Konkurs za ustupanje na korištenje ribolovnih područja I i V davanjem ribolovnog prava na period od 10 godina na području Kantona Sarajevo

Veliko jezero na Treskavici ; Foto: Sedin Salić

Na osnovu čl. 5. i 6. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj 64/04) Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, raspisuje

K O N K U R S

Za ustupanje na korištenje ribolovnih područja I i V davanjem ribolovnog prava na period od 10 godina na području Kantona Sarajevo.

Ribolovna područja I i V utvrđena Pravilnikom o ribolovnim područjima i granicama ribolovnih voda na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 24/05 i 37/05), ustupaju se na korištenje davanjem ribolovnog prava na period od 10 godina po početnim cijenama utvrđenim Odlukom o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 8/17) kako slijedi:

 1. za Ribolovno područje I …………………………… 2.000,00 KM
 2. za Ribolovno područje V ………………………….. 750,00 KM

Pravo učešća na Konkursu imaju fizička i pravna lica, odnosno udruženja ili organizacije sportskih ribolovaca, a koja nisu u evidenciji dužnika iz oblasti korištenja ribolovnog prava, za ribolovna područja koja vodi Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo.

Aplikanti trebaju obavezno dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 1. Obrazac prijave koji treba obavezno da bude popunjen slijedećim podacima;
 2. Naziv aplikanta, sjedište (adresa), ime kontakt osobe i broj telefona, naznaku ribolovnog područja za koje se konkuriše, fiksno ponuđenu cijenu za područje za koje se konkuriše, čitko napisano ime i prezime ovlaštenog lica, svojeručni potpis ovlaštenog lica i spisak pojedinačno navedene dostavljene dokumentacije;
 3. Rješenje o upisu subjekta u sudski registar, koje obavezno sadrži djelatnost ribarstvo – pravna lica;
 4. Rješenje o obavljanju samostalne djelatnosti poljoprivrede iz oblasti ribarstva izdatu od
  nadležne općine – fizička lica;
 5. Rješenje nadležnog kantonalnog ministarstva o upisu u registar udruženja iz oblasti ribarstva udruženja ili organizacije sportskih ribolovaca;
 6. Godišnji Program gospodarenja za područje za koje se konkuriše obavezno mora da sadrži sve što je definisano članom 10. stav 5. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (“Službene novine Federacije B i H”, broj: 64/04);
 7. Dokaz o prijavi kod nadležne Porezne uprave i da se poslovanje vodi preko računa u banci;
 8. Izvještaj o dosadašnjem organizovanju, sudjelovanju i postignutim rezultatima na sportsko-ribolovnim takmičenjima, promocijama, popularizacijama i edukacijama sportskog I rekreativnog ribolova;
 9. Potvrdu od nadležne kantonalne porezne uprave da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza za predhodnu godinu;
 10. Potvrdu Uprave za indirekno oporezivanje BiH da nema dospjelih, a neizmirenih obaveza za predhodnu godinu ( za obrtnike i pravna lica koja su u sistemu PDV-a );
 11. Broj zaposlenika u 2017. godini (odnosi se na pravna lica), odnosno broj članova udruženja ( broj registriranih ribolovaca u 2017. godini ) ;
 12. Ponuda visine naknade za korištenje ribolovnog područja, ne može biti manja od početne cijene naknade za područje za koje se konkuriše, utvrđene Odlukom o izmjeni Odluke o utvrđivanju visine početnih cijena godišnje naknade za korištenje ribolovnih područja (“Službene novine Kantona Sarajevo” broj: 8/17).
Pročitajte i:   Predstavnici mjesne zajednice Gradu Zenica predali peticiju protiv gradnje HE Janjići

Napomena: aplikanti koji se prijave na Konkurs moraju svoju djelatnost obavljati na području Kantona Sarajevo.

Navedena dokumentacija se obavezno dostavlja u orginalu ili ovjerene fotokopije.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu:

Kanton Sarajevo Ministarstvo privrede ul. Reisa Džemaludina Čauševića br.1. sa naznakom:
“Prijava za konkurs za ustupanje na korištenje ribolovnog područja I i/ili V davanjem ribolovnog prava na period od 10 godina na području Kantona Sarajevo sa naznakom “NE OTVARAJ”.

Konkursna komisija će izvršiti javno otvaranje blagovremeno prispjelih prijava na Konkurs, gdje će se prisutni informisati o potpunosti dostavljene dokumentacije te o ponuđenom novčanom iznosu, a o terminu otvaranja predhodno će biti blagovremeno pismeno obavješteni svi učesnici Konkursa.

Konkursna komisija će izvršiti bodovanje prijavljenih aplikanata prema:
a) dostavljenom programu gospodarenja,
b) visini ponuđenog iznosa finansijskih sredstava za svako ribolovno područje,
c) izvještaju o dosadašnjem radu aplikanata,
d) Prednost pod jednakim uslovima ima dosadašnji korisnik koji je do danas upravljao, održavao ili brinuo o ribljem fondu ribolovnog područja.

Pročitajte i:   Priroda ispred profita: Mala hidrocentrala se neće graditi u Varešu

Nakon izvršenog bodovanja po utvrđenim kriterijima Konkursna komisija će pismenim putem obavjestiti aplikante čije su prijave razmatrane o rezultatima bodovanja.

Zainteresovani aplikanti mogu dobiti informacije na telefon broj 562-282, a obrazac prijave na konkurs, fotokopiju člana 10. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 64/04) i Pravilnik o ribolovnim područjima i granicama ribolovnih voda na području Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo broj:24/05 i 37/05) mogu preuzeti na protokolu u Kantonu Sarajevo.

Po zatvaranju Konkursa neće se primati dopune naprijed tražene dokumentacije.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
Ministarstvo privrede zadržava pravo poništenja ovog Konkursa i ne snosi nikakve troškove po isteku i u toku postupka prikupljanja i podnošenja prijava na Konkurs.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.