Iz Udruženja i savezaNajnovije vijestiTakmičenja

“Carp Cup” Pelagićevo 2006. – Poziv i pravila takmičenja

Poštovane kolege, sportski ribolovci – šarandžije, pozivamo Vas da prisustvujete tradicionalnom takmičarskom druženju u lovu šarana ” CARP – CUP Pelagićevo 2006 “, koje će se održati 23. 24. i 25. Juna 2006. godine na jezeru “Žabar bara”, Pelagićevo.
Takmičarsko druženje održat će se u organizaciji Društva Sportskih Ribolovaca “ŠARAN” Pelagićevo, sa ciljem upoznavanja, razvoja i afirmacije modernog šaranskog ribolova u B i H , te okupljanja, upoznavanja i druženja što većeg broja pristalica ove vrste ribolova.
Takmičenje će se održati u skladu sa Pravilnikom o modernom šaranskom ribolovu, čije će pravilno sprovođenje nadzirati članovi Sudijske organizacije, odnosno Takmičarske Komisije.
Organizator takmičenja omogućiće svakom učesniku
maksimalnu zaštitu i da, uz obavezu poštovanja Pravilnika o modernom šaranskom ribolovu, ravnopravno učestvuje u fer i sportskom takmičenju.
Dragi ljubitelji ribolova !
Veoma nam je drago da Vam možemo predstaviti biser posavine, naše jezero, jedinstveno mjesto za sportski i rekreativni ribolov koje je veoma bogato raznim vrstama ribe , ali pretežno šaranom. Jezero je po svom porijeklu bagerski rov i dimenzija otprilike 700 x 600 metara sa jednim poluostrvom. Dno je pretežno šljunkovitog karaktera , iako ima dijelova sa kamenom, zemljanom i travnatom podlogom. Idealno je za sve šaranske vrste i ostalu bijelu ribu, ali se ovde mogu loviti i druge vrste riba.

Pogledajte malo skicu jezera na kome se vide obilježena i numerisana ribolovna mjesta tj pozicije za takmičare.

Najuspješnija mjesta su bila i ostala 24, 25, 7 i 8 i uvijek su favoriti na takmičenjima.Posebno je dobro mjesto broj 22 i to desno kod žute kockice , koje je nekad bilo mjesto 26. Ovo naravno nije prepreka za dobre ribolovce i oni mogu da uhvate ribu svuda na jezeru.

Propozicije takmičenja

1. Ekipa se sastoji od 2 / dva / člana – takmičara i trećeg člana – trenera, uz mogućnost da treći član ujedno bude i takmičar sa pravom aktivnog učešća u takmičenju.
2. Svaka takmičarska ekipa mora biti prijavljena pod imenom koje će sama odrediti, a ispred koga će biti skraćenica C.T. (Carp Team), a iza naziv mjesta, odnosno države iz koje ekipa dolazi.
3. Svaka takmičarska ekipa mora odrediti kapitena, koji će biti lice koje u toku takmičenja zastupa svoju ekipu.
4. Ribolov se vrši sa maksimalno 4 / četiri / štapa u vodi, a broj štapova je neograničen. Zabacivanje rezervnog štapa prilikom eventualne zamjene štapova, dozvoljeno je samo ako je prethodno iz vode izvađen takmičarski štap.
5. Dozvoljeno je korištenje jednog markera sa štapom čiji vrh mora biti okrenut paralelno u odnosu na vodu.
6. Ribolov je isključivo dubinski sa po jednom udicom po štapu, nije dozvoljeno pecanje na plovak niti nekom drugom metodom.
7. Štapovi koji se koriste za zabacivanje sistema moraju biti isključivo šaranski, dužine do 4,0 m.
8. Obavezna je upotreba stalaka, odnosno Rod-Pod-ova ili bang stick-ova sa elektronskim signalizatorima trzaja.
9. Ne smije se koristiti najlon tanji od 0,25 mm.
10. Sistemi za ribolov moraju biti tzv. polufiksni, odnosno “safety”, zabranjena je upotreba fiksnih montaža. Ne smije se koristiti olovo lakše od 50 grama.
11. Dozvoljena je upotreba za mamac i prihranu: boila, mekanih boila, svih vrsta i oblika zrnaste hrane i peleta, čiji promjer ne prelazi 22 mm. Mamac je dozvoljeno montirati isključivo na dlaku.
12. Zabranjena je upotreba praškaste primame, svih vrsta živih mamaca, kao i pecanje na hranilicu, lijepljenje hrane za adekvatno olovo i upotreba paste pri udici.
13. Hranjenje, odnosno plasiranje primame, dozvoljeno je isključivo rukom, praćkom, kobrom, lopatom za hranjenje i raketom.
14. Dozvoljena je upotreba PVA konca, PVA traka, PVA mrežica i PVA vrećica u toku takmičenja.
15. Hranjenje se obavlja isključivo danju i to u vremenskom intervalu od 07 – 19 časova. Početak i kraj hranjenja biti će označen odgovarajućim zvučnim signalom. Zabrana hranjenja noću ne odnosi se na PVA ( konac, traka, mrežica i kesica ), koji se plasira zajedno sa mamcima.
16. Zabranjena je upotreba čamaca, opreme sa daljinskom kontrolom, sonara, čamaca na daljinsko upravljanje i dušeka, za prihranu ili razvlačenje pribora i mamaca.
17. Ekipa vrši ribolov isključivo iz žrijebom izvučene pozicije koja će biti jasno i vidno obilježena.
18. Pribor, mamci, primama za ribolov i ostala oprema nalazi se isključivo u obilježenom prostoru takmičarskog boksa unutar takmičarske pozicije.
19. Zabacivanje štapova i hranjenje ribe, takmičari smiju vršiti samo sa obilježene platforme unutar takmičarskih boksova. Stalci za štapove (Rod-Pod- ovi), takođe moraju biti postavljeni na obilježenu platformu unutar boksa. Prilikom zabacivanja ili hranjenja nije dozvoljen ulazak u vodu.
20. Izvlačenje i prihvat ribe smije se vršiti unutar čitave takmičarske pozicije, do granice sa susjednim ekipama. Riba na štapu se smije voditi isključivo unutar obilježenog sektora na vodi, a u sektoru susjednih ekipa smije se zadržani najviše 20/dvadeset/ sekundi.
21. Zabranjen je bilo koji vid međusobnog komuniciranja susjednih ekipa. Ulazak i zadržavanje u prostoru susjedne takmičarske ekipe na obali, kao i plasiranje mamacai prihrane u susjedni sektor na vodi, smatrat će se povredom takmičarskog prostora i biće rigorozno sankcionisano.
22. Svaka takmičarska ekipa mora da ima adekvatan meredov za prihvat ribe, čiji promjer okca na mreži ne prelazi 10 x 10 mm / Predvidjeti ulov kapitalnih primjeraka ribe/.
23. Svaka takmičarska ekipa mora posjedovati minimalno 4 /četiri/ saka za čuvanje ulovljene ribe do prvog vaganja. Najveći broj riba po jednom saku je: ribe do 5 kg, dvije, ribe preko 5 kg, jedna, kako bi se izbjegla eventualna oštećenja riba.
1 sak = max. 2 ribe do 5,0 kg
1 sak = max. 1 riba preko 5,0 kg
24. Ukoliko takmičarska ekipa između dva vaganja bude imala više primjeraka riba, dužna je o tome obavijestiti sektorskog sudiju, kako bi se izvršilo vanredno vaganje. Ulovljeni primjerci šarana teški preko 10,00 kg, kao i svi ulovljeni primjerci amura, vagatće se odmah, a ekipa je o ulovu dužna obavijestiti najbližeg sudiju.
25. Svaka takmičarska ekipa mora imati minimalno 1 /jedan/ dušek za polaganje ulova nakon izvlačenja iz vode.
26. Prilikom polaganja ribe na dušeke, isti moraju biti vlažni, kao i Carp-sakovi prilikom smještanja riba u iste, gdje će se čuvati do prvog vaganja. Svaka riba se mora tretirati sa najvećom pažnjom i neoštećena mora biti vraćena u vodu. Oštećenu ribu je svaki takmičar dužan prijaviti sudiji. Svako namjerno oštećenje ribe povlači rigorozne kazne, u zavisnosti od stepena oštećenja. Eventualna uginuća ribe povlače za sobom mjeru automatske diskvalifikacije takmičarske ekipe iz daljeg toka takmičenja.
27. Noću nije dozvoljena upotreba lampi i reflektora prilikom vađenja i zabacivanja, osim lampi koje idu na glavu i čiji svjetlosni snop ne smije biti većeg dometa od 8 /osam/ m. Dozvoljena je upotreba lampi na plin i plinskih boca. Strogo je zabranjeno loženje vatre na takmičarskim pozicijama.
28. Strogo je zabranjeno konzumiranje alkohola svim takmičarima unutar boksova i takmičarskih pozicija, osim u dozama za okrepljenje.
29. Svaka takmičarska ekipa je dužna da vodi brigu o čistoći kompleksa jezera, odnosno svoje takmičarske pozicije, da za vrijeme trajanja takmičenja odlaže smeće na za to predviđena mjesta i da po završetku takmičenja iza sebe ostavi čiste boksove.
30. Strogo je zabranjeno svako ometanje javnog reda i mira u smislu proslavljanja postignutog ulova, puštanja muzike i preglasne međusobne komunikacuje takmičara unutar takmičarskih pozicija.
31. Svim takmičarskim ekipama dozvoljeno je isticanje transparenata sa nazivima ekipa ili sponzora koje ekipa zastupa, kao i državnih zastava zemalja iz kojih ekipa dolazi. Strogo je zabranjeno isticanje vjerskih i nacionalnih obilježja uvredljivog karaktera i ista moraju biti odmah uklonjena.

Pročitajte i:   Održano 2. kolo Premijer lige BiH u lovu šarana i amura

– SUĐENJE –

1.Brigu oko poštivanja propozicija, odnosno regularnosti takmičenja, vodiće članovi Sudijske organizacije, odnosno Takmičarske komisije.
2. Takmičarsku komisiju čine glavni delegat takmičenja, glavni sudija, sektorske sudije, sudija zadužen za vaganje ulova i evidenciju i jedno lice koje će biti određeno od strane domaćina, odnosno organizatora takmičenja.
3. Disciplinsku komisiju čine glavni delegat takmičenja, glavni sudija i po jedan sektorski sudija, čiji je zadatak izricanje disciplinskih mjera ekipama koje eventualno budu prekršile Pravilnik o modernom šaranskom ribolovu, prema Pravolniku o izricanju disciplinskih mjera, a u zavisnosti odtežine napravljenog prekršaja.
4. Komisiju za mjerenje – vaganje ulova čine glavni sudija, sudija zadužen za vaganje ulova, evidentičar i po jedan takmičar – svjedok iz dviju susjednih ekipa.
5. Dužnost svake takmičarske ekipe za vrijeme trajanja takmičenja je da na zahtjev glavnog sudije takmičenja pokaže mamce i prihranu koju koristi, kao i da izvadi zabačeni takmičarski štap, radi provjere ispravnosti sistema, odnosno prezentacije mamca.
Nepoštovanje propozicija takmičenja, napridržavanje Pravilnika o takmičarskom ribolovu i napoznavanje Pravilnika o modernom sportskom šaranskom ribolovu, kao i bilo koji vid nesportskog ponašanja, neće se tolerisati i biće najstrože sankcionisan.

– VAGANJE ULOVA, EVIDENCIJA I NAČIN BODOVANJA –

1.Bodovaće se samo ulovljeni primjerci šarana i amura težine od 1,00 kg i više.
2. Ne boduju se primjerci riba lakši od 1,00 kg, niti primjerci drugih vrsta riba osim navedenih.
3. Način bodovanja je sledeći: Ulovljena riba težine 1,00 kg bodovaće se 1 /jednim/ bodom, što znači da, ako ekipa ostvari ulov od 1,250 kg, dobiće 1,25 bodova. Svaki naredni ulov, odnosno broj bodova, sabiraće se sve do kraja takmičenja, a ukupan broj bodova odrediće plasman ekipe.
4. Izuzetni ulovi (ribe preko 10,00 kg) biće bodovani bonus bodovima i to za ulov od 10,00 kg, ekipa će biti bodovana sa 20 bodova, npr. ulov od 12,400 kg, biće bodovan sa 24,80 bodova.
5. Najveća ulovljena riba biće posebno nagrađena, a ulaziće i u konačan zbir bodovne liste ekipe koja je ulovi.
6. Ulov je važeći i ulazi u bodovnu listu ako je u trenutku označenja kraja takmičenja riba bila na štapu a štap u ruci.
7. Vaganje ulova obavljaće Komisija za mjerenje – vaganje ulova i to u konzinuitetu svakih 4 /četiri/ sata.
8. Bodovna rang lista sa trenutnim plasmanom svih ekipa koje budu imale ulove, izlaziće svakih 8 /osam/ sati.
9. Vaganje će se vršiti posebnom vagom koja mora biti precizna i koja mora imati sertifikat o ispravnosti. Vaganje će se obavljati uz prisustvo svjedoka – takmičara susjednih ekipa, a ribe će biti vagane u posebnim sakovima za vaganje riba.
10. Dužnost svake takmičarske ekipe je da, po dolasku Komisije za mjerenje – vaganje, iznese ulovljene primjerke iz vode i saka, položi ih na mokar dušek i uz pomoć sudije ubaci u, takođe mokar, sak za vaganje
Kapiten ekipe dužan je da provjeri ispravnost mjerenja i vaganja i da obavezno potpiše sudijsku listu ulova.
Nakon mjerenja – vaganja ribe, sudija će zajedno sa takmičarem, antiseptikom za dezinfekciju, istretirati povrijeđeni dio usta, kao i sve druge eventualne rane i povrede na tijelu ribe.
Nakon toga takmičar polako pušta ribu u vodu, uz prisustvo sudije koji je dužan da registruje da je riba otplivala od obale.
11. Ribe će se vagati jedna po jedna, a pored težine sudije će evidentirati i broj ulovljenih riba, kao i dužinu izuzetnih ulova.
12. Slikanje, odnosno snimanje ulovljenih primjeraka ribe, dozvoljeno je neposredno pred puštanje u vodu i ne smije trajati duže od 60 /šezdeset/ sekundi.
13.Antiseptike za dezinfekciju rana će obezbijediti organizator takmičenja.

Pročitajte i:   Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju - Fly fishing

– PRAVILNIK O SANKCIONISANJU –

1.Članovi Takmičarske komisije, odnosno Sudijske organizacije,dužni su da obezbijede pravilno sprovođenje propozicija takmičenja, te da obezbijede svim ekipama ravnopravno učešće u ribolovu.
2. U svakom takmičarskom sektoru će se nalaziti po jedan sudija tokom čitavog trajanja takmičenja i isti će nadgledati sve ekipe u svom sektoru.
3. Ukoliko bilo koja takmičsraka ekipa izrazi sumnju u pravilno sprovođenje propozicija od strane druge takmičarske ekipe, dužna je da o tome obavijesti sektorskog sudiju, koji je dužan da izvrši kontrolu ekipe za koju se smatra da krši propozicije takmičenja.
4. Ukoliko sudija ustanovi daneka od takmičarskih ekipa krši propozicije takmičenja, dužan je da o tome obavijesti Disciplinsku Komisiju, koja će zasijedati odmah i odlučiti o visini disciplinske mjere koju će izreći.
5. Disciplinske mjere, u zavisnosti od stepena napravljenog prekršaja mogu biti:
I stepen disciplinske mjere; usmena opomena,
II stepen disciplinske mjere; oduzimanje 5 takmičarskih bodova
III stepen disciplinske mjere; oduzimanje 10 takmičarskih bodova i
IV stepen disciplinske mjere; diskvalifikacija iz daljeg toka takmičenja.
6. I stepen disciplinske mjere biće izrečen ekipama koje naprave prekršaj po tački 4, 5 i 19 iz Opštih propozicija takmičenja u šaranskom ribolovu.
7. II stepen disciplinske mjere biće izrečen ekipama koje naprave prekršaj po tački 6, 7, 9, 10, 11, 13, 20, 23, 24, 27 i 30 iz Opštih propozicija takmičenja u šaranskom ribolovu.
8. III stepen disciplinske mjere biće izrečen ekipama koje naprave prekršaj po tački 12, 16 i 21 iz Opštih propozicija takmičenja u šaranskom ribolovu.
9. IV stepen disciplinske mjere biće izrečen ekipama koje naprave prekršaj po tački 26. iz Opštih propozicija takmičenja u šaranskom ribolovu.
Ukoliko ekipi bude izrečen III stepen disciplinske mjere više od dva puta, slijedi automatsko izricanje IV stepena disciplinske mjere, odnosno diskvalifikacija.
10. Svako eventualno izricanje disciplinske mjere biće uručeno kapitenu ekipe i sa njim će biti upoznate sve ekipe koje učestvuju u takmičenju.
11. Svaka ekipa mora biti upoznata sa Pravilnikom o sankcionisanju prije početka takmičenja i ako započne takmičenja smatrat će se da je saglasna sa istim.
Sve eventualne nejasnoće biće otklonjene neposredno pred početak takmičenja, na sastanku svih ekipa, kako bi se obezbijedila regularnost takmičenja.

– PRAVILNIK ZA SLUČAJ NEVREMENA U TOKU TAKMIČENJA –

1.U slučaju pojave nevremena praćenog grmljavinom, odnosno pojave neposredne opasnosti po bezbijednost takmičara na takmičarskim pozicijama, Takmičarska komisija ja dužna privremeno prekinuti takmičenje.
Privremeni prekid takmičenja mora biti označen odgovarajućim zvučnim signalom.
2. Dužnost svih ekipa je da nakon zvučnog signala povade takmičarske štapove iz vode i da se sklone na bezbijedno mjesto koje odredi Takmičarska komisija.
3. Po prestanku nevremena ekipe će se vratiti na svoje takmičarske pozicije, a zvučnim signalom će se dati znak za nastavak takmičenja.
4. Ukoliko nevrijeme bude trajalo duže od 6 /šest/ sati, takmičenje se proglašava završenim.
5. U slučaju proglašenja prinudnog završetka takmičenja, svi rezultati postignuti do momenta prekida takmičenja biće poništeni, sem ukoliko su protekle dvije trecine (2/3) tj. 34 sata, bice priznati trenutni rezultati kao konacni.

– MEDICINSKO I CIVILNO OBEZBJEĐENJE UČESNIKA TAKMIČENJA –

1.Organizator takmičenja je dužan svakom učesniku takmičenja, za vrijeme trajanja takmičenja, obezbijediti maksimalnu fizičku bezbijednost i zaštitu, kao i potpunu materijalnu zaštitu imovine.
2. Organizator takmičenja je dužan obezbijediti stalno prisustvo medicinske ekipe tokom trajanja takmičenja.
Medicinska ekipa je dužna svakom učesniku takmičenja ukazati prvu medicinsku pomoć ukoliko se za to ukaže potreba.
3. Sva službena lica kojima će za vrijeme takmičenja biti dozvoljen boravak na jezeru, moraju biti jasno i vidno obilježena.

– VREMENSKI TERMINI TAKMIČENJA –

PETAK, 23. 06. 2006.
– Do 09,00 sati, obavezan dolazak svih ekipa,
– 09,00 – 09,30 sati, obilazak, upoznavanje sa takmičarskom stazom,
– 09,30 – 10,30 sati, sastanak svih ekipa, pozdravni govor organizatora takmičenja i gostiju, upoznavanje sa propozicijama i izvlačenje takmičarskih pozicija,
– 10,30 – 12,00 sati, ulazak na takmičarske pozicije i priprema takmičara i opreme,
– 12,00 sati, početak takmičenja / odgovarajući zvučni signal /
NEDJELJA, 25. 06. 2006.
– 14,00 sati, kraj takmičenja / odgovarajući zvučni signal /
– 15,00 sati, zatvaranje takmičenja, proglašenje pobjednika i dodjela nagrada,
– 15,30 sati, zajednički ručak i druženje svih učesnika takmičenja

– KOTIZACIJA, PRIJAVE EKIPA I NAGRADE –

1.Kotizacija za učešće na takmičenju ” CARP CUP ” Pelagićevo 2006, iznosi 250 € / dvjestopedeset € / po ekipi.
2. Sve zainteresovane ekipe su dužne da potvrde svoje učešće na takmičenju najmanje 7 /sedam/ dana pred početak takmičenja, te da na sam dan takmičenja ne kasne, odnosno da se pridržavaju propisanog protokola, kako bi se izvršila evidencija takmičara, a u protivnom neće ući u konkurenciju za takmičenje.
3. Fond nagrada iznosi 60 % od ukupno uplaćenih kotizacija za učešće, plus nagrade sponzora takmičenja.
4. Ekipama ja zabranjeno treniranje na jezeru 10 /deset/ dana pred početak takmičenja.
5. Za vrijeme trajanja takmičenja, organizator je dužan svim ekipama i učesnicima obezbijediti hranu, piće i tople napitke.
KONTAKT TELEFONI ZA DETALJNIJE INFORMACIJE I PRIJAVE EKIPA:
+ 387 65 898 846
+ 387 65 812 850
+ 387 65 908 998
+ 387 65 968 212
SPORTSKI POZDRAV!
DRUŠTVO SPORTSKIH RIBOLOVACA
” Š A R A N ” PELAGIĆEVO

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.