Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Tender – Prikupljanje ponuda

Na osnovu člana 25. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Službene novine Federacije BiH, broj 64/ 04),  te Pravilnika
o obliku i sadržaju obrazaca, dozvola za sportsko rekreativni ribolov u Federaciji BiH (Službene novine Federacije BiH, broj 71/05 od 21.12.2005.godine), Upravni odbor temeljem odluke od 29.10.2011 godine, obavještava zainteresirane da pokreće postupak prikupljanja ponude:

  L O T .1   Kreiranje i štampanje  obrazaca iskazanih u Tenderskoj dokumentaciji SRS Federacije BiH
a u količinama koje su date u tabeli , radi uporedbe pomuđača. Stvarne količine pojedinih
pozicija biti  ce definirane  prilikom potpisa ugovora sa izabranim najpovoljnijim
ponuđačem.
                        Detaljni podaci dati su u tenderskoj dokumentaciji

Ponude se dostavljaju na adresu:

Sportsko ribolovni savez  Federacije BiH, ulica Trg Heroja do broja 32
71000. Sarajevo, u zapečačenoj preporučenoj pošiljci, sa naznakom “Ponuda LOT- 1- OBRASCI” ne otvaraj.
Rok za dostavu ponuda po ovoj obavijesti je 15 dana po objavi u dnevnim glasilima.
Komisija za izbor  najpovoljnijeg ponuđača ce do kraja novembra , predlođžiti  Upravnom odboru SRS Federaciije izbor najpovoljnijeg ponuđača, a nakon Odluke Upravnog odbora  sa ponuđačem ce se sačiniti Ugovor o isporuci obrazaca po LOT-1 sukladno tenderskoj dokumentaciji.. Svim ponuđačima bit ice dostavljen Zapisnik o otvaranju ponuda I Odluka upravnog odbora  o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Tendersku dokumentaciju zainteresirani mogu preuzeti kod sekretara SRS Federacije BiH, putem Faxa ili
E.mail adrese : srsfbih@gmail.com , pozivom na  telefon 033 / 618-055
NAPOMENA: Tekst obavještenja  o prikupljanju ponuda objavljen je u dnevnom listu “OSLOBOĐENJE”
dana  14.11.2011. godine na strain 12. , te na WEB SITE SRS BIH gdje se može
isti sa Tenderskom dokumentacijom  preuzeti.
PREDSJEDNIK UO SRS FEDERACIJE BiH
Igor Gromilić, dr. veter.

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

U POSTUPKU NABAVKE POTREBNIH OBRAZACA SUKLADNO
PRAVILNIKU O OBLIKU I SADRŽAJU OBRAZACA ZA SPORTSKO
REKREATIVNI  RIBOLOV  – FEDERACIJE BiH

po LOT

Sarajevo, 02.11.2011.god.

            UGOVORNI ORGAN:                Sportsko ribolovni savez Federacije BIH-Upravni odbor
ADRESA :                                               Trg  heroja do broja 32.   71000 SARAJEVO
ODGOVORNA OSOBA:                           Igor Gromilić,dr. veter.    Predsjednik SRS Federacije BiH
IDENTIFIKACIJSKI BROJ:          423
TELEFON FAX:                                         033/ 618-055
E-mail adresa:                                     srsfbih@gmail.com
Facebook profil……………………… Ribolovni savez FBih
OVLAŠTENE OSOBE ZA NABAVU ….Igor Gromilić . Predsjednik SRS F BiH
.                                                                                   Christian Oršolić , dopredsjednik SRS F BiH
Lidija Bodić- sekretar SRS Federacije BiH

PREDMET: Konkurentski zahtijev uz objavu za dostavu ponude za isporuku  Zakonom propisanih
obrazaca , članskih iskaznica za obavljanje rekreativnog ribolova u SRS Federacije BiH

1. PREDMET JAVNO OBJAVLJENE  NABAVE JE:
Isporuka obrazaca iskaznica, dnevnika,matičnih kljiga članstva, znački prema količinama datim
u Pregledu potrebnih količina za 2012. godinu.

PREGLED POTREBNIH OBRAZACA ZA 2012. GODINU   SPORTSKO RIBOLOVNI SAVZ
FEDERACIJE BiH  (LOT-1) ( sukladno Pravilniku broj 71/05 od 21.12.2005  objavljenom u Sl.novine F BiH )

RB

NAZIV OBRASCCA- ČLANSKE KARTE ZNAČKE

KOLIČINA

JEDINIČNA CIJENA

UKUPNO

1.

Članska knjižica SRS Federacije BiH

5.000

2.

Regustar za upis članova_matična knjiga

10

3.

Priručnik za polaganje ribolovnog ispita

0

4.

Značka ribočuvara

30

5.

Legitimacija ribočuvara

30

6.

Dnevnik rada ribočuvara

30

7.

Zapisnik riboćuvara o predaji inspekciji(član 43.stav 3

10

8.

Zapisnik ribočuvara o oduzimanju (Član 41. Stav 4.)

10

9.

Potvrda ribočuvara o privremenom oduzimanju(Član.41.st.4.)

10

10.

Godišnja ribolovna dozvola od 100 KM

5.500

11.

Serijski broj    ( komplet)

5.500

12

Godišnja ribolovna dozvola od 50 KM

5.500

13.

Serijski broj    ( komplet)

5.500

14.

Godišnja ribolovna dozvola od  25 KM

1.000

15.

Serijski broj    ( komplet)

1.000

16.

Vikend dozvola za salmonide

50

17.

Vikend dozvola za ostale vode

10

18.

Vikend dozvola za izdvojeni revir

50

19,

Dnevna dozvola za salmonidne vode

50

20.

Dnevna dozvola za ostale vode

50

21.

Dnevna dozvola za izdvojeni revir

50

22.

Članska markica SENIOR

15.000

23.

Članska markica JUNIOR

1.000

24.

Članska markica KADET

1.000

 

                                                   UKUPNO
Pročitajte i:   Poziv na Prvenstvo SRS F BiH u mušičarenju - Fly fishing

 

 

NAPOMENA: Svi obrasci moraju biti u skladu sa odredbama datim u “Službenim novinama Federacije BiH” broj
71/ 05 od 21.12.205 godine. , Svim ponuđačima omogučen je uvid u obrasce  koje  koristi u svom radu
Sportsko ribolovnom Federacije BiH u Sarajevo, a koji su predmet davanja ponude za izradu i isporuku
u 2012. godini. Iste mogu pogledati u SRS Federacije BiH I u udruženjima SRD članicama Saveza..

PLANIRANA VRIJEDNOST PONUDE:  približno od 15.000 do 20.000 KM

    2. UVJETI ZA SUDJELOVANJE  I  POTREBNI  DOKAZI:
    Samo ponude ponuđača koji dokažu ispunjavanje kvalifikacijskih uvjeta biti će  uzete u   razmatranje
pri ocjenjivanu i u ponudi dostave kao priloge:.

    a)-  Uvjerenje   mjerodavnog organa da ponuđač nije pred stečajem ili pred likvidacijom.
b)-  Uvjerenje nadležne  Porezne uprave da nema neizmirenih poreznih obveza
c)  Da je ponuđač registrovan u relevantnim profesionalnim ili drugim relevantnim regitrima za obnašanje
profesionalne djelatnosti , relevantne za predmet javnog nadmetanja
Kao dokaz navedene činjenice potrebno je priložiti:
-Ovjerenu kopiju rješenja o registraciji sa svim prilozima
-Identifikacijski broj
– Porezni broj
– Naziv ponuđača i tačna adresa
  d) o Ekonomskoj I financijskoj podobnosti ponuđača
     Da bi dokazali svoju ekonomsku I financijsku sposobnost, ponuđač mora dostaviti dokaz da je pozitivno poslovao
za što treba dostaviti Bilancu stanja i uspijeha sa 30.06.211. ovjerenu kopiju.
  e) Period važenja ponude

Ponuda mora da važi 90 dana, od momenta isteka roka za dostavljanje
Tokom razdoblja važenja ponude ugovorni iorgan, ima pravo tražiti od ponuđača , da eventualno produži važenje
njihovih ponuda do određenog datuma

3. ZAHTIJEV U POGLEDU UPOTREBE JEZIKA
Samo službeni jezici u BiH mogu biti upotrebljeni u izradi dokumenata, a sukladno Pravilniku o obliku I sadržaju
obrazaca, dozvola za obavljanje sportsko-rekreativnog ribolova  koje je propisalo  .Ministarstvo   vodoprivrede,
poljoprivrede i šumarstva Federacije BiH.

4. PRIPREMA PONUDE
Dobavljači snose sve troškove u svezi pripreme i dostavljana ponude. Ugovorni organ – Upravni odbor SRS F BiH
nije odgovorn niti dužn  snositi te troškove.

Ponuda se dostavlja na adresu

Pročitajte i:   Održan Kup Saveza sportsko ribolovnih društava Ze-Do Kantona

SPORTSKO RIBOOVNI SAVEZ FEDERACIJE BiH
ulica: Trg heroja do broja 32 (Grbavica)
71.000 SARAJEVO
    do 25.11.2011 godine do 15 sati
Dobavljač može svoju ponudu izmmjeniti ili povući pod uvjetom da se izmjene ili povlačenje ponude, dododi prije
isteka  roka za dostavljanje ponude. Upravni odbor  SRS  F  BiH mora bitio pismeno obaviješteno o povlačenju ponude.
Na kuverti u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati slijedeće: “IZMJENA PONUDE LOT-1” ili “POVLAČENJE PONUDE
LOT-1
”.  Troškove kopiranja Tenderske dokumentacije snosi SRS Federacijer BiH ili njeno slanje ponuđaču elektronskom
poštom (E-emal. Ili eventualno Fax)

5. ROK ZA DOSTAVLJANJE PONUDE: 25.11.2011 (petak) do 15 sati.

6. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA UTVRĐENI KAO “EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA”
ILI  ISKLJUČIVO NAJNIŽA CIJENA”

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu po kriteriju najniže cijene uz
odgovarajuću kvalitetu. Dobavljači mogu ponudit samo jednu cijenu i ne mogu je mjenjati. Sve cijene treba da budu
izražene sa PDV-om. O cijeni se neće pregovarati.

7. OBAVIJEST O DODJELI
Dobavljač ce biti obavješten pismeno o dodjeli ugovora najkasnije u roku od 5(pet dana od dana
donošenja oduke na Upravnom odboru SRS Federacije BiH

8. ROKOVI  ISPORUKE  OBRAZACA  PO  TENDERU (LOT-1)

Prema dinamici koja ce biti definisana ugovorom, a ukupna  ne može biti duža od 60 dana  za svu robu i
materijal koja je  predmet ovog ugovora. Dinamika isporuke i plačanja ce se  definirati ugovorom.

9. PLAČANE.
Svaki ponuđač mora u svojoj ponudi dati dinamiku isporuke i dinamiku plačanja robe po fakturama,
prijedloge rokova izrade  koji mogu biti duži od  60 dana za ukupnu količinu obrazaca , ako se ugovori
parcilajna dinamika isporuke po tnderu (LOT-1).. Isporuka robe se mora obaviti  najkasnije u siječnju,
veljači I  zaključno sa travnjom 2012 godine,
Dio  se može isporučiti  po odredbama definiranim u ugovoru i zahtijevima  SRS Federacije BiH tijekom
godine.

10. PRILOZI:
Sastavni dio  Tenderske dokumentacije je:
1. Zakon o slatkovodnom sibarstvu Federacije BIH (“Službene . novine Federacije BiH broj 64/04” ),
2. Pravilnik o oblliku i sadržaju obrazaca – dozvola za sportsko rekreativni ribolov u
( “Službene novine Federacije BiH broj 71/05 od 21.12.2005 godine “)
3.  Postojeći obrasci koji se koriste, a mogu se pogledati  svaki dan od 10-14 sati u  stručnoj službi SRS
Federacije BiH (Trg heroja 32.  Sarajevo  ili u  udrugama sportskih ribolovaca članicama SRS Federacije
BiH – ribolovnim  društvima) u period pripreme i izrade ponude,, sve do roka utvrđenog kao dan predaje
ponude.
4.  Pozivni tekst javnog obavještenja objavljen u dnevnoj štampi , a koji se odnosi na ovaj Tender

  UPRAVNI ODBOR SRS FEDERACIJE BiH
  Igor Gromilić, predsjednik

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.