Zaključci sa sjednice TK SRS BiH

TK    SRS   BIH

ZAKLJUČCI I ODLUKE TAKMIČARSKE KOMISIJE SRS BIH – SA SJEDNICE ODRŽANE DANA 14.06.2011. U BANJA LUCI

Na sjednici  takmičarske komisije Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine razmatrano je više pitanja,Organizacija takmičenja, uvjeti nastupa, kotizacija, te izvještaji sa završenih takmičenja u 2011 godini, nastupe naših selekcija na međunarodnim takmičenjima, pripreme za odlazak na ROI u
Italiju, izmjena pravila, Izvještaj delegata  sa Kongresa u Rimu.

Z A K LJ U Č C I

7. SJEDNICE   TAKMIČARSKE KOMISIJE SRS BIH
ODRŽANE DANA 14.06.2011 G. U BANJA LUCI

Takmičarska komisija SRS Bosne i Hercegovine u punom sastavu  1. Živković Milovan
2. Hodžić Bajro 3. Kučinsi Marcel  4. Selimović

Denijal  5 .Tuzlančić Nebojša , te gosti na sjednici 6. Zdravko Ostojić, predsjednik SRS RS, Sekretar SRS BiH Rifet Hadžihasanović

i sekretar SRS Republike Srpske Biljana Petrović , na sjednici Takmičarske komisije u prostorijama SRS Republike Srpske radili su prema utvrđenom dnevnom redu i donijeli,
s l i j e d e ć e

 

Z a k lj u č k e :


TAČKA 1.

1.a)  Usvojen je jednoglasno Zapisnik sa prethodne sjednice TK SRS BIH održane u
Sarajevu 12.02.2011. godine.

 

1.b)  Prihvaćen je  izvještaj o pripremi naših reprezentativnih selekcija za Olimpijske
ribarske igre u Italiji i predlaže se Upravnom odboru SRS BiH , da na narednoj
sjednici verifikuje  spisak putnika za Italij,  za svaku selekciju posebno  vodeći se
načela  ravnopravnosti svih i osiguranja sredstava za odlazak kako je to Odlukom
propisala Skupština  SRS BiH. Za reprezentaciju  koja  osigura  80% sredstava ,
SRS BiH ce po Financijskom planu osigurati 20 % sredstava.

U  sredstva od 20 %  ulazi u pristupnina tj. kotizacija za nastup.
Svi selektori do 19.06.2011 godine trebaju  dostaviti definitivan spisak reprezentativaca,
a posebno oni koji su već osigurali sredstva, kako bi sekretar saveza blagovremeno
izvršio prijave talijanskom savezu.
Nitko ne može ići u Italiju bez odluke   Upravnog odbora i dokaza da je osigurao
sredstva.
Za reprezentacije koje ne mogu osigurati sredstva , dozvoljava se prijava do 2
takmičara, ako u toj disciplini postoji  pojedinačno rangiranje, a isti osiguraju
sredstva.

1.c)   U vezi finasiranja takmičenja, vodila se veoma opsežna rasprava.

Naime, u  proračunu za 2011. godinu planirano je  15.490 KM,  za nabavku pehara,
medalja i  diploma, putnih troškova delegata i glavnih sudija,  zvaničnog
predstavnika  Saveza za uručenje priznanja  lige i Kup takmičenja  i uređenje staze.

Planom nisu obuhvaćeni troškovi završnog kola  lige invalida za 2010. godinu,  a u
plan  nisu uvršteni troškovi  takmičenja u Fly fisingu za juniore.

Bila su dva oprečna stava.

1.  Da se ukine kotizacija i da sve troškove takmičenja preuzme Sportsko
ribolovni  savez BiH.
2. Da se takmičenje u ligama finansira po važećim odlukama, obzirom da su
takmičenja ušla u drugu fazu,  a neka su i  završena.

Zaključeno je

da  komesari liga dostave troškovnike  do 19.06.2011.godine, a  na bazi  parametara
iz važeće odluke za  o naknadi  za suđenje:

– delegatu, glavnom sudili, komesaru/sekretaru takmičenja naknada po kolu iznosi
30,00 KM
– ostalim sudijama i drugim licima koja rade za potrebe takmičenja  20, 00 KM
– na ime telefonskih troškova  komesaru lige po kolu  10 KM
– naknada domaćinu za uređenje staze 100 KM po  danu takmičenja
– obavezuje se takmičarska komisija da iz troškova takmičenja i organizacije isključi
organizaciju ručka za takmičare  osim na KUP takmičenjima  BIH
–  priznaju se troškovi prijevoza za zvanične osobe  10 litara goriva na 100 KM.

Na bazi dostavljenih troškovnika Radna grupa u sastavu: Ostojić Zdravko, Kučinski
Marcel i Hadžihasanović Rifet,sagledat će situaciju i na temelju važećih odluka  o
naknadama za suđenje sačiniti i  Upravnom odboru uputiti oba prijedloga,nakon
čega će Upravni odbor donijeti odluku o visini svih takmičarskih troškova.

1.d)      Informacija o toku takmičarskih aktivnosti  u organizaciji SRS BH
Prihvaćena je  informacija o toku takmičarskih aktivnosti uz konstataciju  da je
Premijer liga invalida za 2010. godinu okončana, te Premijer liga šaranaša  za
2011. završena.
Prva liga  u plovku za seniore završava 19.06.2011. godine kada starta Premijer
liga u Fly fisingu. SPIN ligi su preostala još 2 kola.
1.e)      Učešće naših selekcija na međunarodnim takmičenjima u 2011 godini.
dana je Informacija da je USR „Jelah Tešanj na svjetskom klupskom prvenstvu u
Golubcu -Srbija zauzelo 20 mjesto  na svijetu u konkurenciji 25 zemalja. Traži se
hitan izvještaj o utrošku sredstava i Izvještaj o nastupu ekipe USR „Jelah-Tešanj“
na svjetskom prvenstvu u Srbiji . Zamjera se vodstvu puta što nije našlo za shodno
da javi plasman  naše ekipe u Srbiji, nego su se podaci morali tražiti iz nezvaničnih
izvora.
1 .f)       Pripreme naših takmičara i ekipa na takmičenjima regionalne Associjacije-
Jadransko podunavskih  zemalja

Takmičenja u plovku za seniore održaće se  6-9. septembar na jezeru Jarun u
Hrvatskoj, a u lovu šarana i amura od  29 – 31.07.2011. na jezeru u Pelagićevu BiH.
Takmičenje u Flay fisingu će se održati u Sloveniji, a u opticaju su termini do prve
polovine septembtrra mjeseca.
Predlaže se  našoj delegaciji koja ce ići na  sastanak JPZ i proslavu 130 godina
Slovenačkog saveza da uputi  oštar protest slovenačkom savezu zbog  ponašanja,
posebno kancelarije SRS RZ Slovenije koja je putem sekretar slala više različitih
i  netačnih  informacija .
1.g)       Pripreme za organizaciju Jadransko podunavskog kupa u lovu šarana i amura
jezero Pelagičevo.
Podnesena je informacija o sastanku predstavnika Saveza kod načelnika opštine
Pelagičevo i Informacija o  pozivnom pismu koje je upućeno zemljama Jadransko-
podunavskog sliva.

Pročitajte i:   USR 'Neretva 1933': Pad vodostaja rijeke Neretve ugrožava mrijest autohtone mekousne pastrmke i ostalih vrsta riba

Zaključeno je da  Nebojša Tuzlančić sačini pismo   u ime Saveza  i sekretar
Hadžihasanović Rifet  uputi  Načelniku  Pelagičevo. U pismu će se zatražiti, prije
svega, konkretna finansijska  pomoć Načelnika neophodna u razrješavanju
infrastrukture na jezeru kako bi se do takmičenja postavili  tuševi, sanitarni čvor i
obezbjedila  pitka voda na stazi..
Gopspodin Nebojša Tuzlančić  se obaveza da će sačiniti tekst pisma koje će biti
upućeno Ministarstvu sporta Republike  Srpske za donaciju i pomoć oko
organizacije ovog takmičenja.
1.h)       Učešče našigh predstavnika na Kongresu u Rimu
Delegati,  Kučinski Marcel i Hodžić Bajro podnijeli su kraću informaciju o ućešću
na Kongresu CIPS  i federacija FIPSe.d.  i FIPS MOUCHE, a koji su u pisanoj formi
i u  širem obimu dostavili Upravnom odboru saveza.

Suština  učešća na Kongresu svodi se na to da smo dobili organizaciju  2013.
Svjetskog prvenstva invalida i veterana, te Svjetskog prvenstva u mušičarenju
( Fly Fishingu  2015. godine).
Na temelju ovog Upravni odbor SRS BiH bi trebao sada da utvrdi  Program
priprema   i  organizacije  ovih prvenstava.
2.          Razmatranje zahtijeva Takmičarske komisije SRS  Republike Srpske
Razmatran je zahtijev SRS Republike Srpske  koim  se traži  zamjena  termina
održavanja KUP –a BiH i KUP-a Republike Srpske u plovku za seniore i seniorke.
Naime,  greškom je termin  Kup-a  RS planiran nakon  termina Kupa BiH, mada je
Kalendar SRS BiH bio usvojen mnogo ranije. Problem je što  pobjednici sa Kupa
RS ne bi mogli uzeti učešća na Kupu BiH.

Nakon rasprave, zaključeno je da SRS BiH razmotri ovo pitanje sa  SRS
Federacije  BiH i da se iznađe kompromisno rješenje  u što kraćem roku. Isti
zahtjev  se odnosi  za nastupe kategorija U-14 do U-22  u Premijer ligama BiH , a
ako se ne bude ovo  drugo moglo riješiti da SRS RS pošalje prošlogodišnje
takmičare za nastup u  Premijer ligi BiH za 2011. godinu.
3.          Dopis Takmičarske komisije SRS Federacije BiH
Razmatran je dopis i  donesene su Odluke:
– U 2011 godini se neće organizirati Casting takmičenja na nivou SRS BiH
– KUP  SRS BIH  u Rudom je jedan dan. Zvanično takmičenje je u nedjelju, dok je
subota predviđena za trening.
Broj ekipa seniora  je: 7+7+1  (RS + FbiH + DB) i seniorki ( 3+3+1 RS+FBiH+DB),
te pobjednik Kupa u koliko nije izborio  plasman.
4.         Usklađivanje Pravila takmičenja sa pravilima FIPSed i FIPS-MOUCHE federacija
donesenih na Kongresu u Rimu  1 aprila 2011. godine
Donesena je Odluka da se sva domaća takmičenja u 2011.  godini u svim ligama
održe po „starim“ pravilima, a nova   da se primjenjuju od 2012. godine. Zadužen
je  sekretar SRS BiH da do 15. jula da  na prevođenje sva Pravila usvojena  na
Kongresu, a da nakon toga do kraja godine Takmičarska komisija SRS BiH
napravi izmjene i dopune naših Pravilnika   kojim se regulišu sportsko ribolovna
takmičenja u BiH.
5–          Prihvatanje troškova takmičenja u 2011. Prema odluci Upravnog odbora
Kao što je rečeno u tački 1c  svi Komesari  dužni su se pridržavati i primjenjivati
prošlogodišnju Odluku Upravnog odbora, do donošenja nove i utvrđivanja
stvarnih  troškova u ligama.
6.          Razmatranje i Usvajanje Programa priprema i organizacije  Svjetskih
prvenstava    invalida i veterana 2013. , te
Svjetskog  prvenstva u Fly Fishingu
2015.  godine
.
Marcel Kučinski ponudio je Program priprema i organizacije ovih takmičenja koji
obuhvata :
– pripremne radnje i dobivanje suglasnosti,
– raspisivanje Internog natječaja za takmičarske staze i domaćine
prvenstva sa kriterijumima  koje moraju da ispune potencijalni
domaćini, te dostave svoje prezentacije na osnovu kojih bi
Skupština  SRS BiH , kvalitetno odabrati domaćina i povjeriti im
zajedničku organizaciju ovih takmičenja,
– Tekst Konkursa za domaćine i takmičarske staze,
– Terminski plan priprema i organizacije prvenstava 2013 i 2015 .
godine,
– Smjernice za izradu operativnih planova pripreme i organizacije
takmičenja
– Zaključke
Jednoglasno je donesena odluka da svi članovi  Tamičarske komisije daju
primjedbe  na ponuđeni PROGRAM   i dostave ga Kučinski Marcelu do 1.7.2011.
godine  koji bi u  konačnoj formi  bio upućen  Upravnom odboru  na usvajanje.
7.        Ostala pitanja

Pročitajte i:   Bilten 21. Svjetskog prvenstva u lovu ribe umjetnim mamcima sa obale - Kiseljak/Busovača 2024

Inaguracija Kup takmičenja šaranaša
Odobren je zahtjev predstavnika Šaranske lige upućen Takmičarskoj komisiji
za inaguraciju KUP-a  BiH u lovu šarana i  amaura, od ove godine i zaključeno
je  slijedeće:

7.1.     Da se za određen broj saveznih ili državnih sudija koji su zainteresovani
da sude na ovim takmičenjima izvrši edukacija;

7.2.     Da se na Kupu BiH u lovu šara i amura koji će se održati 15.16 i 17. jula
na  Ramičkom jezeru kod Banovića  organizuju ispiti za sudije koji se
prijave za suđenje na takmičenjima u  lovu šarana i amura

7.3.     U Ispitnu komisiju TK SRS BiH predlaže Tuzlančić Nebojšu iz Bijeljine
položenog    sudiju za lov šarana i reprezentativca u toj diciplini, Hodžić
Bajru iz Olova  Internacionalnog sudiju i Tuzlančić Dušana iz Bijeljine
položenog  sudiju za lov šarana i reprezentativca u toj disciplini.

Kod predlaganja za članove Ispitne komisije, TK SRS BiH je imala u vidu
stručnost i kompetentnost članova pred kojim se  ispit polaže  i znanje
može  verifikovati u sudijsko zvanje,  potrebna sredstva za rad Komisije,
uz  napomenu da će članovi Komisije organizovati i suditi  pomenuti Kup..

7.4.      Prijedlog sastava Komisije za polaganje sudijskog ispita za sticanje
zvanja sudije za lov šarana i amura upućuje se na

Sudijskim komisijama SRS F BiH i RS, koje su dužne da do 13.07.2011.
godine, dostave svoju saglasnost.

7.5.      Kandidatura  za organizaciju EP nacija u plovku 2014-te

Takmičarska komisija je donijela zaključak  koji će  uputiti  Upravnom odboru
Saveza da se kandidujemo za organizaciju Evropskog prvenstva nacija u lovu
ribe udicom na plovak  2014. godine. Šanse za dobijanje organizacije ovog
eminentnog Takmičenja bile bi izglednije tim prije što za tu godinu za sada
nema zainteresovanih aplikanata.

7.6.      Otvoreno prvenstvo za kategoriju U-14, U-18 i U-.22

Zbog malog broja prijavljenih u mlađim kategorijama U-14, 18 i 22, donesen
je  zaključak da se ove godine omogući nastup  takmičarima iz  navedenih
kategorija  (Otvoreno prvenstvo),   u koliko su se takmičili  na udruženjskom
prvenstvu, što će uz  prijavu  Komesaru  potvrditi  dnevnikom takmičenja
udruženja .

Sastanak je počeo u 10,00  a završio 14,30 sati.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.