S.R.D. “Banja Luka” Banja Luka

Posjetite stranicu društva

Društvo je osnovano još davne 1929. godine kao podružnica Ribarskog društva za BiH, sa članstvom koje je bilo malobrojno.Tada su postavljeni osnovni zadaci i ciljevi društva kao što je prioritetno čuvanje i zaštiita ribljeg fonda.
14.11.1936. godine društvo donosi odluku da se pristupi izgradnji mrestilišta “Klašnik”
1946. godine počinje organizovano bavljenje ribolovom i ponovo se formira “UDRUŽENJE RIBOLOVACA” Banjaluke.
1955. godina je najvažnija godina u radu i razvoju SRD Banjaluka. Tada počinje obnova mrestilišta “Klašnik”, koje je tokom ratnih godina devastirano, kao i izgradnja “Doma lovaca i ribolovaca “.
Od tog vemena pa do danas radimo na zaštiti naših voda, intenzivnom poribljavanju i razvoju ribolovnog sporta kroz takmičenja.
Iza nas je tradicija duga 80 godina koja nas obavezuje da naše vode, još uvijek čiste i bogate ribom, ostavimo u nasljedstvo našim budućim pokoljenjima.
Za sve one koji žele da osjete izazove i ljepote naših voda neka dođu i okušaju svoju sposobnost i iskustvo u lovu: MLADICE, PASTRMKE, LIPLJENA u gornjem dijelu rijeke Vrbas, škobalja, mrene, plotice u donjem dijelu rijeke Vrbas, i duž cijelog toka Vrbanje kao i ostalim rijekama kojima gazduje naše društvo, koje su jednako bogate raznim vrstama riba i jednako izazovne kao gore navedene.
Takođe proizvodimo mlađ potočne pastrmke, vrhunskog kvaliteta, koja se uzgaja u mrestilištu Klašnik. Ovom mlađi poribljavamo naše vode svake godine.
1.Članska karta, odnosno Ribolovna dozvola vrijedi na svim vodama Republike Srpske osim posebnih revira (Zakon o Ribarstvu član 19. stav 2)
2. Čuvarska Služba (Zakon o ribarstvu član 36.)
Čuvar je ovlašten da na ribarskom području (na vodi ili u neposrednoj blizini vode) od lica zatečenog u ribolovu zahtijeva da pokaže dozvolu za ribolov i isprave kojima se utvrđuje njegov identiitet, da pregleda ulov, sredstva i alat za ribolov, da utvrdi da li se ribolov obavlja u skladu sa propisima, kao i da izrekne novčanu kaznu na licu mjesta.
Čuvar je ovlašten da privremeno oduzme i bez odlaganja preda korisniku ulov, sredstva i alat za ribolov, kao i druge predmete pronađene na ribarskom području ako postoje osnovi sumnje da su upotrebljeni ili bili namjenjeni za izvršenje prekršaja. O naplaćenoj kazni na licu mjesta kao i o izvršenom oduzimanju ulova i predmeta čuvar je dužan da izda potvrdu.
DOZVOLJENA SREDSTVA I MAMCI:
Pri vršenju ribolova udicom na plovak na sve vrste riba može se upotrebljavati jedan štap sa jednom udicom a izuzetno se mogu upotrebljavati dvije udice ukoliko se ribolov vrši mamcima biljnog porijekla, s tim da je gornja udica bez kuke.
Sa dva štapa sa po dvije udice dozvoljen je lov ribe udicom na dnu. Sa tri štapa sa po jednom udicom dozvoljen lov šarana
Lov salmonidnih vrsta: lipljena, pastrmke i mladice dozvoljen je samo na umjetna sredstva kao što su umjetne mušice, varalice od metala, gume, sedefa, drveta i sličnih materijala.
Iznimno je dozvoljen lov na mamce prirodnog porijekla osim na živog peša, kedera i ketu na rijeci Vrbas nizvodno od željezničkog mosta kao i rijeci Vrbanji.
Ako se ribolov obavlja vještačkom mušicom na štapu mogu biti najviše tri mušice.
Od 01.10 do 01.02. najmanja dužina mamca iznosi 7 cm na cijelom toku Vrbasa.
Iznimno dozvoljen ribolov ciprinidnih vrsta riba na dijelu salmonidnog toka Vrbasa i to na kompenzacionom jezeru od brane u Bočcu do Bijelog buka.
MINIMALNE MJERE (za dužinu po vrstama):
-mladica…………………………………………. 80 cm
-sve vrste pastrmki………………………….. 25 cm
-lipljen……………………………………………. 30 cm
-škobalj…………………………………………… 20 cm
-mrena i bucov…………………………………. 35 cm
-klen i plotica…………………………………… 20 cm
-som……………………………………………….. 60 cm
-štuka……………………………………………… 40 cm
-smuđ……………………………………………… 40 cm
LOVOSTAJI ZA POJEDINE VRSTE RIBA:
-mladica od 01.02. do 31.05. tekuće godine
-sve vrste pastmke od 01.10. do 01.03. naredne godine
-lipljen od 01.01. do 15.05. tekuće godine
-škobalj i mrena od 01.04. do 15.05. tekuće godine
-klen i plotica od 15.05. do 30.06. tekuće godine
-som od 15.05. do 15.06. tekuće godine
-smuđ i kečiga od 01.03. do 31.05. tekuće godine
-šaran od 01.04. do 31.05. tekuće godine
-štuka od 01.02. do 31.03. tekuće godine
DOZVOLJEN DNEVNI MAKSIMALNI ULOV:
-Salmonidnih vrsta riba: potočne, kalifornijske, jezerske pastrmke i lipljena pet komada dnevno.
-Ciprinidnih vrsta riba: škobalj, klen, plotica, mrena i druge vrste 10 komada. Kod mješovitog ulova ciprinidnih vrsta dnevni ulov je 10 komada.
Svako izlaženje u ribolov bez uredne godišnje dozvole ili bez predhodno izvađene dnevne dozvole smatraće se prekršajem.
Za svaki prekršaj koji je učinjen u suprotnosti sa Zakonom o ribarstvu i odlukama Skupštine SRD Banja Luka odmah se podnosi prijava Sudu za prekršaje (Zakon o ribarstvu član 44.).
Broj telefona Centra za obavještenje i uzbunjivanje (u slučaju prevrtanja kamiona, cisterni i drugih onečišćenja ili trovanja)
051 218-707
AKTIVNOSTI
Kao najvažnijoj aktivnosti društva, poribljavanju se daje veliki značaj i ulažu značajna sredstva. Kako bi se nasatavio kuntinuitet obogaćivanja naših voda svake godine vrši se poribljavanje sa mlađi potočne pastrmke, a u dva navrata od 2000.god. poribljeno je i sa lipljenskom mlađu.
U okviru društva posjedujemo mrestilište potočne pastrmke, koje nam obezbjeđuje mlađ za vlastito poribljavanje a određenu količinu ustupamo okolnim društvima u vidu pomoći.
Ove godine u aprilu mjesecu poribljen je Vrbas na potezu Krupskog polja u količini od 80.000 komada, na jezeru Bočac 20.000 veličine 3 do 5 cm a u maju, rijeke Gomjenica i Subotica sa 20.000 komada veličine 5 do 7 cm potočnom pastrmkom.
Ribe kojima je prethodnih godina poribljavano su sada narasle do te mjere da je nadmudrivanje sa njima pravo zadovoljstvo. Na udici se nađu i kapitalni primjerci. Ako nam ne vjerujete spremite svoj pribor, pa na vodu, i sami se uvjerite!
Svake godine se održava takmičenje u lovu ribe udicom na plovak za sve kategorije. Ova disciplina ima dugu tradiciju sa svojim počecima, već od kraja II svjetskog rata. Održavamo takmičenja i u disciplini fly-fishing (lov ribe mahačem) za seniore. Ovaj kraljevski sport postaje sve popularniji kod nas i na širem području.
Takmičari iz našeg društva (od kojih su neki članovi reprezentacije BiH) postigli su dobre rezultate u obe discipline što pokazuju brojni pehari koji krase klupske prostorije.
27.05.2007. godine na jezeru u Trnu održano je društveno takmičenje u lovu ribe udicom na plovak. Pobjednici će učestvovati na državnom prvenstvu u Brodu, u mjesecu julu. Društveno takmičenje u lovu ribe mahačem održaće se u mjesecu septembru. Oni koji su zainteresovani neka se jave u kancelariju društva. Tačan termin održavanja biće blagovremeno objavljen na našoj stranici, kao i na oglasnoj ploči ispred prostorija društva.
Za sve informacije možete da se obratite putem telefona, na sljedeće brojeve, ili putem e-maila:
Kancelarija SRD Banja Luka tel.: 051/211-424
Čuvari:
Koordinator čuvarske službe: Popović Marinko tel.: 065/516-907
Popović Slaviša tel.:065/527-868
Ostojić Radoslav tel.: 065/902-541
web: http://www.srdbl.com
e-mail: srdbl@teol.net ; srd.banjaluka@blic.net