U.S.R. “Mrkonjić Grad” Mrkonjić Grad

Posjetite stranicu udruženja

Udruženje Sportskih Ribolovaca postojalo je i prije početka ratnih sukoba u BiH. Rad Udruženja prestaje sa radom početkom i tokom sukoba u BiH.
Po završetku sukoba u BiH, grupa od trideset budućih članova osniva 1997.godine novoUdruženje Sportskih Ribolovaca Mrkonjić Grad , koje za cilj ima :

* okupljanje u jedinstvenu organizaciju svih ljubitelja sportskog ribolova na području opštine Mrkonjić Grad
* zaštitu i unapređenje ribljeg fonda
* razvijanje sporskog duha u oblasti ribolova i suzbijanje nedozvoljenih načina ribolova
* omasovljavanje i podmlađivanje članstva Udruženja
* saradnja sa nadležnim državnim organima zaduženim za ekologiju i zaštitu voda i vodotoka

Vode:

* rijeka Sana od izvora do granice sa opštinom Ribnik i to desna obala od sredine matice sa pritokama;
* rijeka Ponor od izvora do mjesta Ponor gdje i ponire, uključujući i riječice od kojih ova rijeka nastaje;
* rijeka Vrbas od granice sa Federacijom BiH (na mostu kod tunela na ušću Ugra uVrbas), do hidroelektrane Bočac sa obe strane obale (jezero-akumulacija HE Bočac),a od brane HE Bočac lijevom obalom-sredinom matice-do granice sa opštinom Banja Luka (2 km nizvodno od kompezacionog jezera-bazena);
* rijeka Ugar od granice sa opštinom Kneževo sredinom matice do ušća u rijeku Vrbas.

Skupština opštine Mrkonjić Grad 15.05.2009. godine na 6. sjednici uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijela je odluku o utvrđivanju ribarskog područja opštine Mrkonjić Grad. Ovom odlukom utvrđuje se ribarsko područje opštine Mrkonjić Grad, odnosno određuju ribolovne vode i dijelovi tih voda koje čine ribarsko područje i predstavljaju cjelinu podesnu za uspješno vršenje ribolova i unapređenje ribljeg fonda, utvrđuje njegove granice i namjenu.
Ribarsko područje opštine Mrkonjić Grad predstavljaju vode, odnosno dijelovi tih voda i to:
1. Rijeka Sana od izvora do granice sa opštinom Ribnik i to desna obala do sredine matice sa pritokama.
2. Rijeka Ponor od mjesta nastanka do mjesta poniranja uključujući i riječice od kojih ova rijeka nastaje.
3. Rijeka Vrbas od granice sa Federacijom BiH (na mostu kod tunela na ušću Ugra u Vrbas) do Hidroelektrane Bočac sa obe strane obale (jezero akumulacija HE Bočac), a od brane HE Bočac lijevom obalom-sredinom matice do granice sa opštinom Banja Luka (2 km nizvodno od kompezacionog jezera-bazena).
4. Rijeka Ugar od granice sa opštinom Kneževo sredinom matice do uliva u rijeku Vrbas.
5. Crna rijeka od jezera Balkana do uliva u rijeku Vrbas.
6. Rijeka Medljanka od izvorišta do uliva u rijeku Sanu.
7. Veliko i malo jezero Balkana.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju ribarskog područja opštine Mrkonjić Grad (“Službeni glasnik opštine Mrkonjić Grad” broj:2/03)