EkologijaNajnovije vijesti

Gla­vni kri­vac za po­pla­ve je hi­dro­elek­tra­na “Mra­ti­nje“

Gla­vni kri­vac za po­pla­ve ko­je su u de­cem­bru pro­šle go­di­ne po­go­di­le Go­ra­žde je hi­dro­elek­tra­na «Mra­ti­nje» iz Crne Go­re. To je na­kon tri mje­se­ca is­tra­ži­va­nja ut­vrdio stru­čni tim ko­ji je obi­la­zio te­ren.

Ka­ko nam je ju­čer ka­zao Mu­ha­med Ra­mo­vić, na­čel­nik Go­ra­žda, Opći­na će pos­tu­pi­ti u skla­du sa odlu­ka­ma i pre­po­ru­ka­ma ek­sper­tnog ti­ma.

– Prvo će­mo ići sa na­go­dbom sa HE «Mra­ti­nje», a uko­li­ko ne pris­ta­nu na na­go­dbu on­da sli­je­di tu­žba. Šte­te su pro­cje­nje­ne na 15 mi­li­ona ma­ra­ka i HE «Mra­ti­nje» je iza­zva­la šte­te i oni će ih mo­ra­ti na­do­kna­di­ti. Za sva­ki slu­čaj mi će­mo se obra­ti­ti Advo­kat­skoj ko­mo­ri i tra­ži­ti do­bre advo­ka­te uko­li­ko ne pos­ti­gne­mo do­go­vor o na­go­dbi, a o sve­mu što je ura­di­la Crna Go­ra, odno­sno za­po­sle­ni u HE «Mra­ti­nje» bi­će oba­vi­je­šten i sud u Stra­zbu­ru – ka­zao nam je na­čel­nik Ra­mo­vić. Zbog po­pla­va u Go­ra­ždu i oko­li­ni vi­še od 500 lju­di mo­ra­lo je na­pus­ti­ti svo­je do­mo­ve. Opći­na Go­ra­žde je u sa­ra­dnji sa do­ma­ćim i stra­nim do­na­to­ri­ma us­pje­la u ve­li­koj mje­ri na­do­kna­di­ti nas­ta­le šte­te i sa­ni­ra­ti ku­će.

J. M. ( SAN)

Pročitajte i:   Poziv za učešće u Premijer ligi BiH u disciplini ‘Lov šarana i amura’

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.