Zapisnik sa zajedničke sjednice Upravnih odbora Sportsko ribolovnih saveza

Photo 12.09.15. 19 33 10 (Medium)Zajednička sjednica Upravnih odbora SRS BiH, SRS FBiH, SRS RS i SRS BD održana je  na osnovu inicijative Skupštine SRS BiH održane u Jajcu 18.04.2015. godine.

Sjednica je održana dana 12.09.2015. godine u hotelu“Ada” u Blagaju/Mostar sa početkom u 18,00 časova.

Sjednici su prisustvovali iz:

 • UO SRS BiH : Melić Indir, Klepić Đorđe, Popović Tihomir, Ostojić Zdravko, Živković Milovan, Nikola Puce i Mirsad Avdić.
 • UO SRS FBiH : Osman Hodžić, Zijad Sinanović, Senad Kapo, Samir Čajić i sekretar saveza Lidija Bogić
 • UO SRS RS : Miodrag Đukić, Veljko Đukanović, Velibor Mitrović, Aleksandar Kojić, Gordan Mišeljić, Darko Mitrović i sekretar saveza Biljana Petrović.

Zapisničar je bila Tuševljak Biljana sekretar SRS BiH.

Sjednicom je predsjedavao Indir Melić, predsjednik SRS BiH na čiji prijedlog je jednoglasno prihvaćen sledeći:

D N E V N I   R E D :

 1. Saradnja krovnog saveza sa entitetskim savezima;
  Izvjestioci: Indir Melić i Đorđe Klepić.
 1. Strategija razvoja ribolovnog sporta u BiH i zaštita ribljeg fonda;
  Izvjestioc: Tihomir Popović.
 1. Nastup reprezentativnih selekcija BiH na međunarodnim takmičenjima;
  Izvjestioc: Milovan Živković.
 1. Problem smanjivanja broja članova u Savezima:
  Izvjestioc: Nikola Puce.
 1. Ostala pitanja

Tačka 1

Predsjednik SRS BiH, gospodin Indir Melić i dopredsjednik SRS BiH, gospodin Đorđe Klepić su ukratko, izvjestili članove Upravnih odbora o radu krovnog Saveza, organizovanju takmičenja kako na domaćoj tako i na međunarodnoj sceni, te o saradnji krovnog Saveza sa entitetskim savezima i sve češće pojave stvaranja nepovjerenja između krovnog Saveza i entitetskih Saveza za čime nema razloga i argumenata.U svom izlaganju su informisali prisutne o finansijskim i drugim poteškoćama u funkcionisanju saveza i trenutnim dugovanjima entitetskih saveza, a naročito o već duže vremena neizmirenju svojih obaveza od strane saveza D Brčko.

U raspravi po ovoj tački učestvovali su, član UO SRS BiH i predsjednik SRS RS, gospodin, Zdravko Ostojić, dopredsjednik SRS BiH, gospodin Tihomir Popović, član UO SRS FBiH, gospodin Senad Kapo, koji su dali nekoliko prijedloga a to su:

 • Prijedlog da se pristupi izmjeni i dopuni Statuta SRS BiH,zašto je inicijativa potekla od strane delegata SRS RS na godišnjoj Skupštini saveza u Banja Luci.
 • Da se zajedno sa izmjenom Statuta krovnog saveza izvrše i izmjene Statuta članica
 • Da se razmotri mogućnost uvođenja načina finasiranja SRS BiH po članu jer je sadašnji način prevaziđen sobzirom da se kod članica smanjuje članstvo a izdvajanja za savez ostaju ista.
 • Da članice saveza iznađu načine za izmirenje svojih obaveza ( dugovanja ) krovnom savezu kako nebi došlo do zastoja u njegovom radu.
 • I da se razmotri mogućnost uvođenja zajedničke dozvole, koja bi važila u svim entitetskim Savezima ili bar određeni broj ovakvih dozvola u jednoj kalendarskoj godini.

Na osnovu ovih prijedloga doneseni su sledeći je

Z A K LJ U Č C I:

 1. Obavezuje se UO SRS BiH da formira komisiju za izmjene i dopune Statuta SRS BiH, koja će svoj rad koordinirati sa komisijama koje to rade u entitetskim savezima.
 2. U novom Satatutu postaviti i daljnji način finasiranja krovnog saveza.
 3. Obavezuju se sve članice saveza BiH na izmirenje svojih dugovanja do kraja kalendarske godine.
 4. Preko UO članica saveza inicirati izmjene Zakonskih odredbi o načinu izdavanja i korištenja ribolovnih dozvola tako da bi se moglo postići veće jedinstvo članstva i povećao interes za učlanjenje novih članova.

Tačka 2

Uvodničar po ovoj tački dnevnog reda je bio Tihomir Popović, a u raspravi koja je usledila učešće su uzeli: Milovan Živković, Osman Hodžić, Gordan Mišeljić, Senad Kapo i Zijad Sinanović.

Pročitajte i:   Čovjek okolinu zagađuje kao da sutra ne postoji: Ovako izgleda izletište kod Sarajeva

Svi oni su istakli da je donošenje Strategija razvoja ribolovnog sporta veoma veliki i kompleksan posao kojem se u narednom periodu treba posvetiti posebna pažnja kako bi se: realno odredili i procijenili, odnosno dali odgovore: hoćemo li moći finansijski i materijalno da organizujemo sva takmičenja po sadašnjem sistemu, da konkurišemo za međunarodna takmičenja, uspješno organizujemo rad takmičarske, sudijske i drugih komisija, možemo li nastaviti dosljednu primjenu svih usvojenih takmičarskih normativna, možemo li zadržati praksu slanja na međunarodna takmičenja ovoliki broj ekipa i pojedinaca kao što smo do sada radili, možemo li odlaziti na međunarodne skupove i uspješno poribljavati i čuvati riblji fond na našim vodama i dosta drugoga što smo radili i radimo u sadašnjoj praksi a i sami vidimo da za to imamo sve manje mogućnosti.

Na osnovu gore navedenog prisutni članovi UO SRS BiH, SRS RS, SRS FBiH i SRS BD su donijeli sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Da se od strane Upravnog odbora Sportsko ribolovnog saveza Bosne i Hercegovine utvrdi projektni zadatak za izradu Strategija razvoja ribolovnog sporta i zaštite ribljeg fonda, te da se oformi komisija ili radna grupa, za izradu pomenute Strategije.

O starne prisutnih članova TK SRS BiH Zijada Sinanovića i Milovana Živkovića skup je upoznat sa poteškoćama koje ima ova komisja kad su u pitanju utvrđivanja mjesta takmičenja (takmičarske staze ) po pojedinim vrstama takmičenja i takmičarskim kategorijama. Opšta je ocjena da veliki broj staza ne zadovoljava kriterije i uslove što je u protekloj takmičarskoj godini izazivalo značajne poteškoće pa i određene nesporazume kako kod takmičara tako i kod organa i lica zaduženih za provođenje takmičenja. Bilo je i izmjena staza i utvrđivanja novih termina što se ubuduće ne bi smjelo događati. Ove konstatacije su prihvaćene i na predlog navedenih je donesen je sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Da se formira komisija ( ili zaduži TK ) koja bi zajedno sa Takmičarskim komisijama entiteta i D.Brčko uradila kategorizacija staza za sva ribolovna takmičenja.

Određuje se rok završetka kategorizacije do usvajanja Kalendara takmičenja u 2016. godini.

Tačka 3

Uvodno zlaganje po ovoj tački imao je član UO SRS BiH i član TK SRS BiH, gospodin Milovan Živković.On je istakao, da iako ribolovni sport nije olimpijski sport ipak smo mi u BiH ušli u Olimpijski komitet što je veoma dobro za sve nas. Od takmičarskih rezultata istakao je da SRS BiH iza sebe ima uspješno organizovanih osam međunarodnih takmičenja , osvojeno jedno Svjetsko i jedno evropsko zlato, dva svjetska srebra, jednu svjetsku bronzu, što je za oavako mali broj članova i vremenski period od svega 10 godina postojanja i rada , za svaku pohvalu. Konstatovao je da ono što nije za pohvaliti jeste to što se ne posvećuje dovoljna pažnja takmičarkama ( seniorkama ) i mlađim kategorijama takmičara.Kad je u pitanju rad Takmičarske komisije smatra da to treba još značajnije normativno osnažniti da efikasnije obavlja svoje poslove i obavezati je da u, zajedničkom ineteresu, još više sarađuje sa TK entitetskih Saveza i saveza D. Brčko, te da se u što kraćem roku izmjene i dopuna većina normativnih akata i utvrde dodatnih kriterija za odlazak na svjetska takmičenja.

Pročitajte i:   Koalicija za zaštitu rijeka: Čuvari našeg blaga izloženi napadima od snažnog lobija

Istakao je još da je šteta što još ne počinjemo sa takmičenjima u bacačkim disciplinama i što takva takmičenja ne organizujemo na nivou Saveza i ne učestvujemo na takmičenjima u svijetu. Smatra da za to imamo kadrovskih potencijala i šansi za dobre rezultate.

Svi člannovi Upravnih odbora su se složili sa konstatacijama i prijedlozima gosp. Živkovića i na taj način još jednom istakli i pohvalili sve ono što smo uspješno uradili od osnivanja saveza do danas i podržali iznesene prijedloge i ocijenili da neki od njih trebaju naći svoje mjesto i u Priojektnom zadatku za buduću Strategiju

Tačka 4

Izvjestilac po ovoj tački je bio Nikola Puce,član UO SRS BiH a u raspravi su uzeli učešće: Zijad Sinanović, Mirsad Avdić, Zdravko Ostojić i Miodrag Đukić.

Ono što je zajednički konstatovano jeste da se konstantno smanjuje broj članova u skoro svim društvima – udruženjima u BiH. Jedan od razloga, po mišljenju uvodničara, je što populacija stari i nema mladih. On smatra da je ključ rješenja u društvima/udruženjima jer bi trebali na sve načine privlačiti mlađu populaciju i vršiti njihovu edukaciju.

Posebno je istaknuto da je jeda od razloga  smanjenje broja članova u društvina/udruženjima i neadekvatan / slab rad ribočuvarskih službi. Tamo gdje je rad ovih službi i pojedinaca – ribočuvara zapažen, odnosno dobar nema ili je mali pad broja članova.Obratan je slučaj u svim društvima gdje nema ili je slabo organizovano čuvanje ribljeg fonda. U takvim društvima ima pojava štampanja i izdavanja a samim tim i prikazivanja manjeg broja članstva kako bi se izbjeglo plaćanje savezima.

Na osnovu gore navedenog članovi Upravnih odbora su donijeli sljedeći:

Z A K LJ U Č A K

Da savezi trebaju organizovati sastanak sa: Ministarstvom unutrašnjih poslova, Tužilaštvima, Državnom graničnom službom i drugim nadležnim organima u Entitetima i na nivou Države kako bi se ukazalo na problem krivolova na vodama i zatraži nihova efikasnija i blagovremenija pomoć u sprečavanju nezakonitog izlova ribe na našim vodama.

Posebna pažnja se treba posvetiti boljem i efikasnijem radu čuvarskih službi u skoro svim sportsko ribolovnim društvima.

Za sprovođenje ovih zaključaka traži se značajnije uključenje organa i pojedinaca iz zajedničkog saveza.

Tačka 5

Član Upravnog odbora SRS RS – a, gospodin Darko Mitrović je istakao dva problema koji se dešavaju u Doboju. Jedan je ribolov iz čamaca od strane ribolovaca iz F BiH na rijekama kojim gazduje ovo društvo kao i na vodama koje su u sastavu SRS F BiH , što smatra da je zabranjeno u Zakonu o slatkovodnom ribarstvu, a drugi je samoinicijativno pomijeranje granice na rijeci Usori od strane udruženja iz SRS FBiH, i sve prisutnija pojava nezakonitog ponašanja ribara iz Federacije BiH na vodama koje pripadaju SRS RS.

U vezi sa ovim pojavama zaključeno je da se preduzmu sve zakonske radnje od strane ribočuvarske službe društva iz Doboja a po potrebi zatraži i intervencija policije. Od društava iz Federacije se traži da spriječe nedozvoljeni ribolov iz čamaca.

Prihvaćen je i potpisan je sporazum o raspodjeli čamaca između SRS BiH, SRS RS, SRS FBiH i SRS BD prema odluci UO SRS BiH broj : 188-01 / 15. od 06.07.2015-godine.

PREDSJEDNIK SAVEZA
Indir Melić

One thought on “Zapisnik sa zajedničke sjednice Upravnih odbora Sportsko ribolovnih saveza

 • 22. Septembra 2015. at 10:23
  Permalink

  to o cemu se raspravlja na tim kojekakvim sjednicama ne oslikava ni najmanje potrebe i probleme na terenu…..dijelovima bih vodenih povrsina koji su najbogatij ribljim fondom ili trebali biti niko neposvecuje paznju …..sliv rijeke bosne u savu npr ….tamo se smudj ,saran ,stuka ,som na tone izlovljava iz vode sto strujom ,sto mrezama i drugim tehnikama kao da su na jadranskom moru ….hoceli to neko pokusat jednog dana da rijesi…..na tim sjednicama se izgleda radije vodi rasprava na diplomatski nacin ,ali rasprava oko nekih pastrmcica ko dlan…….a ljudi tonama vade kapitalne primjerke i do 20,somove i do 50 kg na nezakonit nacin i niukom nista
  ž

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.