Najnovije vijestiOstale vijesti

NP “Una”: Odluke i Pravila za ribolovnu sezonu 2015.

NP-UNAJP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
Ul. Bosanska br. 1., 77 000 B  I  H  A  Ć
Nadzorni odbor
Broj: 02-0244-2/15
Bihać, 16.02.2015. godine

Na temelju člana 16., a u vezi sa članom 9. stav 2. tč. 1. Zakona o Nacionalnom parku „Una“ („Službene novine Federacije BiH“ broj: 44/08) i člana 38. Statuta JP Nacionalni park „Una„ doo Bihać (u daljem tekstu Javno preduzeće), Nadzorni odbor Javnog preduzeća, na prijedlog direktora na 03. sjednici održanoj 16. februara 2015. godine, d o n o s i

O D L U K U

o uvjetima i načinu organizacije sportsko – rekreativnog ribolova na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“ za 2015. godinu

Predmet

Član 1.

Ovom Odlukom uređuju se pitanja od značaja za organizaciju sportsko – rekreativnog ribolova na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“  Bihać za 2015. godinu.

Dozvoljeni načini ribolova

Član 2.

Dozvoljeni načini ribolova (tehnika ribolova, alati i mamci) na vodotocima Nacionalnog parka „Una“ u uspostavljenim revirima su:

Ribolov mušičarenjem (fly fishing) po principu „ulovi i pusti“,
Ribolov upotrebom vodene kuglice (Wasserkugle) sa najviše 3 (tri) umjetna mamca-suhe mušice,
Ribolov varaličarenjem sa blinkerom i drugim umjetnim mamcima tzv. špinjanjem

Uspostavljeni ribolovni reviri na vodotocima

Član 3.

Organizacija sportsko – rekreativnog ribolova može se vršiti u 7 (sedam) za to utvrđenih revira, a to su:

Revir br.1 „Martin Brod“ namjenjen samo za mušičarenje (fly fishing), obuhvata područje na rijeci Unac koje počinje 100 (stotinu) metara uzvodno od mosta kod manastira Rmanj, te se nastavlja nizvodno rijekom Unac do lokaliteta Sastavci gdje se Unac ulijeva u rijeku Unu. Zatim se dalje proteže vodotokom rijeke Une nizvodno do tačke zvane „Kamen“ kod zaseoka Palučci na rijeci Uni. Sveukupna dužina ovog revira je 7,5  km.
Revir br. 1A „Gečet“ namjenjen samo za ribolov upotrebom vodene kugle (tzv. wasserkugle) sa 3 (tri) suhe mušice i ribolov varaličarenjem sa blinkerom ili drugim umjetnim mamcima tzv. špinjanjem.

Ovaj revir obuhvata područje od tačke zvane „Kamen“ kod zaseoka Palučci na rijeci Uni, nizvodno do slapa koji se nalazi 150 (stotinupedeset) metara uzvodno od velikog mosta u naseljenom mjestu Kulen Vakufu. Dužina revira je 3 km.

Revir br. 1B „Kulen Vakuf“ namjenjen samo za mušičarenje (fly fishing), obuhvata područje na rijeci Uni od slapa koji se nalazi 150 (stotinupedeset) metara uzvodno od velikog mosta u naseljenom mjestu Kulen Vakufu, te se proteže kroz naseljeno mjesto Kulen Vakuf  nizvodno do mosta koji preko rijeke Une vodi za naseljena mjesta Klisa i Ostrovica. Sveukupna dužina ovog revira je 1,5 km.
Ribolovni revir br. 2 „Klisa – Ćelije“ namjenjen za ribolov upotrebom vodene kugle (tzv. wasserkugle) sa 3 (tri) suhe mušice i ribolov varaličarenjem sa blinkerom ili drugim umjetnim mamcima tkz. špinjanjem, obuhvata područje na rijeci Uni od tačke tzv. „Oćukine kuće“ (od zone A stalne zabrane), nizvodno rijekom Unom do nekadašnjeg visećeg mosta kod željezničke stanice  Štrbački buk. Dužina revira je 14,5 km.
Ribolovni revir br. 3 „Bjelila-Loskun“ namjenjen samo za mušičarenje (fly fishing), obuhvata područje na rijeci Uni od lokaliteta „Bjelila“ nizvodno rijekom Unom do tačke Djevojački kamen koja se nalazi 800 (osamstotina) metara nizvodno od nekadašnjeg visećeg mosta u Loskunu. Dužina revira je 4,5 km.
Ribolovni revir br. 4 „Dvoslap“ namjenjen za ribolov upotrebom vodene kugle (tzv. wasserkugle) sa 3 (tri) suhe mušice i ribolov varaličarenjem sa blinkerom ili drugim umjetnim mamcima tkz. špinjanjem, obuhvata područje  na rijeci Uni od tačke koja se nalazi 800 (osam stotina) metara nizvodno od nekadašnjeg visećeg mosta u Loskunu – Djevojački kamen, dalje nizvodno tokom rijeke Une do slapa Dvoslap. Dužina revira je 5,2 km.
Ribolovni revir br. 5 „Očigrije“ namjenjen za ribolov upotrebom vodene kugle (tzv. wasserkugle) sa 3 (tri) suhe mušice i ribolov varaličarenjem sa blinkerom ili drugim umjetnim mamcima tkz. špinjanjem, obuhvata područje na rijeci Uni uzvodno od Martin Broda, tačnije od drvenog mosta na lokalitetu Zamršten (nalazi se uzvodno od željezničkog mosta) uzvodno tokom rijeke Une do tačke na rijeci koja je u ravni sa raskrsnicom za Očigrije tj.  podvožnjakom ispod željezničke pruge. Dužina revira je 1,7 km.

Stalne zabrane ribolova na vodotocima

Član 4.

U ostalom dijelu vodotoka na području Nacionalnog parka „Una“ u 2015. godini uspostavlja se 6 (šest) zona stalne zabrane ribolova bilo koje vrste i to su:

1.  A-zona, koja obuhvata područje od mosta koji vodi za naseljeno mjesto Klisa nizvodno tokom rijeke Une u dužini od 500 (petsto) metara do lokaliteta  tzv. „Oćukina kuća“,

2.  B-zona, koja obuhvata područje od nekadašnjeg visećeg mosta kod željezničke stanice Štrbački buk nizvodno do lokaliteta Bjelila,

3.  C-zona u dužini 400 (četiristotine) metara počinje od tačke koju čini sjeverna granica Nacionalnog parka “Una” na sedrenoj adi nizvodno od Dvoslapa, uzvodno 400 m do gornjeg slapa na Dvoslapu,

4. D-zona, koja obuhvata područje koje počinje 100 (stotinu) metara uzvodno od mosta kod manastira Rmanj na rijeci Unac i proteže se uzvodno do južne granice Nacionalnog parka „Una“ u pravcu općine Drvar-lokalitet Berek,

5.  E-zona, koja obuhvata područje od lokaliteta Sastavci gdje se rijeka Unac ulijeva u rijeku Unu u naseljenom mjestu Martin Brod, uzvodno vodotokom rijeke Une do drvenog mosta na lokalitetu Zamršten (nalazi se uzvodno od željezničkog mosta)

6. F-zona obuhvata područje od ribolovnog revira “Očigrije”odnosno tačke na rijeci Uni koja je u ravni sa raskrsnicom za selo Očigrije tj.  podvožnjakom ispod željezničke pruge, uzvodno do ušća rječice Krke u rijeku Unu, te nastavlja uzvodno cijelim tokom rječice Krka do njenog izvora,

7.  F-zona koja obuhvata tok rječice Ostrovica od njenog ušća u rijeku Unu do njenog izvora.

Označavanje revira

Član 5.

Utvrđeni reviri i zone zabrane biti će označeni vidljivo istaknutim tablama sa oznakama i pravilima o uvjetima i načinu organizacije sportsko – rekreativnog ribolova.

Mogućnost dnevnog izlova ribe

Član 6.

U ribolovnim revirima br.1 „Martin Brod“, br.1B “Kulen Vakuf” i br.3 „Bjelila-Loskun“ gdje se sportsko-rekreativni ribolov obavlja  samo metodom mušičarenja (fly fishing) ne dozvoljava se izlovljavati ribu, te se ribolov vrši samo po principu “ulovi i pusti”. Ovo pravilo vrijedi i za kalifornijsku pastrmku.

U ribolovnim revirima br.1A “Gečet“, br.2 „Klisa – Ćelije“, br. 4 “Dvoslap”  i br. 5 „Očigrije“  gdje se sportsko-rekreativni ribolov obavlja metodom korištenja vodene kugle (tzv. wasserkugle) sa 3 (tri) suhe mušice (umjetna mamca) i varaličarenjem, dozvoljava se:

sportskom ribolovcu da dnevno izlovi maksimalno 2 (dva) primjerka ribe koja obitava u području revira i koja po primjerku ne može biti manja od 30 (trideset) cm i veća od 40 (četrdeset) cm za primjerke pastrmke i lipljena. Primjerke koji su manji od 30 cm ili veći od 40 cm, obavezno je iste vratiti u vodu,

Nakon završetka ribolova sportski ribolovac koji je vršio ribolov u gore navedenim revirima, obavezan je svaki primjerak ribe prijaviti nadzorniku, a koji će izvršiti kontrolu, mjerenje i evidentiranje.

Pročitajte i:   Održano Prvenstvo SRS F BiH za mlađe kategorije u disciplini lov ribe udicom na plovak

Režim ribolova

Član 7.

U reviru br.1 “Martin Brod” gdje se sportsko-rekreativni ribolov obavlja samo metodom mušičarenja (fly fishing), u  2015. godini  uspostavlja se režim ribolova u vremenskom periodu:

od 01.maja do 01.oktobra – svaki dan

Izuzetak je dio revira (dužine 2,6 km) br. 1 “Martin Brod” koji obuhvata područje na rijeci Unac koje počinje 100 (stotinu) metara uzvodno od mosta kod manastira Rmanj, te se nastavlja nizvodno rijekom Unac do lokaliteta Sastavci gdje se Unac ulijeva u rijeku Unu i dalje do drvene nadstrešnice ispod željezničkog vijadukta (Jarapaga) kod zaseoka Palučci na rijeci Uni, gdje se u 2015. godini  uspostavlja režim ribolova u vremenskom periodu:

od 01. marta do 31. decembra  – svaki dan

U reviru br. 1A “Gečet“ gdje se sportsko-rekreativni ribolov obavlja samo metodom korištenja vodene kugle (Wasserkugle) sa 3 (tri) suhe mušice (umjetna mamca) i ribolov varaličarenjem sa blinkerom ili drugim umjetnim mamcima tzv. špinjanjem, u 2015. godini se uspostavlja režim ribolova u vremenskom periodu:

od 1.marta do 1.oktobra za pastrmku
od 1.maja  do 1.oktobra za lipljen

i to u dane petkom, subotom i nedjeljom, a ostalim danima ribolov je zabranjen.

U reviru br. 1B “Kulen Vakuf” gdje se sportsko-rekreativni ribolov obavlja samo metodom mušičarenja (fly fishing) u  2015. godini  uspostavlja se režim ribolova u vremenskom periodu:

od 01. marta do 31. decembra – svaki dan

U reviru br.2 „Klisa-Ćelije“ gdje se sportsko-rekreativni ribolov obavlja metodom korištenja vodene kugle (Wasserkugle) sa 3 (tri) suhe mušice (umjetna mamca) i varaličarenjem, u 2015. godini uspostavlja se režim ribolova u vremenskom periodu:

od 1.marta do 1. oktobra za pastrmku
od 1. maja  do 1. oktobra za lipljen

i to u dane petkom, subotom i nedjeljom, a ostalim danima ribolov je zabranjen.

U reviru br.3 „Bjelila-Loskun“ gdje se sportsko-rekreativni ribolov obavlja samo metodom mušičarenja (fly fishing), u  2015. godini  uspostavlja se režim ribolova u vremenskom periodu:

od 01. maja do 01. oktobra – svaki dan

U reviru br.4 „Dvoslap“ gdje se sportsko-rekreativni ribolov obavlja metodom korištenja vodene kugle (Wasserkugle) sa 3 (tri) suhe mušice (umjetna mamca) i varaličarenjem, u 2015. godini uspostavlja se režim ribolova u vremenskom periodu:

•          od 1. marta do 1.oktobra za pastrmku

•          od 1. maja  do 1.oktobra za lipljen

i to u dane petkom, subotom i nedjeljom, a ostalim danima ribolov je zabranjen.

U reviru br.5 „Očigrije“ gdje se sportsko-rekreativni ribolov obavlja metodom  korištenja vodene kugle (tzv. wasserkugle) sa 3 (tri) suhe mušice i ribolov varaličarenjem sa blinkerom ili drugim umjetnim mamcima tkz. špinjanjem, u 2015. godini uspostavlja se režim ribolova u vremenskom periodu:

•          od 1. marta do 1. oktobra za pastrmku

•          od 1. maja  do 1. oktobra za lipljen

i to u dane petkom, subotom i nedjeljom, a ostalim danima ribolov je zabranjen.

Vrste i cijene ribolovnih dozvola

Član 8.

U revirima br. 1 „Martin Brod”, br. 1B” Kulen Vakuf“ i br. 3 „Bjelila –Loskun“ u kojima se sportsko-rekreativni ribolov vrši metodom mušičarenja (fly fishing), utvrđuje se visina novčane naknade po slijedećim kategorijama:

12 (dvanaest) KM dnevna dozvola za državljane Bosne i Hercegovine članove ribolovnih udruženja u Bosni i Hercegovini, uz dokaz o redovnom članstvu i ličnu kartu/pasoš,
40 (četrdeset) KM dnevna dozvola za turiste sportske ribolovce,
100 (stotinu)  KM trodnevna dozvola za turiste – sportske ribolovce,
140 (stotinučetrdeset) KM  petodnevna dozvola za turiste – sportske ribolovce.

U revirima br. 1A ”Gečet”, br. 2 „Klisa-Ćelije“, br. 4 “Dvoslap” i br. 5 „Očigrije“ u kojima se sportsko-rekreativni ribolov vrši metodom korištenja vodene kugle (tzv. wasserkugle) sa 3 (tri) suhe mušice (umjetna mamca) i varaličarenjem, utvrđuje se visina novčane naknade u slijedećim iznosima:

17 (sedamnaest) KM dnevna dozvola za ribolovce državljane BIH, članove udruženja sportskih ribolovaca u Bosni I Hercegovini, uz dokaz o redovnom članstvu i ličnu kartu/pasoš,

40 (četrdeset) KM dnevna dozvola za strane turiste – sportske ribolovce,
100 (stotinu) KM trodnevna dozvola za strane turiste – sportske ribolovce,
100 (stotinu) KM godišnja dozvola (30 dnevnih izlazaka na vodu u toku ribolovne sezone) za državljane BIH članove udruženja sportskih ribolovaca u Bosni i Hercegovini, uz predočenje lične karte i dokaza o redovnom članstvu,
50 (pedeset) KM godišnja dozvola (30 dnevnih izlazaka na vodu u toku ribolovne sezone) za državljane BIH članove udruženja sportskih ribolovaca u Bosni i Hercegovini uz predočenje lične i dokaza o redovnom članstvu, za slijedeće kategorije:

Ratni vojni invalidi uz predočenje dokumenta kojim dokazuju status,
Penzioneri uz predočenje dokumenta kojim dokazuju status,
Porodice šehida i poginulih boraca uz predočenje dokumenta kojim dokazuju status,
Demobilisani borci koji su radno sposobni i koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje USK-a, uz predočenje dokaza o statusu demobilisanog borca i nezaposlene osobe,

60 (šezdeset) KM godišnja dozvola (30 dnevnih izlazaka na vodu u toku ribolovne sezone) za domicilno stanovištvo u području Nacionalnog parka “Una” uz predočenje dokaza o mjestu prebivališta (CIPS) ili vlasništvu/suvlasništvu nad nekretninom u području Nacionalnog parka “Una”.
35 (tridesetipet) KM godišnja dozvola (30 dnevnih izlazaka na vodu u toku ribolovne sezone) za domicilno stanovništvo iz područja Nacionalnog parka “Una” uz predočenje dokaza o mjestu prebivališta (CIPS) ili vlasništvu/suvlasništvu nad nekretninom u području Nacionalnog parka “Una” i to:

Ratni vojni invalidi uz predočenje dokumenta kojim dokazuju status,
Penzioneri uz predočenje dokumenta kojim dokazuju status,
Porodice šehida i poginulih boraca uz predočenje dokumenta kojim dokazuju status,
Demobilisani borci koji su radno sposobni i koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih Zavoda za zapošljavanje USK-a uz predočenje dokaza o statusu demobilisanog borca i nezaposlene osobe,

30 (tridest) KM počasni članovi USR „Una“ starosti preko 65 (šezdesetpet) godina uz predočenje lične karte i original dokumenata kojim dokazuju status počasnog člana.

Organizacija sportsko – rekreativnog ribolova

Član 9.

Organizacijom sportsko – rekreativnog ribolova iz člana 1. ove Odluke mogu se baviti pravna i  fizička lica koja imaju potpisan ugovor sa upravom Javnog preduzeća Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać i koja su registrirana kod nadležnih organa za pružanje ove vrste usluga posjetiteljima.

Pravno vezani akti

Član 10.

Sastavni dio ove Odluke čine Pravila o uvjetima i načinu organizacije sportsko – rekreativnog ribolova na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“, a u skladu sa odredbama Zakona o Nacionalnom parku „Una“.

Sankcije

Član 11.

Kršenje odredaba ove Odluke i Pravila o uvjetima i načinu organizacije sportsko – rekreativnog ribolova na vodenim tokovima  u području Nacionalnog parka „Una“, povlači mogućnost izricanja sankcije od strane uprave JP Nacionalni park”Una” d.o.o. Bihać prema prekršiocima, a koja se ogleda u trajnoj zabrani ribolova na području Nacionalnog parka “Una” Bihać, bez mogućnosti povrata novčanih sredstva uplaćenih za kupovinu ribolovne dozvole.

Osobama koje nadzornici JP Nacionalni park “Una” d.o.o. Bihać zateknu u ribolovu na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“ bez ribolovne dozvole, moguće je izricanje trajne zabrane ribolova na vodotocima u području Nacionalnog parka “Una” od strane uprave Parka.

Član 12.

Lica koja su u toku 2014. godine sankcionisana zbog kršenja ribolovnih propisa u ribolovnim revirima Nacionalnog parka “Una”, zabranjuje se ribolov u revirima Parka na period od godinu dana odnosno ta lica neće moći ishodovati ribolovne dozvole za 2015. godinu.

Pročitajte i:   Na rijeci Lašvi u Busovači održan Međunarodni SPIN Kup (VIDEO)

Rokovi

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se za kalendarsku 2015. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora
Anto Marjanović dipl.pravnik

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać
Ul. Bosanska br. 1., 77 000 B  I  H  A  Ć
Nadzorni odbor
Broj:   02-0244-3/15
Bihać, 16.02.2015. godine

Na temelju člana 16., a u vezi sa članom 9. stav 2. tč. 1. Zakona o Nacionalnom parku „Una“ („Službene novine Federacije BiH“ broj: 44/08) i člana 38. Statuta JP Nacionalni park „Una„ doo Bihać (u daljem tekstu Javno preduzeće), Nadzorni odbor Javnog preduzeća, na prijedlog direktora na 03. sjednici održanoj 16. februara 2015. godine, d o n o s i

P R A V I L A

o uvjetima i načinu organizacije sportsko-rekreativnog ribolova na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“

Član 1.

Pravna i fizička lica koja organizuju aktivnosti sportsko-rekreativnog ribolova na području Nacionalnog parka „Una“ dužna su:

– ishoditi registraciju sportskog udruženja ili pravnog subjekta koje je registrirano da vrši usluge iz oblasti turizma,

– otkupiti ribolovne dozvole od JP Nacionalni park “Una“ d.o.o. Bihać sukladno članu 10. Odluke o uvjetima i načinu organizacije sportsko – rekreativnog ribolova na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“ za 2015. godinu (u daljem tekstu Odluka),

– svakom posjetitelju ribolovcu izdati adekvatnu dozvolu JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać za obavljanje sportskog ribolova u području Nacionalnog parka „Una“,

– upravi ili nadzorničkoj službi JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać najaviti termin izlaska posjetitelja ribolovca na vodu,

– upoznati posjetitelje ribolovce sa pravilima sportskog ribolova koja vrijede u području Nacionalnog parka „Una“ kao i općim pravilima ponašanja u zaštićenom području,

– osigurati transport i prihvat ljudi i vozila na način da se ne narušava prirodni okoliš.

Član 2.

Opća pravila za sve ribolovne revire:

– izlazak na vodu je dozvoljen samo uz posjedovanje ribolovne dozvole izdane od strane JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać i uz prethodnu najavu nadzorniku na terenu ili osoblju parka u info kućicama,

–  izlazak na vodu je zabranjen sa rancem ili nekom drugom vrstom torbe,

– nije dozvoljeno vršiti ribolov iz unske lađe ili bilo kojeg drugog plovila, kao i sa mostova koji

se nalaze na vodotocima u području Nacionalnog parka „Una“,

– strogo je zabranjena upotreba živih mamaca i kruha,

– ribolov počinje u 7,00 h, a završava: od 01. marta do 01. maja do 18 h, od 01. maja do 01. septembra do 22 h, od 01. septembra do 01. oktobra do 19 h

– ribolov čekanjem (tzv. „čeka“), nije dopušten način ribolova,

– nije dozvoljeno loženje otvorene vatre na području Nacionalnog parka osim na mjestima koja su određena za tu namjenu,

– strogo je zabranjeno odlaganje otpadaka od hrane i pića u vodotoke ili na mjesta koja nisu predviđena za ovu namjenu,

– nije dozvoljeno loviti i uznemiravati divlje životinje, ubirati šumske plodove i biljke koje obitavaju i imaju stanište na području Nacionalnog parka „Una“,

– nije dozvoljeno parkirati vozila na mjesta koja nisu određena za tu namjenu,

– zabranjeno je kampirati na području Nacionalnog parka „Una“ osim na mjestima koja su određena i označena za tu namjenu,

– djeca starosti do 13 godina ne plaćaju ribolovnu dozvolu, pod uvjetom da su tokom ribolova nadzirana od strane punoljetne osobe koja ima ribolovnu dozvolu izdanu od strane JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać i koja odgovara za postupke maloljetnog ribolovca kojeg nadzire. Riba koju ulovi ribolovac do 13 godina starosti računa se u dozvoljenu kvotu ribolovne dozvole punoljetne osobe koja ga nadzire u skladu sa važećim propisima,

– nadzornici Nacionalnog parka „Una“ prilikom kontrole ribolovaca ovlašteni su zatražiti da isti predoče ribolovnu dozvolu i lični dokument, kao i izvršiti pregled opreme, ribe, ranaca ili drugih torbi, vozila i dr.,

– svi sportski ribolovci po završetku ribolova dužni su se odjaviti kod Nadzorničke službe JP Nacionalni park „Una“ d.o.o. Bihać iz razloga evidencije ulovljenog broja, vrste primjeraka i kontrole dužine ulovljene ribe/a.

Posebna pravila za ribolov mušičarenjem (fly fishing-om):

– ribolov se vrši svaki dan u periodu 01. maja do 01. oktobra tekuće godine, osim u dijelu revira br. 1 „Martin Brod“ i cijelom dužinom revira br. 1B „Kulen Vakuf“ kada se ribolov vrši od 01. marta do 31. decembra, a kako je i opisano u Odluci,

– nije dozvoljeno koristiti drugi pribor osim jednog štapa za mušičarenje/flyfishing,

– nije dozvoljeno korištenje udice sa kontra kukom,

– zabranjeno je postavljanje otežanja ispred ili iza udice,

– obavezna upotreba meredova (bez kvržica),

– ribolov se vrši samo po principu „ulovi i pusti“

Posebna pravila za ribolov sa vodenom kuglom i tri suhe muhe i varaličarenjem:

– nije dozvoljeno koristiti drugi pribor osim vodene loptice (tzv.Wasserkugle) sa tri suhe mušice tj. umjetnih mamaca uobičajenih za ovu vrstu ribolova, kao i umjetnih mamaca uobičajenih kod ribolova varaličarenjem,

– ribolov se vrši samo određenim danima tokom ribolovne sezone, a to su: petak, subota i nedjelja,

Član 3.

Svi sportski ribolovci po završetku ribolova dužni su se odjaviti kod Nadzorničke službe JP Nacionalni park „Una“d.o.o. Bihać iz razloga evidencije ulovljenog broja, kontrole veličine i vrste primjeraka riba u vodotocima Nacionalnog parka „Una“.

Član 4.

Nadzor nad provođenjem Odluke o uvjetima i načinu organizacije sportsko – rekreativnog ribolova na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“ i ovih Pravila, vršiti će Nadzornička služba JP Nacionalnog parka „Una“ d.o.o. Bihać sukladno Pravilniku o organizaciji, načinu rada i ovlastima nadzorničke službe zaštite prirode Nacionalnog parka „Una“ (Sl.novine FBiH br.33/13). Inspekcijski nadzor nad odredbama ovog i ostalih propisa i uvjeta donesenih na temelju Zakona o Nacionalnom parku „Una“ (Sl.novine 44/08), Zakona o zaštiti prirode FBIH (Sl.novine FBIH br. 66/13)  i drugih zakona, vršiti će i nadležni Federalni i ostali inspektorati.

Član 5.

Kršenje odredaba ove Odluke i Pravila o uvjetima i načinu organizacije sportsko – rekreativnog ribolova na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“, daje mogućnost upravi JP Nacionalni park”Una” d.o.o. Bihać, da izrekne sankciju prekršiocu, a koja se ogleda u trajnoj ili godišnjoj zabrani ribolova na području Nacionalnog parka “Una”, bez mogućnosti povrata novčanih sredstava uplaćenih za kupovinu ribolovne dozvole.

Osobama koje nadzornici JP Nacionalni park “Una” d.o.o. Bihać zateknu u ribolovu na vodenim tokovima u području Nacionalnog parka „Una“ bez ribolovne dozvole, Uprave Parka može trajno zabranjeniti bavljenje sportskim ribolovom na vodotocima u području Nacionalnog parka “Una”.

Član 6.

Ova Pravila stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjivati će se za kalendarsku 2015. godinu .

Predsjednik Nadzornog odbora
Anto Marjanović dipl.pravnik

2 thoughts on “NP “Una”: Odluke i Pravila za ribolovnu sezonu 2015.

  • montana

    Lijepo, mada nejasno i komplikovano. Nisam uspio shvatiti smije li se loviti u vaserkasko-varalicarskoj zoni musicarskim stapom i vazi li dozvola za musicara sirom ovih revira ili je ogranicena na odredjeni revir? Razlika u cijeni dozvola prema revirima komplikuje stvar. Zanima me koju dozvolu kupiti ako neko zeli da kombinuje sve dozvoljene metode na raznim revirima u toku istog dana?

  • Ovo samo ima kod nas,dajte ljudi pojednostavite sta komplikujete!!!!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.