Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zapisnik sa sjednice Upravnog odbora SRS FBiH održane 11. februara 2017. godine

Dana 11.02.2017. godine održana je sjednica Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine sa početkom u 11 sati.

Prisutni članovi UO : Zijad Sinanović, Christian Oršolić, Osman Hodžić, Milan Jagar, Samir Čajić, Bahrudin Vrana, Tihomir Popović i Ivica Naletilić
Opravdano odsutni članovi UO: Danijel Kobačić i Ivica Primorac
Prisutni pozvani članovi: predsjednik Skupštine Drago Jakić i dopredsjednik Himzo Mulahalilović
Zapisnik i audio snimanje: sakretar Lidija Bogić

Na početku sjednice predsjednik UO SRS F BiH Zijad Sinanović je pozdravio prisutne, zahvalio se na dolasku i konstatuje da Upravni odbor ima potrebni kvorum i da sjednica može početi.

Nakon predloženog dnevnog reda na inicijativu člana UO Christijana Oršolića da se uradi izmjena dnevnog reda odnosno da se u dnevni red ubaci pod tačkom 7. Informacija o trenutnom stanju u SRS BIH. Nakon ove inicijative predložen je sljedeći dnevni red:

 1. Usvajanje izvještaja sa predhodne sjednice UO SRS FBiH.
 2. Izvještaj o radu UO SRS F BiH za prošlu godinu.
 3. Izvještaj o finansiskom stanju SRS FBiH zaključno sa 31.12.2016. godine
 4. Plan rada SRS FBiH za 2017. godinu
  a) Plan rada U.O. SRS FBiH za 2017. godinu
  b) Finansijski plan za 2017. godinu
 5. Razmatranje prijedloga delegata za izbornu Skupštinu SRS BiH.
 6. Pripreme za organizaciju izvještajne Skupštine SRS FBiH
  a) Izvještaj Nadzornog odbora
  b) Prijedlog za nagrade i priznanja SRS FBiH.
  c) Prijedlozi za prijem novih članica u SRS FBiH.
  d) Određivanje datuma i mjesta održavanja izvještajne skupštine SRS FBiH.
 7. Informacija o trenutnoj situaciji u SRS BiH.
 8. Razno
  a) Razmatranje pristiglih dopisa po pitanju Jablaničkog jezera.
  b) Razmatranje po pitanju kormorana i zagađivača na vodama u FBiH.

Dnevni red sa dopunama je jednoglasno usvojen.

Tačka 1.
Jednoglasno je usvojen  izvještaj sa predhodne sjednice.

Tačka 2.
Predsjednik je pročitao izvještaj o radu UO SRS FBiH za 2016. godinu koji je jednoglasno usvojen.

Tačka 3.
Prisutni članovi Upravnog odbora su pročitali finansijski izvještaj SRS FBiH. Nakon izlaganja o finansijskom stanju u prošloj godini konstatovano je da je stanje dobro i time je jednoglasno usvojen izvještaj.

Tačka 4.
Pročitan je plan rada UO za 2017. godinu koji je jednoglasno usvojen.
Nakon rasprave o finansijskom planu za 2017. godinu i nakon ispravke o neraspoređenim sredstvima, plan je usvojen jednoglasno.

Tačka 5.
Predsjednik saveza Zijad Sinanović je prisutne upoznao sa pristiglim prijedlozima delegata iz kantona po funkcijama. Prvo se raspravljalo o prijedlozima za članove skupštine SRS BiH. Na prijedlog člana UO Bahrudina Vrane da prijedlog njihovog člana za Upravni odbor pređe kao prijedlog za skupštinu, predloženi delegati za skupštinu su: 

 • Unsko sanski kanton: Mirsad Rekić i Dino Miljković
 • Posavska županija: Mario Živković i Damir Porobić
 • Tuzlanski kanton: Drago Jakić i Bahrudin Jamaković
 • Zeničko dobojski: Ilhan Klančević i Juro Rajkovača
 • Bosansko podrinjski: Mustafa Polutak i Zijad Jusufović
 • Srednjo bosanski: Amir Mlinarević i Zlatko Hodak
 • Hercegovačko neretvanski: Goran Marić i Đenan Jahura
 • Zapadno hercegovačka: Vinko Slipac i Zdravko Agatić
 • Sarajevski kanton: Edin Avdić i Mugdim Pešto
 • Kanton 10: Adin Lemo i Danijel Čeko

Prijedlozi za delegate u Skupštinu SRS BiH sa dopunom jednoglasno usvojeni.

Zatim je krenula rasprava oko kandidata za UO SRS BiH. Član UO Christijan Oršolić je prisutne upoznao sa Statutom državnog saveza i kako se vrši popuna UO. Od predloženih kandidata trebalo je da se članovi odluče za šest kandidata. Nakon rasprave i mišljenja članova usvojeno je prvo da kandidati za UO SRS BiH budu predsjednik i dopredsjednik SRS F BiH a to su Zijad Sinanović i Christijan Oršolić. Zatim nakon izjave i sugestije da jedan dio članova upravnog odbora mora (treba) da ostane iz starog saziva radi kontinuiteta rada kao predlog jednoglasno je usvojeno da to bude predloženi kandidat Tihomir Popović sadašnji predsjednik SRS BIH. Iz SBK su bila dva prijedloga za upravni odbor što je bilo svima čudno i ako se tražilo po jedan kandidat za tu funkciju.Predloženi su bili sadašnji član Indir Melić i Danijel Kobačić članovi upravnog odbora su jednoglasno usvoili da to bude Danije Kobačić.Članovi UO su mišljenja da izborom dva kandidata iz istog kantona ne bi bili zastupljeni drugi kantoni u organima državnog saveza.

Pročitajte i:   Poziv na Prvenstvo F BiH u lovu ribe udicom na plovak za mlađe kategorije

Za člana UO SRS BiH su predloženi

 • Zijad Sinanović, predsjednik SRS Federacije BiH
 • Christian Oršolić, dopredsjednik SRS Federacije BiH
 • Sejad Alijagić, USR “Una” Bihać
 • Danijel Kobačić,USR “Kiseljak” Kiseljak
 • Đenan Jahura, OSR “Konjic” Konjic
 • Tihomir Popović, predsjednik SRS BiH

Za Nadzorni odbor su predloženi

 • Bakir Mulahalilović, SRD “Hazna” Gradačac za predsjednika
 • Mirnes Alagić za člana

Za člana Takmičarske komisije su predloženi

 • Milan Jagar, USRD “Vogošća” Vogošća
 • Ivica Tomičić, USR “Busovača” Busovača
 • Osman Hodžić, SRD “Drijenča” Gračanica

Sudijsko koordicionalno tijelo su predloženi

 • Zdravko Agatić,USR”Busovača”Busovača
 • Denijal Selimović,USR”Una”Bihać

Članovi za finansijsku komisiju su predloženi

 • Christian Oršolić
 • Zijad Sinanović

Za prijedlog člana sud časti se nije niko izabrao jer u Statutu SRS BiH nema tog člana.

Tačka 6.
Predsjednik UO Zijad Sinanović je dao riječ predsjedniku skupštine Dragi Jakiću i dopredsjedniku Himzi Mulahaliloviću da odrede datum i mjesto održavanju redovne izvještajne Skupštine SRS Federacije BiH.

Nakon kraće rasprave svih članova došlo se do zaključka da bi bilo sasvim prihvatljivo da to bude Zenica kao središte za dolazak delegata iz ostalih kantona a datum održavanja Skupštine da bude 11.03.2017. godine sa početkom u 10 sati u restoranu „TAPAS“

Prijedlog je usvojen jednoglasno.

Nakon ove odluke pročitan je izvještaj NO SRS Federacije BiH iz kog se vidi da je Savez radio dosta dobro i da su se uspjela izmiriti dugovanja iz 2015. godine

Članovi UO nisu imali primjedbi na ovaj izvještaj i kao takav biće upućen Skupštini.

Predsjednik komisije za nagrade i priznanja Bahrudin Vrana je pročitao prijedlog za dodjelu plaketa sa diplomom i zahvalnica. UO se nije složio u potpunosti sa prijedlogom komisije i smatraju da predloženi Džolota Murat nije dovoljno uradio za Savez da bi bio nagrađen diplomom i on se briše sa spiska dobitnika a za Antona Šafhauzera i Ferida Mešića predloženim za dobijanje plakete sa diplomom nagrađuju se zahvalnicom SRS Federacije BIH.

UO donosi odluku o dodjeli i to:

Plaketa sa diplomom

 1. SRD “Novi Travnik” – Novi Travnik
 2. Marcel Kučinski, SRD “Novi Travnik” – Novi Travnik
 3. USR “Sarajevo 1906” – Sarajevo
 4. Mugdim Pešto, USR “Sarajevo 1906” – Sarajevo
 5. Zdravko Agatić, USR “Busovača” – Busovača
 6. Osman Hodžić, SRD “Drijenča” – Gračanica
 7. Lidija Bogić, sekretar SRS Federacije BiH – Sarajevo

Zahvalnice

 1. Hasan Ajkunić, načelnik Općine Bugojno
 2. Zoran Karadžić, viši stručni saradnik MŠPV SBK – Travnik
 3. Anton Šafhauzer, USR “Sarajevo 1906” – Sarajevo
 4. Ferid Mešić, SRD “Sastavci” – Čelić

Za prijedlog prijema novih članica u SRS F BiH stigla su dva prijedloga i to:

 • UŠR “Kravica” Ljubuški
 • Fly Fishing Club “Una Fly”, Bihać

Nakon uvida u dokumentaciju UO je ustanovio da UŠR “Kravica” Ljubuški uputi Skupštini na usvajanje jer ispunjava uslove a drugi prijedlog iz Bihaća nije kompletan i UO je donio odluku da se  udruženju uputi dopis i pojasni koje su obaveze članica Saveza.

Tačka 7.
Predsjednik UO Zijad Sinanović je dao riječ dopredsjedniku Christijanu Oršoliću koji je članove UO upoznao sa stanjem u SRS BiH a u izlaganje se uključio i Tihomir Popović predsjednik SRS BiH  i iznio svoje mišljenje i činjenice o nemogućnosti održavanja Upravnog odbora krovnog Saveza. Ponovo je istaknuto da pojedini članovi UO SRS BiH iz reda SRS F BiH ne zastupaju interese svog saveza. Posebno je Tihomir Popović naglasio kako se ponovo napravio prijedlog finansiskog plana SRS BIH za 2017. godinu gdje je ponovo narušen Statut državnog Saveza kada je riječ o finansiranju istog.

Pročitajte i:   Održano Prvenstvo USR Sarajevo 1906, Memorijal “Ermin Hadžić”

Finansiranje na ime članarine po Statutu SRSBIH je:

 • 50% SRS F BiH
 • 40% RS
 • 10% DB

A novčano, u finansiranju učestvuju savezi na sljedeći način:

 • SRS F BiH finansira sa 25.000 KM 54,945 % (po gore napisanim procentima, SRS FBiH bi trebao plaćati koliki je ukupni zbir naknade koje plaćaju SRS RS i SRS DB – 20.500 KM umjesto 25.000 KM koliko do sada plaća)
 • SRS RS  finansira sa 17.500 KM 38,461 %
 • SRS DB finansira sa 3.000 KM 6,593 %

UO SRS Federacije BiH je na sjednici održanoj 19.11.2016.godine donio odluku da SRS BiH  ispravi tu grešku a to nisu uradili i mišljenja su da se naše odluke ne poštuju.

UO SRS Federacije BiH donosi jednoglasnu odluku

 1. Opozivaju se članovi Upravnog odbora SRS BiH od strane predlagača SRS F BiH i to Vehid Lelić iz Tuzle i Fikret Kurtović iz Sanskog Mosta.
 2. Opozvane članove Upravnog odbora zamjenjuju u Upravnom odboru SRS BiH Zijad Sinanović iz Zenice i Samir Čajić iz Ključa.
 3. Mandat zamjenskih članova u Upravnom odboru SRS BiH traje do prve izborne Skupštine.

Sportsko ribolovni savez Federacije BiH se kategorički protivi održavanju izvanredne Skupštine SRS BiH zakazane za dan 25.02.2017. godine isključivo radi ekonomičnosti.

Tačka razno

 1. Raspravljalo se o dopisu iz udruženja Konjic po pitanju Jablaničkog jezera.
  UO je donio odluku da se uputi dopis Elektroprivredi BiH i zatraži da se voda u jezero u što kraćem roku vrati, zatim da Elektroprivreda BiH uradi ribarsku osnovu u tom području iz koje bi se vidjela šteta po riblji fond i naplatilo obeštećenje udruženju. Isto ovo obavještenje uputiti u javnost s tim da se prvo zatraži mišljenje udruženja Konjic po ovoj odluci.
 2. Na prijedlog člana UO Bahrudina Vrane da se uputi dopis državnim institucijama da se što prije ptica kormoran skine sa spiska zaštićene vrste jer se radi o velikoj štetočini za riblji fond. Prijedlog je jednoglasno usvojen.
 3. Na prijedlog člana UO Osmana Hodžića da se uputi dopis kantonalnim ministrstvima da napokon počnu da sankcionišu zagađivače naših voda.
  Prijedlog je usvojen jednoglasno.
 4. Na prijedlog predsjednika TK Milana Jagara jednoglasno je donešena odluka o plaćanju takse za sudije i to za vrhovnog sudiju, sekretara i delegata takmičenja po 20,00 KM, a za sektorskog i startnog sudiju po 10,00 KM.
 5. Štamparija Primaprom iz Banja Luke sa kojom radimo od 2011. godine nam je u decembru poslala uz poručene dozvole račun sa povećanim cijenama od 600% bez ikakve obavjesti o poskupljenju tako da smo bili prinuđeni tražiti novu štampariju. Najpovoljniju ponudu dala je štamparija MELIGRAFPRINT iz Zenice i UO je saglasan da ova štamparija nastavi rad štampe.

Sa ovom tačkom UO je završio rad sjednice i još jednom se predsjednik SRS FBiH Zijad Sinanović zahvalio prisutnim na dobrom i korektnom radu gdje su sve odluke donesene jednoglasno.

PREDSJEDNIK SRS FEDERACIJE BIH, Zijad Sinanović

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.