2:29 pm - Subota April 18, 8691

Bašigovačko jezero

Bašigovačko jezero kod Živinica nalazi se u jugoistočnom dijelu opštine i udaljeno je 6km od grada. Jezero je kopovskog tipa nastalo je 1984 godine kada je obustavljena eksploatacija rude. Dugo je oko 400 a široko oko 350 metara sa maksimalnom dubinom oko 40 metara na sredini. Dubina jezera u priobalnom pojasu varira tako da se kreće 2.5-5 metara u istočnom i sjevernom dijelu dok južni i zapadni dio ima obalu sa blagim povećanjem dubine. Plića strana jezera je obrasla trskom i rogozom a na pojedim mjestim moguće je vidjeti i grmove barske trave u vodi. Jezerska voda nema zagađivača, izuzetno je čista čiju manju količinu čini oborinska voda tj. jezero se snabdijeva vodom iz podzemnih izvora solidnog kapaciteta. U prilog tome govori i činjenica da je skoro neprimjetna promjena vodostaja jezera u vrijeme suša. Višak vode iz jezera stvara potočić koji nalazi svoj put do rijeke Spreče.Čistoću vode potvrdjuje i prisustvo barskih školjki.
Od samog nastanka jezera pa do danas  u jezero su donošene razne riblje vrste tako da u jezeru ima štuke, soma, deverike, šarana(vrlo malo), babuške, linjaka, koštre, crvenperke i druge sitne ribe. Jezero je svakodnevno posjećeno od strane ribolovca a najkrupniji poznati ulovi na jezeru su štuka 4kg, deverika 1,5 kg, som 7 kg.
Elvir Abadžić

Bašigovačko lake near Živinice is located in south-east part of the municipality and it is 6 km far from the city. This lake is barrow tipe, and it`s made in 1984. when exploit of  the ore was stopped. It`s about 400 meters long and 250 meters wide with maximum depth of 45 meters in the middle. The depth of the lake in inshore zone is variant and it` about 2,5-5 meters in east and north  part, while south and west part of the lake has a shore with easy increasment of its depth. A shole side of this lake is overgrown with cane and rush, and on some places it`s possible to see shrubs of pond grass in  the water. Lake water has no contamination, and it`s rarely clean whose minor quantity makes rainfall water i.e. the lake is supplyed with water from the infernal derivations of solid capacity. In favour of this, is a fact that is almost obscure a change of lake`s condition in the time of drought. Superfluity of the water from the lake makes a rill which finds his way to the river Spreča. The purity of the water confirmes presence of pond shells. From its primordial days untill today, in this lake were brought allkinds of fish sorts: pikes, catfish, breams, carps (few), Crucian Carp, tench, roach and other small fishes. The lake has visitors almost every day, and most quary on the lake is pike (4 kg), bream (1,5 kg),  catfish (7kg).
Prevod: Jasmina Ramić

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Naučimo Zakon o slatkovodnom ribarstvu (FBiH)

Članak 46.

Na ribolovnom području i drugoj ribolovnoj vodi zabranjeno je:

♦1. loviti ribu eksplozivom i drugim rasprskavajućim sredstvima;
♦2. loviti i uništavati riblju mlađ i primjerke veće biološke vrijednosti u vrijeme lovostaja;
♦3. loviti ribu harpunom, ostima i drugim zabranjenim sredstvima i priborom, vatrenim oružjem ili kemijskim i drugim sredstvima koja ubijaju i truju ili omamljuju ribu;
♦4. loviti ribu izravno rukom;
♦5. zagađivati ribolovnu vodu štetnim i opasnim materijama koje mogu mijenjati ili pogoršavati ustaljenu kakvoću vode ili dijela ribolovne vode i na taj način ugrožavati riblji fond;
♦6. odlagati otpadni materijal u ribolovne vode (kabasti materijal, smeće, i sl.);
♦7. poribljavati ribolovne vode nekvalitetnom i bolesnom ribom, ribljom mlađi i oplođenom ikrom;
♦8. pregrađivati vodeni tok privremenim ili stalnim pregradama koje ometaju prolaz ribe, ako to nije predviđeno investicijsko–tehničkom dokumentacijom za izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili postrojenja ili ribarskom osnovom;
♦9. zatvarati, odvraćati i crpiti vodu iz ribolovne vode, ako to uzrokuje opasnost za opstojnost ribe;
♦10. naglo ispuštati vodu iz prirodnih i umjetnih jezera i drugih akumulacija, ako se time uzrokuje opstojnost ribe;
♦11. močiti lan, konoplju, divizmu i druge biljke koje štete ribljem fondu;
♦12. loviti ribu na ribolovnoj vodi na odstojanju manjem od 300 metara od brana hidroelektrana ili sličnog postrojenja na kojem postoji riblja staza;
♦13. ometati postavljanje znakova kojima se označava ribolovno područje, prirodno riblje mrjestilište, ribnjak ili ribolovna voda za ribolov pod posebnim uvjetima i mjestima na kojima je ribolov zabranjen, kao i obavljati oštećenje i premještanje znakova;
♦14. loviti noću mladicu, lipljana, pastrvu i glavaticu (salmonide) na ribolovnom području koje se može koristiti samo za športsko-rekreacijski ribolov;
♦15. sprječavati spašavanje ribe i riblje mlađi sa zemljišta koje je poplavljeno;
♦16. držanje sredstava i pribor za gospodarski ribolov u objektima i na objektima koji se nalaze na ribolovnoj vodi ili na drugim objektima na ribarskom području osobi koja nije ovlaštena da obavlja gospodarski ribolov;
♦17. Odredbe stavka 1. toč. 4, 5, 6, 8. i 10. ovoga članka odnose se i na akvakulturu.

×