8:45 pm - Utorak April 28, 2015

Search for dvije slike

Foto+Video: Ribolov na rijeci Lim i Višegradskom jezeru

Piše: Alen Šehović – Šeha Dugu i neobično hladnu zimu Adi i ja smo kratili tako što smo se bacili u potragu za nekom novom vodom gdje će se održati ovogodišnji skup raje internet portala Bistro BiH. Pošto svake godine lovimo...

Mrene sa Save

Slike i tekst o sinošnjem ulovu na rijeci Savi šalje Mirzet Berbić. Mirzet piše: “Ja sam Berbić Mirzet iz Tuzle, i za početak mog prvog javljanja, želim da vas pozdravim, da izrazim svoje zadovoljstvo ovom stranicom i pohvalim vaš...

Vremeplov: Narodno ribarstvo u Bosni i Hercegovini – II dio

Knjiga štampana 1910. godine o ribarstvu, alatima, običajima te vrstama riba tadašnjeg doba.Ovo je drugi dio knjige u kojem se opisuju tadašnji običaji i sujevjera vezana za ribe i ribolov, čamci (lagje) , izrada lagja, ribarski alati...

Vremeplov: Narodno ribarstvo u Bosni i Hercegovini

Knjiga štampana 1910. godine o ribarstvu, alatima, običajima te vrstama riba tadašnjeg doba.Ovo je prvi dio knjige u kojem se opisuju tadašnji običaji i sujevjera vezana za ribe i ribolov, a sa iz ” Donje Doline” – područja...

Jedan zimski dan u ribolovu u Kanadi

U slici i riječi Piše: Mersad Rajić Zima već polako pruža svoja krila pokazujući svoje oštre zube i osvaja riječne doline okivajući rijeke svojim ledenim okovima. Prošle nedelje,tačnije 12. decembra, bio sam na vodi u ulovio dvije...

Jezero Modrac: Borba protiv krivolova

U poslednjih nekoliko godina krivolovci su i na našim rijekama i jezerima počeli da koriste mreže, koje su prava nesreća za riblji fond, jer sve što se zakači to i ostaje u mreži. Ribolov mrežom spade u privredni ribolov, koji nije dozvoljen...

Feljton: Mokre mušice

Mokre mušice sa mekanim nogicama i krilima- Winged wet flies Piše: Mersad Rajić Odmah na početku treba postaviti pitanje: šta u prirodu predstavljaju ove mušice? Da li one predstavljaju živog ili uginulog insekta-mušicu? Larvu, pupu,...

Feljton: Mokre mušice

Zahvaljujući Mersadu Rajiće, na stranici kreće novi feljton sa naslovom “Mokre mušice”.Ovo je prvi, uvodni dio feljtona koji će imati četiri dijela, a naredni su sa naslovima: 1.)- Mokre mušice sa mekanim nogicama i bez krila...

Povratak otpisanih – Dokumentarni film o jezeru Kop

Uvijek kada se spomene električna energija, prvo što mi na um padne je monstruozan plan da se na mala vrata provuče projekat koji više ni sam ne znam kako nazvati. Prije godinu dana izdržali smo strašan medijski pritisak u kojem su...

Lazar Drljača, posljednji bosanski bogumil

Danas pročitah u oslobodjenju vijest o najavi manifestacije “Dani Boračkog jezera” koja bi se uskoro trebala održati.Znam da je tu manifestaciju proteklih godina organizovala nevladina eko organizacija ”Gorsko oko”...

Zaustavimo izgradnju novog bloka Termoelektrane Tuzla

Pismo studenata treće godine smjera Ekologije na Prirodno-matematičkom fakultetu u Sarajevu koje kruži kao cirkularni mail ŠTO JE PREVIŠE – PREVIŠE JE! Mi, studenti treće godine smjera Ekologija na Prirodno-matematičkom fakultetu...

Rijeka Una

N/V izvora utoka u BiH u metrima N/V ušća istoka iz BiH u metrima Visinska razlika m. Dužina toka u km Dužina toka kroz BiH u km 520 94 426 212,0 212,0 Rijeka Una, je dobila ime od starih rimljana, koji su, po prvi put ugledavši...

Rijeka Ugar

Rijeka Ugar je desna pritoka Vrbasa. Izvire pod obroncima Vlašića i u velikom padu dubi kaskadno korito, stiješnjeno kamenim blokovima, sabirući usput vode iz mnoštva potoka, vododerina i planinskih vrela. Tu, u svom gornjem toku, sa svakim...

Rijeka Spreča

Mr Avdul Adrović, viši asistent, Prirodno – matematički fakultet Univerziteta u Tuzli; Mr Isat Skenderović, profesor biologije, Mješovita srednja škola Tuzla. Safija Ibrišimović, profesor biologije, Srednja Ekonomska škola Brčko...

Paljanska Miljacka

Paljanska Miljacka (12,9km) izvire u Palama (Begovina, nadmorska visina 1010m). Mokranjska Miljacka (20,5km) izvire u Kadinom Selu (nadmorska visina 1135m). Nekoliko kilometera istočno od Sarajeva u selu Dovlići, ove dvije pritoke se spajaju...

Naučimo Zakon o slatkovodnom ribarstvu (FBiH)

Članak 46.

Na ribolovnom području i drugoj ribolovnoj vodi zabranjeno je:

♦1. loviti ribu eksplozivom i drugim rasprskavajućim sredstvima;
♦2. loviti i uništavati riblju mlađ i primjerke veće biološke vrijednosti u vrijeme lovostaja;
♦3. loviti ribu harpunom, ostima i drugim zabranjenim sredstvima i priborom, vatrenim oružjem ili kemijskim i drugim sredstvima koja ubijaju i truju ili omamljuju ribu;
♦4. loviti ribu izravno rukom;
♦5. zagađivati ribolovnu vodu štetnim i opasnim materijama koje mogu mijenjati ili pogoršavati ustaljenu kakvoću vode ili dijela ribolovne vode i na taj način ugrožavati riblji fond;
♦6. odlagati otpadni materijal u ribolovne vode (kabasti materijal, smeće, i sl.);
♦7. poribljavati ribolovne vode nekvalitetnom i bolesnom ribom, ribljom mlađi i oplođenom ikrom;
♦8. pregrađivati vodeni tok privremenim ili stalnim pregradama koje ometaju prolaz ribe, ako to nije predviđeno investicijsko–tehničkom dokumentacijom za izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili postrojenja ili ribarskom osnovom;
♦9. zatvarati, odvraćati i crpiti vodu iz ribolovne vode, ako to uzrokuje opasnost za opstojnost ribe;
♦10. naglo ispuštati vodu iz prirodnih i umjetnih jezera i drugih akumulacija, ako se time uzrokuje opstojnost ribe;
♦11. močiti lan, konoplju, divizmu i druge biljke koje štete ribljem fondu;
♦12. loviti ribu na ribolovnoj vodi na odstojanju manjem od 300 metara od brana hidroelektrana ili sličnog postrojenja na kojem postoji riblja staza;
♦13. ometati postavljanje znakova kojima se označava ribolovno područje, prirodno riblje mrjestilište, ribnjak ili ribolovna voda za ribolov pod posebnim uvjetima i mjestima na kojima je ribolov zabranjen, kao i obavljati oštećenje i premještanje znakova;
♦14. loviti noću mladicu, lipljana, pastrvu i glavaticu (salmonide) na ribolovnom području koje se može koristiti samo za športsko-rekreacijski ribolov;
♦15. sprječavati spašavanje ribe i riblje mlađi sa zemljišta koje je poplavljeno;
♦16. držanje sredstava i pribor za gospodarski ribolov u objektima i na objektima koji se nalaze na ribolovnoj vodi ili na drugim objektima na ribarskom području osobi koja nije ovlaštena da obavlja gospodarski ribolov;
♦17. Odredbe stavka 1. toč. 4, 5, 6, 8. i 10. ovoga članka odnose se i na akvakulturu.

×