Zakon o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi – II dio

Drugi dio Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi
VII. UPIS BRODOVA U UPISNIKE I BRODSKE ISPRAVE I KNJIGE BRODOVA
clan 111.

U upisnik brodova mora se upisati brod koji je u cjelini u vlasništvu fizickih lica koja su državljani Bosne i Hercegovine, odnosno pravnih lica sa sjedištem u Federaciji BiH.
Upis brodova vrši nadležna kapetanija koja donosi rješenje o upisu i izdaje brodsko svjedocanstvo.
Upis broda u upisnik brodova vrši se na osnovu zahtjeva vlasnika broda, odnosno brodara, ako ga za to ovlasti vlasnik broda.

Član 112.

U upisnik brodova upisuje se brod koji ispunjava sljedece uvjete:
1. u cjelini ili dijelom je u vlasništvu stranog fizickog lica, odnosno državljanina Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u inozemstvu;
2. u cjelini ili dijelom je u vlasništvu strane osobe, ili državljanina Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u inozemstvu, a brodar tog broda je pravno lice sa sjedištem u Federaciji BiH ili je državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u Federaciji BiH, pod uvjetom da se sa zahtjevom brodara Federacije BiH za upis tog broda u upisnik brodova saglasi njegov vlasnik;
3. u cjelini ili dijelom je u vlasništvu stranih osoba pod uvjetom da Federacija BiH vrši kontrolu u upravnim, ekonomskim i tehnickim pitanjima nad brodom i ako taj upis odobri federalno ministarstvo;
4. jahta (u statusu broda), koja je u cjelini ili dijelom u vlasništvu stranog fizickog ili pravnog lica ili osobe bez državljanstva, ili državljanina Bosne i Hercegovine koji nema prebivalište u Federaciji BiH, ako jahta pretežno boravi u unutrašnjim i pomorskim vodama Federacije BiH.
Vlasnik broda, odnosno vlasnik jahte koji nema prebivalište u Federaciji BiH, pored navedenih uvjeta, dužan je ovlastiti pravno ili fizicko lice sa prebivalištem u Federaciji BiH da ga za vrijeme odsutnosti zastupa pred nadležnim organima Federacije BiH, te osigura rješenje o odobrenju privremenog uvoza broda na osnovu zakupa i jedinstvenu carinsku ispravu za privremeni, odnosno redovni uvoz broda.

Član 113.

U upisnik brodova u gradnji može se na zahtjev vlasnika upisati brod koji se gradi u brodogradilištima Federacije BiH.
Ne može se upisati u upisnik brodova Federacije BiH brod koji je upisan u strani upisnik brodova.

Član 114.

Brod se briše iz upisnika ako:
1. je propao ili se pretpostavlja da je propao;
2. više ne ispunjava uvjete iz clana 112. ovog Zakona;
3. trajno se povuce iz plovidbe;
4. upiše se u drugi upisnik brodova koji se vodi u Federaciji BiH.
Pretpostavlja se da je brod propao ako su od prijema posljednje vijesti o brodu prošla tri mjeseca. U tom slucaju pretpostavlja se da je brod propao onog dana kada su primljene posljednje vijesti o njemu.
Odredbe st. 1. i 2. ovog clana shodno se primjenjuju i na brisanje broda u gradnji iz upisnika brodova u gradnji.

Član 115.

Upisnici brodova su javne knjige.
Svako ima pravo da pregleda i prepisuje glavnu knjigu upisnika, zbirku isprava,
imenik vlasnika broda i imenik brodova.
Nadležna kapetanija koja vodi upisnik brodova dužna je, uz naplatu odredjene
naknade, osobi koja to zahtijeva izdati uvjerenje o stanju upisa u upisnik brodova, ili upisnik brodova u gradnji kao prijepis isprava koje su cuvaju u zbirci isprava, ako upisi u upisniku upucuju na te isprave.
Uvjerenja i prijepisi isprava iz stava 3. ovog clana jesu javne isprave.
Ko se u pravnom prometu postupajuci savjesno pouzda u podatke upisane u
upisnik brodova ne snosi pravne posljedice koje iza toga nastanu, ako se kasnije dokaže da su podaci netacni.

Član 116.

Za upis brodova postoje:
1. upisnik brodova unutrašnje i pomorske plovidbe,
2. upisnik javnih brodova unutrašnje i pomorske plovidbe,
3. upisnik brodova u gradnji.
Upisnici brodova i upisnik brodova u gradnji sastoje se od glavne knjige i zbirke
isprava.
Glavna knjiga upisnika brodova i upisnika brodova u gradnji sastoji se od glavne
knjige i zbirke isprava.
Glavna knjiga upisnika brodova i upisnika brodova u gradnji sastoji se iz
uložaka:
– uložak ima list A., list B. i list C.,
– uložak glavne knjige upisnika javnih brodova unutrašnje i pomorske plovidbe ima samo list A. i list B.
Svaki brod upisuje se u poseban uložak.

Član 117.

U list A. uloška glavne knjige upisnika brodova i upisnika brodova u gradnji upisuju se podaci o identitetu broda, odnosno broda u gradnji i njegove osnovne tehnicke karakteristike.

Član 118.

U list B. uloška glavne knjige upisnika brodova i upisnika brodova u gradnji za brod u vlasništvu privrednih društava ili drugog pravnog lica upisuje se: firma, naziv i sjedište vlasnika broda ili broda u gradnji, ime i prebivalište fizickog lica, firma, odnosno naziv i sjedište pravnog lica koje je vlasnik broda i ogranicenje vlasnika u pogledu raspolaganja brodom, ili brodom u gradnji.
U list B. iz stava 1. ovog clana upisuje se: firma, naziv i sjedište, odnosno ime i prebivalište brodara, ako je brod u cjelini ili djelimicno u vlasništvu stranca, a upis je izvršen na osnovu clana 93. ovog Zakona. U ostalim slucajevima podaci o brodaru mogu se upisati radi evidentiranja postojanja brodara koji nije vlasnik broda.
U list B. upisnika brodova u gradnji mogu se radi evidentiranja upisati i firma, naziv i sjedište, odnosno osobno ime i prebivalište brodara i narucioca.

Član 119.

U list C. uloška glavne knjige upisnika brodova za brod u vlasništvu privrednog društva ili drugog pravnog lica upisuje se ugovorno založno pravo, zakup broda i brodarski ugovor na vrijeme za cijeli brod.
U list C. uloška glavne knjige upisnika brodova za brod koji je u vlasništvu fizickog ili pravnog lica upisuju se stvarna prava kojima je brod ili dio broda opterecen, kao i prava stecena na tim pravima, zakup broda, brodarski ugovor na vrijeme za cijeli brod, pravo prece kupnje, kao i druga ogranicenja raspolaganja brodom kojima je podvrgnut vlasnik opterecenog broda, zabrane opterecivanja i otudjivanja, kao i sve zabilješke za koje nije izricito odredjeno da se upisuju u drugi list uloška.
U list C. uloška knjige upisnika brodova u gradnji upisuju se, za brod u gradnji, podaci iz st. 1. i 2. ovog clana, što se propisuje posebnim pravilnikom o upisu brodova u odredjene upisnike, o podacima koji se unose u list A. glavne knjige upisnika brodova, o zbirkama isprava, o pomocnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova, o obrascima tih isprava i knjiga kojeg donosi federalni ministar.

Član 120.

Ako ovim Zakonom nije drugacije odredjeno, na postupak za upis i brisanje brodova na odgovarajuci nacin primjenjivat ce se odredbe zakona Bosne i Hercegovine i medjunarodnih konvencija.

VIII. KAPETANIJE

Član 121.

Kapetanije su organizacione jedinice u sastavu Federalnog ministarstva.
Kapetanije se organizuju kao kapetanija unutrašnje plovidbe – prometa i kapetanija pomorske plovidbe – prometa.

Član 122.

Podrucje rada i sjedište kapetanija, ciji se poslovi zbog posebnog karaktera obavljaju izvan sjedišta Federalnog ministarstva, utvrdjuje se aktom koji donosi federalni ministar.

Član 123.

Radom kapetanije rukovodi kapetan kapetanije.

Član 124.

Kapetanija obavlja administrativno-upravne, strucne, tehnicke i druge poslove na plovnim putevima koji se odnose na:
– upis i brisanje brodova i druge upravne poslove;
– poslove nadzora plovidbe;
– traganje i spasavanje ljudskih života i imovine na plovnim putevima;
– utvrdjivanje sposobnosti camaca, plutajucih objekata i skela za plovidbu;
– vodjenje registara camaca, plutajucih objekata i skela;
– poslove utvrdjivanja strucne osposobljenosti za sticanje brodarskih zvanja i zvanja za upravljanje camcem;
– izdavanje pomorskih i brodarskih knjižica;
– upravne, tehnicke i druge strucne poslove službe sigurnosti plovidbe –prometa koji su im ovim Zakonom ili drugim propisima stavljeni u nadležnost.
Na rješenja nadležne kapetanije donesena u prvostepenom postupku shodno se primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku, a protiv njih se može izjaviti žalba u roku od 15 dana od dana prijema rješenja Federalnom ministarstvu.

Pročitajte i:   Održana 4 kola Premijer lige BiH u disciplini Feeder za seniore

Član 125.

Zaposlenici na odredjenim radnim mjestima u kapetanijama dužni su nositi službena odijela za vrijeme vršenja službe, što se posebno regulira pravilnikom kojim se odredjuju radna mjesta na kojima se obavezno nosi službeno odijelo, vrsta i oznake kojeg donosi federalni ministar.

IX. INSPEKCIJSKI NADZOR

Član 126.

Inspekcijski nadzor nad provodjenjem odredaba ovog Zakona vrše federalni i kantonalni inspektori za sigurnost unutrašnje i pomorske plovidbe.
U vršenju inspekcijskog nadzora federalni inspektor rješenjem naredjuje upravne mjere uocenih nepravilnosti i nedostataka i odredjuje rok za izvršenje.

Član 127.

Kantonalni inspektor izrice upravne mjere koje se odnose na kontrolu javnih isprava camaca, plutajucih objekata i drugih plovila.

Član 128.

Na rješenje federalnog, odnosno kantonalnog inspektora može se izjaviti žalba u roku od osam dana od dana prijema rješenja Federalnom ministarstvu.

Član 129.

Pored ovlaštenja inspektora plovidbe – prometa predvidjenih Zakonom o upravi u Federaciji BiH, inspektori plovidbe (nauticki, brodostrojarski, hidrogradjevinski) vrše nadzor narocito nad:
1. stanjem plovnih puteva, operativne obale, luka, pristaništa, pristana, zimovnika i zimskih skloništa, nad održavanjem potrebnih dubina na plovnim putevima, u lukama, pristaništima, zimovnicima, marinama, sidrištima i kupalištima;
2. primjenom propisa o ispunjavanju uvjeta za osposobljenost plovnih sredstava za plovidbu, njihovih postrojenja, instrumenata, aparata i opreme koji služe za sigurnu plovidbu i zaštitu ljudskih života, nad radom obalnih i brodskih radiostanica u pogledu poslova službe sigurnosti plovidbe i zaštite ljudskih života i nad ispunjavanjem uvjeta clanova posade u pogledu strucne osposobljenosti, zdravstvenog stanja, rada na pojedinim mjestima i obavljanja odredjenih poslova na plovnom sredstvu;
3. izvršavanjem odredbi ovog Zakona o uvjetima prometa na plovnim putevima, u lukama i pristaništima i nad obavljanjem prijevoza na plovnim putevima.

Član 130.

U obavljanju poslova inspekcijskog nadzora plovidbe federalni inspektor plovidbe je ovlašten :
1. pregledati:
– objekte koji se grade na plovnom putu i obali;
– da li plovno sredstvo ima propisane važece isprave i knjige, te da li stanje plovnog sredstva,njegovih postrojenja, uredjaja, instrumenata, aparata i opreme odgovara stanju navedenom u ispravama,
– isprave o ukrcavanju, osposobljenosti i zdrastvenom stanju clanova posade;
2. privremeno zabraniti:
– korištenje operativne obale ili njenog dijela ako je stanje te obale takvo da neposredno ugrožava sigurnost plovnog objekta, ili sigurnost putnika, odnosno tereta pri ukrcaju, iskrcaju i pretovaru,
– pristajanje plovnom objektu odredjene velicine uz operativnu obalu dok dubina uz obalu ne bude takva da omogucava sigurno pristajanje,
– plovidbu – promet u luci, pristaništu, pristanu, zimovniku ili zimskom skloništu sve dok se sigurnost plovnih objekata ugrožava zbog neodržavanja operativne obale, lukobrana ili odredjenih dubina,
– ograniciti plovidbu plovnom objektu, ili ga uputiti na drugo mjesto ukoliko je plovni objekt ugrožen pojavom leda, opasnošcu od požara, zagadjivanjem vode, maksimalnim ili izuzetno niskim vodostajem i drugo;
3. privremeno iskljuciti iz plovidbe:
– clana posade iz plovidbe, ako utvrdi da je premoren, bolestan, pod dejstvom alkohola, odnosno opojnih sredstava, ili je u takvom psihickom stanju da nije sposoban da obavlja poslove na koje je rasporedjen,
– zapovjednika, odnosno osobu koja ga zamjenjuje, odnosno upravljaca camcem i clana posade, ako nema uredno ispunjenu ispravu (brodarsku, odnosno pomorsku knjižicu, odnosno uvjerenje o upravljanju camcem)
– brod, camac i drugi plovni objekt, ako mu je istekao rok važnosti pregleda – sposobnosti za plovidbu, odnosno ako nema jednu od propisanih isprava i knjiga.
Inspektor iz stava 1. ovog clana izdaje odgovarajuce rješenje, te potvrdu o oduzimanju dokumenata i stvari, koje važi za period dok se nedostaci ne otklone.

Član 131.

O preduzimanju upravnih mjera kojima se naredjuje otklanjanje utvrdjenih nedostataka i nepravilnosti i preduzimanje drugih upravnih mjera i radnji za koje je federalnim, odnosno kantonalnim zakonom ovlašten kantonalni inspektor donosi se rješenje.
Na rješenje iz stava 1. ovog clana ovlaštena osoba kod koje je izvršen inspekcijski pregled ima pravo izjaviti žalbu u roku od osam dana od dana prijema rješenja.
Protiv rješenja Federalnog ministarstva prometa i komunikacija nije dozvoljena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

Član 132.

U vršenju inspekcijskog nadzora federalna inspekcija ostvaruje saradnju sa nadležnim kantonalnim inspekcijama u vezi sa pitanjima koja su od zajednickog interesa za vršenje inspekcijskog nadzora i pruža im strucnu pomoc, a po potrebi i koordinira u akcijama u vršenju inspekcijskog nadzora.

Član 133.

U obavljanju poslova inspekcije prijevoza na unutrašnjim plovnim putevima kantonalni inspektor prometa je ovlašten:
1. provjeriti da li plovno sredstvo ima propisane vazece isprave i knjige,
2. provjeriti da li stanje plovnog sredstva,njegovih postrojenja,uredjaja, instrumenata, aparata i opreme odgovara stanju navedenom u ispravama,
3. provjeriti da li se prijevoz osoba i stvari obavlja bez odobrenja za rad, odnosno protivno propisanim uvjetima u odobrenju.

Član 134.

Prilikom vršenja inspekcijskog nadzora inspektor plovidbe – prometa koristi iskaznicu.
U vršenju poslova inspekcije inspektor plovidbe koristi camac, odnosno brod.
camac, odnosno brod iz prethodnog stava mora imati ispisanu oznaku organa inspekcije, rotirajuce plavo svjetlo i natpis “KAPETANIJA”.

X. KAZNENE ODREDBE

Član 135.

Novcanom kaznom u iznosu do 50.000,00 KM kaznit ce se za prekršaj pravno lice ako:
1. prije pocetka radova na plovnom putu ne pribavi saglasnost Federalnog ministarstva (cl. 7.);
2. pusti u plovidbu, ili drži u plovidbi brod bez ma koje od brodskih isprava i knjiga propisanih ovim Zakonom (cl. 40.);
3. opcim aktom o korištenju pristaništa, odnosno luke ne utvrdi neku od propisanih obaveza, ili opci akt ne dostavi zainteresiranim organima i organizacijama (cl. 63.);
4. ne održava, ili ne omoguci korištenje pristaništa i pristana pod jednakim uvjetima (cl. 79.);
5. u slucaju elementarnih nepogoda i smetnji za plovidbu plovilima ne omoguci korištenje uredjenih zimovnika pod jednakim uvjetima, ili onemoguci, a ima raspoloživ kapacitet (cl. 90.);
6. obavlja javni prijevoz prije utvrdjivanja reda plovidbe ili tarife, ili ih ne objavi u propisanom roku, ili ne utvrdi red plovidbe, ili se ne pridržava utvrdjenog i objavljenog reda plovidbe (cl. 99.).
Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit ce se odgovorno lice novcanom kaznom u iznosu do 5.000,00 KM, a pojedinac do 2.000,00 KM.

Član 136.

Novcanom kaznom u iznosu do 10.000,00 KM kaznit ce se za prekršaj pravno lice ako:
1. koristi obalu bez odluke, ili bez zakljucenog ugovora o korištenju obale (cl. 6.);
2. izvodi radove na plovnim putevima protivno propisanim nauticko-tehnickim uvjetima (cl. 8.);
3. plovi splavom bez odobrenja (cl. 17.) ;
4. bez prethodno pribavljenog odobrenja nadležne kapetanije, ili suprotno odobrenju organizira sportske priredbe i takmicenja (cl. 18.);
5. camac ne podvrgne utvrdjivanju osposobljenosti za plovidbu (cl. 50.);
6. ne obavi osnovni, redovni ili vanredni pregled camca u propisanim slucajevima ili rokovima (cl. 51.);
7. ne obavi baždarenje camca ( cl. 53.);
8. ne produži važnost plovidbene dozvole (cl. 54.),
9. camac ne upiše u registar (cl. 55.);
10. ne ispiše registarske oznake na lijevom i desnom boku prednjeg dijela camca (cl. 55.);
11. camcem, splavom ili skelom upravlja osoba koja ne ispunjava uvjete (cl. 57.);
12. na plovnim putevima postavi plutajuci objekt, ili ga postavi prije utvrdjivanja osposobljenosti za plutanje, ili ga postavi protivno propisanim uvjetima za postavljanje (cl. 59.);
13. pristanište, odnosno luka ne ispunjava neki od propisanih uvjeta, ili ti uvjeti nisu sadržani u investiciono-tehnickoj dokumentaciji (cl. 61.);
14. ne održava pristanište, odnosno luku (cl. 64.);
15. ne posjeduje projektnu dokumentaciju (cl. 65.);
16. brod, camac, skela ili ploveca naprava nema spremište ili posude, ili ne cuva otpadna ulja do dolaska u pristanište, odnosno luku (cl. 66.);
17. u pristaništu, odnosno luci preduzima zabranjene radnje (cl. 67.);
18. ne preduzme odgovarajuce mjere, ili ne obavijesti kapetaniju o ugrožavanju sigurnosti plovidbe, ili ne postupi po uputstvima kapetanije (cl. 68.);
19. brodu koji namjerava uploviti u pristanište, odnosno luku ne odredi mjesto za privez uz operativnu obalu, odnosno mjesto na luckom sidrištu (cl. 72.);
20. ne stara se o održavanju propisanog reda u pristaništu, odnosno luci (cl. 74.);
21. pristanište nema sredstva za prihvat otpadnih ulja i drugih otpadnih materija (cl. 75.);
22. pristaništa, odnosno pristan ne ispunjava osnovne uvjete za sigurnost broda i putnika, odnosno robe (cl. 77.);
23. ne održava pristanište, odnosno pristan, ili onemoguci korištenje pristaništa, odnosno pristana pod jednakim uvjetima (cl. 79.);
24. gradi uredjeno kupalište na mjestu koje zbog svog položaja može dovesti u opasnost ljudske živote ili sigurnost plovidbe (cl. 84.);
25. za gradjenje uredjenog kupališta ne pribavi saglasnost kapetanije (cl. 85. st.1.);
26. ne održava ili ne preduzima sigurnosne mjere u kupalištu (cl. 86.);
27. zimovnik, odnosno zimsko sklonište ne ispunjava utvrdjene uvjete (cl. 88.);
28. ne stara se o održavanju propisanog reda sigurnosti plovila, ljudi, tereta i imovine u zimovniku, odnosno zimskom skloništu (cl. 89.);
29. plovno sredstvo nema odredjeni broj vijenaca od plute sa užetom, a plovno sredstvo kojim se obavlja javni prijevoz na moru i po jedan prsluk za svakog putnika (cl. 95.);
30. ne osigura mjesto za privez plovnih sredstava, ili slobodan prostor za pristup putnika, ili ako nocu ne osvijetli potreban dio obale (cl. 96.);
31. ne primi na prijevoz osobe i stvar, ili drugo dobro u granicama dozvoljene maksimalne nosivosti plovnog sredstva, ili ne osigura istovremeni prijevoz rucnog prtljaga, ili na prijevoz primi stvari koje cine smetnju ukrcanim putnicima, ili te stvari smjesti u dijelu gdje se nalaze sjedišta putnika (cl. 103.).
Za prekršaj iz prethodnog stava kaznit ce se novcanom kaznom u iznosu do 2.000,00 KM i odgovorno lice u pravnom licu.

Pročitajte i:   VREMEPLOV: Posljednja jesen ponornice Trebišnjice

Član 137.

Novcanom kaznom u iznosu do 2.000,00 KM kaznit ce se za prekršaj zapovjednik broda, odnosno starješina plovnog sredstva ili osoba koja ga zamjenjuje ako:
1. na brodu nema bilo koje od brodskih isprava i knjiga ( cl. od 40. do 45.);
2. koristi brod koji nema spremište ili posude, ili ne cuva otpadna ulja do dolaska u luku (cl. 66.);
3. u luci preduzima radnje koje dovode, ili bi mogle dovesti u opasnost život ili zdravlje ljudi, brodove ili druge objekte, ili bi im mogle nanijeti štetu, ili ako bi se tim radnjama zatrpavala luka (cl. 67.);
4. ne preduzme mjere, ili ne postupi po naredjenju kapetanije (cl. 68.);
5. postupi protivno odluci privrednog društva koje koristi luku, ili protivno naredjenju nadležne kapetanije ili drugih ovlaštenih organa (cl. 72.);
6. obavlja cišcenje broda protivno odredbi cl. 71.;
7. ne pridržava se propisanog reda u luci (cl. 74.);
8. obavlja sidrenje broda na nacin kojim se ugrožava sigurnost plovidbe (cl. 80.);
9. obavlja sidrenje broda na sidrištima koja nisu namijenjena za sidrenje tih brodova (cl. 81.);
10. ne pridržava se propisanog reda u zimovniku, odnosno zimskom skloništu (cl. 89.).
Uz kaznu za prekršaje iz prethodnog stava zapovjedniku broda, odnosno starješini plovnog sredstva, ili osobi koja ga zamjenjuje može se izreci i zaštitna mjera oduzimanja ovlaštenja za rad u trajanju od tri mjeseca do jedne godine.

Član 138.

Novcanom kaznom u iznosu do 500,00 KM, koja se naplacuje na licu mjesta u fiksnom iznosu, kanit ce se za prekršaj pravno lice, a odgovorno lice ili drugi pojedinac novcanom kaznom u iznosu do 100,00 KM ako:
1. upravlja camcem, plutajucim objektom, skelom i splavom bez uvjerenja za upravljanje (cl. 57.);
2. pusti u plovidbu, ili drži u plovidbi camac, plutajuci objekt, skelu ili dr. plovilo bez važecih isprava-plovidbene dozvole (cl. 54.) odnosno lista ocevidnosti (cl. 59.);
3. ne produži važnost plovidbene dozvole (cl. 54.);
4. otvori kupalište na plovnom putu i nema saglasnost nadležne kapetanije (cl. 85.);
5. ne održava kupalište i ne preduzima mjere sigurnosti u kupalištu (cl. 86.).
Novcanu kaznu na licu mjesta izrice i naplacuje inspektor.
Ako ucinilac prekršaja ne plati novcanu kaznu na licu mjesta, dužan je to uciniti najkasnije u roku od osam dana od dana kada je ucinio prekršaj.
Ako ucinilac prekršaja ne plati novcanu kaznu u roku iz prethodnog stava, inspektor ce podnijeti zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka protiv ucinioca prekršaja.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 139.

Provedbeni propisi i opci akti iz ovog Zakona, donijet ce se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Zakona.

Član 140.

Federalni ministar u sporazumu sa federalnim ministrom unutrašnjih poslova donijet ce bliže propise o postupku u slucaju rodjenja i smrti, nalaska napuštenog novorodjenog djeteta, prijema izjave posljednje volje i testamenta na cuvanje, kao i o postupku sa imovinom osoba umrlih na brodu, odnosno u plovnom sredstvu.

Član 141.

Postupci zapoceti do stupanja na snagu ovog Zakona okoncat ce se prema odredbama ovog Zakona.

Član 142.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje primjena Zakona o unutrašnjoj i pomorskoj plovidbi («Službeni list RBiH», br. 24/92 i 13/94), koji je do sada uredjivao ovu materiju.

Član 143.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u «Službenim novinama Federacije BiH».

PREDSJEDAVAJUcI DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH – Slavko Matic
PREDSJEDAVAJUcI PREDSTAVNIcKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH – Muhamed Ibrahimovic

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.