U.G.S.R. “Krivaja” Zavidovići

Izet Kvakić - predsjednik UGSR "Krivaja" Zavidovići
Izet Kvakić - predsjednik UGSR "Krivaja" Zavidovići

Udruženje građana sportskih ribolovaca “Krivaja” osnovano je 1947.godine i broji oko 500 članova. Udruženje se sastoji od: pionira, juniora, seniora , penzionera te počasnih članova koji su stariji od 65 godina i članovi su udruženja 20 i više godina.

U.G.S.R “KRIVAJA” Zavidovići upravlja ribljim fondom:

1.SALMONIDI
Krivaja od ušća Male Maoče do ušća Svinjašnice…26 km.
MalaMaoča…………………………………………………..50 km.
Dištica………………………………………………………….4,50 km.
Gostović od sastava Lužnice i Sađevice do ušća Otežne .11,50km.

 

Lužnica do sastava sa Sadevicom………………16,50 km.
Sađevica do sastava sa Lužnicom……………….4,00 km
Stara Kamenica ……………………………………….14,00 km.
Suva iznad sela…………………………………………5,00 km

Mašica……………………………………………………..9,00 km.
Ukupno:……………………………………………………84,50 km.

Omerović Zijad - Begina, predsjednik Skupštine
Omerović Zijad - Begina, predsjednik Skupštine

2.CIPRINIDI

Bosna…………………………………………………….15,00 km
Krivaja od ušća Svinjašnice do ušća u Bosnu…14,00 km
Gostović od ušća Otežne doušćauBosnu……….11,00 km
Ukupno:………………………………………………….40,00 km.

Ukupna dužina gazdovanjaUdruženja……………124,50 km.

3.Zaštita ribljeg fonda.

O zaštiti i čuvanju ribljeg fonda zaduženi su svi članovi Udruženja, i dva

Ribočuvara, po ugovoru o djelu. Ribočuvari su potpuno opremljeni (foto aparat, mobilni, jakne, značke).

4.U rijeci Bosni ima:

Škobalja, mrene, plotice, soma, šarana ,babuške, klena i bucova.Rijeka Krivaja, u donjem toku od Vozuće: škobalj, mrena, klen, plotica, a u gornjem toku pastrmka, lipljen, mladica kao i riječni rak u pritokama rijeke Krivaje. Rijeka Gostović sa svojom ljepotom okoliša bogota je potočnom pastrmkom, rakom, a u donjem toku svim ciprinidima.

Uglavnom se lovi bijela riba na plovak, ali je prisutan lov šarana i soma na dubinske sisteme.
Najrjedji je lov ribe blinkerom.Ipak medju onima koji love blinkerom ima majstora koji blinkaju mladicu na rijeci Krivaji, klenove i bucove na rijeci
Bosni.

Zadnjih godina uredjene su brane na rijeci Krivaji i napravljene su ribolovne kućice uz riječne obale.One su namjenjene za druženje ribolovaca i kao skloništa od nevremena.
Redovno se održavaju takmičenja i izleti na druge ribolovne revire u BiH.
Vode kojima gazduje UGSR Krivaja Zavidovići je puno kapitalnih primjeraka raznih vrsta riba, a kao primjer, prenosimo vijest objavljenu u novinama.

Glavni dogđaj dosadašnje ribolovne sezone medju zavidovičkim ribarima je sigurno ulovljeni som od 21,5 kg.Ribolovac koji je ulovio kapitalca na riječnu pijavicu, mamac donesen iz Vukovara, Ivan Želka, ne krije zadovoljstvo i svoju vještinu objašnjava na sljedeći način:

Borba izmedju mene (uz pomoć mog brata Vlatka) i ribe, trajala je skoro 50 minuta.Da nisam ribar gotovo 30 godina, sigurno ne bih odnio pobjedu nad ovakvim protivnikom. Mada mi je ovo ribolovno područje poznato, iskreno govoreći, nisam očekivao ovakvog ribljeg diva. Nadam se da će prvi naredni biti još veći, te da ću upotpuniti svoju kolekciju kapitalaca – kaže Ivan.

Inače, područje Flos na rijeci Bosni, gdje je ulovljen ovaj som, poznato je i omiljeno mjesto ribara koje je u ribolovnoj sezoni uvijek popunjeno i do kojeg se vrlo brzo može doći s obzirom da pripada gradskoj zoni Zavidovića.

Velić Mili - predsjednik N.O.
Velić Mili - predsjednik N.O.

Horozović Zijad - Sekretar
Horozović Zijad - Sekretar

Kon takt:

Predsjednik: Kvakić Izet +387(0) 61 230 540
Sekretar: Horozović Zijad  +387(0) 61 769 324

Ribočuvar : Čavalić Mirsad +387(0) 62 249 734
Adresa : Ul. Radnička (Zgrada invalida rada)

e- mail: bistrokrivaja@gmail.com

 

Napomena: Zakon o slatkovodnom ribarstvu , član 55

NOVČANOM KAZNOM OD 200 KM DO 1.000 KM KAZNIT ĆE SE GRAĐANIN I RIBIĆ AKO:
OBAVLJA SPORTSKI RIBOLOV ZABRANJENIM SREDSTVIMA I ALATIMA, BEZ DOZVOLE KORISNIKA RIBOLOVNOG PODRUČIJA OBAVLJA RIBOLOV, STAVLJAJU U PROMET ULOVLJENU RIBU TE ONI KOJI POSTUPE SUPROTNO

ZABRANI IZ ČLANOVA 29, 36 STAV 1. i 2. ,43 , 46 TAČKA 1,2,3,4,5,6,11,12,13,14,15, i 16 . GORE POMENUTOG ZAKONA.