Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Zapisnik sa Skupštine SRS FBiH

DV_12_12Zapisnik sa Svečane i Izvještajne skupštine SRS FBiH održane dana 26.01.2013. godine u Donjem Vakufu

Dana 26.01.2013. godine u hotelu “Vrbas” u Donjem Vakufu održana je redovna izvještajna Skupština SRS federacije BiH
koja je radila u dva dijela:
I DIO SVEČANI na kom je izvršena podjela nagrada i priznanja Saveza za 2012 godinu i
II DIO RADNI – Izvještajna Skupština SRS F BiH na kojoj se radilo po predloženom dnevnom redu, koji su delegate
Skupštine dobili uz Poziv za Skupštinu.
A/ SVEČANI DIO SKUPŠTINE (10,00- 11,00 sati)
Dodjela priznanja SRS Federacije BiH za 2012. godinu.

Svečani dio sjednice vodio je predsjednik Upravnog odbora Kučinski Marcel, sa predsjednikom Skupštine gosp. Mitketom Pirkićem i dopredsjednikom Zlatkom Hodakom, te predsjednikom SRS BiH Tihomirom Popovićem, uz pomoć ostalih članova Upravnog odbora SRS Federacije BiH, te prisustvo gostiju iz SRS BiH, ministra poljoprivrede SBK Selimović Senada i načelnika općine Donji Vakuf Huse Sušića. Svečana sjednica trajala je od 10,00 do 11,00 sati
Nakon svečane sjednice od 11,00 sati do 14, 000 sati održana je Izvještajna Skupština SRS Federacije BIH koja je radia po slijedećem dnevnom redu:
B/ RADNI DIO SKUPŠTINE (11,00-14,00 sati)
D N E V N I R E D :1. Izbor radnih tijela Skupštine SRS Federacije BiH,
a). Izbor radnog predsjedništva Skupštine od 3 člana,
b). Izbor Verifikacione komisije od 2.člana,
c). Izbor zapisničara i 2. ovjerivača zapisnika,
d) Usvajanje Zapisnika sa prethodne Skupštine održane u Maglaju 21.01.2012.g.

2. Izvještaj o radu SRS Federacije BiH za 2012. godinu,
3. Izvještaj o Financijskom poslovanju SRS Federacije BiH sa stanjem 31.12.2012.god.,
4. Izvještaj Nadzornog odbora SRS Federacije BiH,o pregledu stanja rada i poslovanja SRS Federacije BiH za 2012 g.
5. Rasprava po podnesenim Izvještajima i usvajanje Zaključaka,
6. Potvrđivanje prijedloga izbora delegate iz SRS Federacije BiH u organe SRS BIH, (u Skupštinu, Upravni odbor, Takmičarsku komisiju, Sudijsku komisiju, Nadzorni odbor),
7. Program rada SRS Federacije BiH za 2013.godinu,
a) KALENDAR TAKMIČENJA SRS FEDERACIJE BIH za 2013. godinu,
8. Prijedlog Financijskog plana SRS Federacije BiH za 2013. godinu,
9. Rasprava i usvajanje materijala pod tačkom 7. i 8.,.
10. Razno
a) Davanje podrške SRD ”Bosna” Maglaj po podnesenom zahtijevu
b) Prijem novih članica u SRS Federacije BiH

Ad1.
a) U Radno predsjedništvo izabrani su Mitko Pirkić (Konjic), Hodak Zlatko (Jajce) I Plivčić Armin (Donji Vakuf)
b) U verifikacionu komisiju izabrani su: Fuad Vrgovčević i Josip Pjevac
c) Za zapisničara izabrana je Lidija Bogić (Sarajevo) a za ovjerivače zapisnika Ružić Darko(Hadžići ) i Igor Gromilić (Livno)
d) Jednoglasno je usvojen Zapisnik a prethodne sjednice, koji je ranije dostavljen delegatima I udruženjima

Prije početka rada Verifikaciona komisija je podnijela izvještaj i konstatirala da na Skupštini prisustvuje 43. delegata
i da skupština može donositi Odluke, što je od strane delegate i prihvaćeno. Nakon toga prišlo se radu po točkama
dnevnog reda.

Ad2.
Izvještaj o radu podnio je Predsjednik Upravnog odbora Kučinski Marcel, koji je svom izlaganju dao par napomena
vezanih za Zakon o slatkovodnom ribarstvu, konsolidaciji Saveza i izvršenju obaveza članica (dugovanja) sa danom 25.01.2013. godine tražeći da se posebno utvrdi stav Skupštine o članicama koje svoje obaveze nisu izvršile za 2011. godinu (7 članica) i 2012. godinu (13 članica) iako je bila odluka Skupštine iz Maglaja da do 15.maja. 2012.g. mora se sačiniti ugovor o reprogramiranju duga i ostaviti dužnicima da plate dug.

Donesena je odluka da se članice koje ne izmire obaveze iz 2011. isključe iz Saveza Federacije BiH. Upravni odbor nije sproveo ovu odluku iako je razmatrao na 2. sjednici zbog toga što se pojedina od tih društava koja nisu izmirila obveze nalaze u teškoj finsijskoj situaciji a i radilo se o malim iznosima duga, te bi te članice isključenjem doveli u još gori položaj.
Jedino zasad rješenje je da im se ne daju dozvole i markice za 2013. godinu, i time onemogući sportski ribolov dok ne ispune obveze.

Ad3.
Predsjednik Upravnog odbora Kučinski Marcel prezentirao je Izvještaj o poslovanju Saveza za 2012. godinu naglasivši da su u 2012.godini uglavnom naplaćena dugovanja iz prethodnih godina, uvedena financijska disciplina, i omogućeno da se, kako je to traženo iz Federalnog ministarstva poljoprivrede, štampaju dozvole do kraja godine i iste su zajedno sa članskim markicama od 15.decembra do 1. januara 2013. godine distribuirane u većinu društava koja su svoje obaveze prije svega razduženje, zatim plaćanje članarine obavila do 15. novembra 2012.g.

Savez sa stanjem 25.01.2013. godine sve svoje obaveze izvršio je na vrijeme i prije rokova, tako da nema nikakvih dugovanja prema SRS BiH, domaćinima Federalnih takmičenja, a u 2012. godini članicama je data značajna pomoć za sanaciju šteta nanesenim ribljem fondu. Data je pomoć društvima iz : Bugojna, Bosanske Krupe, Goražda, Ključa, Hadžića, Ilidže, Gradačca i Travnika.

Pročitajte i:   Emir Dedić na pecanje ne ide bez Senade: Ona je moj ribolovac, a ja sam majstor (VIDEO)

Date su nagrade i priznanja najzaslužnijim SRD i pojedincima, članovima BiH reprezentacija koji su ulagali vlastita sredstva i nastupali u reprezentativnim selekcijama.

Sva Federalna takmičena su provedena bez naplate kotizacije, uz značajan doprinos domaćina takmičenja iz Tomislavgrada, Čapljine, Busovače i Maglaja.

Ad4.
Izvještaj nadzornog odbora podnio je predsjednik Ivica Tomičić (Busovača) iako su ga delegati za Skupštinu ranije uz poziv dobili u pismenoj formi. Tomičić je u izlaganju naveo da se dokumentacija finansijska u Savezu vodi uredno za što postoje odluke. Napravljen je popis osnovnih sredstava, stanja novčanih sredstava i blagajne na dan 31.12.2012. godine, o čemu postoje posebni Izvještaji komisije koja je vršila popis.

Ad5.
Pod ovom tačkom razmatrani su izvještaji.

a)Na Izvještaj o radu nije bilo značajnijih primjedbi. Delegat iz Tuzle Odobašić tražio je da se isključe sva društva iz SRS F BiH, koja nisu ispoštovala odluku iz Maglaja. Nakon obrazložena još jednom Predsjednika Upravnog Odbora, donesena je Odluka da se stornira Odluka Skupštine iz Maglaja, s tim da se ovlasti Upravni odbor da sukladno uvidu u stanje svakog društva ponaosob, odluku o isključenju provede ako se ni u kom slučaju ne može izvršiti naplata dugovanja.
Na prijedlog delegate iz Bugojna Dženana Mahmutbegovića donesena je jednoglasno Odluka da se dužnicima po pitanju članarine ne smiju isporučiti dozvole i članske markice za 2013. godinu sve dok ne izmire zaostale obaveze sa stanjem na dan 31.12.2012. godine.

b) Na izvještaj o Finansijskom poslovanju nije bilo primjedbi osim što je delegat Odobašić iz Tuzle tražio i rekao da iznos koji je plaćen za porez ne može biti okrugla cifra i da bi trebalo ubuduće analitički više raščlaniti i te stavke.
Odgovoreno mu je od strane Predsjednika UO da sve kartice imaju u Savezu i svaki delegate može imati bilo kada uvid u iste. Izvještaj o Finansijskom poslovanju SRS F BiH za 2012. godinu jednoglasno je usvojen.

Ad6.
Pod tačkom potvrđivanje delegate za izbor u tijela i organe SRS BiH, predsjednik Upravnog odbora je podsjetio delegate Skupštine kako je provedena javna rasprava u udruženjima po kantonima kako to nalaže Statut i kako se došlo do prijedloga delegata koji se predlažu ispred SRS Federacije BiH da budu izabrani u tijela SRS BiH, temeljem kojih kriterija je to rađeno i kako je formiram prijedlog UO za Skupštinu SRS F BIH.
Delegat Kvekić Izet iz USR “Krivaja” Zavidovići naglasio je da ima primjedbi na izbor delegata iz tog kantona na prijedlog izbora gosp. Mire Vrljička (Breza) i Ilhana Klančevića (Vareš) te da oni svojim radom i djelovanjem ne zaslužuju da budu delegati društava ispred tog kantona u SRS BiH.
Naglasio je da njegovo društvo nije pozvano na zajednički sastanak svih društava ZE-DO kantona kako je to Upravni odbor tražio i ovlastio člana UO iz tog kantona Fuada Vrgovčevića da to provede. Predstavnici njihovog društva nisu pozvani u Zenicu na sastanak kada je bila Vanredna Skupština kantonalnog saveza ZE-DO u Zenici.
Odgovor je dao Ilhan Klančević i rekao da bez obzira što nisu članovi kantonalnog saveza ZE_DO kantona bili su pozvani, a i od Saveza F BiH su dobili upute da se na vrijeme obrate članu UO iz tog kantona. Osim toga, ako nisu znali za sastanak, kako su mogli poslati pismeno svoje prijedloge o kojima se na sastanku 9 udruženja nakon održane Vanredne Skupštine kantonalnog saveza ZE-DO kantona posebno glasalo.
Da se o prijedlogu USR ”Krivaja“ Zavidovići glasalo potvrdio je Piknjač Nermin koji je presjedavao sastanku na kom su se formulisali prijedlozi za SRS BiH, a to je potvrdio i predsjednik UO SRS F BiH gosp. Kučinski Marcel koji je u Zenici bio u svojstvu gosta, a isto je potvrdio i član UO SRS Federacije BiH iz tog kantona Vrgovčević Fuad, koji je vodio Zapisnik kao član UO SRS BIH zadužen za taj kanton potvrdio je ove navode oko uzimanja u obzir pismenog prijedloga USR “Krivaja” kod glasanja i formulisanja prijedloga iz ZE-DO kantona za Skupštinu SRS BiH.
Prišlo se glasanju za prijedlg UO SRS Federacije bilo je 39 delegata, dva protiv i jedan uzdržan i time je potvrđena ukupna lista – prijedlog kandidata za tijela SRS BiH, koji treba konačno da potvrdi Skupština SRS BiH i potvrdi mandate predloženim delegatima.

Na prijedlog delegata iz Bugojna Mahmutbegović Dženana donesena je odluka da se ne može izvršiti izbor delegata u Skupštinu SRS BiH i potvrditi im mandate za delegate čija društva nisu izvršila obaveze sa 31.12.2012. godine
Na prijedlog više delegate ovlašten je upravni odbor SRS Federacije BIH da iz organa, prije svega Upravnog odbora SRS BiH i Takmičarske komisije i Sudijske komisije, mogu biti opozvani delegati ako ne zastupaju interese SRS Federacije BiH i jednom godišnje ne podnesu pismeno Izvještaj UO SRS BiH i Skupštini pismeno o svom radu u SRS BiH što dosad nije činjeno i pitanje koga su oni u SRS BiH predstavljali.

Pročitajte i:   Sretan Vaskrs!

Ad7.
Prijedlog programa rada SRS Federacije BiH za 2013. podnio je uima Upravnog odbora, predsjednik SRS F BiH Marcel Kučinski, koji je uglavnom naglasio da najveći poslovi očekuju nas oko usvajanja Novog zakona o slatkovodnom ribarstvu Federacije BIH i pozvao delegate i društva da kod izrade Pravilnika koje nakon usvajanja Zakona u roku od 6 mjeseci treba da donese Ministar poljoprivrede Federacije BiH uključe se putem stručne komisije u sastavu Oršolić Christian – advokat, Igor Gromilić – dr. veterine i Darko Ružić član UO, čiji je zadatak da uime članica daju primjedbe i sugetije za izradu Pravilnika kao podzakonskih akata kojima će se regulisati sportski ribolov u F BiH.
Značajan dio aktivosti, naglasio je Kučinski, treba da damo u pomoći našoj članici iz Čapljine SRU ”Bjelava” Čapljina u pripremi i organizaciji 15. Svjetskog prvenstva invalida i 6. Svjetskog prvenstva veterana čiji je domaćin Čapljina.

Ad8.
Prijedlog programa Finansijskog poslovanja za 2013. godinu podnio je predsjednik Upravnog Odbora SRS F BiH Kučinski Marcel.

Ad9.
U kraćim diskusijama po tačkama 7. i 8. dva tri delegata, delegati su podržali Prijedloge rada i Finansijskog poslovanja u 2013. godini i donesena je jednoglasno Odluka da se formira komisiju za izmjenu i dopunu Statuta SRS Federacije BiH i isti uskladi sa odredbama Zakonom o slatkovodnom ribarstvu koji treba da se uskoro donese.
Jednoglasno je usvojen Program rada SRS Federacije BiH za 2013. godinu te Finansijski plan saveza za 2013.g.

Ad10.
Pod ovom tačkom usvojeno je slijedeće
a) podržan je Zahtijev SRD ”Bosna“ Maglaj o davanju suglasnosti , vezanu za pokretanje izmjene i dopune Zakona o lovstvu Federacije BIH, vezano za pitanje šteta koje pričinjavaju kormorani ribljem fondu: Zahtijev je jednoglasno podržan.
b) Na temelju podnesenog zahtjeva, provjere od strane Upravnog odbora Svaza, da li ispunjavaju ili ne uslove za prijem u SRS Federacije BiH, donesena je Odluka o prijemu 5 (pet) novih društava u SRS Federacije BiH i to:

 1. SRD “MILJACKA” Sarajevo
  Ulica : Pod hridom br: 25 71.000 SARAJEVO
  ID: 4201806170003
  Rješenje o registraciji broj: 03-05-10016/12 od 16.10.2012.g.
  ODGOVORNA OSOBA: Kenan Hajdarević
 2. DŠR “BORAK” Široki Brijeg
  Ulica. Fra Didaka Buntića bb ŠIROKI BRIJEG
  ID: 4272134560007
  Rješnje o registraciji broj: 03-1-11-RUG-74/12 od 05.11.2012.g.
  ODGOVORNA OSOBA: Tomislav Lovrić
 3. UDRUŽENJE GRAĐANA”BISTRO!” Sarajevo
  Ulica. Azize Šaćirbegović 16. 71.000 Sarajevo
  ID: 4201580260004
  Rješnje o registraciji broj: up08-07-1-913/10 od 09.07.2010.g.
  ODGOVORNA OSOBA: Adnan Osmanagić
 4. UG SPORTSKO EKOLOŠKO RIBOLOVNO DRUŠTVO “SERD” BANOVIĆI
  Ulica: 119. Muslimanske brigade 52. BANOVIĆI
  ID: 4210062380003
  Rješnje o registraciji broj: up1-06/1-05-005462/12 od 16.03.2012.g.
  ODGOVORNA OSOBA: Admir Kapić
 5. FLY FISHING CLUB “UNA FLY” BIHAĆ
  Ulica : Hasana Kjafuje Pruščaka 4. Bihać
  ID: 4263633060008
  Rješenje o registraciji broj: 07-05-1864-UP-1/12 od 13.03.2012.g.
  ODGOVORNA OSOBA: Osman Muslić

Svaka nova članica je dužna u narednih 30 dana u SRS Federacije BiH, donijeti svoju Odluku o pristupanju u savez Federacije BiH sa naznačenim imenima ovlaštenih osoba, imenom delegata u Skupštini Saveza u Federacije BiH i potpisati Ugovor o pristupanju u Savez Federacije BiH i prihvatanju odredaba Zakona o slatkovodnom ribarstvu Federacije BiH i Statuta SRS Federacije BiH.

c) Delegat iz Zavidovića Izet Kvakić ponovo se javio za riječ i izjavio da se ne slaže sa Odlukom Skupštine oko izbora iz ZE-DO kantona u tjela SRS BiH iako je ista gotovo jednoglasno i donesena.

Pošto nije bilo više diskusija, Predsjednik Skupštine SRS Federacije BIH gosp Mitko Pirkić u 13 sati i 57 minuta zaključio je rad Izvještajne Skupštine SRS Federacije BiH za 2012. godinu, zahvalivši se gostima i delegatima na uspješno završenoj Izvještajnoj Skupštini Saveza Federacije BIH..

ZAPISNIČAR:
Lidija BOGIĆ
OVJERIVAČI ZAPISIKA:
Darko Ružić
Igor Gromilić
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE SRS FEDERACIJE BiH
Mitko Pirkić

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.