaša kod osječkoga mosta, koji su utamanili oko 24 kg. ribe dne 5. augusta o. g. u 3 sata u jutro. Zaključeno je čekati na rezultat izviđa žandarmerijske patrole, koja je po podnesenoj prijavi pošla odmah na lice mjesta. Čita se dopis člana Dohnaleka, koji je u Renovici napadnut kod ribolova od trojice ribokradica. Zaključuje se podnijeti žalbu koman­dantu žandarmerijskog puka u Sarajevu. Tajnik refe­riše, da je poglavar sreza u Fojnici po traženju društva oduzeo zelene karte i društvene iskaznice isključenim članovima Miji i Mati Laci. Odbija se molba rođaka braće Laco za prijem u društvo. Odbor zaključuje, da se »Ribarski List« u buduće štampa u štampariji Savić, a ne više u Štamparskom Zavodu. Zaključuje se, da se nekolicina članova zakune za vršenje čuvarske funkcije. Tajnik referiše, da sresko poglavar­stvo sada redovno izdaje 50 % nagrade, odnosno uhvatnine od naplaćenih globa po prijavama našega čuvara. Ovi iznosi se uručuju čuvaru Jovandiću podnosiocu prijava. Čita se dopis podružnice Mostar o prijavljenim dinamitašima. Pretresa se sukob jednoga člana sa izletnicima na Željeznici, radi prodaje mla­dice, koja je neovlašteno ulovljena po jednome se­ljaku, te ponuđena izletnicima na prodaju. Prema dopisu podružnice u Banja Luci primljeno je 7 novih članova. Čita se dopis Bogdana Ivanovića iz Usore radi tamanjenja ribe u zabranjenim vodama, te se zaključuje, da tajnik Vaš u ovoj stvari usmeno kod referenta za ribolov u Direkciji Šuma pribavi podatke i posreduje. Direkciji Šuma će se staviti predlog, da se mrežarske dozvole za Bunu izdaju samo po povi­šenoj cijeni od Din. 1.500’- za jednu kartu. Pošto isključeni član Vučak na poziv nije vratio iskaznicu, zamoliće se Policijska Direkcija, da mu kartu oduzme.

Izvadak iz zapisnika 10. redovne sjednice Glavnog odbora održane dne 28. augusta 1923. g.

Prisutni : Jedlička, Dr. Turković, Thaller, Storch, Krstić, Hrčko, Vaš, ing. Pestrovo. Odsutni: Žegarac, Finci, Rađenović i Jurašinović. Čita se i prima za­pisnik 9. sjednice. Odlučeno je, da se »corpora delicti« zaplijenjena od dinamitaša na Prači, i to jedan štap i jedne lakovane cipele, upute žandarmerijskoj komandi, radi pronalaženja krivaca. U stvari napa­daja izašloga u novinama sa strane Štambuka i dru­gova radi izleta u Ulog odlučeno je da se stvar preda disciplinskom odboru na ispitanje. Pričekaće se, da se predsjednik disciplinskog odbora dr. Tur­ković vrati sa dopusta u Sarajevo, a onda da se stvar ispita i riješi u roku od 8 dana. Pretresa se potreba jednoga čuvara u gornjem toku rijeke Bosne, gdje je tajnik dva puta zatekao na djelu dinamitaše. Oba puta su to bili seljaci, koji su utekli. Prima se za čuvara Vaso Hrkalo sa početnom plaćom od Din. 300’- mjesečno i to na probu. Pored plaće isplaćivaće se za sve čuvare ranije određene uhvatnine. Ujedno se na prijedlog tajnika Vaša prima za čuvara bez stalne plaće, a samo uz nagrade (uhvatnine) lbro Mujkić, koji je ujedno i čuvar Lovačkoga Društva. Uz iste uslove prima se za čuvara i Ahmet Mujkić iz Crnotine. Čita se dopis Dra Schindlera iz Minchena u predmetu dolaska njemačkih športaša na naše vode u vrijeme sezone na mladice. Zaključeno je, da se njemačkim športašima izađe u susret i da im se, ako dođu, ide u svakom pogledu na ruku, da se na taj način privuče što više stranaca u naše krajeve. Radi prijave trž. povjereništva u stvari prodaje glavatica ispod mjere uputiće se dopis sreskom poglavaru u Mostar. Za podnesene prijave odobrava se trž. nad­zorniku Hrisafoviću nagrada od Din. 100’-. Po do­pisu povjerenika Krunoslava Segulje iz Zavidovića staviće se upit na Direkciju Šuma, da li je rakolov u Krivaji dozvoljen svima, jer je jednome licu dana dozvola i na izvoz rakova. Radi tamanjenja ribe eksplo­zivom po prijavi povjerenika u Dobrljinu Ivana Zamolo uputiće se prijava sreskom poglavaru u Bos. Novi.

Pročitajte i:   Održano Prvenstvo SRS F BiH za mlađe kategorije u disciplini lov ribe udicom na plovak

Izvadak iz zapisnika 11, redovne sjednice Glavnog odbora održane dne 19. septembra 1928.

Prisutni: Krstić, dr. Turković, Dohnalek, Storch, Thaller, ing. Pestrovo i Vaš. Odsutni: Zegarac, Jed­lička, Rađenović, Hrčko, Jurašinović. Predaje se do­pis člana Stambuka i drugova u stvari izleta u Ulog predsjedniku disciplinskog odbora dru Turkoviću, sa razjašnjenjem tajnika. Čita se dopis Velikog Župana iz Sarajeva u stvari Vrela Bosne i našega prijedloga za podizanje i popravak mrjestilišta, odnosno ribar­stva uopće u oblasti sarajevskoj. Tajnik referiše o namjerama Banje Ilidže, da preuzme u svoje ruke mrjestilište »Vrelo Bosne« i o koracima, koje bi Dru­štvo trebalo protiv toga da poduzme. Nakon svestra­noga pretresa i debate po ovome predmetu zaklju­čeno je, da se poradi svim silama na tome, da mrjestilište »Vrelo Bosne« prijeđe u zakup našega Društva. Zaključuje se, da se opet počne sa lovom košljive ribe u zakupu. Zaključeno je, da se 6 starih ribarskih brana, koje su od starine ostale na rijeci Bosni, razvali, pošto ih voda radi solidne građe nije do danas raznijela. Ovi radovi će se predati Luki Jovandiću uz popriječnu cijenu od Din. 600’- za svih 7 brana.
Po prijedlogu tajnika kupiće se za ču­vare 2 puške, koje će ostati imovina Društva, a ču­vari će ih u službi upotrebljavati. Član Dohnalek re­feriše o prijavi žandarmerije protiv nekolicine dina­mitaša na Lašvi i o oslobođenju tih dinamitaša po sreskom poglavarstvu. Uputiće se dopis radi prikup­ljanja podataka na podružnicu u Travnik. Član Doh­nalek javlja, da se opaža pojačani nadzor žandarme­rije na rijeci Prači, što se može smatrati posljedicom rada Društva i zauzimanja kod Komandanta žandarm. puka. Ovaj pojačani nadzor je svakako na korist ri­barstva. Iznosi detalje jednoga slučaja, kako je žandarmerijska patrola zatekla opet dinamitaše na rijeci Prači kod rudokopa »Kukavica« u Mesićima-Rogatici. Tajnik referiše o svome putovanju sa urednikom »Ri­barskog Lista« Thallerom u Mostar radi pregleda t. zv. »Skakala« na Neretvi, gdje se glavatice na nedo­zvoljeni način love podmetanjem mreže. Zaključeno je, da se »Skakala« miniraju i uništavanje ribe spriječi.
Odobrava se putni trošak od po Din. 250’- za obojicu.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.