Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

USR ‘Neretva 1933’ Mostar: Obavijest o izdavanju ribolovnih dozvola za 2020. godinu i režimu ribolova

Udruženje-Udruga sportskih ribolovaca „Neretva 1933“ Mostar, kao korisnik ribolovnoga prava u ribolovnoj zoni Mostar na području HNŽ/K u svrhu bavljenja sportskim ribolovom je od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva HNK/Ž dana 23.12.2019.g. preuzelo ribolovne dozvole za 2020.g.

Ovim putem udruženje obavještava svoje članove i one koji žele to da postanu, da će od 03.01.2019.g. početi sa izdavanjem godišnjih ribolovnih dozvola za 2020.g., a visina nadoknada za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova je propisana na osnovu člana 25. Zakona o slatkovodnom ribarstvu F BiH (Sl. Novine br. 64/04) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov.

Radi informisanja sportskih ribolovaca koji se žele baviti sportskim ribolovom na našim vodama izradili smo letak kako bi iste upoznali o dokumentaciji koja je neophodna za izdavanje dozvole, te naveli mjesta koja su određena kao punktovi gdje se mogu nabaviti dnevne dozvole.

Novina je da se uplate za dnevne dozvole mogu vršiti preko banke ili pošte, na način kako je to navedeno na letku.

Na letku su navedene sve informacije o granicama našeg ribolovnog područja, režim ribolova sa dopuštenim ribolovnim alatima, opremi, mamcima i mjerama zaštite riba, kao i kodeks ponašanja sportskih ribolovaca.

D ozvole se izdaju u sjedištu USR „Neretva 1933“ Mostar, na adresi Telčeva br. 1 (Fejićeva ulica, preko puta Konzuma, MIO/PIO i Zdravstvenog osiguranja), svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

Sve druge dodatne informacije mogu se dobiti na kontakt telefon 036 319 063.

Ribarski pozdrav „BISTRO“!


Obavještenja iz USR ‘Neretva 1933’

U skladu sa zakonom o slatkovodnom ribarstvu Federacije Bosne i Hercegovine (Sl.novine FBiH 64/04) , a na osnovu Ribarske osnove i Revizije ribarske osnove ribolovnog područja ribolovne zone Mostar na koju smo dobili saglasnost od Federalnog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva broj: 03-3-24/3-390/19 od 08.04.2019 god. i godišnjeg programa unapređenja ribarstva i upravljanja u ribolovnoj zoni Mostar, USR „Neretva 1933“ je utvrdila dodatne mjere za zaštitu ribolovnog područja.
—————————————————————————————

REŽIM RIBOLOVA

 1.  Na svim tekućim vodama koje pripadaju ribolovnom području Grada Mostara određuje se lovostaj na sve vrste riba u periodu od 01.11. – 31.03.
 2. Na jezerima Grabovica, Salakovac i HE Mostar, koje pripadaju našem ribolovnom području određuje se lovostaj na sve vrste pastrmki u periodu od 01.11. – 31.03.
 3. Na vodama koje pripadaju ribolovnom području Grada Mostara pored lovostaja određenog u tački 1. i tački 2. ove odluke, lovostaj za pojedine vrste riba je propisan Pravilnikom o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov (Sl. novine F BiH br.63/05, od 02.11.2005.g.) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov (Sl. novine F BiH br.31/09, strana 26, od 06.05.2009.g.), te se isti primjenjuje mimo navedenog termina lovostaja (01.11. – 31.03.) u tački 1. i tački 2. ove odluke.

—————————————————————————————-

PRIVREMENA ZABRANA na određene ribolovne vode

Proglašava se privremena zabrana na dijelu ribolovnih voda na lokalitetima:

 • Bunica,
 • Jesenica,
 • Radobolja,

a mjere zabrane ribolova u navedenim ribolovnim vodama donose se u trajanju 5 godina, odnosno do dana potvrđivanja revizije ribarske osnove.

—————————————————————————————-

PRIVREMENA ZABRANA na određene vrste riba

Proglašava se zabrana ribolova koja se odnosi na sljedeće autohtone vrste riba:

 • glavatica (Salmo marmoratus) – u trajanju 5 godina;
 • zubatak (Salmo dentex) – u trajanju 5 godina;
 • lipljen (Thymaluss thymaluss) – u trajanju 5 godina;
 • neretvanski peš (Cottus ferrugineus) – trajna zabrana;
 • neretvanski vijun (Cobitis narentana) – trajna zabrana.

Zabrane se odnose na sve ribolovne vode, osim ribolovnih revira, u kojima je uspostavljen poseban ribolovni režim i posebne mjere zaštite i očuvanja autohtonih i alohtonih salmonidnih vrsta riba.

—————————————————————————————-

TRAJNA ZABRANA – zaštita posebnih staništa

Odlukom UO USR „Neretva 1933“ proglašava ribljim plodištima sl.vodene tokove:

 • Drežanku, od ušća u Salakovac uzvodno do igrališta (cca 2.000 m), uzgojni vodotok za potočnu pastrmku, mekousnu neretvansku pastrmku i glavaticu,
 • Drežanku, Turkića most do izvora,
 • Jaševac, od ušća u Drežanku, cijeli tok,
 • Neretvu, od brane HE Grabovica do mosta,
 • Neretvu, od brane HA Salakovac do tunela u Bučićima, uzgojni vodotok za potočnu pastrmku, mekousnu neretvansku pastrmku, glavaticu,
 • Neretvu, od željezničkog mosta u Raštanima do Bakine luke (Skakala), uzgojna voda za potočnu pastrmku, mekousnu neretvansku pastrmku i glavaticu,
 • Neretvu, od Carinskog mosta nizvodno do mosta Musala (cca 400 m) uzgojna voda za potočnu pastrmku, mekousnu neretvansku pastrmku i glavaticu,
 • Neretvu, ušće Bune u dužini 300 m, uzvodno od ušća 100 m i nizvodno do Cvetkova Limana 200 m, uzgojna voda za potočnu pastrmku, mekousnu neretvansku pastrmku i glavaticu (Bunski kanali),
 • Bunu, od izvora do mosta za Vranjeviće (dužina cca 1.200 m), uzgojna voda za mekousnu neretvansku pastrmku i potočnu pastrrmku,
 • Jasenicu, od ušća u Neretvu uzvodno 300 m, uzgojna voda za potočnu pastrmku, mekousnu neretvansku pastrmku,
 • Radobolju, cijelim tokom, uzgojna voda za potočnu pastrmku, mekousnu neretvansku pastrmku.
Pročitajte i:   Znatiželjni morski pas snimljen kod Trpnja na Pelješcu, ribaru jeo iz ruke

Komisija za zaštitu ribljeg fonda se obavezuje da vidno obilježi posebna područja odnosno riblja plodišta tablama i drugim oznakama i na taj način upozori građane i ribolovce na područje ribljeg plodišta. U ribolovnim revirima zabranjeno je vaditi šljunak, pijesak, kamen, panjeve, zahvaćati ili crpiti vodu i vršiti druge radnje koje plaše ili ometaju ribe, tijekom cijele godine.

————————————————————————————-

DOPUŠTENE KOLIČINE I DUŽINE ULOVA RIBA

Vrsta……………………………………..dozvoljeni ulov……………min. dužina
Dužičasta pastrmka………………..4 (četiri) komada………………25cm
Potočna pastrmka………………….2 (dva) komada…………………25cm
Neret. mekousna pastrmka……..1 (jedan) komad………………..30cm
Šaran…………………………………….3 (tri) komada…………………..35cm
Linjak…………………………………….1 (jedan) komad……………….20cm
Smuđ……………………………………..3 (tri) komada………………….40cm
Bijeli klen………………………………..3 (tri) komada…………………20cm
Strugač……………………………………3 (tri) komada…………………20cm

Glavatica zabranjen izlov ZABRANA
Zubatak zabranjen izlov ZABRANA
Lipljen zabranjen izlov ZABRANA

 • Ukupni dnevni ulov salmonidnih vrsta riba ne smije prelaziti 3 komada po izlasku, izuzev ako su u ulovu kalifornijske pastrmke.
 • Uvođenje mjera stalne ili privremene zabrane ulova gdje se ocjeni da je to potrebno u skladu sa godišnjim izlovom.
 • Za zubatka, glavaticu i lipljena zabrana za cijelu godinu.
 • Izlov strugača se ne smije vršiti u akumulaciji Grabovica, u Neretvi od Salakovca do akumulacije Mostar, te u rijeci Drežanki i dijelu Salakovca gdje se ulijeva rijeka.
 • Ograničen izlov salmonida vrijedi do ispunjenja godišnje dopuštenog izlaska.
 • Ciprinidne ribe se mogu loviti: šaran, linjak po jedan komad, a bijeli kljen i strugač po tri komada ili ukupno šest komada, ali da nije taj dan bilo izlova autohtonih salmonidnih riba.
 • Kalifornijska pastrmka se može izlovljavati po četiri komada po izlasku, a smuđ može u maksimalnom dopuštenom broju komada ukupnog dnevnog ulova.
 • Za dnevni ulov smuđa moguće je prekoračiti dozvoljeni dnevni izlov, jer takva mjera može samo pozitivno uticati na ostalu ihtio faunu.

—————————————————————————————

VRSTE I NAČIN UPOTREBE DOPUŠTENIH RIBOLOVNIH SREDSTAVA

 1. Sve tekuće vode u ribolovnoj zoni Mostar proglašavaju se salmonidnim vodama, te je na istim dozvoljen ribolov na sve vrste riba (salmonide i cipride) uz upotrebu mamca za salmonidne vrste riba.
 2. U salmonidnim ribolovnim vodama smiju se koristiti ribolovni alati za salmonidne vrste riba propisani članom 9. Pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov. Sportsko-rekreativni ribolov salmonidnih vrsta riba smije se obavljati samo jednim ribolovnim štapom koji smije imati najviše jedan umjetni mamac (mušicu ili varalicu) bez utega.
 3. Sva jezera u ribolovnoj zoni Mostar pripadaju salmonidno-cipridnim vodama, te je na istim dozvoljen ribolov na uz upotrebu odgovarajućeg mamca.
 4. Prema Pravilniku i izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu, alatima i sredstvima kojima se obavlja ribolov (član 8.) sportsko-rekreativni ribolov na cipridnim (šaranskim) vodama smije se obavljati s najviše dva ribolovna štapa sa po dvije udice i jednim ribolovnim štapom s plovkom i jednom udicom.
 5. Također i sve druge vrste riba koje ne pripadaju salmonidnim vrstama, a koje žive u salmonidnim vodama ribolovne zone Mostar (klen i druge vrste), smiju se loviti isključivo ribolovnim alatima koji su propisani članom 9. Pravilnika i koji se koriste za lov salmonida. Iznimno na  HA Salakovac i Mostar može se dozvoliti lov šarana posebnim ribolovnim alatom za šarane i to gruntanjem, bez upotrebe plovka s maksimalno dva ribolovna štapa sa po dvije udice.
 6. Na jezerima prema članu 10. Pravilnika pri vršenju sportsko-rekreativnog ribolova na sve vrste riba osim salmonida, mogu se koristiti svi prirodni i umjetni mamci, osim ikre. Strogo je zabranjeno loviti ribu uz uporabu strane (alohtone) vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca.

O B A V I J E S T za sve svoje članove – sportske ribolovce

U skladu sa članom 19. i članom 24. Zakona o slatkovodnom ribarstvu Federacije BiH (Sl. novine F BiH, br. 64/04) i Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca dozvole za obavljanje sportskog ribolova kojim je propisano da se sportski ribolov obavlja na osnovu dozvole za obavljanje sportskog ribolova koju izdaje korisnik ribolovnog prava, te USR Neretva 1933 obavještava sve svoje članove-sportske ribolovce:

Godišnje dozvole za sportski ribolov se izdaju:

 • u prostorijama Udruženja sportskih ribolovaca “NERETVA 1933”Mostar,
 • na adresi: Mostar, Telčeva br. 1,
 • svakim radnim danom u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

Dnevne i vikend dozvole za sportski ribolov se izdaju:

 • USR “Neretva 1933” Mostar (radnim danom od 08,00 – 14,00 sati)
 • Restoran Vidikovac – Drežanjski most (od 07,30 – 22,30 sati)
 • Ribogojilište Laks Salakovac (od 00,00 – 24,00 sati)
 • Ribogojilište Laks Blagaj – Put za Vranjeviće (od 00,00 – 24,00 sati)
 • Ribogojilište Laks Malo polje (od 00,00 – 24,00 sati)
 • Ribooprema Bevanda Mostar, Kneza Višeslava 10 (od 07,00 – 20,00 sati)
 • Uplatom na račun USR “NERETVA 1933” Mostar sa obavezno upisanim datumom obavljanja sportskog ribolova,
Pročitajte i:   U Kiseljaku oboren rekord svjetskih ribolovnih prvenstava; Medalja i za BiH

UPLATNICA (primjerak)
Uplatio je: PREZIME I IME, ADRESA, TELEFON lica koje vrši uplatu-sportskog ribolovca
Svrha doznake: UPLATA DNEVNE ili VIKEND DOZVOLE ZA DAN/DANE (obavezno upisati datum kada će obavljati sportski ribolov)
Primatelj/primaoc: USR „NERETVA 1933“ MOSTAR
Račun primatelja/primaoca: 3381302231983393
Iznos koji se uplaćuje: 10,00 KM ili 20,00 KM ili 40,00 KM
Broj poreznog obveznika: JMBG – upisati svoj matični broj
Mjestoi datum uplate: upisati podatke

U skladu sa članom 11. Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov utvrđena je:

Visina nadoknade za dnevnu dozvolu u sljedećim iznosima:

 • 10,00 KM za ribolov svih vrsta riba osim salmonidnih – dnevna dozvola za stajaće vode
 • 20,00 KM za ribolov salmonidnih vrsta riba – dnevna dozvola na tekućim vodama

Visina nadoknade za vikend dozvolu u sljedećim iznosima:

 • 20,00 KM – za ribolov svih vrsta riba osim salmonidnih – vikend dozvola na stajaćim vodama
 • 40,00 KM –za ribolov salmonidnih vrsta riba – vikend dozvola na tekućim vodama

Visina nadoknade za godišnju dozvolu u sljedećim iznosima:

 • 100,00 KM za članove od 19 – 65 godina života
 • 50,00 KM za članove od 14 – 18 i preko 65 godina života,
 • 50,00 KM za penzionere i invalide, uz predočavanje dokaza statusa: potvrda o članstvu u Udruženju invalida i kopiju odreska zadnjeg mjeseca mirovine – invalidnine
 • 25,00 KM za članove do 14 godina života.

Za izdavanje dozvola starim i novim članovima potrebno je da isti ponesu:

 • ličnu kartu/osobnu iskaznicu
 • člansku knjižicu (samo stari članovi)
 • 2 fotografije vel. 2,5×3,5 cm
 • penzioneri (kopija odreska zadnjeg čeka), invalidi (potvda iz BIZA), civilni invalidi (potvrda iz Centra za socijalni rad)
 • odgovarajući iznos propisane naknade za godišnju dozvolu u skladu sa propisima
 • iznos od 9,00 KM – članarina za sve članove udruženja

Ribolovnu godišnju dozvolu iz prethodne godine (istu dostaviti do 31.01. tekuće godine) (samo stari članovi)

KODEKS PONAŠANJA

Učlanjenjem u Udruženje preuzimaju se prava i obaveze koje proističu iz Zakona o slatkovodnom ribarstvu, Statuta udruženja, Pravilnika i odluka Udruženja.
U slučaju povrede istih kaznene odredbe su propisane između ostalog i Pravilnikom o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti sportskih ribolovaca-članova Udruženja.
————————————————————————————

OBAVEZE I PRAVA RIBARA

Obaveza i dužnost svakog sportskog ribolovca je da obavijesti ribočuvara o svakom nedopuštenom ribolovu, onečišćenju voda, zagađenju okoliša, kao i ostale pojave koje ugrožavaju biljni i životinjski svijet na području ribolovnih voda ribolovne zone Mostar.

LAKŠE POVREDE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI

 1. Neprimjereno označavanje i polaganje prava na vlastito mjesto,
 2. Onečišćenje okoliša i odlaganje smeća i ostalog otpada,
 3. Nekontrolirana sječa drveća i drugih biljaka,
 4. Ometanje drugih sportskih ribolovaca,
 5. Nedolazak na radnu akciju koju je organiziralo Udruženje,
 6. Nevođenje evidencija izlaska i upisivanje ulova u knjižicu,
 7. Ostale radnje koje mogu prouzrokovati štetu i kompromitirati Udruženje.

Za navedene disciplinske povrede izriče se mjera opomena i opomena pred isključenje.

Ukoliko ista osoba ponovo učini istu povredu u roku od šest mjeseci primjenjuje se odredba člana 2. stav 1. točka 3.

TEŽE POVREDE DISCIPLINSKE ODGOVORNOSTI

 1. Obavljanje ribolova bez godišnje ili dnevne dozvole korisnika ribolovnog prava,
 2. Obavljanje ribolova nedozvoljenim sredstvima i alatima,
 3. Obavljanje ribolova u prirodnim plodištima označenim kao takve,
 4. Obavlja ribolov u vrijeme lovostaja,
 5. Obavlja ribolov iz čamca i drugih plovila,
 6. Odnošenje ribe preko dozvoljene dnevne kvote ulova, dozvoljene duljine ribe i stavljanje u promet ulovljene ribe.
 7. Vulgarno ponašanje i odbijanje identifikacije i druge radnje koje ometaju rad ribočuvara,
 8. Ostale nelegalne radnje koje su regulirane Zakonom o slatkovodnom ribarstvu, pravilnicima i odlukama Udruženja, a nisu navedene ovim Pravilnikom također će biti sankcionirane.

U slučaju nepoštivanja uvedenih zabrana primjenjuju se kaznene odredbe koje su propisane Federalnim zakonom o slatkovodnom ribarstvu.

***BISTRO***

Na temelju člana 10. Zakona o slatkovodnom ribarstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj 64/04) i člana 40. Zakona o Slatkovodnom ribarstvu HNŽ/K (Službene novine broj 4/14) i članka 6. Ugovora o ustupanju ribolovnoga prava USR „Neretva 1933“ Mostar, na djelu ribolovnoga područja – ribolovne zone Mostar u svrhu bavljenja sportsko – rekreacijskim ribolovom, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede HNK/Ž ustupilo je korisniku ribolovno pravo, ugovor br.11-01-02-395-8-1/11 od 23.03.2011.god., na temelju koga USR „Neretva 1933“ gospodari na sljedećim vodama:

 • Hidroakumulacija Grabovica od granice sa Jablanicom iznad Begić i Begović mosta,
 • Rijeka Grabovka,
 • Hidroakumulacija Salakovac,
 • Rijeka Drežanka,
 • Rijeka Neretva nizvodno od Salakovca,
 • Hidroakumulacija Mostar,
 • Rijeka Neretva nizvodno od hidroakumulacije Mostar do granice sa opštinom Čapljina,
 • Rijeka Radobolja,
 • Rijeka Lištica od granice sa opštinom Široki Brijeg,
 • Hidroakumalacija Mostarsko blato,
 • Rijeka Jasenica,
 • Rijeka Buna,
 • Rijeka Bunica.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.