Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zaključci sa sjednice Upravnog odbora SRS F BIH održane 15.09.2012.godine

Dana,15.09.2012 godine održana je redovna  sjednica Upravnog odbora  SRS Federacije BiH  sa početkom u 11,00 sati.

PRISUTNI POZVANI ČLANOVI: 1.Bahrudin Vrana (BPK)  , 2.Pjevac Josip (HNŽ) 3.Kučinski Marcel (SBK) ,4. Vrgovčević Fuad(ZE-DO) 5.. Bošnjak Stanko (ZHK)  6. Gromilić Igor( LK) 7.Zijo Terović (NO SRS F BiH) 8. Mitko Pirkić (Predsjednik Skupštine SRS F BiH) 9. Christian Oršolić (PK)

ODSUTNI POZVANI ČLANOVI I GOSTI: 1: Ašić Muhamed(USK-pravdao izostanak)  2.. Darko Ružić (SK pravdao izostanak)  3.Lelić Vahid- pravdao izostanak na SP u Češkoj R.)

ZAPISNIČAR: Lidija Bogić ,sekretar Saveza Federacije BiH
Sastanak je vodio Predsjednik SRS Federacije BiH , Marcel Kučinski

Usvojen je jednoglasnio slijedeći dnevni red:D N E V N I    R E D:

 1. Zaključci sa sjednice Upravnog odbora  SRS Federacije BiH od 24.03.2012 godine
 2. Informacijama o aktivnostima Saveza od 24.03 do 15.09.2012 godine između 2 sjednice Upravnog odbra.
 3. Informacija o poslovanju  SRS Federacije BiH u vremenu od 01.01.2012 do  01.09.2012 godine
 4. Informacija o provedenim  Federalnim i državnim takmičenjima i međunarodnim takmičenjima u 2012 godini do 01.09.2012. godine .
 5. Pripreme za izbor Delegata iz SRS Federacije BiH u Skupštinu SRS BiH koja ce se održati u februaru ili martu 2013 godine.
 • Delegati u Skupštini 20 delegata
 • Delegati u Upravni odbor  3+3 = 6 delegata
 • Članovi takmičarske komisije SRS BiH 3 člana
 • Članovi  Nadzornog odbora  1 član
 • Članovi Sudijskog koordinacionog tijela 1 član
 • Podpredsjednik Skupštine SRS BiH  1 član Prisustvo članova UO SRS F BiH sastancima Kantonalnih saveza (gdje postoje ili na zajedničkim sastancima   SRD gdje ne postoje Kantonalni savezi –  Kalendar aktivnosti i zadaci članova Upravnog odbora .

      6. Priprema za štampu dozvola i obrazaca za 2013.godinu sukladno Zakonu – Poziv SRD za
           prikupljanje podataka
      7. Razno
         a/  Zahtijev USR “Neretva 1933” Mostar za otpis dugova 
         b/  Zahtijev USR “Krušnica” Bosanska Krupa ua pomoć u organizaciji JPK
         c/  Zahtijev reprezentativaca u Lovu ribe na plovak za pomoć za odlazak na SP
         d/ Zahtijev reprezentativaca  SPIN i Fly Fishing za pomoć za odlazaka na SP
         e/ Zahtijev USR Bugojno  za pomoć
         f/  Donošenje Odluke o uređenju prostora –plakar  i vitrina za preparirane ribe
         g/ Odluka o nabavci  računala  LAP TOP i printera.
          i/ Raspisivanje  Konkursa za domaćine takmičenja u 2013 godini  
          j/ Zahtijev SRD ”Zujevina” Hadžići za pomoć u sanasa za odlazaka na SPKPodpredsjednik Skupštine SRS BiH  1 član tijela 1 članciji  štete.
          k/ Poziv  OSR “Konjic” za organizaciju  sjednice UO u Konjicu
          l/ Informacija o razduženju članice Saveza-  RIZ Krajina Bihać      

ZAKLJUČCI SA SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA SPORTSKO RIBOLOVNOG SAVEZA FEDERACIJE BIH
– sjednica odrzana dana 15.09.2012 godine.-

ZAKLJUČAK POD TAČKOM 1.
Razmatrani suu zaključci sa sjednice Upravnog odbora SRS F BIH od 24.03 .2012 godine. Zaključeno je da članice koje su zaključile ugovor o reprogramiranju duga sukladno Odlucii Skupštine iz Maglaja nisu izvršile svoju obavezu suspenduju,a da se društvima iz  Ljubuškog i Usore uputi poslijednje  upozorenje
pred isključenje iz  SRS F BiHako do 01.11.2012 godine ne izmire dugovanja..
Zaključci su jednoglasno usvojeni.
ZAKLJUČAK POD TAČKOM 2.
Usvojena je jednoglasno Informacija o aktivnostima SRS Federacije BIH u period od 24.03.2012 godine
i istaknuto da je Savez izvršio preregistrraciju kod nadležnog Ministarstva, izvršio sve planirane
obaveze vezane za uključenje u raspravu o izmjeni Zakona, provođenje natjecanja, kontakti sa društvima,
Ministarstvom, te distribucija dozvola na vrijeme učinjena, iako u nekim kantonima zbog kašnjenja u dostavi potreba  kantonalnim ministarstvima I zakašnjenja Kantonalnih ministarstava u dostavi potreba za dozvole se kasnilo, tako da  je u nekim kantonima distribucija dozvola nepotrebno kasnila.
ZAKLJUČAK POD TAČKOM 3.

Pod ovom točkom usvojena je Informacija o poslovanju SRS Federacije BIH od 01.01.2012 godine do 15.09.2012 godine. Planirana sredstva po prikupljanju  članarine nisu ostvarena zato što mnoga društva
za 2012 godinu nisu uplatila članarinu.
savez je do 15.09.2012 godine sve svoje Finansijske obveze izvršio posebno prema SRS Bosne I Hercegovine.
Zaključeno je da se uputi SRS BiH dopis I insistira na rješavanju duga Saveza Distrikta Brčko jer ovaj
savez ne izvršava svoje obaveze.

Prikupljena sredstva od dugovanja iz prethodnih godina nisu u potpunosti realizirana i za one članice koje to ne udare do 1.11.2012 godine izvršit će se suspenzija i neće im se vršiti distribucija dozvola za 2013. godinu.
ZAKLJUČAK POD TAČKOM 4.

Stručna služba SRS Federacije BIH je ponudila Informaciju o provedenim Federalnim natjecanjima u 2012  godini, sa plasmanima takmičara i finansijskim efektima. Zaklljučeno je da s u 4. Federalna prvenstva (KUP  Federacije za senior I seniorke- Karaotok-Čapljina,   2. Prvenstvo u Plovku za senior  i seniorke
Buško jezero-Livno, 3. Prvenstvo u plovku U-14 do U-23 rijeka”Bosna” Maglaj, te 4. Prvenstvo Federacije u Fly Fishinngu Rijeka “Lašva” Busovača , nakon što su ukinute kotizacije na Federalnim takmičenjima za pojedinačno takmičenje ,  povečan broj takmičara  I ekipa na svim  Federalnim takmičenjima, a troškovi nisu značanije  povečani.  Svi domaćini  Federalnih takmičenja su krajnje korektno organizovali takmičenja i izvršili svoju  preuzetu obavezu kao članice Saveza.
Predloženo je da se donese Odluka da se I za KUP Federacije BiH u plovku, ukine kotizacija u 2013
godini, a Odluka bi se donijela na Skupštini SRS Federacije BiH iduće godine u januaru.

Donesena je Odluka da do kraja mjeseca  septembra / rujna Takmičarska  i sudijska komisija SRS Federacije BiH održe sastanak u Zenici  i konačno  naprave:

Pročitajte i:   Obavještenje o prijavama za Premijer Feeder ligu SRS BiH

a) Izvještaj o provedenim takmičenjima u 2012 godini sa svim pokazateljima o plasmanima ekipa
i pojedinaca, te finansijskim pokazateljima.- troškovima takmičenja,
b) Usvoje Okvirni Kalendar  takmičenja za 2013 godinu Federalnih takmičenja vodeči računa o
terminima održavanja državnih I međunarodnih natjecanja u 2012 godini,
c) Naprave tekst Konkursa za domaćine Federalnih takmičenja u 2013 godini i isti dostave stručnoj
službi Saveza,  radi dostave istog svim SRD članicama Federacije BiH I objave na FB profile Saveza
i WEB  stranici.
ZAKLJUČCI I ODLUKE SU JEDNOGLASNO USVOJENE PO OVOJ TAČKI DNEVNOG REDAI
ZAKLJUČAK POD TAČKOM 5.

Pod ovom tačkom dnevnog reda usvojeni su kriteriji za izbor Delegata u Skupštinu i organe SRS BiH.
Zaključeno je da članovi Upravnog odbora  u kantonima/županijama iz kojih su uz pomoć SRS F BiH
organizuju zajedničke sastanke društava u tim kantonima/županijama , vode Zapisnik i isti dostave u
SRS Federacije BIH do 01.02.2012 godine.
Zaključeno je da se na tim sastancima u Kantonu  osigura prisustvo delegate-predstavnika svih društava iz  tog kantona, bez obzira jesu li članovi Kantonalnog saveza(gdje postoji) ili ne i da se svi izjasne glasanjem o  izboru delegate u organe SRS Bosne I Hercegovine za mandatni period 2013-2017 godina
Zapisnik treba da vodi član UO SRS F BIH zadužen za taj kanton, a potpisom  I pečatom ga ovjeravaju predstavnici društava prisutni na zajedničkom sastanku.
Upravni odbor SRS Federacije BIH će na sjednici krajem decembra/prosinca 2012 godine formulirati konačan prijedlog delegate iz SRS Federacije BIH  za Skupštinu SRS BIH i njene organe, isti predložiti
krajem mjeseca januara na Skupštini SRS Federacije BiH dag a delegate potvrde.
Usvojeni su slijedeći Kriteriji za izbor delegate u  Skupštinu SRS Bosne i Hercegovine::

KRITERIJI
ZA IZBOR  DELEGATA IZ SRS FEDERACIJE BIH U SKUPŠTINU SRS BiH
MANDATNI PERIOD 2013-2017.GODINA

Delegatima iz SRS federacije BiH u organima SRS Bosne i Hercegovine krajem marta 2013 godine istiće mandat.
Da bi se formirala Skupština SRS BiH za novi mandatni period od 4 godine , Upravni odbor SRS Federacije  BiH, mora se pokrenuti incijativa da se putem Kantonalnih saveza (gdje postoje) a gdje ne , na sastancima  svih društava članica Saveza  Federacije  BIH iz tog kantona u demokratskom okruženju izvrši izbor novih delegate u  Skupštinu i organe upravljanja, komisije Sportskog  ribolovnog  savez Bosne I Hercegovine, sukladno Statutu tog saveza i Statutu sportsko ribolovnog  saveza Federacije BiH , kojim su regulisana prava i obveze prilikom izbora delegate u državni savez BiH:

Na temelju članka 21. Statute Sportsko ribolovnog saveza BIH , Sportsko ribolovni savez  Federacije kao osnivač saveza BIH dužan je izvršiti sve pripreme i na vrijeme iz svoje “baze”  delegirati delegate u državni savez, rukovodeći se načelima ravnopravne zastupljenosti pojedinih regija u Federaciji BiH, izboru mlađih i stručnih kadrova u organe Upravljanja saveza BIH, a  posebno se
rukovoditi izborom stručnih i dikazanih kadrova koji provode takmičenja na nivou Federacije i Sportsko ribolovnog saveza BIH, te međunarodna natjecanja koja organizira SRS BiH.

U tom smislu zadatak članova Upravnog odbora SRS Federacije BiH je da u svojim kantonima organiziraju sastanke društava ili Kantonalnih  Upravnih odbora I Skupština (ako su organizovani) a  ako ne putem Saveza Federacije zakažu sastanke svih društava i provedu raspravu o izboru delegate u Skupštinu SRS BiH , te daju prijedloge za izbor delegate u Upravni odbor SRS BIH vodeći računa da se ne ponavlja mandate pojedincima više od 2 puta u navedenim organima ili da se to čini samo u iznimnim slučajevima, ako se radi samo o stručnim kadrovima koji su svojim djelovanjima do sada se dokazali Rok za održavanje ovih sastanaka je 1. decembar /prosinac 2012 godine i dostava prijedloga u pisanoj formi sa sastanka do 10 . decembra kako bi Upravni odbor na sednici u decembru formirao prijedlog za Skupštinu SRS Federacije BiH koja se očekuje krajem mjeseca januara 2013 godine i na kojoj boi se definitivno potvrdili naši delekati za Skupštinu I organe upravljanja  SRS BiH.
IZBOR DELEGATA U SKUPŠTINU SRS BIH
Upravni odbor SRS Federacije BIH priprema prijedlog ,a Skupština SRS Federacije BIH (krajem januara 2013) treba da izabere 20 delegata u Skupštinu SRS BiH od toga 10  Boošnjaka i 10 Hrvata. Iz tih redova delegate biraju se  2 Predsjednika Skupštine SRS BIH i 2 podpredsjednika Skupštine SRS BiH.
PRIJEDLOG DELEGIRANJA U SKUPŠTINU SRS BIH (20 delegata)
KANTON                                        NAC SASTAV
H      B    S
==========================================
1.    Unsko- sanski                                         1      1      1
2.    Livanjski                                                   1      1      –
3.    Srednjobosanski kanton                       1      1      –
4.    ZE-DO kanton                                         1      1       –
5.    Sarajevski kanton                                  1      1      –
6.    Podrinjski                                  –      1      –
7.    HNK…………………                              2      1     1
8.    Tuzlanski kanton                                    1      1      –
9.    Posavski kanton…….                            1       –     –
10.  Zapadno – Hercegovački      1       –     –

PRIJEDLOG IZBORA  DELEGATA U UPRAVNI ODBOR SRS BIH
Iz redova delegate u Skupštini SRS BIH bira se 6 članova Upravnog odbora i to po nacionalnoj strukturi 3 Bošnjaka I 3 Hrvata.
KANTON                  NAC SASTAV   H     B
1. Hercegovačko neretvanski              1       –
2. Tuzlanski kanton                              –       1
3. Srednjobosanski…………………… –      1
4. Livanjski…………………………….. 1       –
5. Posavski……………………………. 1      –
6. USK…………………………………..-         1
. NADZORNI ODBOR SRS BIH
Iz  ribolovnog saveza Federacije BiH u Nadzorni odbor SRS BIH bira se 1 član koji ne može biti  delegate iz redova Skupšrine.

KANTON              NAC SASTAV   H     B
1. Podrinjski                                             1

TAKMIČARSKA KOMISIJA KOMISIJA   SRS BiH
Iz redova članstav ukupnog biraju se 5 članova Natjecateljske komisije  od toga  3 člana iz SRS Federacije BIH koji ne moraju biti članovi Upravnog odbora niti
članovi Skupštine SRS BiH
KANTON         NAC. SASTAV     H      B
1. Hercegovačko neretvanski                   1
2. ZE-DO                                                            1
3. Srednjobosanski……………………      1

Pročitajte i:   Jezero Mandek: Održano Prvenstvo SRS FBiH u lovu šarana i amura

KORDINACIONO TIJELO-SUDIJSKA KOMISIJA SRS BiH
U sudijsku komisiju SRS BiH iz redova sudačke organizacije bira se 1 sudija u ovo tijelo čiji je zadatak da na nivou SRS BiH
vrši koordinaciju obuke sudaca, licenciranje za  međunarodne sudije I određivanje sudija za SP I JPK:
KANTON                     NAC SASTAV   H     B    Ostali.
1. Sarajevski kanton                                                 1
ZAKLJUČAK POD TAČKOM 6.
Pod ovom tačkom dnevnog reda Zaključeno je da se pristupi  prikupljanju podataka za štampu dozvola i
markica za 2013. godinu. U tom smislu donesena je Odluka da se Kantonalnim ministarstvima do 1. Oktobra/Listopada uputi zahtjev da od društava članica SRS Federacije prikupe potrebe za štampanje dozvola I iste dostave do 15. novembra 2012 godine u SRS Federacije BIH kako bi se 1. decembra/prosinca dao nalog za štampu dozvola. Distribucija dozvola počela bi od 15.12.2012 godine.
OVA ODLUKA JE JEDNOGLASNO USVOJENA I biti će dostavljena svim SRD članicama SRS F BiH
ZAKLJUČAK POD TAČKOM 7.
7.a. Sastanku ispred SRD “Neretva 1933 “ Mostar bili su prisutni Predsjednik društva Ivo Božić  i član Upravnog odbora društa Ćurić Sulejman, koji su dodatno obrazložili zahtjev vog društva za oslobađanje- priznanje 5.200 KM po njima pogrešno uplačenih sredstava na ime članareine SRS F BiH od strane
SRD”Neretva 1933” a koje je to učinio raniji predsjednik neovlašteno.
Nakon rasprave u kojoj je učestvovalo više članova Upravnog odbora zaključeno je da se formira
stručna ekipa u sastavu
1. Mitko Pirkić, Predsjednik Skupštine; …………………….Predsjednik komisije
2- Zijo Terović , čla NO SRS  F BiH,…………………………..Član komisije
3. Ćurić Sulejman, član UO SRD”Neretva 1933” Mostar…Član komisije
Komisija ima zadatak da pregleda svu dokumentaciju vezanu za Zahtijev SRD”Neretva 1933” Mostar, utvrdi činjenično stanje I Zapisnički predloži Upravnom odboru donošenje konkretne odluke.
Troškove rada komisije snosi SRS Federacije BIH, a ckordinator komisije je Mitko Pirkić. Rok za izradu Izvještaja je 15.10.2012 godine i doostave Zapisnika I prijedloga Upravnom odboru SRS F BiH.
7.b). Razmatran je  zahtijev USR”Krušnica” bosanska Krupa za pomoć u organizaciji Jadransko-
Podunavskog  kupa u mušičarenju za 2012 godinu čiji su oni domaćini. Jednoglasno je donešena
odluka da se ovom društvu da pomoć u iznosu od 800, 00 KM
7.c,d) razmatrajući tešku situaciju u SRS BiH  I odlazak reprezentacija BIH u Fly Fishingu, SPIN-u i
seniori plovak, bez potpore SRS BIH zaključeno je da se svim reprezentativcima BIH iz SRS
Federacije BiH da novčana pomoć za finansiranje troškova odlaska na svjetska prvenstva u 2012
godini u iznosu od 200 ,00 KM  I to: ( Fly Fishing-Slovenija 2 člana, SENIORI SPIN – Poljska  8 članova)
SENIORI ŠARAN Rumunija-  4 člana,  SENIORI PLOVAK – Češka Republika 4 člana)
Sredstva u 2012 godini uplatila bi se reprezentativcioma  PLOVAK. ŠARAN , a za SPIN reprezentativce
I reprezentativce u Fly Fishingu isplatila bi se 2013 kada te reprezentacije budu išle na SP.
7. e) Zahtijevi USR Bugojno btoj 02/05/2012 od 16.05.2012, USR “Zujevina” Hadžići  broj: 028/2012 od
USR”Ilidža broj : 01-2-25/.2012 od 21.08.2012 , razmatrani su  i proslijeđen   komisiji za
poribljavanje iI zaštitu da ona razmotri zahtijeve i u granicama    raspoloživih sredstava
pomogne društvima koja su uputila zahtijev za pomoć.
Svim društvima koja sui mala eko katastrofe- I pomor ribe preporučeno je da se obrate Federalnom
ministarstvu sa aplikacijom za podsticajne mjere za poribljavanje , sukladno novom Pravilniku koje je
usvojilo Ministarstvo poljoprivrede.
7. f) Donešena je odluka da se izvrši nabavka panoa sa prepariranim ribama(16) I sa isporučiocem
Milanović  Žarkom  iz  Banja Luke sačini  ugovor o plačanju usluge-autorskog djela izrade staklene
vitrine sa prepariranim ribama koje žive u vodama BiH,   na 2 rate iznosa od 1.400 KM, te da se uredi
postolje  za vitrine i napravi  ostava-plakar ispod   stepeništa u prostorijama  Saveza F BiH za
smještaj dokumentacije u iznosu od 380 KM.
7.g ) Donesena je Odluka o nabavci LAP TOP računara i printera A-4 za potrebe Saveza u iznosu od
1.049 KM od Viting, d.o.o Vitez. na temelju ponude I finansijskog plana za 2012 godinu.
7.i)  Raspisivanje oglasa za domaćine Federalnih takmičenja u 2013 godini izvršit će se prema
Zaključcima datim u tački 4., nakon dostave istih od strane TK I SK SRS F BiH.
7.k.) Razmotren je prijedlog OSR”Konjic” Konjic da se kod njh u Konjicu  održi naredna sjednica
Upravnog odbora  što je načelno prihvačeno i zavisi od vremenskih uvjeta koji će biti krajem
mjeseca decembra 2012 kada se planira sjednica UO SRS F  BiH..

Zaključeno je da Predsjednik Skupštine Mitko Pirkić , pokuša dogovoriti sastanak u Vladi Federacije BiH
na temu problem razvoja Slatkovodnog ribarstva u Federaciji BIH,a da Predsjednik Saveza I sekretar
do kraja mjeseca obave razgovor u Ministarstvu poljoprivrede Federacije BiH vezano za rokove usvajanja I primjenu novog Zakona o slatkovodnom ribarstvu Federacije BiH.

7.l)   Razmotrena je Informacija o razduženju članice RIZ Krajina-Bihać od.04.05.2012 godinu i raskidu
ugovora sa  Ministarstvom  poljoprivrede, vodoprivrede I šumarstva USK.
Sastanak je završen u 15,30 sati.

ZAPISNIČAR                                                                 PREDSJEDNIK SRS FEDERACIJE BiH
Lidija Bogic ,v.r.                                                                     Marcel Kučinski,v.r.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.