Dopuna Pravilnika o obavljanju sportsko rekreativnog ribolova

Iz U.G.S.R. “Hazna” iz Gradačca dopunama  Pravilnika o obavljanju sportsko rekreacionog ribolova, obavještavaju se ribolovci sa čime se suočavaju ukoliko prekrše neki od Zakona o slatkovodnom ribarstvu.Mislim da je ovo i poučno štivo koje bi svako od nas trebao znati.
Na osnovu statuta Udruženja građana sportskih ribolovaca “Hazna” Gradačac, broj: 3/96., Zakona o slatkovodnom ribarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/04), Pravilnika o organizaciji i radu ribočuvarske službe (Službene novine Federacije BiH, broj 63/05) i Odluke o ustupanju dijela ribolovnog područja, na korištenje davanjem ribolovnog prava, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, broj 04/1-01-25-25601-1/09 od 16.11.2009. godine, Disciplinska komisija i Upravni odbor UGSR “Hazana” Gradačac na redovnoj sjednici održanoj dana: 13.04.2010. godine, donosi:
P R A V I L N I K
o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti sportskih ribolovaca
OPĆE ODREDBE
Član 1.
Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti sportskih ribolovaca (u daljem tekstu: Pravilnik), uređuju se povrede Zakona o slatkovodnom ribarstvu, povrede pravilnika i odluka
UGSR “Hazana” Gradačac (u daljem tekstu: Udruženje).
Pravilnikom su utvrđene disciplinske mjere i naknada štete, pokretanje i provođenje postupka, odgovornosti, evidencije i druga relevantna pitanja.
Učlanjenjem u Udruženje preuzimaju se prava i obaveze koje proističu iz Zakona o slatkovodnom ribrarstvu, Statuta udruženja, pravila i odluka Udruženja. Odgovornost za krivična djela ili prekršaje ne isključeje disciplinsku odgovornost sportskog ribolovca.
Član 2.
Odgovornost – mjere iz ovog Pravilnika, mogu biti:
1. Opomenu za lakše povrede,
2. Javna pismena opomena pred isključenje iz članstva,
3. Isključenje i pokretanje prekršajne prijave zbog povrede pravila i etike sportskog ribolova (discipline),
4. Materijalna odgovornost (naknada štete nanesene udruženju) kada je šteta prouzrokovana i ona se izračunava po trenutnoj tržišnoj cijeni, oduzimanje opreme kojom je počinjena šteta, isključenje iz članstva zbog kršenja Zakona o slatkovodnom ribarstvu, pravila i propisa Udruženja, na period: 3. (tri) mjeseca, 6 (šest) mjeseci, godinu dana, dvije godine ili potpuno isključenje iz udruženja u slučaju ponavljanja prekršaja,
5. Krivična odgovornost (pokretanje prekršajne prijave).
Član 3.
Postupak utvrđivanja odgovornosti je hitan i javan, osim u slučajevima kada interesi Udruženja zahtijevaju isključenje javnosti, o čemu donosi odluku Upravni odbor Udruženja.
DISCIPLINSKE MJERE
Član 4.

Postoje lakše i teže povrede disciplinske odgovornosti.
* Lakše povrede disciplinske odgovornosti *
(koje predviđaju opomenu i javnu pismenu opomenu pred isključenje iz članstva)
1. Unošenje udica i hrane u vodu (plivanjem ili upotrebom bilo kakvih plovila),
2. Ne primjereno označavanje i polaganje prava na vlastito mjesto,
3. Onečišćenje okoliša, odlaganje smeća i ostalog otpada,
4. Sječa drveća, paljenje šaša, trave i ostalog,
5. Ometanje drugih sportskih ribolovaca,
6. Ne dolazak na radnu akciju koju je organiziralo udruženje,
7. Ostavljanje pribora i opreme bez prisutnosti vlasnika,
8. Ne vođenje evidencije popisa ulova u knjižicu (ribolovnicu), popis ulova,
9. Ostale radnje koje mogu prouzrokovati štetu i kompromitovati ugled udruženja.
* Teže povrede disciplinske odgovornosti *
(koje predviđaju isključenje iz članstva, zabranu izdavanja dozvole, pokretanje prekršajne prijave, materijalnu odgovornost i oduzimanje opreme kojom je počinjena šteta)
1. Obavljati ribolov bez godišnje ili dnevne dozvole korisnika ribolovnog prava – zabrana ribolova na dvije godine, oduzimanje opreme i prekršajna prijava,
2. Obavljati ribolov nedozvoljenim sredstvima i alatima – zabrana ribolova na godinu dana, oduzimanje opreme i prekršajna prijava,
3. Obavljanje ribolova u prirodnim i označenim mrjestilištima – zabrana ribolova na godinu dana, oduzimanje opreme i prekršajna prijava,
4. Loviti ribu noću – zabrana ribolova na godinu dana, oduzimanje opreme i prekršajna prijava,
5. Odnošenje ribe u vrijem lovostaja – zabrana ribolova 6.(šest) mjeseci, namirenje štete udruženju, oduzimanje opreme i prekršajna prijava,
6. Ukoliko se u vrijeme lovostaja član ili članovi udruženja zateknu na obali ribarskog područja sa priborom i alatom za ribolov – zabrana ribolova na period od jedne godine,
7. Loviti ribu iz čamca i ostalih plovila – zabrana ribolova 6.(šest) mjeseci,
8. Odnošenje ribe preko dozvoljene dnevne kvote i dozvoljene dužine ulovljene ribe – zabrana ribolova 6.(šest) mjeseci i namirenje štete udruženju,
9. Stavljati u promet ulovljenu ribu – zabrana ribolova 6.(šest) mjeseci namirenje materijalne štete nanesene udruženju,
10. Ribolov sa više od 3.(tri) štapa – zabrana ribolova 3.(tri) mjeseca,
11. Vulgarno ponašanje, odbijanje identifikaciju, radnje koje ometaju rad ribočuvara i sl. – zabrana ribolova 3.(tri) mjeseca,
12. Ostale nelegalne radnje koje su regulirane Zakonom, pravilnicima i odlukama Udruženja, a nisu navedeni ovim Pravilnikom, kao teža povreda disciplinske odgovornosti, bit će takođe sankcionisane.
OBAVEZE
Član 5.

Obaveza i dužnost svakog sportskog ribolovca je da obavijesti ribočuvara ili kontrolorsku službu o svakom nedopuštenom ribolovu, onečišćenju vode, zagađenju okoliša, kao i o ostalim pojavama koje ugrožavaju biljni i životinjski svijet na području ribolovnog područja UGSR “Hazna” Gradačac.
PRIJAVA I VOĐENJE POSTUPKA
Član 6.
Prijavu o učinjenoj disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti može podnijeti svaki član udruženja UGSR “Hazana” Gradačac, ribočuvar ili kontrolorska služba.
Prijava se podnosi usmeno ili pismeno Disciplinskoj komisiji ili Upravnom odboru UGSR “Hazna” Gradačac.
Ne prijavljivanje prekršaja također povlači odgovornost koja se kažnjava.
Član 7.
Prijedlog o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti, visini i načinu naknadi štete daje Disciplinska komisija.
Odluku u pismenoj formi o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti, povredi člana 4. ovog Pravilnika donosi Upravni odbor udruženja uzimajući u obzir sve relevantne činjenice, pri tome utvrdivši sve dokaze koji su potrebni.
Odluka Upravnog odbora o statusu oduzete opreme kojom je počinjena šteta može da glasi:
a) oduzeta oprema se prodaje putem licitacije,
b) oduzeta oprema se vraća vlasniku.
EVIDENCIJE
Član 7.

O izrečenim disciplinskim mjerama i materijalnoj šteti iz člana 4. ovog Pravilnika vodi se posebna evidencija, koja se nalazi u Udruženju i ostaje u trajnoj arhivi za svakog sportskog ribolovca.
U slučaju utvrđivanja krivične odgovornosti i teže povrede podnosi se zahtjev za pokretanje prekršajne prijave kod nadležne policijske uprave i nadležnog suda.
PRELAZNE I IZVRŠNE ODREDBE
Član 8.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljen na oglasnoj ploči udruženja.
Izmjene i dopune pravilnika vrše se na način i po postupku predviđenom za njegovo donošenje.
Tumačenje Pravilnika i pojedinih njegovih odredbi vrši Upravni odbor i Skupština udruženja.

Pročitajte i:   Zagrebački velesajam - Sve najbolje s područja lova i ribolova na jednom mjestu!

UGSR –„HAZNA“,6 Bataljona bb 76250 GRADAČAC
Tel.035 -818 -434 mobilni: 061 -757 -171, 061 -533 -763
NLB TUZLANSKA BANKA,Filijala Gradačac,žr.1321900309557033
ID broj :4209540600008
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE UGSR “HAZANA” GRADAČAC Osmanović Sead
PREDSJEDNIK UDRUŽENJA UGSR “HAZANA” GRADAČAC Šakić Tahir

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.