Rijeka Lapišnica

 

N/V izvora
utoka u BiH u metrima
N/V ušća
istoka iz BiH u metrima
Visinska razlika m. Dužina toka u km Dužina toka kroz BiH u km
1304 570 734 9,2 9,2

Vodotok Lapišnica je desna pritoka rijeke Miljacke sa ušćem nedaleko uzvodno od lokaliteta Kozje Ćuprije – dakle, vodotok pripada slivu rijeke Bosne.
Vodotok je bujičnog karaktera, nikada ne presušuje u sušnom razdoblju godine. Obzirom da nikada nisu vršena hidrološka osmatranja (mjerenja protoka i registriranje vodostaja)- može se konstatirati da se radi o hidrološki neizučenom slivu.
Vodotok Lapišnice ima izrazito izdužen sliv sa brojnim povremenim pritokama, a u najvisočijem dijelu sliva ima naziv Carev potok.

Lapisnica stream is the right tributary of Miljacka. It debouches close to Kozja Cuprija and it belongs to the river Bosna drainage basin. It is a lout stream which never dries out.

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na bistrobih@gmail.com