4:29 pm - Ponedjeljak April 27, 2015

D.S.R. “Sana” Sanski Most

Posjetite stranicu Udruženja

Društvo sportskih ribolovaca „Sana“ Sanski Most
Ovo Udruženje je osnovano 1950, godine i trenutno broji oko 600 članova različitih uzrasta. Gazduje jako lijepim vodama toga kraja – Sana, Sanica, Dabar, Bliha, Zdena, Sasinka, Kevuša, Majdanuša, Kozica. Udruženje je i napravilo posebni revir na rijeci Dabar na kojem se organizuje tradicionalno takmičenje «Zlatni Dabar». To su pretežno salmonidne vode, ali ima i ciprinida, tako da u tim vodama obitavaju: mladica, potočna pastrmka, lipljen, mren, klen, plotica, šljivar, škobalj, deverika, štuka. Način ribolova, količina jednodnevnog dozvoljenog ulova i minimalne mjere ulova su u skladu sa Zakonom o slatkovodnom ribarstvu. Vode su jako bogate ribom, a i kapitalnim primjercima od kojih navodimo: mladica 30 kg., potočna pastrva 6 kg., štuka 12 kg., ljipljen – 60 cm i mnogo ciprinidnih kapitalaca…

Društvo sportskih ribolovaca „Sana“ Sanski Most godišnje održi dva klupska takmičenja i jedan međunarodni kup Fly Fishingu. Jednom ili dva puta godišnje društvo održi velike ekološke akcije čišćenja rijeka i obala, te mnoštvo manjih akcija. Poribljavanje vršimo prema ribolovnoj osnovi, i do sada je u tu svrhu uloženo preko 100.000 KM u poslijeratnom periodu. Članovi ovog Udruženja su aktivni na svim takmičenjima i od najuspješnijih su: Adem Budimlić – član državne juniorske selekcije, Tarik Bišćević – član selekcije u fly fishingu, Merim Alagić – član selekcije u fly fishingu, Sejad Halalkić – član selekcije u fly fishingu. Udruženje se finansira isključivo od članarine i donacije organa uprave općine Sanski Most.
Izuzetno dobru saradnju imamo sa ribolovnim udruženjima USK –a, te odličnu saradnju već godinama ostvarujemo sa Udruženjem „BISTRO“ iz Zenice gdje organizujemo zajednička druženja i izlaske na vodu. Surađujemo i sa Udruženjima i Pokretima slične orjentacije, a izdvojili bi fantastičnu saradnju sa lovcima, planinarima, ekolozima te roniocima sa kojima izvodimo koordinirane akcije čišćenja i čuvanja rijeka i obala. Članovi UO održe 10-15 sastanaka Upravnog odbora godišnje.
Imamo i vrlo korektnu saradnju i sa Kantonalnim i sa Federalnim Savezom ribolovaca. Društvo svoje obaveze prema Savezu izmiruje uredno i redovno.
Planovi za ovu godinu i naredni period bi bili dobijanje ribolovnog prava, izrada ribolovne osnove, bolje opremanje kancelarije..

Sva obalna područja su razminirana i nema opasnosti.

Naše rijeke

Rijeka Sana je bistra i hladna planinska rijeka. Dobila je ime od starih Latina zbog svoje čistoće i ljekovitosti: “sanus” što znači zdravlje. Izvire u Donjoj Peckoj, na području opštine Mrkonjić i jednim dijelom opštine Ribnik, te je od izvora pa sve do Ključa je veoma čista. Sanu formiraju tri kraška vrela koja se na dužini od 1,5 km spajaju u jedan tok. Ona uglavnom zadržava sjeverni pravac do Prijedora, kada teče na zapad i drži se tog pravca do svog ušća u Unu. Nasuprot Uni, Sana ima mnogo manje osobina kraške rijeke, mada se ne može reći da je bez njih. Tako bi se do Sanskog Mosta mogla okarakterisati kao prelazna kraška rijeka, a dalje nizvodno ima sve osobine normalnog riječnog toka. Od svog vrela pa do ulijevanja u Unu, na dužini od 138 km, Sana savlađuje pad od 303,73 m. Dio toka do Sanskog Mosta, dužine 72 km, raspolaže padom od 262,52 m, a ostatak od 41,21 m otpada na dionicu do Bosanskog Novog. Ribolov je rasprostanjen na Sani jer ona obiluje raznom vrstom ribe, a najviše cijenjena i spominjana je mladica sa Sane. Na Sani se kao i na Uni mogu odigravati i u stvari organizuju se mnoga sportska takmičenja. Spuštanje Sanom kajakom i raftingom je moguće i mnogo manje opasno nego Unom, pogotovo za početnike. Desne pritoke Sane su: Kozica, Vučaj potok, Potočanska rijeka, Kijevska rijeka, Tramošnjica, Gluvač, Glamočnica, Kruharuša, Sasina, Piljeska rijeka, Mala rijeka, Bukovac. Gomjenica … Najveća pritoka Sane je Sanica, a ona je njena lijeva pritoka. Druge lijeve pritoke Sane su: Glibaja, Bliha, Zdena, Dabar, Majdanska rijeka, Volar, Japra, Gračanica, Stara rijeka.

Rijeka Sanica je bistra i hladna planinska rijeka sa izvorima u samom podnožju Grmeča. Jedan od izvora je pećinskog tipa, a drugi nastaje iz saničkog jezera. Udaljeni su na oko kilometar jedan od drugoga. Ovo prvo pećinsko vrelo je u dobroj mjeri ugušeno petrovačkim vodovodom koji napaja grad Petrovac odnoseći ovaj biser prirode ogromnim cjevovodima preko samog Grmeča. Prikupljajući svojim tokom sve te rječice i potoke (Korčanicu, Trebunj, Biljansku riječicu …) Sanica prerasta jako brzo u jednu pravu planiansku rijeku sa svim svojim ljepotama i čarima koje krase čitavu saničku dolinu. Rijeka Sanica od izvora pa do ušća u Sanu kod Vrpolja obiluje mnogobrojnim slapovima i omegama koji privlače kako pecaroše i kupače tako i druge ljubitelje čiste prirode. Raznolikost i kvalitet ribe u njenim vodama, a naročito potočne pastrmke i mladice vječito su privlačili ljubitelje ovog sporta.

DSR „Sana“ Sanski Most
Ulica: Trg ljiljana 1
Telefon/Fax: 037/685-505, 061/197-487
www.dsrsana.com.ba
e-mail: dsrsana@yahoo.com
PREDSJEDNIK: Prof. Fikret Kurtović
SEKRETAR: Mirsad Džafić

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Naučimo Zakon o slatkovodnom ribarstvu (FBiH)

Članak 46.

Na ribolovnom području i drugoj ribolovnoj vodi zabranjeno je:

♦1. loviti ribu eksplozivom i drugim rasprskavajućim sredstvima;
♦2. loviti i uništavati riblju mlađ i primjerke veće biološke vrijednosti u vrijeme lovostaja;
♦3. loviti ribu harpunom, ostima i drugim zabranjenim sredstvima i priborom, vatrenim oružjem ili kemijskim i drugim sredstvima koja ubijaju i truju ili omamljuju ribu;
♦4. loviti ribu izravno rukom;
♦5. zagađivati ribolovnu vodu štetnim i opasnim materijama koje mogu mijenjati ili pogoršavati ustaljenu kakvoću vode ili dijela ribolovne vode i na taj način ugrožavati riblji fond;
♦6. odlagati otpadni materijal u ribolovne vode (kabasti materijal, smeće, i sl.);
♦7. poribljavati ribolovne vode nekvalitetnom i bolesnom ribom, ribljom mlađi i oplođenom ikrom;
♦8. pregrađivati vodeni tok privremenim ili stalnim pregradama koje ometaju prolaz ribe, ako to nije predviđeno investicijsko–tehničkom dokumentacijom za izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili postrojenja ili ribarskom osnovom;
♦9. zatvarati, odvraćati i crpiti vodu iz ribolovne vode, ako to uzrokuje opasnost za opstojnost ribe;
♦10. naglo ispuštati vodu iz prirodnih i umjetnih jezera i drugih akumulacija, ako se time uzrokuje opstojnost ribe;
♦11. močiti lan, konoplju, divizmu i druge biljke koje štete ribljem fondu;
♦12. loviti ribu na ribolovnoj vodi na odstojanju manjem od 300 metara od brana hidroelektrana ili sličnog postrojenja na kojem postoji riblja staza;
♦13. ometati postavljanje znakova kojima se označava ribolovno područje, prirodno riblje mrjestilište, ribnjak ili ribolovna voda za ribolov pod posebnim uvjetima i mjestima na kojima je ribolov zabranjen, kao i obavljati oštećenje i premještanje znakova;
♦14. loviti noću mladicu, lipljana, pastrvu i glavaticu (salmonide) na ribolovnom području koje se može koristiti samo za športsko-rekreacijski ribolov;
♦15. sprječavati spašavanje ribe i riblje mlađi sa zemljišta koje je poplavljeno;
♦16. držanje sredstava i pribor za gospodarski ribolov u objektima i na objektima koji se nalaze na ribolovnoj vodi ili na drugim objektima na ribarskom području osobi koja nije ovlaštena da obavlja gospodarski ribolov;
♦17. Odredbe stavka 1. toč. 4, 5, 6, 8. i 10. ovoga članka odnose se i na akvakulturu.

×