EkologijaIz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

Naslov je naziv projekta Udruženja sportskih ribolovaca “Sarajevo 1906” koji je u fazi realizacije.Do sada, svi nadležni su dali verbalnu podršku, dok finasijska, po običaju, kaska.
Upravni odbor Udruženja je pokrenuo i uradio mnoge stvari, poput izrade Studije, Idejnog projekta “Ribarske oaze”,  za šta su utrošena povelika sredstva, koja će se, nadati se isplatiti, jer realizacijom ovog projekta svi ribolovci u Sarajevu (kojih nije mali broj) bi imali tu malu oazu, a ista bi, vjerujem, postala kvalitetna takmičarska staza, te i malo izletište svih sarajlija.
Slijedi izvod iz Studije sa više detalja o planovima i do sada urađenom

Sarajevski kanton, odnosno Grad Sarajevo kao urbani prostor i pored relativno velikog broja rijeka i značajnog broja članova udruženja sportskih ribolovaca nema organizovanog uređenog prostora uz neki vodotok za bavljenje ribolovom kao hobijem, rekreacijom i u sportsko-takmičarskom obliku.
Poznato je da je ribolov jedna od najstarijih navika ljudi kao oblik preživljavanja, rekreacije pa i sportsko takmičarski boravak u prirodi, pored vode, na vodi i u vodi.
Udruženje sportskih ribolovaca (U.S.R.) „Sarajevo-1906“ Sarajevo dobilo je na korištenje ribolovno pravo na ribolovnom području IV na području Kantona Sarajevo, od strane Kantonalnog ministarstva privrede. Ovo ribolovno područje obuhvata i rijeku Bosnu od ušća Zujevine do mosta u Reljevu, odnosno i predmetno područje korita rijeke Bosne – Lađenica u naselju Dobroševići, Općina Novi Grad, Sarajevo
Članovi USR „Sarajevo-1906“ na lokalitetu Lađenica namjeravaju izgraditi ribarsko takmičarsku stazu sa potrebnim pratećim sadržajima u dužini od oko 400 m. U tom cilju poduzeli su i prve korake na izradi

projektne dokumentacije, odnosno izradi Idejnog projekta za ribarsku stazu u dvije varijante (varijante A i B). Predmet ove Studije je izgradnja  ribarsko takmičarske staze sa pratećim sadržajima po Varijanti B.Takmičarska staza namijenjena je održavanju takmičenja u sportskom ribolovu svih kategorija (invalidna lica, paraplegičari, seniori, juniori, žene i muškarci, te djeca svih uzrasta kao i mala škola ribolova).
Naručilac je tokom mjeseca juna 2010. godine zatražio stručno mišljenje na Idejni projekat „Ribarske oaze“ Lađenica od strane Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo. Zavod je sa aspekta provedbeno planske dokumentacije dao pozitivno stručno mišljenje za Idejni projekat, uz uslov da se prethodno pribave saglasnosti iz Agencije za vodno područje rijeke Save i JP Autoceste FBIH
Naručilac se 04.08.2010. godine obratio i Općini Novi Grad Sarajevo (općinskom načelniku) sa pismom namjere i molbom za pokretanje inicijative prema Općinskom vijeću da se predmetna lokacija dodijeli na korištenje USR.
Na zahtjev naručioca – USR „Sarajevo-1906“, izvršilac Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu pripremio je Studiju, te izvršio:
–    terensko rekognosciranje,
–    analizu i interpretaciju postojećih podataka, te
–    izradu dokumenta Studije.
2    PODACI O LOKALITETU I POLOŽAJU OBJEKTA
2.1    Opće karakteristike

Lokacija na kojoj se planira graditi „Ribolovna oaza“ Lađenica, smještena je u sjeverozapadnom dijelu Sarajeva, na području naselja Dobroševići, Općina Novi Grad Sarajevo, oko 1.300 m nizvodno od ušća rijeke Miljacke u rijeku Bosnu.

Pročitajte i:   (VIDEO) Visoke temperature prouzrokovalo pomor ribe u Ribarskoj oazi Lađenici u Dobroševićima

Predmetni meandar rijeke Bosne, formiran je u aluvijalnoj dolini i obodnom području prve riječne terase rijeke Bosne.
Kroz ovaj prostor je planirana izgradnja autoputa na koridoru Vc – dionica Obilaznice oko Sarajeva na potezu Jošanica – Vlakovo

Početkom 2008. godine počela je izgradnja Sarajevske obilaznice u sklopu Koridora Vc. Na predmetnom području obilaznica je trasirana blizu korita rijeke Bosne, i presjeca meandar rijeke.
Trup obilaznice presijeca meandar na dva mjesta na kojima su ugrađeni propusti Ø 800 mm za potrebe propuštanja vode koja će se nalaziti u koritu meandra .
Mikrolokalitet gdje trasa Sarajevske obilaznice u izgradnji presijeca predmetnu lokaciju prikazan je na slici

Takmičarska staza se planira izvesti na meandru-starom koritu rijeke Bosne. Ovdje je potrebno naglasiti da se predmetni objekat nalazi u zaštitnom pojasu autoputa na koridoru Vc (Sarajevske obilaznice) te da je potrebno tražiti odobrenje od nadležnog upravitelja ceste u postupku izdavanja odobrenja za građenje ili urbanističke saglasnosti, kako je i navedeno u Stručnom mišljenju općinske službe za urbanizam i stambene poslove.
U jesen 2008. godine Civilna zaštita Kantona Sarajevo vršila je čišćenje korita rijeke Bosne od otpadnog materijala i rastinja – drveća na obalama. Cilj tih radova je bio da se poveća proticajni profil korita rijeke Bosne i smanji mogućnost izlijevanje iz korita na tom području koje se zna desiti i dva puta godišnje. U sklopu čišćenja rijeke Civilna zaštita je na dijelu meandra izvšila „prosijecanje novog korita rijeke“ po Idejnom projektu.
Poslije prokopavanja – presjecanja meandra izvršilo se uređenje i osiguranje obale. Uređenje obala je urađeno materijalom iz iskopa tako da je rijeka u kratkom periodu uzurpirala te obale i napravila svoje korito. Prirodni materijal je nestabilan i podložan podlokavanju.
Nadalje, sa jugoistočne strane objekta „Ribarska oaza“ planira se izvršiti uređenje glavnog toka rijeke Bosne prema „Glavnom projektu – Uređenje rijeke Bosne od mosta na magistralnom putu M-17 do Plandišta“ (septembar 2009. godine) .
Glavni tok rijeke Bosne na tom potezu je izmješten i na njemu je predviđen trapezni profil koji je kombiniran s nagibima kosina 1:2. Prirodni meandar koji je presječen će ostati “živi organizam sa svojim prirodnim stanjem korita”, iz kojeg će se obalne vode, velike vode i atmosferske vode slijevati u glavni tok rijeke Bosne.
Sa jugozapadne strane meandra se nalazi poljoprivredno dobro i lokalni put iznad kojeg se nalazi individualno stambeno područje.
Trenutno, korito rijeke Bosne u meandru zagađeno je velikim naslagama mulja, kao i drugog kabastog otpada koji se godinama taloži na tom dijelu rijeke.

3    OPIS TEHNIČKOG RJEŠENJA I TEHNOLOŠKOG POSTUPKA AKTIVNOSTI

USR “Sarajevo-1906” Sarajevo želi izgraditi certificiranu takmičarsku stazu za održavanje takmičenja u sportskom ribolovu svih kategorija (invalidna lica, paraplegičari, seniori, juniori, žene i muškarci te djeca svih uzrasta kao i mala škola ribolova).
Kao podlogu za izradu ove Studije, Naručilac je Izvršiocu dostavio projektnu dokumentaciju za objekat „Ribarska oaza“ Lađenica izrađenu na nivou Idejnog projekta u dvije varijante, A i B. Idejni projekat izradio je M design, d.o.o., Sarajevo.
Prema Idejnom projektu, prva varijanta (A) „Ribarske oaze“ Lađenica sadrži:
•    takmičarsku stazu u dužini cca 400 m,
•    pješačko biciklističku stazu u istoj dužini,
•    ulaznu partiju, rampu, sanitarni čvor sa odgovarajućom septičkom jamom, kontejner za smeće sa rješenjem rasvjete – otvorenog prostora,
•    manji otvoreni natkriveni prostor za sudijske timove sa uređenim ognjištem za roštilj i sl.,
•    korpe za otpatke,
•    jarbole za isticanje obilježja (udruženja, općine, kantona, države i ostalih učesnica u manifestacijama koje se budu održavale),
•    infrastrukturu za potrebe “Ribarske oaze” Lađenica, kao i saobraćajnu veza sa postojećom lokalnom putnom saobraćajnicom, te
•    hortikulturno uređenje lokacije.

Pročitajte i:   21. Svjetsko SPIN prvenstvo - Bosna i Hercegovina 7. mjesto, Nikola Zovko 3. u svijetu

Naručilac Studije se usmeno izjasnio da je opredjeljenja da nadalje projektno razvija i izvede drugu varijantu (B), te se u nastavku daje opis i više detalja za nju.
Prema Idejnom projektu, druga varijanta (B) „Ribarske oaze“ Lađenica treba da sadrži:
•    takmičarsku stazu u dužini cca 400 m, širine 8 m,
•    pješačko biciklističku stazu u istoj dužini, širine 6 m,
•    parking prostor za potrebe “Ribarske oaze” Lađenica – za 81 vozilo (ljeto, zima), u dužini cca 350 m, širine 6 m
•    ulaznu partiju, rampu, sanitarni čvor sa odgovarajućom septičkom jamom, kontejner za smeće sa rješenjem rasvjete – otvorenog prostora,
•    manji otvoreni natkriveni prostor za sudijske timove sa uređenim ognjištem za roštilj i sl.,
•    centralni objekat za sudije, takmičare, goste i članove udruženja sportskih ribolovaca, sa vidikovcem za ljetni i zimski boravak (dimenzija 6 x 18 m),
•    veći natkriveni prostor sa uređenim ognjištem za ražanj, roštilj, sač i sl.,
•    korpe za otpatke,
•    jarbole za isticanje obilježja (udruženja, općine, kantona, države i ostalih učesnica u manifestacijama koje se budu održavale),
•    infrastrukturu za potrebe “Ribarske oaze” Lađenica, kao i saobraćajnu vezu sa postojećom lokalnom putnom saobraćajnicom,
•    hortikulturno uređenje,
•    prostor između desne obale starog korita rijeke Bosne i gradske sobraćajnice-zaobilaznice, projektovao bi se nadalje kao prostor za šatorsko naselje, rekreaciju i auto kamp prostor za potrebe “Ribarske oaze” Lađenica.

Za održavanje “Ribarske oaze” Lađenica brinuli bi članovi USR “Sarajevo-1906” Sarajevo  sa licima koja bi bila u stalnom radnom odnosu (invalidi rata).

Projektovanje svih sadržaja u “Ribarskoj oazi” Lađenica trebaju biti podređeni ribolovu za potrebe invalidnih lica, posebno paraplegičara, takmičara, rekreativaca, djece kroz “malu školu ribolova” sa vertikalnim vizuelnim komunikacijama u širem smislu. Ostali sadržaji mogu biti i otvorenog tipa za potrebe svih korisnika pa i na komercijalnoj osnovi, sa akcentom na samoodrživost “Ribarske oaze” Lađenica u naselju Dobroševići.

11 thoughts on “Ribarska oaza u Sarajevu – “Lađenica”

 • drago mi je da vidim da neko vodi brigu o vodama i ekologiju i da će ovaj grad napokon dobiti ribolovnu oazu.

 • Pozdravljam kreativne prijedloge udruženja, samo tako nastavite! Nadam se da će Vaš primjer slijediti i mnogi drugi:
  Svaka čast.

 • Popuno podrzavam izgradnju Ribarske oaze, a clanovima sarajevskog sportskog ribolovnog udruzenja, zelim sto vecu potporu na svim razinama i sto brzu realizaciju projekta.

 • Super ideja, bilo bi super kad bi se ostvarilo. Imali bismo vise prostora za rekreaciju.
  Sve najbolje!

 • pozdravljam nadam se da ce kanton odvojiti nesto sredstava za tako super projekat….

 • Sjajno, takvo nesto je potrebno ovom gradu. Kao ljubitelj prirode i strastveni ribolovac, logicno je da podrzavam ovakvu ideju i od srca Vam zelim da istrajete u svojim planovima.
  Svako dobro BiH i BISTRO

 • Odlična ideja !
  A šta će biti sa “Sastavcima” (Mala Bosna-Željeznica sastavcima) ???
  Šta će biti sa Malom Bosnom – kako je krenulo završiti će pod asfaltom i parkinzima naselja oko korita ?
  Ne tako davno, još 1986-7-8, Mala Bosna je bila prelijepi mušičarski revir sa lipljenima kapitalcima do 1,5 – 2 kg. Sjećam se na dijelu iznad željezničkog mosta, tačno na mjestu gdje je vlasnik “Kule” poslije rata napravio betonsku terasu do pola rijeke (!?) je bio dubok brzak, u njemu sam mjesecima “ganjao” jednog dvokilaša, a kad sam mu dohakao (nisam ga vratio, danas bih ga sigurno pustio iako je bio velika mrcina) skontam da mu je par i dalje u tom brzaku ali ga nisam uspio uhvatiti iako sam ga “ubo” više puta. Tako, a dans tu plivaju labudovi a M.Bosna teće pod betonskom terasom privatnog restorana – jebo ti nas !

 • odlična ideja .. nadam se da će biti i ostvarena .. bistro

 • cober(kakanj)

  svaka čast i zavidim na takvim aktivnostima udruženja nažalost takve ideje i prijedlozi u mom udruženju su samo puste želje.

 • Došlo je vrijeme da i Sarajevo ima jednu takvu oazu
  da nam dijeca imaju gdje učiti sve o ribarenju i pecanju
  samo naorijed i hrabro pozdrav.

 • Velika podrska i sve najbolje ljudima u, i okolo ovog udruzenja, a u realizaciji navedenog projekta.
  Nadam se da je ovo samo jedan mali korak u daljnoj propagandi ribarskog sporta u Sarajevu ,kao i u cijeloj BiH.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.