Evo i pravilnika

Moderatori/ce: adi,Seha,emin,enko

Odgovori
candr BN
Piskaralo
Postovi: 213
Pridružen/a: 27 srp 2006, 18:52
Lokacija: Bijeljina

Evo i pravilnika

Post Postao/la candr BN » 21 ožu 2007, 15:21

Evo i nacrt Pravilnika koji tek treba da usvoji UO SRS BIH.Mi smo ga malo preradili,a i ako neko ima kakvih sugestija neka slobodno napise ili ovdje,ili na pp,mail,telefon..


NACRT


P R A V I L N I K

O SPORTSKO RIBOLOVNIM TAKMIČENJIMA U
«LOV ŠARANA»

Sarajevo, Novembar /Prosinac 2006 godineNa temelju članka _______Statuta Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine ,Upravni odbor saveza na sjednici održanoj dana ________2006 godine. d o n o s i :P R A V I L N I K
O SPORTSKO- RIBOLOVNIM TAKMIČENJIMA U DISCIPLINI
« LOV ŠARANA»

Članak1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se tehničko-organizacijski propisi za provođenje takmičenja u disciplini «LOV ŠARANA»

Članak 2.
Pravilnik je usklađen sa najnovijim odredbama «CARP FISCING» asocijacije F.I.P.S.
e.d. utvrđenih u Lisabonu 10.12.2004 godine i prilagođen takmičenjima u organizaciji SRS Bosne i Hercegovine.

Članak 3.

Ovim Pravilnikom utvrđuje se:

1. ORGANIZACIJA TAKMIČENJA:
• Vrste i nivoi takmičenja
• Registriranje timova i takmičara
• Oficijelna-zvanična takmičenja
• Regionalni i lokalni kupovi
• Uređenje takmičarske staze
• Obrazovanje stručnog tima—službene osobe
• Mjere u slučaju nepogoda
2. SASTANAK ORGANIZATORA, KAPETANA I VODSTVA EKIPA
• Prijave, provjere i upoznavanje
• Upoznavanje sa pravilima i propozicijama
• Ždrijebanje startnih pozicija
• Upoznavanje sa zvaničnicima
• Pribor i mamci

3. ŽIRI TAKMIČENJA
• Dopuna izborom predstavnika takmičara
• Nadležnosti u izricanju kaznenih mjera

-2-

4. PLASMAN
• Obrazovanje bod listi
• Svečano uručenje priznanja
• Izbor reprezentacije SRS BiH
5. ZAVRŠNE ODREDBE


I. ORGANIZACIJA

Članak 4.

Takmičenja mogu biti:

1.Međunarodna
-Svjetska prvenstva u organizaciji i po kalendaru F.I.P:S. ed. Federacije
- Regionalni i lokalni kupovi
2. Službena –oficijelna takmičenja po kalendaru i pravilima ovog pravilnika u organizaciji SRS Bosne i Hercegovine, a :
• Organiziraju se kao «OTVORENA PRVENSTVA» ili
• kroz Ligu ŠARANĐŽIJA» SRS BiH

Članak 5.

Stjecanje prava nastupa na nekom od navedenih takmičenja uređuje se odredbama ovog Pravilnika, osim na lokalnim i regionalnim domaćim i međunarodnim kupovima koji se održavaju po pravilima i propozicijama organizatora.

Članak 6.

Takmičarska ekipa od 2 takmičara i kapetana, koji može biti i rezerva (pričuva) za nastup na oficijelnim službenim takmičenjima mora biti registrirana ,kao i pojedinačno svi učesnici u timu. Do obrazovanje lige šaranđžija. registriranje suglasno odluci Upravnog odbora SRS BiH, provodi kancelarija- ured SRS BiH.

Članak 7.

Na zahtjev Delegata ekipe i takmičari moraju pokazati članske iskaznice SRS BiH i registracijske knjižice, ovjerene za tekuću godinu.

Članak 8
.
Službene osobe na takmičenju koje organizira SRS BiH su:
1. Delegat SRS BIH ,koga imenuje Upravni odbor na prijedlog Takmičarske
komisije
2. Predstavnik domaćina takmičenja,
3. Vrhovni sudac, koga imenuje takmičarska komisija SRS BiH

-3-

4. Komesar
5. Suci za vaganje
6. Startni sudci koje imenuje TK SRS BiH

Članak 9.

U okviru svojih nadležnosti, vrhovni sudac sa sudcima izvršiocima obvezno prije takmičenja provjerava koliko su upoznati sa Pravilima i propozicijama takmičenja
na kome sude. Naročito ih upozorava na mjere koje treba da poduzimaju prema takmičarima koji se ne pridržavaju pravila i propozicija, kao i na mjere koje njemu stoje na raspolaganju, kada su u pitanju propusti sudaca u tijeku takmičenja.

Članak 10.

Zvaničan sastanak službenog osoblja sa vođama ekipa, održava se najmanje 4 sata prije početka natjecanja. Na tom sastanku se obvezno vrši prozivka , provjera registracija i druge formalnosti, a potom se daju osnovne naznake pravila i propozicija, dopune istih koje su u međuvremenu nastupile, te odgovara na pitanja u svezi s tim.

Članak 11.

Izvlačenjem startnih pozicija obavlja se nakon utvrđivanja redoslijeda ždrijebanja, a koje provodi vrhovni sudac, prozivajući vođe ekipa po abecednom redu

Članak 12.

Kapiten ili član ekipe popunjava prijavu za svoju ekipu.Ukoliko ekipa kasni na izvlačenje,čuva joj se mjesto(posljednje u žrijebu) ali samo u slučaju telefonske najave kašnjenja glavnom sucu,delegatu ili komesaru lige.Za odsutne vođe ekipa ždrijebanje obavlja delegat takmičenja.Početak može biti odložen za 60 minuta ukoliko kasni najmanje jedna trećina ekipa.

Članak 13.

Izvlačenje startnih pozicija mora biti obavljeno najmanje 150 minuta prije početka
takmičenja.

Članak 14.

Razmak između startnih pozicija je 50 do 100 m. Ako se lovi s jedne obale jezera onda njegova širina ne može biti manja od 50 m, a ako se lovi sa obje obale minimalna širina jezera mora biti preko 250 metara. Dubina vode najmanja 1,5 metara. Početak i kraj staze su udaljeni najmanje 150 metara od prostora na kome se obavljaju neke druge aktivnosti.

Članak 15.

STARTNA pozicija je postavljena u sredini prostora (50-100 metara) tako da je površina 8 x 8 , sa tri strane odrađena prigodnom ogradom, a četvrta strana je voda
U tom prostoru se postavljaju šatori , mamci i pribor .
Samo takmičari i sudci mogu ulaziti u takmičarski prostor. Rezervni-pričuvni takmičar ne može ulaziti u startnu poziciju niti pružati bilo kakovu pomoć osim verbalne.

Članak 16.

Organizator takmičenja mora svaku poziciju obilježiti tablom sa startnom listom, sa imenom ekipe-imenima i takmičara. Na tabeli se evidentira ulov nakon svakog vaganja.

Članak 17.

Dolaskom u startnu poziciju takmičari mogu ostaviti šator, pribor i mamce, ali unutra mogu ući tek na prvi signal sudca, kada počinje dvosatna priprema.

Članak 18.

Početak prihranjivanja označava drugi signal i tada prestaje bilo kakovo primanje pribora , mamaca i slično od bilo koga van boksa. To je praktično znak za početak takmičenja.

Članak 19.

Treći signal označava kraj-istek vremena za takmičenje. Ako takmičar u tom trenutku zamara ribu ima na raspolaganju još dodatnih 15 minuta da ribu položi na prostirku.

Članak 20.

Dopušteni mamci su bojle, sjemenke i palete .Sjemenke moraju biti prokuhane ne smiju fermentirati. Dozvoljene su sve vrste brašna, kao i formiranje kugli za primamu koje ne smiju biti većeg promjera od 40 mm.Upotreba praškaste prihrane se dozvoljava ili zabranjuje posebnom odlukom organizatora lige za svako kolo pon aosob.-6-

Članak 21.

Takmičenje traje neprekidno najmanje 50 sati. Zbog nevremena može biti prekinuto i ako se ne nastavi , a trajalo je više od 36 sati proglašava se važećim, a što se evidentira kroz dnevnik takmičenja i ovjerava od strane Delegata, Vrhovnog sudca i Komesara-Tajnika.

Članak 22.

Dopušten je ulov istovremeno sa četiri štapa, sa po jednom udicom i olovom sa preko 50 grama. Može se koristiti i «back lead». Dopušteni su akustični i elektronički indikatori ugriza uz koje se postavljaju «SWINGERS» «HANGERS» i MONKEY CLIMBERS». Zabranjeno je korištenje opreme i tehnika «SWINFEDER, SWING TIP, QUIVERTIP ,te uporaba bilo kakove vrste plovaka.
Zabranjena je uporaba uređaja koji rade na principu radio valova, a služe za primamljivanje ribe. Sonari su također zabranjeni.
Zabranjen je izbačaj poput klatna, odnosno svaki izbačaj mora biti preko glave. Sustav predveza mora omogućiti ribi što brže oslobađanje olova ako dođe do pucanja niti ribolovnog sustava.

Članak 23.

Ulazak u vodu do koljena dozvoljen je samo u slučaju zamaranja i prihvatanja ribe u meredov, kao i u slučaju laganog vračanja ribe nakon vaganja. Nije dopušten izlazak takmičara izvan startne pozicije.

Članak 24.

Za prihvat ulovljene ribe koristi se meredov minimalnih dimenzija 80 x 80 x 80 cm, sa okcima minimalnog promjera 12 x 12 mm.Njime se koriste isključivo takmičari. Ulovljena riba se polaže na ovlaženu mekanu prostirku, zatim riba se ulaže u mrežu čuvaricu , koja se odlaže na sigurnu dubinu do momenta vaganja.Svaka ekipa je dužna da posjeduje najmanje četiri mreže čuvarice za čuvanje ribe do vaganja.Čuvarice moraju biti od mekanih vlakana i okcima ne većim od 3mm.Minimalna veličina čuvarica je 80x80cm.Nakon vaganja riba se pažljivo vraća u vodu,od strane sudije za vaganje.Nakon takmičenja ekipe moraju ostaviti boksove u čistom stanju,što kaonstatuje startni sudija.

Članak 25.

Svaka ekipa može koristiti neograničen broj ribolovnih prutova, ali istovremeno može loviti sa 4 pruta i koristiti 2 marker štapa. Marker štapovi moraju stojati u položaju od 90 stepeni u odnosu na vodu a rezervni štapovi se odlažu vertikalno u odnosu na stalak za štapove kojima se lovi.
Dužina štapova iznosi maksimalno 400 cm. Korištenje multiplikatora nije dozvoljeno.

Članak 26.

Dopušteno je prihranjivanje mekom praćkom, lopaticom, katapultom bez opruge i pneumatike, raketom i cjevčicom za izbacivanje bojli. PVA vrećice,mreže i konci su također dopušteni. Zabranjeno je korištenje hranilice na sustavu. Tijekom noći je dozvoljeno prihranjivanje cjevčicom,mekom ručnom praćkom i PVA materijalima . Zabranu i početak prihranjivanja raketom određuje vrhovni sudac za svako takmičenje.

-7-

Članak 27.

Vaganje se obavlja u najpovoljnijim vremenskim razmacima tijekom dana i noći s tim da ulovljena riba ne smije provesti u čuvarici više od 6 sati. Vaganje obavlja sudac za vaganje uz prisustvo startnog sudca i jednog takmičara iz susjednog boksa. Sudac za vaganje je odgovoran za upis težine i vrste ribe u startnu listu. što se također upisuje u tabeli startnog mjesta. Vaga se samo šaran i amur i upisuju samo primjerci teži od 1500 grama.(tisuću petsto grama).Nakon vaganja natjecatelj potpisuje startnu listu a sudija lagano vraća ribu u vodu. Listu također potpisuju suci prisutni vaganju. Naknadne primjedbe od bilo koga se ne uvažavaju.

Članak 28.

Vaganje se po pravilu obavlja jednom vagom na stazi, a domaćin je dužan osigurati i jednu vagu u rezervi. Mrežica u koju se stavlja riba za vaganje ide uz vagu cijelom takmičarskom stazom i prije stavljanja ribe mora se navlažiti i vaga podesiti prema težini mrežice(tarirati).


Članak 29.

Suđenje na takmičenjima organizira Šaranska federacija s tim da Takmičarska komisija određuje Vrhovnog sudca koji je odgovoran za punu primjenu pravila takmičenja i zakonskih odredaba.
VRHOVNI SUDAC može biti samo sudac najvišeg ranga sa dovoljno iskustva da može kvalitetno rukovoditi takmičenjem, provjeriti sposobnosti ostalih sudaca, dati im naputke za rad na uređenju staze za vrijeme trajanja takmičenja. Mora imati rješenja za sve situacije koje nastanu na stazi, a tiču se pravila takmičenja.

KOMESAR LIGE (SEKRETAR -TAJNIK takmičenja) je također sudac sa iskustvom i obavlja adiministrativno-tehničke poslove prije za vrijeme i nakon obavljenog takmičenja. Zamjenjuje vrhovnog sudca za vrijeme njegove pauze-stanke u vrijeme trajanja takmičenja
Prije objave rezultata takmičenja daje delegatu i vrhovnom sucu Dnevnik takmičenja na ovjeru čime je izvršena verifikacija takmičenja.

SUDIJE NA VAGI su također suci sa iskustvom, potpuno odgovorni za blagovreme- no, ispravno i točno vaganje, kao i popunjavanje podataka u startnu listu. Brinu se o ispravnosti vage i pribora za vaganje. U obilasku staze pomažu savjetima startnim sudcima.
STARTNI SUDCI su također suci sa iskustvom, ali nešto mlađi tako da mogu pratiti rad i ponašanje takmičara na više startnih pozicija. Ne ulaze u takmičarski boks osim u slučaju vaganja ili utvrđivanja krivice takmičara.-8-

Članak 29.

Vrhovni sudac na pripremnom sastanku sa sudcima pravi raspored sudaca, a pri čemu vodi računa da niti jedan sudac ne provede više od 12 sati neprekidno na zadatku. Nakon provedenih 12 sati rada, obvezan je odmor od 8 sati. Ovo znači da može 12 sati raditi-suditi pa 8 sati odmarati, potom opet 12 sati raditi pa 8 odmarati i na kraju odraditi posljednju smjenu od 12 sati. Znači da je za jednu poziciju potrebito najmanje 2 suca.

Članak 30.

Za jedno službeno takmičenje uz učešće do 20 ekipa potrebito je pored Vrhovnog sudca i Komesara (Tajnika-sekretara), 2 suca na vagi i neophodan broj startnih sudaca(u zavisnosti od broja sktora i dužine staze).

KAZNENE ODREDBE

Članak 31.

Ovisno o težini pričinjenog djela učesnik takmičenja može biti kažnjen žutim ili crvenim kartonom i to za:
- nesportsko ponašanje
- fizički napad
- druge povrede i ometanje natjecanja

ŽUTI KARTON dobija učesnik takmičenja ako:
- ako neovlašteno ulazi u takmičarski boks
- osvjetljava površinu vode bez potrebe tijekom noći ili dana
- izlazi iz pozicije startnog mjesta
- izbacuje udicu klačenjem
- grubo i nekorektno postupa sa ulovljenom ribom
- nije uredno odložio štapove kojima ne lovi
- nekorektno se ponaša u okvirima startnog boksa –stvara buku
- verbalno ometa sudca u vršenju njegove zadaće

CRVENI KARTON- DISKVALIFIKACIJA
-ako nakon drugog signala daje ili prihvati bilo kakav pribor ili mamce
- ako namjerno ozlijedi ili usmrti ribu
- ako koristi nedozvoljene mamce ili način za bacanje primame
- ako koristi više udica na štapu kojim lovi
-ako koristi nedozvoljenu opremu i tehniku SWINFEEDER, SWINGSTIP,QUIVER-
TIP i bilo koju vrstu plovka
- ako koristi zabranjene uređaje na principu radio talasa, za primamu ribe i sonarne
uređaje.
- ako koristi neadekvatne predveze koji nakon kidanja ne oslobađaju olovo
- ako naglo poteže udicu iz vode (haklanje ramb )
- ako koristi nepropisne meredove i ako mu uopće kod zamaranja i prihvata ribe
pomaže netko van boksa.

-9-

- ako van adekvatne pažnje vrača ribu u vodu ( bacanje i slično),
- ako koristi više štapova nego što je dozvoljeno
- ako dužina štapova prelazi dopuštenu mjeru 400 cm
- ako koristi multiplikator
- ako koristi hranilicu na sistemu-sustavu
- ako baca primamu u zabranjeno vrijeme i nedozvoljenim sredstvima
- ako nastavi loviti u vrijeme prekida izazvanog vremenskim neprilikama
- ako ponovi prekršaj zbog kojeg je dobio žuti karton

- u slučaju diskvalifikacije ekipa ostaje bez plasmana na tom takmičenju, a član ekipe čiji je postupak doveo do izricanja mjere crvenog kartona gubi pravo
nastupa u ligi u toku kalendarske godine
- TAKMIČAR koji je u toku jedene kalendarske godine dobio 2 žuta kartona gubi
pravo nastupa u slijedećoj takmičarskoj godini
- U slučaju kažnjavanja takmičara crvenim kartonom ekipu ne može popuniti
rezervni takmičar.

Članak 32.

Takmičarima koji na bilo koji način ometaju tijek takmičenja za nesportsko
ponašanje , fizički napad ili druge grube povrede pravila može se dati žuti ili crv-
veni karton.

Članak 33.


Za osobe kojima je izrečena mjera (žuti ili crveni karton) podnosi se i disciplinska
prijava SRS BiH. Prijavu mora da podnese vrhovni sudac, samostalno ili na prije-
dlog organizatora takmičenja ili nekog od sudaca na stazi ili vaganju.

Članak 34.

Dužnost je svakog učesnika na takmičenju da poznaje kompletna pravila takmičenja i predviđene sankcije tako da nepoznavanje pravila ne opravdava nikoga za učinjenu povredu pravila i izrečenu kaznu

KAZNE ZA SUDCE

Članak 35.

Sudci su neovisni i samostalni u donošenju odluka iz svoje nadležnosti, ali za greške učinjene za vrijeme takmičenja biti će sankcionirane:

1. OPOMENA - za greške koje nisu bitno uticale na rezultat takmičenja
- ubog propuštanja upozorenja takmičarima koji čine prekršaj (ulazi u
vodu bez razloga , osvjetljava vodenu površinu ispred sebe i sl.)

-10-

- opomenu izriču suci veći po rangu ,a verifikaciju vrši sudački
kolegij.
2. ZAMJENA
SUDCA - u slučaju da se utvrdi da iz bilo kog razloga ne može voditi takmi
čenje u rangu za koji je predviđen. Mjeru izriče Vrhovni sudac uz
suglasnost žirija takmičenja.
3. SUSPENZIJA i ZABRANA SUĐENJA od jedne do tri godine suđenja za teže pov
rede Pravilnika, pristrasno vođenje takmičenja, napuštanje pozicije
dok je takmičenje u tijeku, za ometanje normalnog tijeka takmičenja
verbalna vrijeđanja fizičke napade i slično. Mjere izriče takmičarska
komisija na prijedlog Vrhovnog sudca delegata ili komesara lige
nakon provedenog postupka,
4. STALNA ZABRANA SUĐENJA : ako je utvrđeno namjerno kršenje Pravilnika sa
ciljem favoriziranja pojedinaca ili ekipa.
Ako dozvoljava uporabu nedozvoljenih sredstava
Ako namjerno nepravilno upisuje rezultate, netočno unosi podatke
U službene obrasce, ako prima mito i za druge teže prekršaje.
Mjere izriče Upravni odbor SRS BiH na prijedlog Takmičarske ko-
Misije i privedenog postupka.

Članak 36

Za izrečene mjere moguća je žalba:
- Takmičarskoj komisiji za mjere koje je izrekao Vrhovni sudac i potvrdio
sudački kolegij
- Upravnom odboru SRS BiH za mjere koje je izrekla Takmičarska komisija.
- Skupštini SRS BiH za mjere koje je u prvom stupnju izrekao Upravni odbor
- Odluke drugostupanjskog organa su konačne

Članak 37.

ŽIRI TAKMIČENJA u sastavu 5 članova čine:

• Vrhovni sudac
• Komesar lige
• Jedan sudac za vaganje
• Startni sudac takmičara koji ulaže prigovor(ukoliko njegovpostupak nije predmet prigovora)
• Delegat takmičenja

Članak 38.

Žiri takmičenja rješava i primjenjuje sankcije predviđene ovim Pravilnikom
Prigovori se podnose usmeno žiriju u roku od 15 minuta, nakon proglašenja rezultata (najava) , a narednih 15 minuta najavljen prigovor mora biti pismeno potvrđen.
Uz prigovor se polaže kaucija od 50 KM, koja se vrača takmičaru ako se utvrdi opravdanost prigovora u protivnom novac se polaže u blagajnu SRS BiH,

-11-

Članak 39.

Plasman na svakom pojedinačnom takmičenju se određuje sa količinom-težinom ulovljenog šarana-amura i bodovanjem plasmana:
1. Prvo mjesto………….. 15 bodova
2. Drugo mjesto………… 13 bodova
3. Mjesto………………… 11 bodova
4. Mjesto……………….. 9 bobova
5. Mjesto………………… 8 bodova
6. Mjesto………………… 7 bodova
7. Mjesto…………………. 6 bodova
8. Mjesto…………………. 5 bodova
9. Mjesto………………… 4 boda
10.Mjesto………………… 3 boda
11.Mjesto………………… 2 boda
12.Mjesto………………… 1 bod
Ekipe bez ulova ne dobivaju bodove. Za slučaj iste težine prednost se daje ekipi sa težim pojedinačnim ulovom.Ostankom na proglašenju rezultata i uručivanju priznanja ekipa dobija 10 bodova.To prisustvo se ozvaničava javljanjem barem jednog člana ekipe Komesaru lige nakon proglašenja pobjednika.

Članak 40.

U sustavu takmičenja koje se provodi kroz više kola konačan plasman utvrđuje se zbirom bodova svih takmičara. U slučaju istog broja bodova dvije ekipe, prednost ima ekipa sa većom težinom ulovljene ribe na svim takmičenjima. Ako su i te težine jednake uzima se u obzir najteži ulovljeni primjerak ribe.

Članak 41.

Proglašenje rezultata se vrši nakon svakog takmičenja, najkasnije 120 minuta po završetku. Nagrade i priznanja su:
-medalje za prve tri ekipe i pehar za prvoplasiranu u svakom kolu (obezbjeđuje SRS BiH)
.Po završetku zadnjeg kola takmičenja zbrajaju se i proglašavaju ukupni rezultati Premijer lige BiH u lovu šarana i amura.Nagrade i priznajna obezbjeđuju:
-medalje i pehare za prve tri ekipe u generalnom plasmanu-SRS BiH
-VELIKI PRELAZNI PEHAR –ŠARANSKA FEDERACIJA

Proglašava se šaranska reprezentacija koju čine 3 prvoplasirana para i četvrti po odabiru selektora.

Članak 42.

Prije proglašavanja reprezentacije obavljaju se razgovori sa ekipama koje su izborile pravo nastupa u reprezentaciji o realnoj mogućnosti odlaska na svjetsko prvenstvo. Ukoliko se desi da neka ekipa odustane, razgovara se sa narednim ekipama.-12-

Članak 43.

Pravilnikom o reprezentativnim selekcijama utvrđen je sustav rada, treninga i opremanja , te nastupa na međunarodnim takmičenjima.

Članak 44.

Ovaj Pravilnik je sačinjen na temelju inoviranog Pravilnika o lovu šarana F.I.P.S e.d. usvojenog u Portugalu u prosincu (decembru ) 2004. godine
Uz kalendar i propozicije za svako kolo čine cjelinu sustava takmičenja u lovu na šarana.

Članak 45.

Sastavni dio Pravilnika su obrasci koji čine potrebitu dokumentaciju za prijavu praćenje i evidentiranje i proglašavanje rezultata a to su:


1. Prijavni list
2. Startni list
3. Evidencija ulova
4. Dnevnik takmičenja

Podaci navedeni u ovim dokumentima u obvezni za utvrđivanje plasmana i proglašavanje rezultata takmičenja. Dnevnik takmičenja sa izvješćem o provedenom takmičenju Delegat takmičenja u roku od 7 dana dostavlja u SRS BiH radi arhiviranja.


Članak 46.

Ovaj Pravilnik usvojio je Upravni odbor SRS BiH na sjednici održanoj dana
___________ 2007 godine, a primjenjuje se za takmičenja u 2007 godini. Njegovo tumačenje daje Takmičarska komisija SRS BiH


PREDSJEDNIK UPRAVNOG
ODBORA SRS BiH
Klepić ĐorđeSPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ Ob. Š- 3
BOSNE I HERCEGOVINE

DNEVNIK TAKMIČENJA
ZA DISCIPLUNU «LOV ŠARANA»
NA SPORTSKO RIBOLOVNOM TAKMIČENJU ODRŽANOM
NA STAZI _______________________ DANA ____________________


ST
BR NAZIV
EKIPE BROJ
REGIST IZVAGANO DANA UKUPNA
TEŽINA OSTVARENO NAPOMENA

BODOVA PLASMAN
1.
2.
3.
4.
5.
6
7
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.


TAJNIK/SEKRETAR: VRHOVNI SUDAC : DELEGAT :


SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ Obr. Š-1
BOSNE I HERCEGOVINE
____________________________
Udruga/Udruženje- iz mjesta
P R I J A V A

EKIPE __________________ ZA UČEŠČE NA TAKMIČENJU
«LOV ŠARANA» NA TAKMIČARSKOJ STAZI _______________ DANA ______

EKIPA: ______________________________ REG. BROJ:________________________
Članovi

1. __________________________________Broj registr. _________________________
2. __________________________________Broj regist.__________________________
3. ____________________________ rezer. Broj regist.__________________________

ŽDRIJEB:
REDOSLIJED:_________________________ STARTNO MJESTO: ________________

MP PREDSJEDNIK
______________


SPORTSKO RIBOLOVNI SAVEZ Obr. Š-2
BOSNE I HERCEGOVINE
__________________________
E K I P A
STARTNI LIST __________________
STARTNO MJESTO
ZA TAKMIČENJE U «LOVU ŠARANA! NA TAKMIČARSKOJ STAZI
______________________________ DANA ________________

EKIPA _________________________ U SASTAVU:

1. ______________________________________ BROJ REGISTR. _____________
2. ______________________________________ BROJ REGISTR.______________
3. REZ. TAK._____________________________ BROJ REGISTR.______________

R.
BR
VAGANJE RIBE VRSTA
RIBE TEŽINA
kg DOSTIGN
TEŽINA POTPISI
TAKMIČAR STARTNI
SUDAC SUDAC
NA VAGI
DATUM VRIJEME


UKUPNO : KOMADA _____________ TEŽINA:_______________________________
SUGLASAN SA OBRAČUNOM TAKMIČAR:___________________________________
STARTNI SUDAC:____________________ VRHOVNI SUDAC:_____________________


candr BN
Piskaralo
Postovi: 213
Pridružen/a: 27 srp 2006, 18:52
Lokacija: Bijeljina

Post Postao/la candr BN » 23 ožu 2007, 00:21

Eto,potkralo se
Članak 24
....sa okcima maximalne veličine,
a napisano je minimalne

Avatar
Seha
Glasnogovornik za EU i Baltičke zemlje
Postovi: 6108
Pridružen/a: 19 lip 2006, 00:14

Post Postao/la Seha » 23 ožu 2007, 12:05

Meni nisu neke stvari jasne. Zasto je zabranjen multiplikator? Sta je to klacenje, kakve su to masine za pimamljivanje sa radio talasima?
Takodje nevidim nigdje da se riba ukoliko je zakacena sa vanjske strane usta ili bilo gdje po tijelu neboduje sto bi bilo logicno.
Jel ovo pogresno prevedeno ili je doslo do zabune neznam samo ima nekih stvari koje su nelogicne.
I ove engleske nazive bi trebalo prevesti na nas jezik da nebi bilo zabune ili objasniti ljudima jer ne bas puno raje barata ovim izrazima. SWINFEEDER (hranilica)

slika

Qivertip klasican fedder (stap za hranilicu sa jarkim bojama obojenim vrhovima razlicite akcije savijanja koji sluze kao indikator griza ribe)

slika

Swingtip dodatni vrhovi za stapove za ribolov hranilicom koji je povezan gumenom konekcijom pod 90% u odnosu na blank stapa - sluzi kao indikator griza ribe.

slika

Bistro
slika

candr BN
Piskaralo
Postovi: 213
Pridružen/a: 27 srp 2006, 18:52
Lokacija: Bijeljina

Post Postao/la candr BN » 23 ožu 2007, 23:14

Za multiplikatore nemam pojma.Na još nekim sajtovima se vodila rasprava zbog cega su zabranjeni i niko ne zna.Valjda sto se sa njima moze dalje zabaciti,ne znam.To jedino vidim kao razlog.Ali tako piše u medjunarodnom pravilniku,pa ga j.bi.
Takodje je obavezno zabacivanje preko glave,pa to podrazumijeva da je zabranjena tehnika "klatno".To ti je kad vrh stapa okrenes prema vodi i zanjises olovo u pravcu voda-blank.
Sto se tice "masine za primamljivanje",ocito je greska u prevodu.Radi se o camcima na daljinski(mašine za prihranjivanje koje rade na principu radio talasa)
A sto se tice kompletnog prevoda pravila to je prica za sebe.
Najnormalnije zamolim predsjednika ŠF Srbije da mi posalje prevod pravila.Smatrao sam da je to najbolje obzirom da su ovogodisnji domacini SP pa da su samim tim i veoma ozbiljno pristupili prevodu i tumacenju FIPS pravilnika.Prilagodimo neke(organizacione) odredbe nama posto to pravilnik dozvoljava i prepravimo ga na ijekavicu.Na nasoj Skupstini smo citali jedan po jedan clan i raspravljali o njima.Nije bilo nikakvih primjedbi i jednoglasno se slozili da cemo pecati po tom pravilniku.Takav pravilnik ponesem na sjednicu Takmicarske komisije SRS BIH i dam da ga pregledaju i daju na usvajanje UO SRS BIH.Rekose da ako smo se mi slozili i pregledali taj pravilnik da oni nemaju nikakvih primjedbi i da ce usvajanje biti puka formalnost.Medjutim...
Jedan od clanova TK SRS BIH je i gdin Marcel Kucinski koji je iz meni nepoznatih razloga na toj sjednici vazda bio protiv svega sto se odnosilo na sarandzije ali srecom svaki put je bio preglasan.Ne lezi vraze,taj covjek je u savezu zaduzen za pripremanje svih "materijala" koji idu na usvajanje UO,pa tako i ovog pravilnika.Sebi je dao za pravo da odbaci nas pravilnik i da on sam uzma da prevede.????!!!!U prevodu mu se potkralo milion gresaka sto zbog nepoznavanja jezika,sto zbog nepoznavanja "materije".Taj "svoj" pravilnik da sekretaru(Rifetu) i kaze:daj ovo sarandzijama i nek ti jave ako imaju kakvih primjedbi.
I sad smo nas 50 budale koje su sjedile 5 sati u pelagicevu i brstili clan po clan,a on je pametan.Ajd' da se ne bih opet svadjo,progutam knedlu i krenem da ispravljam,ali eto valjda i ja nemam vise volje da radim ta administrativna sranja pa sam i vas zamolio

Avatar
Seha
Glasnogovornik za EU i Baltičke zemlje
Postovi: 6108
Pridružen/a: 19 lip 2006, 00:14

Post Postao/la Seha » 24 ožu 2007, 12:28

candr BN ni meni nije jasno za multiplikatore zasto su zabranjeni.Mozda je dovoljan jedan text o rekordu zabacaja u daljinu da poljulja samopouzdanje pojedinih koji su pisali ovu regulativu u saranskom takmicenju.Sa multiplikatorima sam lovio sarane nekih 5-6 godina i licno tvrdim da su potpuno ravnopravne sa masinicama na kojim su fiksne spulne......Narocito ovim novijeg doba sa Long Cast spulnama.E sad sto je rekord u zabacaju napravljan sa ostatkom opreme koja je ili zabranjena ili neupotrebljiva na saranskom takmicenju to je skroz druga tema koja je vjerovatno namjerno zapostavljana (surf stap 14" 4lbs,konusni monofil (ugradjen sok predvez) i rutina od 15 godina surf ribolova.
Poznato je da je i Kurt Grabmajer na SP-u na Radutinom jezeru (SP Rumunija) bas sa tavim masinicama osvojio 1 mjesto.
Nigdje u Svjetskoj Saranskoj Federaciji nepostoji da su multiplikatori zabranjeni i mislim da je to vise zakon lokalnog karaktera koji je usvojen u komsiluku.Nenavijam za multiplikatore nelovim vise sa njima ali po meni je apsurdno zabranjivati neke nelogicne dijelove opreme.
Svima je poznato ko se imalo razumije u elektroniku da svi daljinski upravljaci rade na radio talasima ali to nikom nedaje za pravu da svoje poznavanje elektrotehnike prenosi na nebulozan nacin u zakon o saranskim takmicenjima.
Zabranjeno koristenje svih vrsta camaca za prihranjivanje-i gotova prica.
(tako nece neko doci sa gumenim camcem i reci nije ovo na radio talase jarane ovo je na misice) :lol: malo sale
To sto Marcel i ostali pojedinci u savezu imaju parolu "zasto jednostavno kad moze i komplikovano" mi je poznato i suvisan je svaki komentar na njihov rad i odnos prema saranskom sportu. (na kraju krajeva zbog tih i slicnih stvari sam digao ruke od daljeg takmicenja).Gadi mi se o razlozima razmisljati.
Ovo sam samo letimicno procitao pravilnik evo ovih dana cu imati malo vise vremena pa ako vam moze pomoci neka od mojih pozitivnih sugestija super..Kad vec nemogu aktivno ucestvovati da pomognem Saranskoj Federaciji BiH mogu onda barem ovako dati svoj doprinos sportu koji volim.
Idem lagana kafica i odoh na otvaranje Saranskog Shop-a u blizini gdje zivim, sezona se primakla pa valja suplirat isfucanu opremu.

Bistro na vodi i zivotu !
slika


candr BN
Piskaralo
Postovi: 213
Pridružen/a: 27 srp 2006, 18:52
Lokacija: Bijeljina

Post Postao/la candr BN » 24 ožu 2007, 21:20

http://www.fishing.lv/teorija/nolkarpen.htm

...Reels must be equipped with a fixed drag...

Vjeruj mi nisu nikakva lokalna pravila,jer na "lokalnim" kupovima nisu zabranjeni.Kurt je,inace,i u Pelagicevu pecao sa multiplikatorima i niko se nije bunio.
Sto se tice detalja u pravilima,i sam znas kakvi smo.Vidio sam najnovije izmjene u pravilniku za takm u plovku.Pa to je strasno.Otprilike kao RAT I MIR!I jos kazu da ga svake godine doradjuju jer vazda neko nadje neku rupu.Sad je na Takmicarskoj komisiji bilo rasprave moze li se na stap od 15m montirati masinica??!!!!!!!!!!!!MOZE,AL' KOJA JOJ JE SVRHA???DA SE PRKOSI PRAVILIMA JER U NJIMA NE PISE DA JE TO ZABRANJENO!!!Uzas.
U pravu si za camce i ima jos toga ali ne smijem da nabrajam da se ne bi nasli neki pametnjakovici.

Avatar
Seha
Glasnogovornik za EU i Baltičke zemlje
Postovi: 6108
Pridružen/a: 19 lip 2006, 00:14

Post Postao/la Seha » 25 ožu 2007, 22:17

Reels must be equipped with a fixed drag...
Masinice moraju biti opremljene sa fiksiranom kocnicom.
Znam za FIPS-ovu regulativu i bas zato sam se zacudio jer ,i multiplikatori imaju fiksnu bas kao i sve druge masinice koje se inace koriste u saranskom ribolovu.. Ili ja nekontam pojam fiksne kocnice il je neko "bacio suplju pricu"!
Ma nema veze da se i nadju pametnjakovici samo iznosimo svoje misljenje na totalno pozitivan nacin.
Znam citao sam regulativu za plovak to su te rupe i rupice koje ce uvjek biti dovoljan alibi da ih tumaci ko kako hoce/moze.
Zato treba u potpunosti prevesti internacionalnu regulativu i cao djaci.

Bistro i puno srece u prestojecoj sezoni svim takmicarima !
slika

Avatar
Emir
Štela
Postovi: 97
Pridružen/a: 25 lip 2006, 10:01
Lokacija: Germany

Post Postao/la Emir » 25 ožu 2007, 22:37

Zato sam protivnik takmicenja !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jer onaj ko sijedi na slabijem mijestu njemu sve smeta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
a kad bacas kamena s ramena onda je sve jasno samo jedno pravilo ili si bacio dalje ili ne !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Pozdrav i puno srece u daljnjem radu !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Stari latini su rekli "PREKO TRNJA DO ZVIJEZDE" BISTRO
budi fer,uhvati i pusti

candr BN
Piskaralo
Postovi: 213
Pridružen/a: 27 srp 2006, 18:52
Lokacija: Bijeljina

Post Postao/la candr BN » 26 ožu 2007, 00:30

To i jeste sra.e,sto drag ne znaci kocnica,nego nesto sto ja ne znam da prevedem doslovno,a to nesto nema multiplikator.Pitao sam sudiju prosle godine na SP zasto nije dozvoljen multip(jer smo se i mi o istom raspravljali) ali mi nije znao objasniti,a i nije bas baratao engleskim.Kod nas se drag odomacio kao kocnica(na masinicama pise FD-front drag...-prednja kocnica...),jer je nekad neko tako reko i to je to.Drag znaci povlacenje i sad ga j.bi.Nemam pojma o multiplikatorima ali i nemam nista protiv njih.
Sto se tice takmicenja,u pravu si .Iako se nas 50 slozilo u nacelu s pravilnikom(kazem u nacelu jer smo se slozili sa malo drugacijim-detaljnijim pravilnikom) pretpostavljam da se moze naci neko ko bude slabo plasiran da kaze:e,ovo ili ono ne pise u pravilu itd.

Avatar
Seha
Glasnogovornik za EU i Baltičke zemlje
Postovi: 6108
Pridružen/a: 19 lip 2006, 00:14

Post Postao/la Seha » 26 ožu 2007, 15:08

Sve je to manje vise isto Front drag, Back drag ili kao kod multiplikatora Side drag sve se to odnosi na polozaj kocnice to jest mehanizma za stelovanja takozvanog drila ,a na masinicama koje imaju baitrunner mehanizam pise baitrunner tension dial.Bukvalni prevod engleske rijeci drag je povlacna,potezati,vuci. U svim katalozima ,i prospektima koje imam na engleskom stoji strelica drag na mjestu sa kocnicom.E sad budi pametan!
slika

candr BN
Piskaralo
Postovi: 213
Pridružen/a: 27 srp 2006, 18:52
Lokacija: Bijeljina

Post Postao/la candr BN » 26 ožu 2007, 17:16

To je to,ali sta je onda fiksno kod obicne masinice a nije fiksno na mp pa je ovaj zabranjen?Zato i ne mogu da se otmem utisku da je u pitanju dalje zabacivanje jer se kod mp beskonacno odmotava kalem pri zabacivanju.Mislim da bi se vec u BG mogla otvoriti rasprava o tome jer je po meni veoma glupo pravilo.
Ipak mislim da neka pravila forsira i sam industrija.Zasto stapovi ne mogu biti duzi od 400cm,praskasta hrana:da ili ne,itd.Elem,da mi otpecamo kvalitetnu ligu.Ne mora uvijek buducnost biti crna :wink:

Avatar
Seha
Glasnogovornik za EU i Baltičke zemlje
Postovi: 6108
Pridružen/a: 19 lip 2006, 00:14

Post Postao/la Seha » 27 ožu 2007, 11:48

Pa i neodmotava se bas beskonacno na multiplikatoru, ukoliko dobro neocjenis i nenastelujes kocnicu za ravnomjerno okretanje spulne ili pri zavrsetku leta utega nezakocis nastavak rotiranja spulne garantovano imas petljanje ili popularno nazvano "pticija gnijezdo".
Bilo kako bilo zabranjeno je i to je to mozemo ovako do beskonacnosti.

Praskaste primame su zabranjene vjerovatno zato sto izazivaju trenutnu zainteresovanost ribe ukoliko je u potrazi za hranom jer se atraktori dosta brze otpustaju iz sitnih cestica nego iz partikla paleta ili boilia i sa njom je dosta lakse zadrzati ribu na hranjenom mjestu (ovo je moja pretpostavka).Znam samo da sa pva dinamitima koji se prave izmedju ostalog od praskaste baze (takozvanim pva dynamite sticks) dosta brze dobijem ribu na hranilistu nego kad koristim klasicne metode palete, partikli, i boilie.Praskasta hrana aktivira relativno brzo bijelu ribu a samim tim i znatizeljne sarane u okolini.
Ima toliko nelogicnih stvari ali se sportisti jednostavno moraju pomiriti sa cinjenicama da se pravila uglavnom vrte oko toga da su pravila uglavnom pravljena da naprave ravnopravnost medju takmicarima.
Treba pravilno prevesti i pojasniti pravilnik za takmicenja Svijetske Saranske Federacije i tada nebi bilo problema kako drugim tako i nama!
slika

Odgovori

Natrag na “Takmičenja i prezentacije”