U.S.R. “Busovača” Busovača

Posjetite stranicu Udruge

Udruga sportskih ribolovaca Busovača osnovana je u rujnu 1996 godine. Udruga je nestranačka, nevladina, neprofitna i multietnička organizacija. Od osnutka pa do danas radi u kontinuitetu a prvi predsjednik udruge bio je gosp. Mladen Agatić koji ima velike zasluge za rast i napredak ove udruge, inaće vrsni ribić i zaljubljenik ovog sporta. Nastala je kao rezultat želja i potreba sportskih ribolovaca i ljubitelja prirode uopće. USR Busovača u cilju podizanja ekološke svijesti o značaju čistih rijeka i obala, kroz partnerske odnose sa lokalnim vlastima, javnim ustanovama, privatnim društvenim sektorom osigurava, promovira i popularizira sportski i rekreativni ribolov na vodama Busovače pa i šire.Zalaže se za očuvanje rijeka, štiti floru i faunu od kemijskih i fizičkih zagađivača uključujuću uredne obale i korita rijeka za odmor i rekreaciju svih građana.
Glavni ciljevi udruge su:
– Podizanje ekološke svijesti kod članova i građana o značaju čistih rijeka i obala radi sprječavanja od svih vidova i oblika kemijskog i fizičkog zagađivanja.
– Ekološki čiste rijeke sa bogatom florom i faunom i uređenim obalama.
– Promocija i popularizacija sportskog i rekreativnog ribolova.
– Institucionalni razvoj i jačanje udruge u skladu sa međunarodnim standardima.
– Javno zagovaranje u lokalnoj zajednici i BIH u cilju očuvanja rijeka i obala.
– Razvoj partnerstva sa vlastima, javnim ustanovama, privatnim i nevladinim organizacijama.
– Zaštita i unaprijeđenje ribljeg fonda.
– Škole sportskog ribolova za sve uzraste radi omasovljenja članstva.
– Organizacija i sudjelovanje na natjecanjima sportskog ribolova od općinskog do međunarodnog nivoa.
– Projekti u skladu sa misijom radi samoodrživog razvoja udruge

Marljivim radom i trudom članova kroz sve ove godina USR Busovača je postala svijetla točka općine Busovača. Kao dokaz tome je zlatna plaketa koju je udruga dobila za 2008. godinu

Danas je udruga član Sportskog ribolovnog saveza F BIH i Sportskog ribolovnog saveza SBK/KSB. i broji oko 150 članova uz stalnu tendenciju rasta.
Udruga je koncesionar voda ribolovnog područja III ribolovna zona 1 koje je dobila u gospodarenje od Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva 2006 godine na period od 10 godina.
Vrhunac dokaza entuzijazma članove ove udruga je izgradnja fly fishing revira ” Ivo Petrović- OKO”. Dio rijeke Lašve od oko 1000 metara koji je bio katastrofalno onečišćen i obrastao šibljem i drugim raslinjem nadljudskim naporima je očišćen i uređen i danas je to zasigurno jedan od najljepših fly fishing revira na ovom području. Otvoren je 03.08.2008. godine
Današnje vodstvo udruge:

Tajnik udruge: SLAVEN PETROVIĆ

Predsjednik Udruge
IVICA TOMIČIĆ
Upravitelj revira I.P.OKO
VEJSIL MUSAKADIĆ
Tajnik udruge
SLAVEN PETROVIĆ