Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Upravnom odboru SRS F BiH: Osvrt na rad i odluke TK SRS BiH

tribinaPiše: Fuad Vrgovčević, predsjednik TK SRS FBiH
Prođe 7 dana od održane 11. sjednice TK SRS BiH, a zaduženo i odgovorno lice nije sastavilo i objavilo Zapisnik sa zaključcima i odlukama donešenim na istoj. Iz tog razloga, pojedinačno smo primorani da dajemo svoja mišljenja i komentare i naravno da se nekome zamjerimo.

27.02.2013. iz kancelarije SRS BiH dostavljen mi je poziv za 11. sjednicu TK SRS BiH kao i Zapisnik sa prethodne 10. Sjednice održane 17.11.2012. u Banja Luci. Poziv je upućen članovima TK kao i predsjednicima TK entitetskih saveza.

Obzirom na predloženi dnevni red sjednice, smatrao sam da istoj treba da prisustvuju i članovi Koordinacionog tijela (Sudijske komisije SRS BiH) te sam putem SMS-a pitao sekretara Saveza g. Rifeta, da li su pozvani i članovi pomenutog tijela. Uslijedio je odgovor “iz poziva se vidi da nisu a o prisustvu odlučuje predsjednik TK g.Živković“ .

Nezadovoljan odgovorom, uputio sam e-mail g. Marcelu i g. Bajri te ih zamolio da pokušaju uticati na odluku g. Živkovića t.j. da pozove na sjednicu i članove Koordinacionog odbora.
Odgovore nisam dobio.
Isti dan sam u kancelariju SRS RS poslao molbu, da mi se kao članu imenovane komisije dostavi dopuna podataka (datum, vrsta takmičenja i funkcija na istom) za imenovane kandidate za dodjelu zvanja Međunarodni sudija.
Odgovor nisam dobio.
Na sjednicu sam došao zahvaljujući g. Tuzlančić Nebojši, kome nije bilo teško napraviti 100 km  duži put u jednom pravcu. Osim što smo Savezu uštedjeli troškove mog prevoza, cijelim putem smo elaborirali  greške, propuste i nedostatke u radu Saveza, kao i pritužbe na rad sudija.

Sjednici su  prisustvovali članovi TK: Živković Milovan, Hodžić Bajro, Tuzlančić Nebojša, Selimović Denijal, predsjednici entitetskih TK: Golić Slobodan  i  Vrgovčević Fuad, te sekretar Saveza, Hadžihasanović Rifet. Zbog bolesti, odsutan je bio član TK Kučinski Marcel.

Sjednicu je otvorio  predsjedavajući g. Živković čitanjem dnevnog reda. I odmah je zapelo.

Gosp. Tuzlančić je tražio da se 4. tačka skine  sa dnevnog reda, obzirom da ista nije u ingerenciji TK nego Koordinacionog tijela. Skrenuo je pažnju prisutnima, a posebno predsjedavajućem, da je po istom pitanju na prethodnoj 10. sjednici, Vrgovčević F. diskutovao a da je predsjedavajući odgovorio  kako se danas neće raditi ništa iz domena sudijske organizacije, te da cijeni da ih ne treba zvati (vidi Zapisnik sa 10.  sjednice).
Također je tražio informacije o urađenim poslovima na pripremama za SP invalida i veterana  koja će se održati od 5.  do 11. avgusta u Čapljini.

Gosp. Selimović je tražio da se donese nekakav stav TK o predstojećem SP u mušičarenju koje treba da se održi 2015. godine  u BiH. Njegovo mišljenje je „da je komisija pristrasna i isuviše vremena potrošila  na svoj rad a nije se donijela nikakva konačna odluka o domaćinu SP“.

Nakon kraće diskusije i pitanja predsjedavajućeg „šta ćemo sada“, pristupilo se glasanju predloženog dnevnog reda koji je usvojen sa 3 glasa ZA i 1 SUZDRŽAN.
Konačno, počelo se nešto raditi.

Ad-1 )  Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa 10. Sjednice TK u Banja Luci.

Usvojeno!

Ad-2 )  Utvrđivanje konačnog prijedloga Rasporeda takmičenja u 2013.

Pristupilo se otvaranju prijava pristiglih na adresu Saveza na osnovu raspisanog Konkursa. Na žalost, pristigle su samo dvije prijave: iz Livna za 1. i 2. kolo u mušičarskoj ligi i iz Busovače za KUP BiH u mušičarenju.
Kroz diskusiju, rečeno je da bi trebalo povećati naknade za pripremu staze i na osnovu ranije predloženih termina takmičenja, Bajro je prijedložio  istovremeno održavanje Premijer lige invalida i Otvorenog prvenstva veterana i to: 1. i 2. kolo na rijeci Savi u B.Gradišci, te 3. i 4. kolo  na rijeci Krupi  (Hutovo blato) u Čapljini.
Tokom diskusije, predlagaču termina Hodžić Bajri, sam skrenuo pažnju na odredbe CIPS Pravilnika koji izričito zabranjuje bilo kakav ribolov 15 dana prije na stazi za SP. Njegov odgovor je bio „ne boj se ništa, pored planiranih, napravit će se dodatna staza, ja ću biti dole“.  Za sva ostala takmičenja je dogovoreno da se ponovo raspiše Konkurs za domaćine takmičenja.

 Ad-3)  Razmatranje prijava i utvrđivanje prijedloga za izbor i imenovanje selektora reprezentacija BiH  i komesara liga.

Kao i kod 2. tačke dnevnog reda, predsjedavajući i sekretar su otvarali i čitali pristigle prijave na raspisani Konkurs. Ovaj puta odziv je bio bolji ali ne i zadovoljavajući, obzirom na očekivani.

Za popunu traženih funkcija – dužnosti, uglavnom se prijavio po jedan kandidat, osim za mjesto selektora reprezentacije BiH u mušičarenju, gdje su se prijavila 2 kandidata: Đukić Aleksandar i Gromilić Igor.

Nakon šturog  upoznavanja sa biografijama i ostalim podacima neko je upitao „šta bijaše sa onim problemom  na prvenstvu u Sloveniji“, a odgovor g. Živkovića je bio „iz Slovenije su javili da nije utvrđena krivica te se postupak obustavio“. Za riječ se javio g. Selimović te je konstatovao „Igor – dosadašnji selektor, jeste radio i napravio neke rezultate , ali smatra da je Đukić A. stručniji   i bolji poznavaoc F.F.-a te da naša reprezentacija ima dobre takmičare i zaslužuje bolju poziciju u svijetu a to ne može postići sa  Igorom, pa predlaže  Đukića za novog selektora“.

H. Bajro je podržao prijedlog,  a T. Nebojša je izjavio da mu ta disciplina, kao i ljudi oko nje, nisu dovoljno poznati te nema druge nego da se pridruži prethodnim prijedlozima. Predsjedavajući  je zaključio raspravu po tom pitanju, konstatacijom „mislim, da Igor treba malo da se odmori“ , te je jednoglasno izabran novi selektor, Đukić Aleksandar.

Pročitajte i:   Kalendar takmičenja Sportsko ribolovnog saveza BiH za 2024. godinu

Nakon toga, uslijedio je izbor ostalih dužnosnika i uglavnom sve je išlo brzo i nije bilo rasprave jer su bile usamljene prijave kandidata, te su i imenovani jer nisu imali konkurencije.

Rasprave su počele kada su razmatrane prijave H. Bajre koji je aplicirao za 4 pozicije: selektora i komesara lige invalida, te selektora  i  komesara otvorenog prvenstva veterana.

Svoju prijavu na sve pozicije je pravdao malim brojem  takmičara u obje kategorije,  lakšim praćenjem  i vođenjem evidencije,  te smanjenim troškovima suđenja.

Uz dužno poštovanje i izvinjenje suprotstavio sam se starijem kolegi jer smatram „da niko, pa ni on, i pored velikog iskustva, ne može objediniti 4 funkcije i ja sam protiv toga“.

Mogao bih donekle razumjeti udvojene funkcije – selektor i komesar, ali samo za jednu kategoriju i to pod uslovom da nema niko drugi da to obavlja. Na kraju, ni sam ne znam za šta je imenovan.

Kod razmatranja dužnosti za koje nije bilo prijava, dogovoreno je da se raspiše novi konkurs a da rok prijava bude do 30.03.2013.  godine.

U sklopu ove tačke proistekao je prijedlog da se U.O. uputi preporuka o povećanju naknada za uređenje staza, kako bi se povećala zainteresovanost SRD-a za domaćinstvo nekog od takmičenja u organizaciji SRS BiH. Predlaže se da naknade za uređenje staza budu 100 KM po danu takmičenja za discipline „plovak“ i „šaran“, a za ostale da ostanu 50 KM po danu takmičenja.

Ad-4)   Razmatranje prijedloga i donošenje odluke o načinu, terminima i mjestima doobuke sudija.

Ova tačka dnevnog reda ponovo je izazvala žučne rasprave. Razlog je bio što su pojedini prisutni (Tuzlančić, Vrgovčević) smatrali da o ovome treba da raspravlja Sudijska komisija (Koordinaciono tijelo) a ne TK SRS BiH. Čak je i H.Bajro sačinio Plan održavanja seminara u svrhu edukacije a koji je baziran na osnovu članova 59 – 61 Pravilnika o organizovanju i nadležnosti Takmičarske i Sudijske Komisije SRS BiH.
Na žalost, predsjednik  TK,  g. Živković je cijelo vrijeme rasprave na različite načine negirao postojeći Pravilnik, riječima : „ne postoji Pravilnik, nije usvojen taj Pravilnik, donešen je Pravilnik ali se ne primjenjuje jer je van snage…“  i slično. Uzaludno sam mu pokazivao Pravilnik na kome je jasno pisalo da je usvojen na sjednici U.O. SRS BiH 03.03.2012.god. I dalje je radio po svom ubjeđenju iako ga je g. Tuzlančić zamolio da ne štiti interese sportskih ribolovaca SRS RS na taj način.

Iz nastavljene rasprave došlo se do saznanja da SRD iz RS ne žele seminare, edukaciju i provjeru znanja jer navodno nemaju para i to su veliki troškovi. Kompromisom je dogovoreno da se planirane aktivnosti organizuju i provedu kroz predstojeća kola liga a koja će vjerovatno biti u Tuzli, B.Brodu, B.Gradišci  i Prijedoru kao i u Čapljini u sklopu pripreme startnih sudija za SP.

Na red je došlo razmatranje spiskova kandidata (iz entitetskih saveza) koji su predloženi za dodjelu zvanja Međunarodni sudija.  Razmatrana su 2 spiska. Iz SRS RS – 13  i iz SRS F BiH -18 kandidata.

Predsjedavajući  je pročitao spisak i biografije kandidata iz SRS RS, a ja sam tražio i dobio riječ. Upoznao sam prisutne da sam službeno tražio od sekretara SRS RS da mi dostavi dopunu podataka za navedene kandidate jer su nedostajali podaci o datumu, kategoriji takmičenja i funkciji kandidata. Nikakav odgovor  nisam dobio. Na tu moju primjedbu, predsjedavajući je rekao da imaju biografije i da su došle, pokazujući na papire u rukama.  Rekao sam da me ne interesuju biografije nego traženi podaci, kako bih mogao napraviti komparaciju (po istim osnovama) između dvije liste kandidata a na osnovu odredaba Pravilnika o organizovanju i nadležnosti Takmičarske i Sudijske  Komisije SRS BiH. Ako je po Pravilniku, onda listu iz SRS FBiH treba proširiti sa još 6-7 imena.

Tek tada, od strane predsjedavajućeg,  je nastupilo negiranje Pravilnika i odredaba  istog uz konstataciju: „da JPK i nije međunarodno takmičenje i da suđenje na njemu kao i “pomoćni sektorski sudija„ na SP-u , ne mogu biti razlog za dodjelu zvanja Međunarodni sudija. Ovo zvanje  se ne smije devalvirati, te ga ne može svako steći i predloženi broj kandidata treba prepoloviti ali se nadam da ću ja biti na toj listi!“ (!?)

Sa sličnim mišljenjem  se priključio i H.Bajro uz opasku da bi spisak iz SRS F BiH trebalo svesti na 5-6 imena uz vođenje računa o starijim sudijama, kao i da bi se na tom spisku trebao naći i sekretar Saveza, Hadžihasanović Rifet.“
Odmah je reagovao H. Rifet rekavši : ja ne želim biti na tom spisku jer nisam član sudijske organizacije SRS F BiH i ne plaćam članarinu“.
Predsjedavajući  je zatim sebi uzeo za pravo da poimenično  određuje potencijalne kandidate pa je u jednom momentu rekao: „ne mogu dva  Tuzlančića biti na listi, neka međusobno odluče koji će proći“.
Istovremeno  je reagovao  Nebojša i rekao: „briši nas Živkoviću oba sa spiska, jer ako nismo zaslužili i nije nam mjesto na njemu“

Uz kratkotrajnu stanku i međusobne dijaloge, g. Živković je analizirao spiskove  i onda rekao „da iz SRS F BIH može biti 8 kandidata, iz SRS RS 5 i iz SRS DB 1 kandidat.“
Upitao sam ga : „da li je taj broj strogo fiksan ili može biti odstupanja +,- 1 ili 2 imena ?“
Odgovorio je da može biti odstupanje 1 – 2 kandidata i počeo naglas da određuje moguće kandidate iz SRS RS ali ga je g.Golić Slobodan energično prekinuo riječima : „Živkoviću nemaš pravo ovdje da licitiraš imenima“, što je ovaj i poslušao.

Pročitajte i:   Sretan Uskrs!

Obzirom da se  stav i prijedlog predsjedavajućeg znatno razlikovao od odredaba Pravilnika i na osnovu njega utvrđenih spiskova, donešen je zaključak (po direktivi) da se dostavljeni spiskovi vrate u entitetske saveze  i da tamo TK revidiraju spiskove ali ovaj puta po uputama TK SRS BiH. Rok za dostave revidiranih spiskova je 01.04. 2013.god.

Ad-5) Informacija sa RAJP asocijacije

Predsjedavajući je prisutne upoznao sa odlukama donešenim na sjednici RAJP asocijacije  održane u Smederevu, a na kojoj su u svojstvu predstavnika SRS BiH prisustvovali Živković M. I Klepić Đorđe. Takođe nas je upoznao sa  kalendarom predstojećih međunarodnih takmičenja kao i selekcijama i klubovima SRS BiH koje bi trebale učestvovati na njima.

Obzirom da zbog loše finansijske situacije SRS BiH neće slati svoje delegate na Kongres CIPS-e u Lisabonu, putem zastupnika iz SRS Srbije daje se podrška imenovanju za gospodu: Jeršea, Boškovića i Matteolija.

U okviru ove tačke razmatrale su se mogućnosti slanja Prijave za domaćinstvo nekog od međunarodnih takmičenja (Evropska i Svjetska prvenstva) koja će biti u periodu 2014 – 2018.
Nakon rasprave uslijedilo je glasanje za svaku predloženu takmičenje  i termin održavanja istog.

Svaki prijedlog je izglasan sa 3 glasa ZA i sa 1 glasom PROTIV. Svaki puta PROTIV je bio predsjednik TK M. Živković uz konstataciju da će on protiv ovih prijedloga biti i za vrijeme odlučivanja na sjednici UO SRS BiH.
Na naše pitanje: „je li to znači da on kao predsjednik TK neće zastupati stavove i odluke koje je izglasala upravo komisija kojoj on predsjedava“, odgovorio je potvrdno , t.j. „on će biti protiv ovih prijedloga“.
Ostali smo zaprepašteni odgovorom  (barem dio nas) a pogotovo kada je  na našu konstataciju i pitanje: „pa kako onda može biti predsjednik nekog tijela ako neće zastupati  stavove i odluke  istog“ , šeretski odgovorio : „to je moje pravo.
Što je puno, puno je, pa makar to  izrekao i TATA – M.Živković.

Ad-6) Razno :  

Tražene su  informacije (Tuzlančić) o do sada održanim pripremama i aktivnostima vezanim za predstojeća  SP invalida i veterana, avgusta ove godine  u Čapljini.
Rifet je ukratko izvjestio o održanim  sastancima i podijeljenim zadacima po komisijama, konačnom inspekcijskom pregledu i odobrenju staza kao i o urađenom i poslanom Biltenu br. 1.
Tačku i šlag na sve to je stavio predsjedavajući  Živković iznoseći tvrdnje „da se na veliko i na široko priča kako je organizacija pomenutih SP postala privatna stvar i da nije u organizaciji BiH i SRS BiH, nego je to privatno organizovanje od strane  neka 2 lica“ (???) i  završio je riječima : „vidjet ćete na šta će to takmičenje ličiti.“

Bilo je još njegovih bisera.

Mene je pitao : „zašto vi iz SRS F BiH niste ostavili nikog iz starog saziva u TK  SRS BiH?“
Moj odgovor je bio kratak i jasan : tako je odlučila Skupština našeg Saveza
Nebojša Tuzlančić je pitao g. Živkovića : „Kako ste, Žile, mogli da me predložite u novi saziv TK SRS BiH a da mene niko ništa nije pitao !?“
Uslijedio je odgovor : „predložila su te neka Udruženja isto kao i mene ,  B.Luka, Prijedor … „

Zvanični dio sjednice je bio završen. Ostali su utisci i pitanja..
Ovo je bilo moje treće prisustvo nekoj od sjednica TK SRS BiH i ne mogu se oteti utisku kako neki ljudi  suvereno vladaju i nastoje svim silama da se održe na poziciji na kojoj se nalaze a da pri tome ni malo ne uvažavaju saradnike.
Misle da su nedodirljivi, faraoni, bogovi svemogući, u ime nas a za svoju korist .

Citirat ću autora sljedećih redaka : „O ovome treba početi što prije i najozbiljnije razmišljati na svim nivoima. Rješenja se moraju tražiti i naći a najbolje je da to uradimo slušajući „glas naroda“, u ovom slučaju, svih naših članova. Jedino svi sada znamo – ovako dalje ne ide! Uvjeren sam da znamo pronaći bolja rješenja! Uvjeren sam da to ne samo znamo, već i da hoćemo!“

Vjerovatno da autor prethodnog teksta nije sebe prepoznao u njemu i kao mogući izvor problema.

Hvala Vam g.Živkoviću na savjetu koji dadoste i budite sigurni da znamo i hoćemo pronaći bolja rješenja. 

U pravu je moj drugar Nebojša kada kaže: „e moj Fudo, sve ovo treba rastjerat pa dovest nove i poštene ljude jer nikako nam drugačije neće biti bolje.“

Toliko  u osvrtu na rad i odluke  TK SRS BiH.
Bistro!

Autor: Vrgovčević Fuad , neko ko nema ništa protiv sportskih ribolovaca i SRS RS i ko nije ni u snu kandidat (kako se priča) za mjesto sekretara  SRS BiH
Maglaj, 16. 03. 2013. godine

3 thoughts on “Upravnom odboru SRS F BiH: Osvrt na rad i odluke TK SRS BiH

  • Tata Zivkovic je u pravu u jednoj stvari, SP za invalide 2013 organiziraju PRIVATNO dvojica: Josip Pjevac i Nikola Puce, ko ne vjeruje neka se malo informise o organizacionom odboru za odrzavanje SP, isti lopovluk kao i prosli put u Karaotoku.

  • Kao da su guzice sintelanom zalijepili za fotelje.
    Savezu su potrebni mladi i pametni ljudi koji zive za ovaj sport.

  • Slazem se s tobom Seha u potpunosti treba birati mlade ljude, pune elana i snage da naprave pozitivne stvari i konacno naprave nekog reda. Samo ne mogu doci na red od starih i ofucanih nazovi ribara koji ribolov vole samo radi dnevnica i dzaba krkacine na racun Saveza, a misle kad oni odu iz Saveza sve ce propasti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.