Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Izvod iz Zapisnika 2. Sjednice UO USR ‘Una’ Bihać

Izvod Iz Zapisnika sa 2. sjednice UO USR „Una“ Bihać 2019-2023., održane 29.08.2019.
Početak u 18:00 sati
Prisutni članovi: Damir Semanić, Mirsad Rekić, Amir Kečalović, Irman Hadžić, Anel Salihodžić, Arif Abdić, Denijal Selimović i Jasmin Ćurtović.
Odsutni: Almir Sulejmanović i Sead Džanić a Đuran Mirković, kasnio na sjednicu 10 minuta. Predsjedavajući konstatuje da sjednici prisustvuje dovoljan broj članova za rad (kvorum) i predlaže:

DNEVNI RED:

 1. Razmatranje i usvajanje Zapisnika sa Prve sjednice UO USR „Una“ Bihać održane 13.08.2019. godine.
 2. Izvještaj o financijskom stanju USR „Una“ Bihać, do 31.07.2019. (stanje obaveza, potraživanja, osnovnih sredstava itd.), primopredaja između novog i starog UO u procesu
  Izvjestilac. Safeta Crnčević, knjigovođa
 3. Informacije o ne izlasku na Konkurs za dobivanje ribolovnog prava za Ribolovno područje 4. ribolovna zona 4.2 na teritoriji grada Bihaća.
  Izvjestilac Ernisa-Erna Kardaš, uposlenik
 4. Poribljavanje rijeke Une.
  Izvjestilac: Damir Semanić, predsjednik UO
 5. Razno.:
  – Demant – dopis od Dževdeta Džaferbegovića
  – Informacija o vađenju pijeska na Pladišću, a bez obavještenja udruženju.

Dnevni red jednoglasno prihvaćen.

TAČKA 1.
Primjedbu na zapisnik dao je Arif Abdić, iako smatra da je sve u redu nije dotaknuta tema koju je on spomenuo na sastanku, a to je bio pomor ribe u Mrežnici. Takve stvari ne treba tolerisati i treba tražiti informacije od nadležnih inspekcija.

Predsjednik predlaže da se u zapisniku konstatuje da se na prvoj sjednici raspravljalo o pomoru ribe u Mrežnici i po prijedlogu gospodina Arifa Abdića da se ispred UO USR „Una“ Bihać uputi akt Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Tražiti informaciju i Zapisnike kako bi ga na narednoj sjednici razmotrilii na osnovu istog nastavili djelovati.

Denijal Selimović, predlaže da se isti takav dopis uputi Elektrodistribuciji za dostavu informacija za pomor ribe nizvodno od hidrocentrale.

Nakon glasanja UO USR „Una“ Bihać jednoglasno donosi

ZAKLJUČAK:

 1. Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove hitno uputiti zahtjev ispred UO USR „Una“ Bihać za dostavu informacija i zapisnika , u zahtjevu tražiti da nam se dostave sve informacije o pomoru ribe koji se desio u Mrežnici.
 2. U zahtjevu navesti da nam se dostave informacije ko su inspektori koji su vršili nadzor.
 3. Tekst zahtjeva za ispade i pomor ribe nizvodno od centrale Kostela također uputiti Elektrodistribuciji. Za tekst zahtjeva zadužen Denijal Selimović, koji će uz taj zahtjev priložiti i fotografije koje posjeduje, kao dokazni materijal.

Kako nije bilo više primjedbi na Zapisnik, jednoglasno je donesen

ZAKLJUČAK:

 1. Usvaja se Zapisnik s Prve sjednice UO USR „Una“ Bihać, održane 13.08.2019. s konstatacijom da se na prvoj sjednici UO USR „Una“ Bihać raspravljalo na temu pomor ribe u Mrežnici koje se dotakao član UO Arif Abdić.

TAČKA 2.
Gospođa Safeta Crnčević u svom izlaganju kazala je da su sve obaveze, doprinosi izmireni sa
31.07.2019., sem ovog dijela gdje su prikazane obaveze, da na računu ima 20.400,00 KM. U raspravi koja se najviše vodila oko obaveza nastalih u 2015. godini naknada za korištenje ribarskog pravo 4.134,16 i duga 2.500,00 KM po Ugovoru za Ribarsku osnovu. Većina se osvrnula na Presudu kojom smo u obavezi izmiriti obaveze sa kamatama za ribarsko pravo.
Damir Semanić je pojasnio da je Presuda takva kakva jeste, to se mora poštovati, presudom su utvrđene naše obaveze. Presuda je pravosnažna i mi smo po njoj već počeli plaćati. Nakon iscrpne rasprave u kojoj su učešće uzeli svi članovi UO USR Una Bihać svi prijedlozi su jednoglasno prihvaćeni:

Pročitajte i:   USR 'Štuka' Velika Kladuša: Održano Općinsko takmičenje u lovu ribe udicom na plovak

ZAKLJUČCI:

 1. Uputiti Prijedlog Skupštini USR „Una“ Bihać, da odluku broj 50/18 od 19. 04. 2018. godine revidira za sve članove koji nisu izmirili svoju obavezu u iznosu od 10,00 KM kao prilog/donaciju za pomoć pri izradi Ribarske osnove da to učine u narednom periodu i da se svim članovima koji žele dobrovoljno obnoviti uplatu to omogući.
 2. U istu odluku ugraditi da su to namjenska sredstva i da ta sredstva ne smiju biti utrošena ni u kakvu drugu svrhu.
 3. Zadužuje se knjigovođa USR „Una“ Bihać, da za naredno izvještavanje UO USR „Una“ Bihać, sačini izvještaj sa uporednim pokazateljima prihoda i rashoda za prošlu i ovu godinu.
 4. U slučaju potrebe za ranijim izvještajem, tj. prije 31.12.2019. knjigovođa će biti obaviješten 15 (petnaest) dana prije, da sačini takav izvještaj za period za kojim se ukaže potreba.
 5. Zadužuje se tehnički sekretar da za narednu sjednicu UO pripremi Informaciju – tekst težih prekršaja i krivičnih djela u sportsko-rekreativnom ribolovu.
 6. Upravni odbor će razmotriti informaciju težih prekršaja i krivičnih dijela i donijeti određenu odluku po pitanju te informacije, za sve članove udruženja.
 7. Obaveze prema SRS F BiH u iznosu od 1.063,00 KM, uplatiti odmah.
 8. Sve tekuće obaveze pristigle u augustu za juli treba platiti odmah.

TAČKA: 3.
U raspravu su se uključili svi članovi UO smatrajući da treba vidjeti s pravne strane koja su u ovakvoj situaciji naša prava, tražiti pravnike da nam pomognu u tumačenju konkursa, te da mi kao jedno udruženje po tom pitanju ništa ne možemo uraditi,, tražiti sastanak sa svim udruženjima sa Kantona, vidjeti u drugim kantonima koliko plaćaju za određene rijeke, tražiti sastanak kod Ministra Dedića.
Nakon rasprave jednoglasno su deneseni.

ZAKLJUČCI:

 1. Vidjeti pravni status samog konkursa i naša prava, zakonske uvjete koje mi ispunjavamo, koje su zakonske obaveze po tom dokumentu – konkursu. Svi članovi UO mogu dobiti materijale da svoje prijatelje pravnike pitaju da nam daju svoje mišljenje – neslužbeno.
 2. Čekat da se riješi žalba USR „Ključ“ Ključ.
 3. Hitno sazvati sjednicu Kantonalnog saveza, da se zauzme jedinstven stav kada je naknada ribolovnog prava a i da se riješi predsjednik Saveza kantona ko će preuzeti, čiji je red itd.
  V.d. je bio Sead Alijagić. i taj status se mora riješiti
 4. Tražiti informacije o plaćanju naknade za ribolovno pravo od svih drugih kantona tj.
  udruženja iz Fedracije iz RS isto tako da vidi i dužina vodotoka i iznos koji plaćaju.

TAČKA 4.
Izvjestilac Damir Semanić
U svom izvještaju predsjednik UO je kazao da su dva velika problema koja treba riješiti kada je poribljavanje rijeke Une u pitanju za 2019. Mi smo potpisivanjem Sporazuma sa Elektroprivredom BiH dogovorili da oni učestvuju s 15% u poribljavanju rijeke Une od ukupne količine riblje mlađi taj iznos je 33.099,30 sa PDV bio po staroj Ribarskoj osnovi. Elektroprivreda je zauzela stav da nema mijenjanja Sporazuma, a PMF smatra da se struka mora ispoštovati i da su oni u obavezi zbog štete izmiriti obaveze za svih 90.000 komada riblje mlađi.
Nakon rasprave i prijedloga članova UO jednoglasno je donesen

ZAKLJUČAK:
Elektrodistribuciji Bihać uputiti Zahtjev za određivanje termina sastanka direktora sa predstavnicima UO USR “Una” Bihać, na temu poribljavanje rijeke Une za 2019. Ispred UO USR “Una” Bihać, članovi koji će ići na dogovor sa direktorom su Damir Semanić i Denijal Selimović. Tema razgovora poribljavanje rijeke Une za 2019.

Pročitajte i:   Poziv za prijavu za učešće u Premijer ligi BiH u lovu šarana i amura

TAČKA 5.
– Demant- dopis od Dževdeta Džaferbegović
Nakon glasanja UO USR “Una” Bihać jednoglasno donosi:

ODLUKU
— Demant, a koji se odnosi na akt kojem gospođa Ismira Dervišević vrijeđa, našeg člana, a samim tim i UO USR “Una” Bihać uputit odmah na njenu ličnu adresu. Upravni odbor USR “Una” Bihać sve tvrdnje, ma od koga one dolazile temelji na istinitim činjenicama i argumentima.

— Informacija o vađenju pijeska na Pladišću, a bez obavještenja udruženju.
Naši članovi moraju znati šta se dešava na rijeci Uni, i za ovo od inspekcije tražiti informaciju.

– Neslužbeni sastanak sa članovima UO USR “Krušnica” Bosanska Krupa
Svi članovi UO iznijeli su u suštini jednake stavove kada je sastanak sa udruženjem Krušnica u pitanju a to je za prevazilaženje nesuglasica sa Krupom stav je da do 01.01.2020. ostaje na snazi sve ovako kako jeste, ali informacija za članove UO Krušnica bit će da će udruženje dio vodotoka koji graniči sa njihovim udruženjem proglasiti dijelom s posebnim režimom ribolova.

ZAKLJUČCI:

 1. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je prijedlog Denijala Selimovića da se za narednu sezonu planira na jedanom dijelu vodotoka koji graniči sa Bosanskom Krupom uvesti poseban režim ribolova. Režim će biti definisan u decembru mjesecu kada se bude razrađivao Pravilnik o režimu ribolova za 2020.
 2. Jedna od tačaka za narednu sjednicu UO bit će tačka dnevnog reda ‘imenovanje komisija’.
 3. Jedna od tačaka za naredne sjednice UO bit će tačka dnevnog reda ‘Projekt’

Damir Semanić: Po pitanju razno kazao je prvoj sjednici kako odluke UO ne želi donositi bez 8-9 članova, svi članovi UO koji 3 puta neopravdano izostanu ići će prijedlog Skupštini za njihovo razrješenje i da izaberu nove članove. Naši članovi trebaju biti informisani o svemu šta mi radimo, ali sve informacije moraju se tražiti pisanim putem. Svaki njihov Zahtjev bit će riješen za 5 dana i dobit
će odgovor.

Kada su statutarne obaveze članova u pitanju naš kolega Mirsad Rekić nema dozvolu, član UO, bio član Skupštine 2017. godine i ni tada nije imao dozvolu. Da je bio propust ove godine ali i 2017. kada je presjedavao Skupštinom udruženja nije u redu.

Nakon glasanja doneseni su:

ZAKLJUČCI:

 1. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je prijedlog da se svi članovi za sve informacije koje
  ih interesuju obraćaju isključivo pisanim zahtjevom sa potpisom. Odgovor na Zahtjev dobit će najkasnije u roku od 5 dana, a isti će biti objavljen i na službenoj stranici USR „Una“ Bihać.
 2. Jednoglasnom odlukom prihvaćen je prijedlog da se obavi razgovor sa članovima UO koji 3 puta ne dođu na UO, s pitanjem da li će sudjelovati u radu UO, ili neće. U slučaju da se član UO izjasni da nije voljan raditi u UO, uputiti Prijedlog da se razriješi dužnosti člana UO, a da se izabere tj. imenuje novi član UO.
 3. Većinom glasova UO USR Una Bihać donio je odluku da Mirsad Rekić do naredne sjednice UO kupi dozvolu, u slučaju da to ne učini ići će prijedlog Skupštini za imenovanje novog člana UO, a za njegovo razrješenje.

Sastanak završen u 19:35 sati

Zapisničar: Ernisa Kardaš
Predsjednik USR „Una“ Bihać: Damir Semanić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.