Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zapisnik sa 8. sjednice U.O. i I.K. SRS BiH

srsbih_logoZapisnik sa 8. sjednice Upravnog odbora i Izvršnog komiteta Sportsko ribolovnog Saveza Bosne i Hercegovine, održane dana 22.05.2014. godine u hotelu „Turist“, u Jajcu sa početkom u 14 časova.

PRISUTNI: Đorđe Klepić, Indir Melić, Zdravko Ostojić, Milovan Živković, Nikola Puce, Fikret Kurtović, Tihomir Popović
ODSUTAN: Član Upravnog odbora Vahid Lelić, Kristijan Oršolić i Franjo Blažević i član izvršnog komiteta – predsjednica komisije za marketing Dijana Duzić.
PRISUTNI POZVANI: Zlatko Hodak, Safet Ćato i Biljana Petrović,
Sjednicom predsjedava: Đorđe Klepić, predsjednik UO i IK SP
Zapisnik vodi: Biljana Tuševljak, sekretar Saveza.
Zbog zauzetosti Načelnika Jajca a na prijedlog Predsjednika Klepića predloženi dnevni red se mijenja tako da se tačka 2. pomjera na redni broj 8. a da se pod tačkom 2. razmotri situacija nastala katastrofalnim poplavama.
Pod ostalim pitanjama je predloženo da se razmatra:
1. Potpisivanje protokola o pravima i obavezama između saveza i SRD suorganizatora 35 Svjetskog prvenstva u mušičarenju 2015.godine.
2. Odluka o odobrenju troškova za odlazak komiisje u Bileću.
3. Informacija o objavljenoj peticiji za smjenu rukovodstva saveza.
Ovakav Dnevni red je jednoglasno usvojen.

D N E V N I    R E D:

1. Usvajanje Zapisnika sa prošle sjednice Upravnog odbora (zapisnik dostavljen ranije);
2. Razmatranje situacije nastale katastrofalnim poplavama;
3. Usvajanje dinamičkog i finansijskog plana za organizaciju 35. Svjetskog prvenstva u mušičarenju;
4. Informacija o odlasku reprezentacije Fly Fishing-a u Češku i dogovor oko treninga reprezentativaca na stazama gdje će biti organizovano Svjetsko prvenstvo;
5. Informacije o dosadašnjim pripremama JPK u Tuzli;
6. Usvajanje spiska i kalendara sudija za 2014. godinu;
7. Zauzimanje stava po zahtjevu SRS FBIH o dostavljanju podataka tom savezu oko utroška sredstava Saveza BiH;
8. Informacija predsjednika Izvršnog komiteta o dosadašnjim pripremama Svjetskog prvenstva i izvještaj o dosadašnjim aktivnostima predsjednika komisija i to:
a) predsjednika komisije za finansije;
b) predsjednika komisije za marketing;
c) predsjednika komisije za informisanje;
d) predsjednika komisije za bezbjednost;
e) predsjednika komisije za tehničke poslove;
f) imenovanje međunarodnog organizatora 35. SP
9. Informacija o dodjeli namjenskog kredita Raiffeisen banke za organizaciju Svjetskog prvenstva;
10. Ostala pitanja.

TAČKA 1.

Jednoglasno je usvojen zapisnik sa 7. sjednice Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine.
TAČKA 2.
U svom izlaganju o situaciji koja nas je zatekla i posledicama koje trebamo svi očekivati predsjednik Klepić je posebno istakao da:
– su poplave obuhvatile nadpolovičnu veličinu zemlje i zadesile većinu SRD članica naših saveza.
– da su prema poslednjim informacijama najviše postradala društva uz: Bosnu, Drinu, Vrbas, Vrbanju, Sanu i donji tok rijeke Save i da se sve do momenta potpunog povlačenja rijeka ne mogu sagledati razmjeri katastrofe i šteta koja ćemo imati.
Zatražio je od svih prisutnih da se uključe u diskusiju i predlože daljnu postupnost u iznalaženju rješenja za prevazilaženje ove situacije.
Fikret Kurtović je informisao da je situaciji u slivu rijeke Sane katastrofalna i da još uvijek ne znaju kakva je šteta na ribljem fondu, ali očekuje pravu katastrofu i nesagledive posledice, naročito sada poslije asanacije terena zbog njegovog tretiranja hemijskim sredstvima.
Predložio je da se propiše jedinstven obrazac na kojem bi sva društva iskazala štete na svojim prostorima a onda savezi i krovni savez sačinili jedninstvene informacije po kojima bi dalje radili.
Milovan Živković je bio dosta detaljan u svom izlaganju jer je imao dosta informacija o stanju u RS – u. Smatra da su nanesene štete biljnom i životinjskom svijetu u skoro svim rijekama RS – a ogromne i da društva, SRS RS – a, a ni krovni savez neće moći ovu situaciju prevazići bez značajne pomoći.
Prihvatio je prijedlog gospodina Kurtovića koji je od Upravnog odbora zatražio da se u što kraćem roku stupi u kontakt sa nadležnim i izvrši procjena bezbjednosti na obalama rijeka i jezera, jer ima informacija o pomjeranju minskih polja. Nadalje je predložio da se odmah po prijemu daljnih informacija pristupi izmjenama donesenih planova i programa rada saveza i njihovih prilagođavanja novonastaloj situaciji. Ovo naročito u daljnjim takmičarskim aktivnostima,poribljavanju i čuvanju ribljeg fonda jer se situacija u potpunosti izmijenila.
Denijel Selimović je rekao da mu je poznato da je došlo do određenih pomijeranja mina i da to predstavlja veoma veliku opasnost pa je predložio da se što prije stupi u kontakt sa nadležnim i zatraži njihov uvid i intervencije.
Tom prijedlogu se pridružio i gospodin Indir Melić, Nikola Puce a prijedlogu Milovana Živkovića se pridružio gospodin Zdravko Ostojić, pe su nakon zaključivanja rasprave po ovom pitanju donesene sledeće:

O D L U K E :
1. Da se za procjenu štete u SRD propiše jedinstven obrazac.
2. Da se po komisijama UO pristupi pripremi izmjena planova i programa rada i njihovom prilagođavanju novonastalim uslovima sve u cilju iznalaženja načina za prevazilaženje ove teške sitaucije.
3. Da se Ministarskom vijeću i nadležnim entitetskim ministarstvima u što kraćem roku upute zahtjevi za otpis potraživanja po osnovu naknada za korištenje voda i zatraže druge olakšice kako bi SRD i Savezi lakše podnijeli posljedice koje su nas zatekle.
4. Da TK odmah pristupi mogućim izmjenama sistema takmičenja, utvrđivanju novog Kalendara sa svim elementima (termini, staze-domaćini, delegati, glavne susije), te utvrde novi prijedlozi za odlazak reprezentativnih selekcija na međunarodna takmičenja kako bi se sva takmičenja u ovoj sitauciji provela u granicama regularnosti i uz krajnju restrikciju troškova.
5. Zadužuju se : Fikret Krtović, Milovan Živković i sekretar saveza da odmah sačine Saopštenje za javnost o situaciji u našim društvima i savezima te očekivanim štetama i drugim posledicama od poplava.

TAČKA 3.

Pod ovom tačkom je razmatran Dinamički plan 35. Svjetskog prvenstva u mušičarenju 2015. godine, a uvodno izlaganje je podnio predsjednik saveza Đorđe Klepić. Uz male izmjene u dijelu rokova za sklapanje ugovora za prevoz, smještaj i ishranu odnosno izborima najpovoljnijih ponuđača za ove usluge po raspisanim zahtjevima za dostavu ponuda jednoglasno su donesene:
O D L U K E :
1. Usvaja se Dinamički plan 35.SP u mušičarenju 2015.
2. Usvaja se Finansijski plan 35.SP u mušičarenju 2015.
3. Zadužuju svi organi predsjednici komisija za njegovu doslednu primjenu i poštovanje postavljenih rokova.

TAČKA 4.
Predsjednik Klepić je informisao Upravni odbor da su urađene sve predradnje i stvoreni maksimalno mogući uslovi za odlazak naše reprezentacije u FF na takmičenje u Češku Republiku, da je sa savezom Češke dogovoren prihvat i boravak naših reprezentativaca uz recipročne troškove za isto to kod nas 2015. godine. Gospodin Živković je predložio da Đorđe Klepić i Indir Melić odu na završnicu ovog prevenstva u Češkoj i tom prilikom predaju naš propagandni materijal, izvrše još jedan uvid u organizaciju takmičenja, stupe u neposredne kontakte sa međunarodnim predstavnicima i preuzmu zastavu prvenstva.
Ovom prijedlogu su se pridružili i drugi diskutanti pa je nakon provedene rasprave donesene su:
O D L U K E:
1. Prihvata se informacija o uslovima odlaska naše reperezentacije u FF za odlazak na takmičenje u Češku Republiku.
2. Zadužuje se Đorđe Klepić i Indir Melić da odu na ovo prevenstvo i izvrše uvid u organizaciju, dostave naš propagandni materijal, stupe u kontakte sa prisutnim zvaničnim međunarodnim predstavnicima, preuzmu zastavu prvenstva a po povratku o svemu informišu Organizacioni i Upravni odbor.

Pročitajte i:   Završena Liga SSRD Zeničko-dobojskog kantona

TAČKA. 5
Ovu informaciju je podnio predsjednik Klepić i u svom izlaganju istakao da iako je na ovoj funkciji i da je zvanični organizator ovoga takmičenja SRS BiH a SRD iz društva Tuzle kao suorganizator i domaćina ovog takmičenja , nema skoro nikakvih informacija o toku priprema i da je mišljenja da je došlo da zamjena gore navedenih funkcija. Očekivao je da ćemo na današnjem sastanku dobiti od gospodina Vahida Lelića potpunu informaciju o toku priprema i svim drugim aktivnostima u vezi sa organizacijom ovog takmičenja ali gospodin Lelić nije došao. Posebno je naglasio da još uvijek nije potpisan protokol između saveza i društva iz Tuzle pa se pribojava da se to izbjegava.
Iz rasprave u kojoj su učestvovali: Nikola Puce, Tihomir Popović i Zlatko Hodak proistekle su slične konstatacije i zatraženo da se protokol potpiše u što kraćem roku a od SRD „Kreka“ iz Tuzle da dostave informaciju o dosadašnjim aktivnostima u vezi sa ovim takmičenjem.
Jednoglasno su doneseni:
Z A K LJ U Č C I :
1. Zadužuje se Zlatko Hodak da stupi u vezu sa gospodinom Vahidom Lelićem i ubrza proceduru oko potpisa protokola, razriješi sve eventulane dosadašnje nesporazume na realaciji ovaj savez i društvo iz Tuzle.
2. Da se zajedno ulože dodatni napori kako bi se ovo prvenstvo uspješno organizovalo.

TAČKA 6.
Zbog novonastale situacije i donesenih odluka pod tačkom 2. današnjeg dnevnog reda donesena je sledeća
O D L U K A:
1. Sa dnevnog reda današnje sjednice se skida ova takča, a zadužuje TK da u što kraćem roku utvrdi novi – izmijenjeni prijedlog Kalendara takmičenja u 2014. godini sa svim elementima.
2. Odluku o njegovom usvajanju i imenovanju lica za provođenje takmičenja će donijeti UO na telefonskoj sjednici.

TAČKA 7.

Informaciju o pristiglim zahtjevima od strane SRS F BiH je podnio predsjednik Klepić i u svom izlaganju posebno istakao da ga iznenađuje i zabrinjava da se u poslednje vrijeme od strane rukovodstva ovoga saveza, sve više iskazuje nepovjerenje u rad kako organa tako i rukovodstva krovnmog saveza i da se traži izvršavanje obaveza koje nisu postavljene u Statutu i drugim normativnim aktima krovnog saveza.Isto su u svojim diskusijama iskazali i svi drugi prisutni članovi UO stim da su članovi iz SRS F istakli da im nije poznato po čijem zahtjevu se ovo traži pa čak da smatraju da je ovo u neku ruku nepovjerenje i njima samim.
Gospodin Hodak je predložio da se ovo razmotri na prvoj sjednici UO Federalnog saveza i da se o tome informiše ovaj organ. Nakon provedene rasprave je donesen sledeći:
ZAKLJUČAK:
1. Ne obavezuje se predsjednik UO na dostavu traženih informacija SRS F BiH dok se o tim traženjima ne izjasni UO ovoga saveza i dostavi zvaničan zahtjev ovog organa.
2. UO smatra da se plaćanje svih obaveza vrši transparentno i u skladu sa zakonskim i odlukama Skupštine postavljenim proritetima.
3. Da se sve informacije i druge obaveze prema članicama saveza izvršavaju u skladu sa Statutom kao osnivačkim aktom krovnog Saveza.
4. Da se ovakvim zahtjevima članica pokušava nametati dodatna obaveza organima krovnog Saveza pa čak i nametati stavovi i odluke iskazujući nepovjerenje organima ovoga saveza i licima izabranim kao njihovim predstavnicima iz matičnih saveza.
5. UO smatra da se sve navedeno treba razriješiti u SRS F BiH a u te aktivnosti se pored članova UO iz ovoga saveza se uključuje i Zlatko Hodak, predsjednik Skupštine ovog Saveza.

TAČKA 8.

1. Informaciju o kreditnom zadužebnju kod RF banke je podnio predsjednik Klepić i u svom izlaganju naveo sve postavljene uslove o korištenju ovih sredstava.
2. Kreditna sredstva su namjenska i mogu se koristiti isključivo za organiciju 35. Svjetskog prvenstva 2015. godine

O D L U K A :

1. Prihvata se informacija o kreditnom zaduženju kod Raiffeisen Banke prema Odluci Skupštine i odluci Upravnog odbora.

TAČKA 9.

Iako zbog svojih obaveza na sastanak nije došao Načelnik pristupilo se radu i po ovoj tački dnevnog reda a informacije o daosadašnjem radu su podnosili predsjednici ili predstavnici komisja kao slijedi:
1. Predsjednik komisje za finansije g. Zdravko Ostojić u obrazloženju dostavljenog Finasijklog plana istakao da je komisija kod izrade ovog plana imala dosta nepoznanica kako u prihodovnoj tako i na troškovnoj strani jer još uvijek nije određena visina kotizacije, nisu poznate cijene za smještaj i ishranu i dosta drugih troškova tako da očekuje da će se postavljeni plan mijenjati kada se dobiju ovi pokazatelji i ako po tom osnovu bude značajnijih odstupanja.
Posebno je iskazao svoju zabrinutost za ostvarenje planiranih sredstava od Ministarskog vijeća i nadležnih entitetskih Ministarstava jer zna da je po tom osnovu i ranije bilo značajnih poteškoća.
Predsjednik Klepić je istakao da su već propuštene prilike da se aplicira kod Ministarstva kulture i sporta jer to nije htio da uradi SRS F BiH.
Ovakav postupak su osudili:Nikola Puce,Tihomir Popović, Zdravko Ostojić, Milovan Živković, a zatražili su da se na prvoj narednoj sjednici UO sa ovim upozna rukovodstvo ovoga saveza i zatraži objašnjenje ne samo zašto se nije apliciralo već i ko su ti koji to nisu uradili jer smatraju da je na sceni opstrukcija pojedinaca.To je obećao da će uraditi i gospodin Zlatko Hodak;
2. Prihvaćena je informacija o dosadašnjim aktivnostima Komisije za marketing koju je u ime predsjednice Dijane Duzić, podnio član ove komisje Milovan Živković.
Na njegov prijedlog je prihvaćeno da se na WEB stranici saveza objave Javni pozivi za usluge: prevoza, smještaja i ishrane. Tekst poziva će zajedno uraditi Komisije za marketing i finansije;
3. Komisija za informisanje je dostavila prijedlog Zaštitnog znaka (Loga) Prvenstva i Pozivnog biltena koji će se dostaviti svim potencijalnim učesnicima i koji će u Češku odnijeti naši predstavnici predsjednik sportsko ribolovnog Saveza Đorđe Klepić i dopredsjednik sporstsko ribolovnog Saveza Indir Melić;
Na prijedloge g.Živkovića, Hodaka i Melića komisija će izvršiti manje tehničke korekcije na znaku i on je kao konačan usvojen.
Ova komisja se obavezuje na značajnije aktivnosti na najavi ovog Prvenstva u svim sredstvima javnog informisanja.
4. Komisija za bezbjednost je uradila dio posla koji je postavljen dinamičkim planom a sada se užurbano radi na izradi kompletnog Plana. Predsjednik ove komisije g. Melić je istakao da će se antidoping kontrola izvršiti u saradnji sa Olimpijskim komitetom BiH.
5. Naročita pažnja je posvećena izvještaju tehničke komisje čiji predsjednik g. Selimović je posebno istakao da su poplave koje su zadesile skoro sve takmičarske staze a naročito stazu u Donjem Vakufu dodatno pogoršale situaciju u pripremi staza za pregled od strane Međunarodne tehničke komisije. Očekuje da sva društva – suorganizatori ovog Prvenstva ulože dodatne napore na čišćenju i uređenju staza od svega što je voda donijela ovih dana.
Od društva iz Jajca je zatražio da se pripreme čamci za pregled od strane ove komisje a po njihovim primjedbama da se izvrše popravke.
Kada je u pitanju obezbjeđenje dodatnih čamaca predložio je njihovo iznajmljivanje kako bi se izbjegla nabavka. Ovo je predložio i gospodin Zlazko Hodak.
Za ostalu takmičarsku opremu je zatražio da se dostavi u Jajce iz Banja Luke i drugih mjesta gdje je bilo predhodno Evropsko prvenstvo kako bi se izvršio njihov pregled i potrebna dopuna.
Izrazio je spremnost za dodatno angažovanje na pregledu svih staza i drugog neposredno prije dolaska komisije.
Ovakav izvještaj ove komisje je u potpunosti prihvaćen i pohvaljen, a od svih članova Upravnog odbora i organizacionog odbora zatraženo da se još aktivnije uključe u realizaciji tehničke pripreme i drugih poslova kako bi se spremno dočekala komisij a i samo Prvenstvo.
Kao dopuna ovom izvještaju predstavnici društva iz Jajca gospodin Zlatko Hodak i Safet Ćato su istakli problem oko upotrebe čamaca i inače treninga reprezentativaca na jezeru. Posebno su istakli nedavni događaj kada su na najavljeni trening reprezentacije BiH u Fly Fishing-u došla samo dva člana i to: Jovo Dević i još jedan takmičar ( kojem ne znaju ime), koji su izuzeli čamac i trenirali a vratili ga krvavog od čišćenja ribe.
Na primjedbu čuvara da su bili obavezni svu ribu vratiti u vodu g. Jovo Dević je to negirao uz obrazloženje da jezero nije poseban revir.
Sve ovo smatraju nedoličnim ponašanjem pojedinaca ali i manjkavost saveza koji nije propisao uslove pod kojima se može trenirati i visinu naknade za pripremu čamca i obezbjeđenje prisustva ribočuvara za vrijeme treninga.
To traže da se pod hitno uradi a ponašanje g.Devića i drugog takmičara da preispita TK i u koliko ocijeni da ima elemenata pokrene disciplinski postupak.
Nakon provedene rasprave po ovom izvještaju jednoglasno su donesene:

Pročitajte i:   Poziv za prijavu za učešće u Premijer ligi BiH u lovu šarana i amura

O D L U K E:

1. Određuje se visina naknade za pripremu čamca i obezbjeđenje čuvara za dane najavljenog treninga reprezentacije u iznosu od 40,00 KM.
2. Obavezuje se Savez BiH i SRD ,,Zlatovčica“ Jajce na potpis protokola o ostalim dužnostima i obavezama za vrijeme treninga reprezentativaca.
3.Obavezuju se selektor i reprezentativci na doslednu primjenu odredbi ovog protokola a ponašanje g. Jova Devića se ocjenjuje kao nedolično jednom reprezentativcu koje daljnje treba procesuirati TK kao prvostepeni disciplinski organ.

3. Na prijedlog predsjednika Izvršnog komiteta a ujedno i predsjednika Sportsko ribolovnog Saveza, gospodina Đorđa Klepić, Upravni odbor je jednoglasno donio,

O D L U K U:

Za međunarodnog organizatora 35. Svjetskog prvenstva u mušičarenju imenuje se g. Denijal Selimović.

TAČKA 10.

10 / 1
Pod ostalim pitanjima je razmatrena peticija koja je preko međunarodne stranice za peticije ovih dana objavljena a pokrenuta od strane 20 potpisnika na čijem čelu je takmičar u šaranskom ribolovu gospodin Nebojša Tuzlančić. Upravni odbor smatra da je on inicijator ove peticije jer se zna da je sklon ovakvim radnjama i da mu nije prvi put da ovako nešto radi i da iznosi neargumentovane optužbe na rad pojedinaca, komisija a kako se sada vidi, i na rad organa saveza i njegovih funkcionera.Kao primjer je naveden nedavni slučaj objave serije dopisa ovog takmičara na račun predsjednika i člana TK i člana UO g. Milovana Živkovića koje osudila Skupštiana i UO.
Upravni odbor smatra da su ovim postupkom g. Tuzlančić i drugi potpisnici ove peticije nanijeli štetu ugledu SRS BiH i svim njegovim organima i funkcionerima i da po tom osnovu protiv svih ukoliko su naši članovi pokreće disciplinski postupak a za njegovo procesuiranje zadužuje se TK kao prvostepeni organ.

10 / 2
Zbog neujednačenog kriterija iz zahtjeva za naknadu troškova za odlazak komisije na uvid u uslove staze za kandidaturu Bilećkog jezera za organizaciju međunarodnih takmičenja u šaranskom ribolovu, izostavljanja iz spiska za naknadu g Ostojića i odstupanja od zaključaka UO zaključeno je:
1. Da se za sve navedeno zatraži objašnjenje od gospodina Kristijana Oršolića, člana ove komisje i člana UO, koji danas iz opravdanih razloga nije prisutan ovoj sjednici.
2. UO traži da se izvrši uvid u tonski snimak sjednice i utvrdi spisak članova komsije i da li je određena visina naknade za odlazak ove komisje u Bileću.
3. Konačna odluka po navedenom će se donijeti na narednoj sjednici Upravnog odbora.

SEKRETAR SAVEZA PREDSJEDNIK SAVEZA

Biljana Tuševljak Đorđe Klepić

One thought on “Zapisnik sa 8. sjednice U.O. i I.K. SRS BiH

  • Tacka 7. je najjaca, a dobra je i ova 10/1, koji su ovo prevaranti.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.