Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Održana 7. izvještajna skupština SRS BiH

Dana 10.04.2010. godine, u vremenu od 12,00-16,30 sati u Hotelu “Grand” – Sarajevo, održana je 7.Izvještajna Skupština Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine.
U pripremi Skupštine održana je sjednica Upravnog odbora, a poslije Skupštine održana je kraća sjednica Izvršnog komiteta 16. EMP sa predsjednicima komisija.
U funkciji pripreme 7. Izvještajne Skupštine SRS Bosne i Hercegovine u vremenu od 10-12 sati održana je Sjednica Upravnog odbora SRS Bosne i Hercegovine. Pored članova Upravnog odbora sjednici su prisustvovala 3 i člana Takmičarske Komisije SRS BiH, te članovi Nadzornog odbora Sportsko ribolovnog saveza BiH.
Upravni odbor je razmatrao slijedeća pitanja:
1. Usvojen je Zapisnik sa 24. Sjednice Upravnog odvpore održane u Sarajevu 27.02.2010 godine.
2. Predsjednik Nadzornog odbora Kovincic Dragoljub podnio je Izvještaj nadzornog odbora o pregledu poslovanja Saveza za 2009. godinu, a dodatna objašnjenja dao je i Damir Hunjic. Opšta konstatacijaje da se finansijsko stanje i vođenje knjiga u mnogome poboljšalo, te da se kod ugovaranja poslova vođenje knjigovodstvenih poslova za Savez, treba inzistirati na još vecem analitičkom iskazivanju stanja prihoda i rashoda. Dosta nerašciscenih potraživanja i obaveza iz prethodnih godina je rascisceno.
3. Predsjednik komisije za edukaciju i licenciranje sudija Hodžic Bajro podnio je Izvještaj o troškovima edukacije i samoj edukaciji kojoj je pristupilo 110 sudija na cetiri lokacije:Brcko, Sarajevo, Prijedor i Kljuc.
Donešen je Zakljucak da se skupštini predloži da licence sudijama izda Takmicarska komisija SRS BiH, koja je i bila organizator edukacije. Iz SRS Federacije bilo je primjedbi na samu organizaciju edukacije, kašnjenja u obavještavanju, za što će sudijska i takmicarska komisija SRS F BiH pismenim putem upoznati TK SRS BiH.
4. Predsjednik Izvršnog Komiteta 16. EMP(16EFFC) je informisao članove Upravnog odbora sa najnovijim aktivnostima na pripremi i organizaciji 16. Evropskog prvenstva, naglasivši da je Ministarsko vijece uplatilo 100.000 KM i da su sada svi prioriteti usmjereni a ključne stavke u troškovima organizacije, a to su izrada tendera za nabavku čamaca, ugovaranja smještaja takmičara za vrijeme prvenstva i organizacija prevoza iz Banja Luke do mjesta takmicenja.
U svom izlaganju napomenuo je da ce odmah poslije Skupštine sastati se Izvršni komitet i utvrditi Plan rada za april i konkretnu dinamiku aktivnosti i nosioce zadataka.
5. Pod ovom tackom dnevnog reda razmatran je materijal za Skupštinu i podjeljeni zadaci clanovima Upravnog odbora koji su radili na izradi materijala da ga prezentiraju na Skupštini i odgovore na pitanja delegata ako to bude potrebno.
6. Donesene su slijedece Odluke:
a) Prihvataju se troškovi održavanja proširene 24. Sjednice UO.
b) Donosi se Odluka da se prihvataju troškovi odlaska “A” reprezentacije u Fly Fisgingu na svjetsko prvenstvo.
Ekipu BiH ce sacinjavati 5 +1 takmicar, kapiten ekipe, menager i Predsjednik SRS BiH.
c) podnešena je informacija da je placena clanarina C.I.P.S konfederaciji za 2010 godinu za asocijacije FIPS ed i FIPS_MOUCHE, te naknada FIPS-MOUCHE za organizaciju 16. EMP (16 EFFC) za što je iz CIPS dobivena potvrda da su im uplacene sve redovne clanarine i obaveze za 2010 godinu.
d) Entitetski savezi su dostavili prijedlog za Delegate i Vrhovne sudije na državnim takmicenjima, te spiskove sektorskih i startnih sudija za svaku ligu. Ovlascena je Takmicarska komisija saveza da to objedini i na WEB SITE SRS BiH objavi spiskove angažovanih osoba za sve funkcije na takmicenjima. Sa Komesarima liga , Delegatima i Vrhovnim sudijama u Zenici ce se održati konsultativni sastanak u vezi kriterija, utvrdjivanje obaveza Saveza i SRD domacina takmicenja, a zakljucci sa tog sastanka, Odluke objavit ce se na ovom WEB SITE.
NAKON SREDJIVANJA ZAPISNIKA BITI CE OBJAVLJENE ODLUKE U IZVORNOM OBLIKU SA OVE SJEDNICE UO

7. SKUPŠTINA SRS BOSNE I HERCEGOVINE

Odmah nakon sjednice Upravnog odbora u 12, 10 sati počela je Skupština Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine. Skupšinu je vodio Predsjednik Nermin Terzic uz radno predsjedništvo koje su sacinjavali Djordje Klepic, Ahmo Gogic, Popovic Tihomir i predsjednik SRS RS Ostojic Zdravko. Predsjednik Verifikacione komisije gosp. Kucinski je izvestio da Skupstini od 33 pozvana delegata, prisustvuje 25 delegata, te clanovi NO i clanovi TK koji nisu clanovi Skupstine.
Dva delegata iz SRS Federacije su u medjuvremenu preminula, a jedan gosp. Hodzic se ne odaziva iako mu je urucen poziv, tako da je Zakljucak da se uputi SRS Federacije zahtijev za delegiranje 3 nova delegata. Za zapisnicara je odredjen Rifet Hadzihasanovic, sekretar Saveza, a za ovjerivace Jagar Milan i Miro Vrljicak.
Pod 2. Tackom dnevnog reda Usvajan je Zapisnik sa 6 sjednice . Pojedini delegati su zahtijevali da im se da objašnjenje zašto se u zapisniku nisu našle njihove diskusije, tako da je nakon rasprave odluceno da se ubuduce sa sjednica prave audio zapisi, a na temelju njih da se delegatim dostavljaju Izvodi iz Zapisnika, a u eventuaplnoj spornoj situaciji može se provjeriti autenticnost diskusije.
Pod 3. Tačkom dnevnog reda raspravljalo se o izmjenama i dopunama Statuta SRS BiH. Sekretar Saveza je ukratko upoznao delegate sa problematikom usaglašavana Statuta, zahtijeva koji su traženi od nadležnog Ministarstva da bi se isti prihvatio. Sporno je bilo definisanje utvrdjivanje kvoruma, nacin donošenja Odluka.Poseban problem je bio konstituisanje i osnivaca Saveza BiH , SRS RS , SRS F BiH i SRS DB, donošenje njihovih adekvatnih odluka u pristupanju u državni Savez, tako da su par puta dokumenti koji su ponudjeni vracani na doradu.
Otvorena je rasprava u kojoj je ucestvovalo vise delegata i davani razni prijedlozi i amandmani na ponudjeni tekst.
Najvise se raspravljalo o clancima 30, 34 i 37, da bi na kraju bio postignut koncenzus, a to je i opce opredjeljenje da u ovom trenutku se prihvati ovakav tekst Statuta i konacno Sportsko ribolovni savez BiH registrira, a da se nakon toga pojedini clanci vezani za glasanje , utvrdjivanje kvoruma, definisanje glasanja Nadzornog odbora dograde. Kod izjasnjavanja za ovakav prijedlog koji je dao na glasanje Predsjednik Terzic samo jedan delegat je bio protiv.
Pod 4. tačkom dnevnog reda usvojen je jednoglasno Poslovnik o radu Skupštine SRS BiH.
Pod 5 tackom dnevnog reda razmatran je Izvještaj o radu Upravnog odbora maj 2009- mart 2010 godine, te Izvještaj Nadzornog Odbora o finansijskom poslovanju Saveza za 2009 godinu.
a) Izvjestaj o radu i Finansijski izvještaj je podnio godp. Klepic Djordje, predsjednik Upravnog odbora, a u diskusiji koja je nakon toga uslijedila ucestvovalo je više delegata, clanovi Nadzornog odbora .
Delegat Praljak Josip je tražio da se delegatima dostavi i Izvjestaj o poslovanju saveza za 2008 godinu. Dodatna objašnjenja za takmicarski dio aktivnosti, organizaciju liga natjecanja, te pripremu i odlazak selekcija BiH na medjunarodna takmicenja, nakon cega je delegat Panic Nenad inzistirao de se u Zakljuccima utvrdi tacno prioritet odlaska na medjunarodna takmicenja, posebno apostrofirajuci , da prednost imaju “A” selekcje u plovku i Fly Fishingu.
Opca konstatacija je da je izvještaj u odnosu na prethodne godine mnogo bolji i da je dao više podataka. Izvještaj je na kraju prihvacen
b) Izvjestaj Nadzornog odbora podnio je Dragoljub Kovincic koji je naglasio da su mnoge stavke konacno u poslovanju razjašnjene, te da ima obveza i recidiva koji se vuku iz prethodnih godina posebno kod par potraživanja. U raspravi koja je otvorena ucestvovalo je najvise delegata na ovoj Skupštinio postavljajuci pitanja clanovima Nadzornom odboru, sekretaru saveza i Predsjedniku Izvršnog odbora , predsjedniku Komisije za finansije. Opci dojam je da finansije nisu vodjene kako to nalaže i definira postojeci Kontni plan i Zakon o knjigovodstvu u F BiH, te da ubuduce kod sklapanja ugovora za vodjenje finansija od knjigovodje treba zahtijevati u izvještajima više analitike i subanalitike u iskazivanju posebno troškova.Nakon rasprave koja je potrajala oko 90 minuta Izvještaj Nadzornog odbora je prihvacen.
Pod 6. tačkom dnevnog reda razmatran je Program rada Saveza BiH za 2010 godine i isti je jednoglasno usvojen.
Pod 7. tackom dnevnog reda razmatran je Financijski plan Saveza za 2010 godinu. Delegat Jagar Milan je trezio da se i Financijski plan za 16. EMP uvrsti u ukupni Financijski plan Saveza BiH za 2010 godinu, nakon cega je Predsjednik Financijske komisije dao na Plan niz dodatnih objasnjenja, a za Finansijski plan 16. EMP je naglasio da je otvore poseban ziro racun, i da ce se vanbilansno u skladu sa Zakonom o knjigovodstvu voditi za 16.EMP plan Prihoda i rashoda. Zakljuceno je da se otvori još jedan žiro račun u Banja Luci kod banke koja posluje na teritoriji cijele BiH i da to bude kod zvanicnog sponzora prvenstva. Nakon rasprave i datih objašnjenja Plan je jednoglasno usvojen.
Pod 8. Kracu informaciju o pripremama i organizaciji 16. Evropskog prvenstva podnio je gosp. Klepic koji je naglasio da pripreme tekcu po planu i da nema zakašnjenja. Ukratko osvrnuo se na aktivnosti koje su uradjenje, naglasivši da je prije par dana od Ministarskog vijeca dobiveno 100.000 KM, te da su u toku aktivnosti na izradi tenderske dokumentacije i javnog objavljivanja tendera za tri najkrupnije tacke u troskovnom dijelu prvenstva, a to je nabavka camaca, ugovaranje smjestaja za takmicare, ugovarane prijevoza itd.
Delegat Kucinski Marcel , predsjednik komisije za informisanje ga je dopunio podacima, upoznavši delegate da su stigle vec prve prijave reprezentacija (Engleska i Škotska) , te da imaju najave iz saveza Poljske, Češke , Norveške .
Izvršni komitet sa predsjednicima Komisija utvrdjivati mjesecnu dinamiku aktivnosti. Pozivaju se svi Delegati i članovi SRS BiH da u svojim sredinama urade što više na promociji prvenstva. Nakon krace diskusije donesen je zakljucak da se svim clanovima saveza koji osiguraju sponzore, kod poduzeca i privatnih subjekata (izuzete su javne ustanove i državne institucije) u bruto iznosu da 10% od ostvarenih donatorskih da nagrada – naknada . O ovom bi se sa svakom osobom sacinio poseban ugovor koja ovo ostvari. Na ovaj nacin bi se ostvarila transparentnost u prikupljanju potrebnih sredstava za 16. EMP i zainteresiranost pojedinaca da lobiraju i traže sponzore za 16. EMP.Donesea je jednoglasno Odluka da se na svjetsko prvenstvo u Fly Fishingu u Poljskoj uputi “A” reprezentacija BiH.
Pod 9 tackom Predsjednik Takmicarske komisije SRS BiH iznio je prijedlog da se svim prvacima BiH, pojedincima i klubovima, te posebno svjetskom prvaku Radi Kelecevicu dodjele posebne Zahvalnice, pošto nema Pravilnika o dodjeli priznanja.
Zahvalnice bi se uručile na prvim kolima liga. Ovaj Prijedlog je jednoglasno prihvacen uz napomenu da se ubuduce trebaju ukljuciti u dodjelu priznanja, sudije, sportski djelatnici, što se mora regulirati Pravilnikom.
IZVOD IZ ZAPISNIKA SA SKUPŠTINE KADA BUDE GOTOV (Slupština snimana) BITI CE OBJAVLJEN NA OVOM WEB SITE.

Pročitajte i:   Svjetsko prvenstvo u ribolovu: Prve ekipe ribolovaca dolaze u Kiseljak i Busovaču

SJEDNICA IZVRŠNOG KOMITETA 16. EMP

Nakon održane Skupstine SRS BiH, održana je je sjednica Izvršnog komiteta 16 EMP(16th EFFC), sa predsjednicima Komisija, koje su popunjene . Na sjednici je usvojen dinamicki plan aktivnosti za mjesec april sa konkretnim nosiocima aktivnosti:
Sjednicu je vodio Predsjednik Izvršnog komiteta 16. EMP (16 EFFC) gosp. Klepic Djordje.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.