S.R.D. “Bistro” Kakanj

Udruženje građana sportsko ribolovno društvo “Bistro” Kakanj je vanstranačka, nevladina i neprofitna organizacija osnovana davne 1952. godine.Nastalo je kao rezultat želja i potreba sportskih ribolovaca i ljubitelja prirode uopšte, zasnovano na dobrovoljnom članstvu. Politiku rada Društva kreira skupština i Izvršni odbor društva, a realizuje izvršno osoblje, volonteri i dobra volja.
SRD «Bistro» Kakanj broji 480 članova oba spola i raznih uzrasta iz općine Kakanj, Visoko, Sarajevo, i dr., s tim da se broj članova povremeno povećava. Od osnivanja pa sve do danas, ovo udruženje se zalaže za očuvanje rijeka i jezera, te na taj način štiti floru i faunu od raznih zagađivača, uključujući uređenje obala rijeka za odmor i rekreaciju, te uzgoj i očuvanje ribljeg fonda na rijekama i jezerima na teritoriji općine Kakanj.
Takođe, ovo udruženje i popularizira sportski i rekreativni ribolov na vodama općine Kakanj, pa tako i BiH, upoznaje javnost u edikativnom smislu o značaju čistih rijeka i obala kroz partnerske odnose sa lokalnim vlastima, javnim ustanovama, institucijama, privatnim i društvenim privrednim društvima.
Predsjednik Sportsko-ribolovnog društva “Bistro” je Emin Haračić koji nam je o udruženju i aktivnostima kazao: “Kroz teritoriju općine Kakanj protiče rijeka Bosna u dužini od 23 kilometra, u koju se sa desne strane obale ulijevaju rijeke Trstionica, Zgosča i Ribnica sa ukupnom dužinom od 56 km, a sa sa lijeve obale ulijeva se sedam potoka u ukupnoj dužini 22 km.To je pravo prirodno bogatstvo koje treba pravilno koristiti, a prije svega sačuvati od zagađivanja. Na teritoriji općine Kakanj postoji pet vještački stvorenih jezera, sa ukupnom površinom od 125.000 m2, a svako od jezera je naseljeno ribljim fondom od strane Sportsko-ribolovnog društva “Bistro”, na kojima sportski ribolovci vrše ribolov ili se takmiče.

Ponovna izgradnja ribarskog doma pored rijeke Bosne

Udruženje je imalo svoje sjedište pored rijeke Bosne, na ulazu u grad Kakanj, ali u martu 2004. godine, udruženje je ostalo bez ribarskog doma koji je u potpunosti izgorio u požaru. U toku 2004 godine započeti su radovi na izgradnji ribarskog doma na istoj lokaciji.
Vode kojim gazduje ovo društvo je jako bogato ribom raznih vrsta koje se redovno poribljavaju i na kojim nisu rijetki ulovi kapitalnih primjeraka.
Trenutno, prostorije društva se nalaze o soliteru III.Plan aktivnosti našeg udruženja u toku ove godine su sljedeće:
–poribljavanje pastrmkom rijeke Bosne i čuvanje mrijestišta ribe u rijekama naše općine,
–vršenje obuke za polaganje ispita za sudiju u sportskom ribolovu općinski i kantonalni rang,
–vršenje stalnog nadzora i kontrole ribolova na rijekama i jezerima općine Kakanj uz organiziranu ribočuvarsku službu i aktivno učešće svih članova društva,
–u sardnji sa eko-policijom vršenje nadzora na očuvanju čistoće obala rijeka,
–promovisanje sportskog i rekreativnog ribolova, te edukacija u smislu podizanja ekološke svijesti kod građana koji žive u priobalnom pojasu rijeke tokom cijele godine.

Cijena dozvola:
Na osnovu Pravilnika o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov (“Sl. novine Federacije BiH” br.71/05 od 21.12.05.god.):
1.Dnevna dozvola 10,00 KM
2.Vikend dozvola 20,00 KM
3.Od 19 do 65 god. života 100,00 KM
4.Od 14 do 18 i preko 65 god. života,i penzionere 50,00 KM
5.Do 14 god. života 25,00 KM

Visina naknade za godišnju dozvolu invalida i penzionera iznosi 50,00 KM. Dozvola vrijedi samo uz predočenu člansku iskaznicu ( rješenje ) Udruženja invalida i predočen odrezak zadnjeg mjeseca mirovine ( invalidnine ).

Kontakt osobe:
Predsjednik udruženja: Emin Haračić mob.br:061/176-638
Sekretar udruženja: Fadil Kubat mob.br: 061/805-756
Ulica: Alije Izetbegovića S-3
Telefax br: 032/553-885

U periodu od 24. 04. 2006. godine do 14. 05. 2006.godine obavio se mrijest skobalja na rijekama Trstionici i Ribnici. Angažovano članstvo na čuvanju 24 sata navedenih mrijestilišta.
Dana   04. 05. 2006. godine u  23:35 na rijeci ribnici uhvačena u krivolovu dva lica iz Pohovca općina Zenica.

Dana 21. 05. 2006. godine u organizaciji SRD “Bistro” Kakanj, održano je općinsko takmičenje u lovu ribe udicom na plovak, kod ribarskog doma sa početkom u 8:00.
Postignuti su slijedeci rezultati:
Kadeti:
1. Medara Asim ; 2.Ahmetović Malik ; 3.Kubat Suad
Juniori:
1.Sajković Hamdo ; 2.Kubat Adi ; 3.Kobić Admir
Seniori:

1.Alajbegović Bećir ; 2.Hasanbegović Nijaz ; 3.Plašto Selvedin
U mjestu Jelah 10. 06. 2006. godine održano je kantonalno takmičenje u kategoriji kadeta i juniora.Naša juniorska ekipa je zauzela 3. mjesto ekipno, dok kadetska ekipa nije imala sreće u drugom kolu, a u prvom kolu su ekipno bili prvi.

U Žepču 17. 06. 2006. godine održano je kantonalno takmičenje u kategoriji seniora.Učešće je uzela i naša ekipa. Osvojili smo prvo mjesto i stekli uslove za učešće na federalnom takmičenju.Od pojedinačnih rezultata postignuti su slijedeći: 3. mjesto je zauzeo Hasanbegović Nijaz, a Alagić Bahrudin-Bahre 5. mjesto što je bilo dovoljno za ekipno najbolji plasman.
Dva naša člana su položili za općinskog sudiju, a to su  Plašto Selvedin i Musić Seid.