Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zapisnik sa svečane i izvještajne Skupštine SRS FBiH održane dana 11.03.2017. godine u Zenici

Dana 11.03.2017.godine u restoranu „Tapas“ Zenica održana je izvještajna Skupština Sportsko ribolovnog saveza Federacije Bosne i Hercegovine.

Prvi dio Skupštine, svečani dio, počeo je u 10 sati. Priznanja SRS Federacije BiH za 2016. godinu dodjelio je predsjednik komisije Bahrudin Vrana a dobili su:

PLAKETA SA DIPLOMOM

 1. SRD „Novi Travnik“- Novi Travni
 2. Marcel Kučinski, SRD“Novi Travnik“ – Novi Travnik
 3. USR “Sarajevo 1906“ – Sarajevo
 4. Mugdim Pešto, USR“Sarajevo 1906“ – Sarajevo
 5. Zdravko Agatić, USR“Busovača“ – Busovača
 6. Osman Hodžić, SRD “Drijenča“ – Gračanica
 7. Lidija Bogić, sekretar SRS Federacije BiH – Sarajevo

ZAHVALNICA

 1. Hasan Ajkunić, načelnik Općine Bugojno
 2. Zoran Karadžić, viši stručni saradnik MŠPV SBK- Travnik
 3. Anton Šafhauzer, USR “Sarajevo 1906“ – Sarajevo
 4. Ferid Mešić, SRD “Sastavci“ – Čelić

Radni  dio Skupštine je počeo sa radom u 11 sati. Predsjednik Skupštine Drago Jakić započinje Skupštinu sa dnevnim redom:

 1. Izbor radnih tijela Skupštine SRS Federacije  BiH,
  a). Izbor radnog predsjedništva  Skupštine od 3 člana,
  b). Izbor Verifikacione komisije  od 2 člana,
  c). Izbor zapisničara i  2 ovjerivača zapisnika,
 2. Usvajanje Zapisnika sa izborne Skupštine održane 07.05.2016 god u Bugujnu.
 3. Izbori 3 Člana UO ( Verifikacija mandata).
 4. Izvještaj o radu SRS Federacije BiH za 2016.godinu,
 5. Izvještaj o Financijskom poslovanju SRS Federacije BIH sa stanjem 31.12.2016.god.,
 6. Izvještaj Nadzornog odbora SRS Federacije BiH,o pregledu stanja rada i poslovanjaSRS Federacije BiH za 2016 g.
 7. Program rada SRS Federacije BiH za 2017.godinu,
 8. Finansijski plan rada za 2017.god.
 9. Delegatska pitanja (izbor delegate za izbornu Skupštinu SRS BiH
 10. Zahtjevi za prijem novih članica u SRS Federacije BiH
 11. Razno

Dopredsjednik Skupštine Himzo Mulahalilović ima dopuni za dnevni red – pod tačkom 9. ostaju delegatska pitanja, da se ubaci
tačka 10. – Izbor delegata za izbornu Skupštinu SRS BiH, tako da se dnevni red proširi na 12 tački a tačka 2. nastavak prekinute Skupštine iz Bugojna.

Dnevni red sa izmjenom i dopunom usvojen sa  1 uzdržanim glasom.

Tačka 1.
Izbor radnih tjela Skupštine SRS Federacije BiH
a) radno predsjedništvo: Drago Jakić, Himzo Mulahalilović i Željko Zovko
Jednoglasno usvojeno
b) verifikaciona komisija: Milan Jagar i Ekrem Bukvić
Jednoglasno usvojeno

Verifikaciona komisija konstatuje da su prisutna 42 delegata od 59 mogućih delegata, te da Skupština ima kvorum i može početi

c) zapisničar: Lidija Bogić
d) ovjerivači zapisnika: Ivica Tomičić i Bahrudin Jamaković
Jednoglasno usvojen

Tačka 2.

Nastavak prekinute Skupštine o opozivu Fikreta Kurtovića i Vehida Lelića, predsjednik UO Zijad Sinanović je objasnio prisutnima slijed dešavanja u SRS BiH i objasnio da će se to sve riješiti na zakazanoj izbornoj Skupštini SRS BIH.
Delegat iz Zavidovića je tražio da se dopuni zapisnik sa prekinute sjednice za prigovor na Statut iz udruženja „Krivaja“ Zavidovići i još nekih članica.
Poslije diskusije na tačku 2 konstatuje se uz predložene dopune da se usvaja uz 1 uzdržan glas.

Tačka 3.

Usvajanje zapisnika sa izborne Skupštine održane 07.05.2016.u Bugojnu

Poslije kratke diskusije i prijedloga delegata iz Konjica na dopunu zapisnika po pitanju izbora člana UO iz HNK/Ž, zatim na prigovor delegata iz Lukavca za odluke o plaćanju kotizacije za Federalna takmičenja u iznosu od 10,00 KM po članu ekipe i odluke o naknadi za štampu dozvola i obrazaca.

Zapisnik se jednoglasno usvaja sa ovim dopunama.

Tačka 4.

Verifikacija 3 člana UO SRS Federacije BiH

Predsjednik UO Zijad Sinanović ukratko je upoznao delegate o imenovanju članova UO delegiranih ispred svojih kantona, diskusiji su se priključili delegati Ekrem Bukvić i Mitko Pirkić iz Konjica koji su imali svoje primedbje na izbor člana UO ispred HNK diskusiji se priključio i Hasan Balić iz Mostara kao i drugi delegati. Delegat Đenan Jahura iz Konjica se priključio diskusiji i objašnjava da oni samo žele da ukažu na propust UO koji je trebao pozvat sva udruženja iz HNK da se usaglase na tom sastanku za izbor člana UO i da oni nemaju ništa protiv izabranog i da podržavaju izabranog delegata. Diskusiji su se priključili i ostali delegati i poslije dugotrajne rasprave i objašnjenja Predsjednik Skupštine Drago Jakić daje na glasanje potvrđivanje mandata u paketu za sva 3 izabrana člana.

Pročitajte i:   21. Svjetsko SPIN prvenstvo - Bosna i Hercegovina 7. mjesto, Nikola Zovko 3. u svijetu

Jednoglasno  sa 1 uzdržanim glasom verifikacija 3 člana UO je potvrđena.

Tačka 5.

Izvještaj o radu UO SRS Federacije BiH za 2016.godinu

Delegat iz Konjica otvorio diskusiju o dodjeli čamaca i dugu od 10.000,00 KM  od SRS BiH, a Indir Melić i Ivica  Tomičić su imali primjedbe na dodjelu nagrada i priznanja i na pravilnik o dodjeli istih. Diskusija se proširila, odužila, sve dok predsjednik UO Zijad Sinanović nije zamolio prisutne da se vrate na dnevni red ove Skupštine.
Novi pravilnik o dodjeli priznanja UO je već dao zadatak komisiji za dodjele da uradi isti. Usvaja se izvještaj o radu sa većinom glasova za i  1 glas uzdržan

Tačka 6.

Izvještaj o finansijskom poslovanju SRS Federacije BiH sa 31.12. 2016.godine

– Delegat Mitko Pirkić iz Konjica imao je primjedbu što se uz finanskijski izvještaj nije dostavio i pregled zaduženja, razduženja i uplata članica za godišnje i dnevne dozvole, primjedbi su se priključili i delegati iz Mostara.

Primjedba je prihvaćena i dat je prijedlog da Lidija u roku 15 dana svim članicama dostavi pregled zaduženja, uplata i dugovanja članica sa 31.12.2016.godine.

– Delegat iz Lukavca, Sead Muminović se pobunijo za naknadu štampe obrazaca i tvrdi da Odluka nije donešena na Skupštini u Bugojnu jer ne stoji u zapisniku. Ostali delegati su demantovali njegove navode, Odluka je donešena ali je napravljena greška koja se može ispraviti. Nakon duge rasprave izvještaj je dat na glasanje.

Sa 35 glasova za, 4 glasa protiv i 3 glasa uzdržana, finansijski izvještaj za 2016. godinu je usvojen.

Tačka 7.

Izvještaj Nadzornog odbora

Predsjednik NO Ivica Tomičić je pročitao izvještaj NO sačinjenog 19.01.2017.godine i poslije pročitanog izvještaja ponovo se dotakao Marcela Kučinskog, dobijanja nagrade i njegovog pisanja e-mailova na što mu je delegat Mitko Pirkić obratio pitanjem zašto NO nije poveo disciplinski postupak prema istom, a delegat Esad Fejzagić je se uključio u diskusiju i konstatovao da NO osim što brine o materijalno finansijskom stanju Saveza treba pratiti Statut, donošenja Odluka i zaključaka i svega ostalog i to treba da bude u izvještaju NO a ne samo te dvije rečenice.

Izvještaj  NO sa predloženim dopunama sa 1 glasom protiv je usvojen.

Tačka 8.

Program rada SRS Federacije BiH za 2017.godinu.

– Omerović Zijad delegat iz Zavidovića ima primjedbe na plan rada II kvartal tačka 3. umjesto unaprediti saradnju sa kantonalnim Savezima staviti sa svim članicama i dopuniti pod tačku 6.uticaj hidrocentrala na vodama i tačka 7.polaganje ribarskih ispita

– Đenan Jahura delegat iz Konjica predlaže da se formira komisija koja će pratiti izradu zakona o slatkovodnom Ribarstvu organizovati i javnu tribinu i biti stalno u kontaktu sa Ministarstvom

– Mitko Pirkić predlaže UO da se formira komisiju za zaštitu i unapređenje ribljeg fonda i da se svim članicama dostavi spisak komisija koje je formirao UO.

– Ilhan Klančević delegat iz Vareša predlaže osnivanje pravne, profesionalne komisije sa advokatima za zaštitu i  unapređenje ribljeg fonda i da ih Federalni savez finansira.

– Ismet Borovina delegat iz Goražda upozorava da je to problem svih udruženja i da se oni rešavaju u svojim matičnim udruženjima i kantonima pa tek onda očekivati pomoć od Federalnog saveza.

Nakon bučne i poduge rasprave pričanja delegata uglas predsjednik Skupštine daje plan rada na glasanje sa  svim predlozima delegata i sa 3 glasa uzdržan plan rada se usvaja.

Tačka 9.

Finansijski plan za 2017.godinu

Na prijedlog da se neraspoređena sredstva od 5.942,25 KM prebace na stavku za poribljavanje i takav finansijski plan uz 2 glasa uzdržana je usvojen.

Tačka 10.

Delegatska pitanja, novina koju su unijeli predsjednik/dopredsjednik Skupštine na koja će se odgovarati pismenim putem.

1.Zavidovići,
– izmjena člana 2. i člana 3. Statuta

2.Mostar, Saudin Guja
– koliko Savez ima članica, koliko sa ribolovnim pravom a koliko bez ribolovnog prava
– Način dobijanja delegata za Skupštinu, dali su u istom rangu ovi koji imaju ribolovno pravo i oni koji nemaju  ribolovno pravo.
– Dali je propisan minimalan broj članova udruženja da bi dobio jednog delegata
– da li ista prava imaju članovi sa koncesijom i bez koncesije
– Izmjena Statuta u članu 17. gdje možemo donijeti Odluku na kojoj će se upisati minimalan broj članova na koji će se plaćati članarina Savezu i kako bi bili ravnopravni sa članovima koji imaju koncesiju.

Pročitajte i:   Održana prva dva kola Premijer lige BiH u mušičarenju

3.Mostar
– uključivanje UO u problematiku i rad udruženja

4.Himzo Mulahalilović,Bihać
– Federalni ministar donosi pravilnik o lovostaju i ne može biti isti dan za pastrmku i lipljana, isto tako lovostaj za
mladicu isto tako ne može biti različiti kod nas i u RS, prema tome treba inicirati na usklađivanju pravilnika.
–  zašto je obustavljeno polaganje ribarskih ispita

Pitanja više nema

Tačka 10.

Izbor delegata za izbornu Skupštinu SRS BiH

Predloženi kandidati za Skupštinu su:

Rekić Mirsad – USR ”Mutnica” Cazin

Miljković Dino – USR ”Štuka” V.Kladuša

Mario Živković -UROO ”Šaran”Orašje

Damir Porobić – UROO ”Šaran”Orašje

Drago Jakić – SRD ”Mrena” Živinice

Bahrudin Jamaković – SIRK ”Bistro”Tuzla

Ilhan Klančević – UGSR ”Vareš”

Juro Rajkovača – SRD ”Klen” Usora

Polutak Mustafa – USR ”Goražde”

Zijad Jusufović – USR ”Goražde”

Amir Mlinarević – SRD ”Vrbas” D.Vakuf

Indir Melić – KSR ”Travnik” Travnik

Goran Marić – SRTD “Ramske vode”

Dženan Jahura – OSR ”Konjic”

Vinko Slipac – SRD ”Novi Travnik”

Zdravko Agatić – USR ”Busovača”

Edin Avdić – USRD ”Zujevina” Hadžići

Mugdim Pešto – USR ”Sarajevo 1906”

Adin Lemo – EUSR ”Livno” Livno

Danijel Čeko – EUSR ”Livno” Livno

Predloženi članovi za UO su:
Sead Alijagić – USR “Una“ Bihać
Christian Oršolić – UROO “Šaran“ Orašje
Zijad Sinanović – UGSR “Bistro“ Zenica
Danijel Kobačić – USR “Kiseljak“ Kiseljak
Dženan Jahura – OSR “Konjic“ vKonjic
Tihomir Popović – EUSR “Livno“ Livno

Predloženi članovi za NO su
:
Bakir Mulahalilović SRD “Hazna“ Gradačac (predsjednik)
Mirnes Alagić

predloženi članovi za TK

Osman Hodžić – SRD “Drijenča“ Gračanica
Ivica Tomičić – USR “Busovača“ Busovača
Milan Jagar – USRD “Vogošča“ Vogošča

predloženi članovi za sudijsko koordicionalno tjelo
Danijal Selimović – USR “Una“ Bihać
Zdravko Agatić – USR “Busovača“ Busovača

Predloženi članovi za Finansijsku su:
Christian Oršolić
Zijad Sinanović
sa 1 glasom protiv i 1 glasom uzdržan predloženi delegati su usvojeni

Tačka 11.
Prijem novih članica u SRS Federacije BiH
UŠR“Kravice“iz Ljubuškog je dostavio uredno dokumentaciju i zahtjev za prijem u članstvo
jednoglasnom odlukom UŠR“Kravice“Ljubuški su primljene u članstvo

Tačka 12.
Razno

Zbog neslaganja mnogih na usvojeni Statut uslijedila je rasprava. Predsjednik Skupštine Drago Jakić pročitao je dopis koji su mu uputili iz UGSR “Krivaja“ Zavidovići
– CITIRAM: Nakon usaglašavanja prijedloga oko izmjene člana 2.i člana 3., Christian Oršolić je Skupštini pročitao preformuliran sadržaj član 2. i član 3. U nacrtu Statuta da se udruženjima osim putem Kantonalnih saveza omogućava i izravno udruživanje u Savez radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i kao takvi su dati na usvajanje.
Isti  je uz prihvaćene amandmane usvojen sa 39 glasova za, 4 glasa protiv i 8 glasova uzdržani
– Ilhan Klančević koji je bio u komisiji za izradu Statuta obrazložio je i objasnio član 2. i član 3. usvojenog Statuta.
Uslijedila je dugotrajna rasprava gdje su se delegati ubjeđivali, nadglasavali i raspravljali da se na snimci slabo čulo ko šta govori. Raspravu je prekinuo predsjednik Skupštine Drago Jakić upućujući delegate da se izjasne glasanjem da li su za izmjene i dopune Statuta.

Sa 16 glasova za, 16 glasova protiv i 10 glasova uzdržano, izmjene i dopune Statuta nisu usvojene.

Pošto nije usvojen prijedlog za izmjenu i dopunu Statuta, delegati su donijeli odluku da se produži mandat delegatima Skupštine gdje nisu formirani Kantonalni savezi do formiranja istih ili do izborne Skupštine.

Izvještajna Skupština je trajala 4 sata i 12 minuta.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SRS FEDERACIJE, Drago Jakić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.