Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Pokušaj da "uredimo" trenutne Zakone i Pravilnike

Moderatori/ce:emin,AlaS,zlaja,svirac,Kovach

Odgovori
Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi:3608
Pridružen/a:20 lip 2006, 17:05
Lokacija:Sarajevo
Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la senad » 20 vel 2012, 21:38

NACRT ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

I OSNOVNE ODREDBE

Sadržaj Zakona

(1) Ovim se Zakonom uređuju održivo korištenje i upravljanje vodenih bioloških resursa (ribe, rakovi,
žabe i drugi vodeni organizmi), njihova zaštita i unaprjeđenje u kopnenim vodama, reprodukcija,
uzgoj i selekcija riba i drugih vodenih organizama u objektima za akvakulturu, te stručno
osposobljavanje radnika u slatkovodnom ribarstvu.

(2) Ovaj Zakon uključuje sadržaj Direktive Vijeća 92/43/EEC od 21. maja 1992 o očuvanju prirodnih
staništa i divlje faune i flore, s izmjenama i dopunama od 1.1.2007.

Član 2.

(1) Ribe u kopnenim vodama su obnovljivi prirodni resurs od posebnog interesa i pod posebnom
zaštitom Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s odredbama ovog Zakona.

(2) Ribljim fondom se upravlja na stručan, racionalan i održiv nacin koji doprinosi očuvanju biološke
raznolikosti ekoloških sistema.

(4) Ribe u ribolovnim vodama se mogu loviti i/ili uzgajati pod uslovima utvrđenim ovim Zakonom i
propisima donesenim na osnovu njega.

(5) Ribolovom i akvakulturom smiju se baviti pravna i fizicka lica pod uslovima utvrđenim ovim
Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Definicije

Član 3.

(1) U ovom Zakonu pojedini pojmovi imaju sljedece znacenje:

1. akvakultura je gospodarska djelatnost koja obuhvata reprodukciju, uzgoj i selekciju riba i
drugih vodenih organizama u kontrolisanim uslovima.
2. alohtone (strane) vrste riba su one vrste koje primarno ne obitavaju u određenoj ribolovnoj
vodi,
3. autohtone (izvorne) vrste riba su one vrste riba koje primarno obitavaju u određenoj
ribolovnoj vodi, odnosno nalaze se na području svoje prirodne rasprostranjenosti
4. dozvola je ovlaštenje na osnovu kojeg fizicko ili pravno lica smije obavljati privredni
djelatnost ribolova ili akvakulture,
5. godišnji program je program upravljanja ribljim fondom ribolovnog podrucja ili ribolovne
zone tokom kalendarske godine i koji je izrađen na osnovu ribolovno-privredne osnove,
6. juvenilni (nedorasli) primjerci riba su razvojni oblici riba koji nisu jos spolno dozreli,
7. kopnene vode su sve stajacice i tekucice na površini tla i sve podzemne vode na kopnenoj
strani od linije niske vode na obali kopna,
8. korisnik dozvole za akvakulturu je fizicko ili pravno lice koja je dobilo dozvolu za gospodarsku
djelatnost akvakulture,
9. korisnik dozvole za privredni ribolov je pravno ili fizicko lice-obrtnik koje je ovlašteno za
obavljanje privrednog ribolova u skladu sa pravima iz dozvole za privredni ribolov,
10. korisnik ribolovnog prava je fizicko ili pravno lice koje je steklo ribolovno pravo na
određenom ribolovnom podrucju ili u određenoj ribolovnoj zoni,
11. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba, osim riba iz akvakulture, ne mogu loviti i
stavljati u promet;
12. matica je spolno dozrela riba, bez obzira na spol,
13. mlađ su razvojni oblici riba u dobi do navršene godine dana,
14. monitoring je sistemsko pracenje stanja ribljeg fonda,
15. mrijestilište je poseban objekat na ribljoj farmi u kojem se vrši umjetna reprodukcija riba i
uzgoj larvi riba u dobi do 1 mjeseca
16. naknada za privredni ribolov je naknada koju placa korisnik dozvole za privredni ribolov,
17. naknada za sportski ribolov je naknada koju placa ribolovac korisniku ribolovnog prava
prilikom kupovanja ribolovne dozvole,
18. naučni ribolov je ribolov u naučne svrhe, koji obavlja ovlaštena naučnoistraživacka ustanova
19. poplavljeno podrucje je podrucje izvan vanjske granice vodotoka,
20. poribljavanje je plansko unošenje riba u ribolovne vode na osnovu ribolovno-privredne
osnove i godišnjeg programa,
21. posebno stanište je dio ribolovne vode koji uživa posebnu zaštitu zbog svoje uloge u
obnavljanju prirodnih populacija riba,
22. privredni ribolov je izlov riba na ribolovnom području uz upotrebu ribolovnih alata i opreme,
radi stavljanja ribe u promet i stjecanja dohotka;
23. ribar je lice koje, neposredno na ribolovnoj vodi, obavlja privredni ribolov na osnovu dozvole
za privredni ribolov, radi stavljanja ulovljene ribe u promet,
24. ribnjak, ribogojilište ili riblja farma je prostor na poljoprivrednom ili drugom zemljištu koji je
namjenski uređen za obavljanje djelatnosti akvakulture i predstavlja jedinstvenu tehnološku
cjelinu
25. ribocuvar je službeno lice korisnika ribolovnog prava strucno osposobljeno za obavljanje
nadzora sportskog ribolova na ribolovnom podrucju ili u ribolovnoj zoni za koju je korisnik
dobio ribolovno pravo,
26. ribolov je lov riba u ribolovnim vodama uz upotrebu ribolovnih alata i opreme, a može biti
privredni, sportski, naučni i komercijalni ribolov,
27. ribolovac je lice koja se bavi sportskim ribolovom radi rekreacije ili sporta,
28. ribolovna dozvola je odobrenje na osnovu kojeg ribolovci mogu obavljati sportski ribolov,
29. ribolovna zona je dio ribolovnog podrucja na kojem se ostvaruje ribolovno pravo
30. ribolovna zona je dio ribolovnog područja, koja omogućava učinkovito upravljanje ribljim
fondom i učinkovito praćenje i nadzor upravljanja.
31. ribolovne vode su sve površinske kopnene vode u kojima žive slatkovodne vrste riba i u
kojima se obavlja ribolov,
32. ribolovni alat jest sredstvo kojim se obavlja ribolov,
33. ribolovni revir je posebna jedinica ribolovnog područja ili zone sa dobro očuvanim i bogatim
ribljim fondom i ekosistemom u cjelini i koju korisnik ribolovnog prava može koristiti pod
posebnim uslovima upravljanja i režimima ribolova,
34. ribolovno podrucje je podrucje određenog vodotoka koje predstavlja biološku, hidrografsku i
privrednu cjelinu
35. ribolovno područje je najveća prostorna jedinica za upravljanje u ribolovu i održivo
korištenje riba, koja uključuje više ribolovnih zona sa sličnim karakteristikama ekosistema,
36. ribolovno pravo je pravo upravljanja ribljim fondom u svrhu sportskog ribolova
37. ribolovno-privredna osnova je strucna studija o nacinu upravljanja ribolovnim podrucjem ili
ribolovnom zonom, a odnosi se na obavljanje sportskog i privrednog ribolova,
38. sanacioni ribolov je ribolov koji se provodi radi sprječavanja razvoja i širenja alohtonih vrsta,
manje vrijednih i onih vrsta riba koje ugrožavaju druge vrste,
39. selektivni ribolov je ribolov koji omogućava ulov matica radi osiguravanja umjetne
reprodukcije i uzgoja mlađi u smislu zaštite i očuvanja autohtonih vrsta riba,
40. sportski ribolov je lov riba udicarskim ribolovnim alatima uz mogucu upotrebu opreme za
ribolov radi rekreacije ili sporta,
41. ulov su ulovljeni i zadržani primjerci riba u sportskom i privrednom ribolovu,
42. vodotok cini korito tekuce vode zajedno sa obalama i vodama koje njime stalno ili
povremeno teku,

II NADLEŽNOSTI

Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

Član 4.

(1) Poslove upravljanja, unapređenja i zaštite ribe i drugih vodenih organizama iz nadležnosti
Federacije Bosne i Hercegovine vrše Federalno ministarstvo poljoprivede, vodoprivrede i šumarstva
(u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) i Kantonalna ministarstva mjerodavno za poslove
poljoprivrede, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.

(1) Federalno ministarstvo:

- analizira i ocjenjuje stanje ribljeg fonda i aktivnosti upravljanja i zaštite ribljeg fonda,
- uspostavlja i rukovodi sistemom informiranja u slatkovodnom ribarstvu u Federaciji Bosne i
Hercegovine
- izdaje rješenja o ovlaštenju ustanove za obavljanje poslova u području slatkovodnog ribarstva
- izdaje uvjerenja o položenim ispitima u slatkovodnom ribarstvu
- izdaje dozvole za nučni ribolov i elektroribolov
- izdaje odobrenja za sanacioni i selektivni ribolov
- propisuje način, alate i sredstva kojima se obavlja ribolov
- propisuje programe za polaganje ispita u slatkovodnom ribarstvu i način polaganja ispita,
- propisuje način izrade ribolovno-privredne osnove i njenog provođenja
- propisuje način izrade revizije ribolovno-privredne osnove i njenog provođenja
- propisuje način izrade godišnjeg programa i njegovog provođenja
- propisuje način obavljanja ribočuvarske službe
- potvrđuje ribolovno-privrednu osnovu i reviziju ribolovno-privredne osnove
- propisuje kapacitet, kriterijume i normative za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama
- određuje posebna staništa i ribolovne revire
- propisuje zabrane na ribolovnim vodama
- propisuje pravila za utvrđivanje i visinu naknade štete počinjene ribljem fondu i drugim
vodenim organizimima
- organizuje poslove koji imaju za cilj sprecavanje ili smanjenje štetnih posljedica po ribolovne
vode i riblji fond,
- ucestvuje sa drugim nadležnim organima u izradi programa i planova za korištenje
- prirodnih resursa,
- rješava po žalbama na rješenja kantonalnih ministarstava donesenih na osnovu federalnog
zakona i drugih federalnih propisa i vrši druge poslove i zadatke zaštite ribljeg fonda iz
nadležnosti Federacije BiH.

Član 6.

(1) Kantonalno ministarsvo:

- određuje ribolovno područje, odnosno dijelove ribolovnog područja - ribolovne zone,
- vodi ribarski katastar,
- Izdaje dozvolu za privredni ribolov i vodi registar o izdatim dozvolama za vršenje privrednog
ribolova,
- Dodjeljuje ribolovno pravo na ribolovnim područjima i/ili ribolovnim zonama,
- Potvrđuje godišnji program upravljanja ribolovnim područjima i/ili ribolovnim zonama
- Izdaje dozvolu za akvakulturu.

Federalni zavodi za ribarstvo

Član 7.

(1) Federalni ministar može osnovati Federalni zavod za ribarstva za:

- slivno područje rijeke Save
- slivno područje Jadranskog mora

(2) Zadaci Federalnog zavoda za ribarstvo su:

- zaštita i unapređenje ribljeg fonda
- reprodukcija, uzgoj i selekcija autohtonih i endemičnih vrsta riba i drugih ugroženih vrsta riba
i vodenih organizama značajnih za Federaciju BiH
- repopulacija ribolovnih voda

(3) Pravila osnivanja Federalnog zavoda za ribarstvo i način njegovog rada propisuje federalni
ministar.

Savjetodavno vijeće za ribarstvo

Član 8.

(1) Federalni ministar može osnovati i imenovati Savjetodavno vijeće za ribarstvo.

(2) Savjetodavno vijece za ribarstvo ima konsultativnu i savjetodavnu ulogu i osniva se radi pružanja
naučne i stručne podrške Federalnom ministru u oblasti ribarstva, potice donošenje novih propisa iz
podrucja ribarstva i sudjeluje u kreiranju ribarske politike.

(3) Savjetodavno vijece za ribarstvo čine predstavnici tijela federalne i kantonalne uprave, jedinica
lokalne samouprave, naučnih i strucnih organizacija, ustanova za pružanje usluga u ribarstvu, komora
te razlicitih oblika strucnog i interesnog povezivanja u podrucju ribarstva kao i udruženja u ribarstvu
osnovanih i priznatih u skladu s posebnim propisima.

(4) Clanove i Predsjedavajućeg savjetodavnog vijeca imenuje Vlada Federacije BiH na period od četiri
godine.

(5) Vijece ima sekretara koji obavlja strucne poslove za potrebe Vijeca, a imenuje ga ministar.

Sportsko-ribolovni savez Federacije BiH

Član 9.

(1) Sportsko-ribolovni savez Federacije BiH (u daljem tekstu: Savez) u smislu ovog zakona obavlja
poslove koji su mu, kao javna ovlaštenja povjereni ovim zakonom, odnosno za koje je ovlašten.

(2) Savez organizuje, sprovodi mjere unaprjeđenja i zaštite ribljeg fonda, organizuje učešće u
ekološkim aktivnostima na području svoga djelovanja i vodi evidenciju o položenim ribičkim ispitima
prema Programu za polaganje ribičkog ispita.

(3) Pored poslova iz stava 2. ovog člana Savez organizuje podjelu dozvola korisnicima ribolovnog
fonda, a po godišnjem programu takmičenja organizuje, sprovodi i izdaje odobrenje za sva
takmičenja u sportsko-rekreacionom ribolovu, osim međunarodnih takmičenja, prikuplja podatke od
korisnika ribolovnog prava o količini i sastavu ulova u sportsko-rekreacionom ribolovu, te izdaje
ribočuvarske značke i legitimacije na zahtjev korisnika ribolovnog prava.

Naučno-istraživacke ustanove u području slatkovodnog ribarstva

Član 10.

(1) Poslove u području slatkovodnog ribarstva mogu obavljati naučno-istraživacke ustanove na
osnovu Rješenje o ovlaštenju ustanove za obavljanje poslova u podrucju slatkovodnog ribarstva.

(2) Rješenje o ovlaštenju ustanove za obavljanje poslova u području slatkovodnog ribarstva mogu
steči naučno-istraživačke ustanove koje:

1. su registrovane za strucna i znanstvena istraživanja iz podrucja slatkovodnog ribarstva i/ili
ekologije kopnenih voda (u daljnjem tekstu: ustanove),
2. posjeduju odgovarajuce kadrovske, materijalno-tehnicke i laboratorijske uslove za obavljanje
naučnih istraživanja iz podrucja slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda;
3. posjeduju odgovarajuce reference, odnosno objavljene radove u podrucju slatkovodnog
ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda.

(3) Rješenje o ovlaštenju ustanove za obavljanje poslova u području slatkovodnog ribarstva izdaje
Federalno ministarstvo na osnovu zahtjeva naučno-istraživačke institucije, najkasnije 30 dana od
dana podnošenja zahtjeva.

(4) Ustanove iz stava 1. i 2. ovoga clana obavljaju sljedece poslove:

1. izrađuju ribolovne osnove za ribolovna podrucja i ribolovne zone,
2. izrađuju revizije i anekse ribolovnih osnova,
3. prate stanje u slatkovodnom ribarstvu, izrađuju strucne studije i procjene stanja ribljeg fonda
te predlažu mjere za zaštitu riba i unaprjeđenje ribolova (trajni monitoring),
4. analiziraju podatke o privrednom ribolovu te predlažu mjere za unaprjeđenje privrednom
ribolova;
5. analiziraju podatke o akvakulturi te predlažu mjere za unaprjeđenje akvakulture,
6. obavljaju fizičko-hemijska istraživanja vode u ribnjacima i ribolovnim vodama za potrebe
ribarstva,
7. obavljaju istraživanja na podrucju primarne organske produkcije (bakterio-planktona,
fitoplanktona i vodenog bilja) za potrebe ribarstva,
8. obavljaju istraživanja na podrucju sekundarne organske produkcije (zooplanktona i faune
dna) za potrebe ribarstva,
9. obavljaju istraživanja utjecaja unošenja ribljih vrsta u ribolovne vode (introdukcija i
reintrodukcija),
10. obavljaju istraživanja uzgoja autohtonih i alohtonih vrsta riba i drugih vodenih organizama,
11. izdaju certifikate o porijeklu i genetičkoj autohtonosti;
12. izdaju certifikate o kvalitetu.

(5) Ustanove iz stava 1. i 2. ovog clana dužne su Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaj o
obavljanju poslova iz podrucja slatkovodnog ribarstva najmanje jednom godišnje, najkasnije

do 15. februara tekuce godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(6) Federalni ministar može ustanovi iz iz stava 1. i 2. ovog clana oduzeti ovlaštenje za obavljanje
poslova u podrucju slatkovodnog ribarstva ako:

1. se utvrdi da ne udovoljava uslovima navedenim u stavu 2. ovoga clana,
2. pravovremeno ne dostavlja izvještaj Federalnom ministarstvu o obavljanju poslova iz
područja slatkovodnog ribarstva, najkasnije do 15. februara tekuce godine za prethodnu
kalendarsku godinu;
3. se utvrdi da rezultati nisu dobiveni u skladu sa ovim Zakonom i podzakonskim propisima koji
regulišu opseg i podrucje istraživanja, pravilima struke, te etickom kodeksu naučnika,

(7) Protiv rješenja kojim se uskracuje ovlaštenje iz stava 6. ovoga clana nije dopuštena žalba ali može
se pokrenuti upravni spor, cije pokretanje ne odgađa izvršenje rješenja.

Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu

Član 11.

(1) Sve ispite u oblasti slatkovodnog ribarstva (ribarski, stručni, ribolovni, ribočuvarski ispit i ispit za
obavljanje akvakulture) provodi Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu.

(2) Komisiju za ispite u slatkovodnom ribarstvu imenuje federalni ministar.

(3) Članovi Komisije za ispite u slatkovodnom ribarstvu (u daljem tekstu: članovi komisije) su stručna
lica iz ustanova iz člana 10. ovog Zakona i predstavnici Federalnog ministarstva.

(4) Članovi Komisije za ispite u slatkovodnom ribarstvu imaju pravo na naknadu za rad u komisiji, koju
utvrđuje federalni ministar.

(5) Troškove polaganja ispita u slatkovodnom ribarstvu snosi kandidat koji polaže ispit.

(6) Iznimno stavu 5 ovog člana troškove polaganja ribočuvarskog ispita snosi nosilac ribolovnog
prava.

(7) Visinu iznosa troškova iz stava 5. ovog člana utvrđuje federalni ministar.

(8) Za položeni ispit u slatkovodnom ribarstvu stiče se Uvjerenje o položenom ispitu u slatkovodnom
ribarstvu.

(9) Uvjerenje o položenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu izdaje Federalno ministarstvo.

(10) Obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu propisuje
federalni ministar.

(11) Federalno ministarstvo vodi Registar o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu u slatkovodnom
ribarstvu.

(12) Oblik, sadržaj i način vođenja Registra o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu u slatkovodnom
ribarstvu propisuje fedralni ministar.

III RIBOLOVNE VODE I RIBOLOV

Član 12.

(1) Ribolovne vode su sve kopnene vode u kojima stalno žive slatkovodne i povremeno anadromne
vrste riba na kojima se može obavljati ribolov:

1. tekučice: rijeke, rječice, potoci, hidromelioracioni sistemi, kanali i svi drugi oblici vodnih
sistema koji posjeduju obale i korito i u kojima postoji prirodan protok vode;
2. stajačice: prirodna i vještačka jezera, akumulacije, močvare, bare, riječni rukavci, mrtvaje i svi
drugi oblici zaliha vode u kojima ne postoji protok vode.

(2) Ribolovnim vodama ne pripadaju vode:

1. u objektima akvakulture;
2. u komercijalnim ribnjacima;
3. iz kojih se zahvata voda za piće za javno vodosnabdjevanje ili su rezervirane za tu namjenu;
4. za koje su donesene odluke o zaštiti izvorišta na temelju posebnog zakona;
5. u posebno zaštićenim dijelovima prirode u kategorijama nacionalnog parka, parka prirode ili
rezervata, proglašenim na temelju posebnog zakona.

Član 13.

(1) Ribolovne vode dijele se na ribolovna područja.

(2) Ribolovna područja predstavljaju područja ribolovnih voda kantona u Federaciji.

(3) Ribolovna područja se dijele na ribolovne zone.

(4) Ribolovno područje, odnosno dijelove ribolovnog područja - ribolovne zone, određuje kantonalno
ministarstvo mjerodavno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo)
posebnim aktom.

(5) Aktom o određivanju ribolovnih zona utvrđuju se njihove granice i namjena (privredni i sportski
ribolov).

Član 14.

(1) Radi evidentiranja podataka o površini ribolovnih područja i ribolovnih zona, o granicama
ribolovnih područja i ribolovnih zona, o količini i vrstama riba, te o nositeljima ribolovnih prava, u
kantonalnom ministarstvu vodi se ribarski katastar.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja ribarskog katastra iz stavka 1. ovoga članka propisuje federalni
ministar.

(3) Korisnici ribolovnih područja, odnosno ribolovnih zona, dužni su dostaviti podatke za vođenje
ribarskog katastra iz stavka 1. ovoga članka kantonalnom ministarstvu do kraja marta tekuće godine
za prethodnu godinu.

Član 15.

(1) Ribolov je lov riba u ribolovnim vodama uz upotrebu ribolovnih alata i opreme.

(2) Ribolov se obavlja sredstvima i alatima kojima se ne ugrožava život i zdravlje riba i životinja kojima
se ribe hrane.

(3) Način, alate i sredstva kojima se obavlja ribolov propisuje federalni ministar.

Član 16.

(1) Ribolov se dijeli na privredni, sportski, naučni i komercijalni ribolov.

IV PRIVREDNI RIBOLOV

Član 17.

(1) Privredni ribolov je djelatnost kojom se obavlja ribolov uz upotrebu ribolovnih alata i opreme radi
stavljanja ulovljene ribe u promet i sticanje dohotka.

(2) Privredni ribolov može se obavljati samo na ribolovnim područjima/zonama koja su utvrđena
aktom o određivanju ribolovnog područja u skladu sa članom 13. ovoga Zakona i koja su potvrđena
ribolovno-privrednom osnovom.

Član 18.

(1) Privredni ribolov može obavljati fizičko lice - obrtnik i pravno lice ako:

1. je registrovano za obavljanje privrednog ribolova u kopnenim vodama;
2. ima dozvolu za privredni ribolov;
3. je fizičko lice ili fizičko lice u pravnoj osobi stručno osposobljeno za privredni ribolov ili ima
zaposleno lice koje je stručno osposobljeno za privredni ribolov;
4. ribolovni alati i oprema za privredni ribolov upisanih u dozvolu ispunjavaju obilježja sukladno
odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Dozvola za privredni ribolov

Član 19.

(1) Dozvolu za privredni ribolov izdaje kantonalno ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u
daljem tekstu: kantonalno ministarstvo), nakon provedenog javnog konkursa u skladu sa odredbama
ovog zakona i Zakona o koncesijama, uz određenu naknadu.

(2) Visinu naknade za obavljanje privrednog ribolova određuje Vlada Kantona na prijedlog
kantonalnog ministarstva na čijoj teritoriji se nalazi ribolovno područje/zona.

(3) Naknada za obavljanje privrednog ribolova se uplaćuje u proračun kantona u kojem je izdata
dozvola za privredni ribolov.

(4) Sredstva uplaćena na ime naknade za privredni ribolov su namjenska sredstva za zaštitu i
unapređenje ribarstva u ribolovnom području/zoni za koju je izdata dozvola.

(5) Kantonalno ministarstvo propisuje broj dozvola za privredni ribolov u ribolovnom području i
ribolovnim zonama na temelju mišljenja ustanove iz clana 10. ovoga Zakona koja je izradila ribolovno-
privrednu osnovu za ribolovna podrucje/zonu gdje je dopušteno obavljanje privrednog ribolova;

(6) Kantonalni ministar, na prijedlog Komisije za koncesije, izdaje dozvolu za privredni ribolov onim
fizičkim i/ili pravnim licima koja ponude najpovoljnije uslove za vršenje privrednog ribolova.

(7) Dosadašnji korisnik ima pod jednakim uslovima pravo prvenstva u dobivanju dozvole za privredni
ribolov.

(8) Sadržaj dozvole za privredni ribolov i način i uslove obavljanja privrednog ribolova propisuje
federalni ministar.

Član 20.

(1) Dozvola za privredni ribolov se izdaje na rok od 6 (šest) godina.

(2) Obavijest o davanju dozvole za privredni ribolov dostavlja se i korisniku ribolovnog prava za
ribolovno područje/ zonu obuhvaćenu dozvolom.

(3) Prije izdavanja dozvole za privredni ribolov kantonalno ministarstvo i korisnik dozvole za privredni
ribolov zaključuju Ugovor o vršenju privrednog ribolova koji mora sadržavati sve elemente iz člana 9. i
10. ovog Zakona i člana 29. Zakona o koncesijama, ali može sadržavati i druge elemente obligaciono-
pravnog karaktera.

(4) Registar o izdatim dozvolama za vršenje privrednog ribolova vodi kantonalno ministarstvo i
dostavlja ga Federalnom ministarstvu do kraja tekuće godine.

(5) Oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdatim dozvolama za privredni ribolov propisuje federalni
ministar.

Član 21.

(1) Dozvola za privredni ribolov podliježe reviziji.

(2) Način obavljanja revizije i kriterije u postupku revizije propisuje federalni ministar.

Oduzimanje i/ili prestanak važenja dozvole za privredni ribolov

Član 22.

(1) Dozvola za privredni ribolov ne može se prenositi na druga fizička ili pravna lica.

(2) Dozvola za privredni ribolov može biti oduzeta rješenjem kantonalnog ministarstva ako:

1. se utvrdi da korisnik dozvole nema propisane ribolovne alate i opremu za ribolov ili ih ima
više od kolicine upisane u dozvolu;
2. se utvrdi da korisnik dozvole obavlja privredni ribolov alatima i opremom za ribolov koji nisu
upisani u dozvolu;
3. ribolovni alati nisu oznaceni na propisan nacin ili se koriste u nezakonite svrhe;
4. se utvrdi da korisnik dozvole nije stručno osposobljena za privredni ribolov ili ako nema
zaposlene koji su stručno osposobljeni za privredni ribolov;
5. korisnik dozvole ne zadovoljava propisane kriterije u postupku revizije;
6. se utvrdi da korisnik dozvole ne plaća naknadu za obavljanje privrednog ribolova;
7. se utvrdi da korisnik dozvole nije zapoceo obavljati privredni ribolov u roku od 6 (šest)
mjeseci od dana dobivanja dozvole;
8. se utvrdi da se korisnik dozvole prilikom obavljanja privrednog ribolova ne pridržava odredbi
ovoga Zakona i obaveza predviđenih Ugovorom o vršenju privrednog ribolova;
9. se utvrdi da korisnik dozvole ne dostavlja podatke kantonalnom ministarstvu o ulovu u
privrednom ribolovu ili dostavlja netačne podatke.

Član 23.

(1) Postupak za oduzimanje dozvole za privredni ribolov pokreće nadležni poljoprivredni inspektor,
ako su ispunjeni uslovi iz stava 2. člana 22., a konačnu odluku o oduzimanju dozvole za privredni
ribolov donosi kantonalno ministarstvo.

(2) Protiv rješenja o oduzimanju dozvole za privredni ribolov iz stava 2. člana 22. ovog Zakona može
se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu.

Član 24.

(1) Dozvola za privredni ribolov prestaje važiti:

1. na zahtjev nosioca dozvole;
2. prestankom postojanja ili stečajem pravnog lica;
3. trajnom odjavom fizičkog lica - obrta;
4. smrću fizičkog lica - vlasnika obrta.

Član 25.

(1) Korisnik dozvole za privredni ribolov smije obavljati ribolov:

1. samo na onom ribolovnom području i ribolovnoj zoni koja je upisana u dozvolu,
2. samo onim ribolovnim alatima i opremom koji su upisani u dozvolu i koji su na propisan nacin
oznaceni,
3. u skladu sa propisima ovog Zakona.

(2) Korisnik dozvole ili lice koje za njega obavlja privredni ribolov mora imati dozvolu kod sebe
odnosno na plovilu koje je upisano u dozvolu za vrijeme obavljanja privrednog ribolova.

Član 26.

(1) Korisnik dozvole za privredni ribolov obavezan je voditi dnevnu i mjesečnu evidenciju o ribolovu i
ulovu ribe, sačiniti godišnji izvještaj o privrednom ribolovu i dostaviti ga Kantonalnom ministarstvu,
najkasnije do 31. decembra tekuće godine.
(2) Oblik i sadržaj obrasca o vođenju evedincije u privrednom ribolovu propisuje Federalni ministar.

Član 27.

(1) Kantonalno ministarstvo je dužno sve godišnje izvještaje u privrednom ribolovu dostaviti
Federalnom ministarstvu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara tekuće godine za
prethodnu godinu.

Ribarski ispit

Član 28.

(1) Lice koje neposredno obavlja privredni ribolov mora biti stručno osposobljeno za obavljanje
ribolova.

(2) Stručna osposobljenost za obavljanje privrednog ribolova dokazuje se Uvjerenjem o položenom
ribarskom ispitu.

(3) Uvjerenje o položenom ribarskom ispitu izdaje Federalno ministarstvo.

(4) Ribarski ispit se polaže prema Programu za polaganje ribarskog ispita.

(5) Program za polaganje ribarskog ispita, način polaganja ribarskog ispita, obrazac i način

izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu propisuje federalni ministar.

(6) Iznimno od odredbi stava 2. i 3. ovog člana, Uvjerenje o položenom ribarskom ispitu, bez

obaveze polaganja ribarskog ispita, izdaće se osobi koja je stekla odgovarajuću stručnu

kvalifikaciju u visokoobrazovnoj ustanovi koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij biološke,
poljoprivredne, veterinarske, ribarstvene ili slične struke koji uključuje područje ribarstva.

(7) Stručna osposobljenost lica iz stava 6. ovog člana se dokazuje Diplomom ili Uvjerenjem o stručnoj
kvalifikaciji.

(8) Ribarske ispite provodi Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu.

V SPORTSKI RIBOLOV

Član 29.

(1) Sportski ribolov je lov riba udičarskim ribolovnim alatima u ribolovnim vodama radi rekreacije ili
sporta i provodi u skladu s ovim Zakonom.

(2) Ribe koje su ulovljene u skladu s odredbama ovoga Zakona postaju vlasništvo ribolovca koji
je uhvatio ribu.

(3) Ribe ulovljene u sportskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet.

Pravo na pristup vodi

Član 30.

(1) Vlasnik ili na neki drugi način posjednik vodenog ili priobalnog zemljišta dužan je korisniku
ribolovnog prava i svakom ribolovcu dozvoliti nesmetan prolaz kroz svoje zemljište i boravak na
njemu u cilju provođenja mjera upravljanja ribolovnim područjem/zonom i obavljanja sportskog
ribolova.

(2) Korisnik ribolovnog prava i ribolovci dužni su prilikom provođenja mjera upravljanja ribolovnim
područjem/zonom i obavljanja sportskog ribolova što manje utjecati na stanje zemljišta iz
prethodnog stava i nakon provedenih aktivnosti otkloniti eventualno pričinjene štete.

(3) Iznimno stavu 1. ovog člana prolazak i zadržavanje će biti ograničeni na zemljištu koje
je ograđeno u skladu sa zakonom.

Ribolovno pravo

Član 31.

(1) Ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, u kojoj se obavlja sportski ribolov, upravlja korisnik
ribolovnog prava.

(2) Korisnik ribolovnog prava može biti fizičko ili pravno lice, udruženje ili organizacija sportskih
ribolovaca koje ispunjavaju uslove i zadatke propisane ovim Zakonom.

(3) Ribolovno pravo na ribolovnim područjima/zonama se stječe na osnovu javnog konkursa kojeg
provodi kantonalno ministarstvo.

(4) Kantonalno ministarstvo propisuje uslove za stjecanje ribolovnog prava.

(5) Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu ribolovnog prava donosi Vlada kantona na
prijedlog kantonalnog ministra.

(6) Za provođenje postupka javnog konkursa za dodjelu ribolovnog prava kantonalni ministar imenuje
Komisiju za provođenje konkursa.

(7) Visinu naknade za ustupanje ribolovnog područja/zone određuje Vlada Kantona na čijoj teritoriji
se nalazi ribolovno područje/zona na prijedlog kantonalnog ministra.

(8) Naknada se uplaćuje u proračun kantona koji je ustupio ribolovno područje/zonu.

(9) Sredstva uplaćena na ime naknade za ustupanje ribolovnog područja/zone su namjenska sredstva
za zaštitu i unapređenje ribarstva u ribolovnom području ili zoni za koje je izdato ribolovno pravo.

(10) Iznimno od odredbi clana 12. stav 3. i 4. ovog Zakona, kantonalni ministar može pod posebnim
uslovima, uz saglasnost federalnog ministarstva i prethodno pribavljeno stručno mišljenje ustanove iz
člana 10 ovoga Zakona, dati ribolovno pravo fizickoj ili pravnoj osobi i na vodama iz kojih se zahvata
voda za piće za javno vodosnabdjevanje ili su rezervirane za tu namjenu i na vodama koje su na
osnovu posebnog zakona proglašene zaštićenim izvorištima, u kojem slucaju se i te vode smatraju
ribolovnim vodama u smislu ovoga Zakona.

Član 32.

(1) Kantonalni ministar, na prijedlog Komisije za dodjelu ribolovnog prava, izdaje rješenje o stjecanju
ribolovnog prava onom fizičkom ili pravnom licu, udruženju ili organizaciji sportskih ribolovaca koja
ponudi najpovoljnije uslove propisane konkursom.

(2) Dosadašnji korisnik ribolovnog prava ima pod jednakim uslovima pravo prvenstva u dobivanju
rješenja o stjecanju ribolovnog prava.

(3) Ribolovno pravo nad ribolovnim područjem/zone izdaje se korisniku na period od 12 (dvanaest)
godina.

(4) Kantonalni ministar s korisnikom ribolovnog prava sklapa ugovor o ustupanju ribolovnog područja
ili ribolovne zone kojim se utvrđuju veličina i granice ribolovnog podrucja/zone, način korištenja
ribolovnog područja/zone, uslove upravljanja kojih se korisnik dužan pridržavati, mjere koje mora
poduzimati radi unapređenja ribarstva i uslove raskidanja ugovora.

(5) Korisnik kome je ustupljeno ribolovno pravo nad ribolovnim područjem/zonom ne može to
ribolovno pravo da ustupa drugim subjektima.

(6) Ribolovno područje/zona koje konkursom nije ustupljeno na korištenje ili je oduzeto Kantonalno
ministarstvo privremeno ustupa na korištenje bez konkursa korisniku koji ispunjava uslove, do
raspisivanja konkursa, a najduže na period od godinu dana.

Oduzimanje ribolovnog prava

Član 33.

(1) Kantonalni ministar će korisniku ribolovnog prava rješenjem oduzeti ribolovno pravo na
ribolovnom području/zoni ako:

1. u roku od 1 (jedne) godine dana nakon sklapanja ugovora ne dostavi federalnom ministarstvu
na potvrđivanje ribolovno-privrednu osnovu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju
je dobio ribolovno pravo;
2. u roku od 60 dana nakon sklapanja ugovora ne dostavi kantonalnom ministarstvu privremeni
program upravljanja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom;
3. do 1. novembra svake tekuće godine ne dostavi godišnji program za narednu kalendarsku
godinu;
4. u roku 6 (šest) godina od dana potvrđivanja privredno ribolovne osnove ne dostavi
federalnom ministarstvu na potvrđivanje reviziju ribolovno-privredne osnove;
5. ne provodi mjere predviđene ugovorom, ribolovno-privrednom osnovom ili godišnjim
programom;
6. gospodari suprotno ribolovno-privrednoj osnovi ili godišnjem programu;
7. nema stručno lice za upravljanje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom koja mu je
dodjeljena;
8. zbog nezakonitog načina upravljanja pogoršavaju hidrološka, fizičko-hemijska i biološka
svojstva ribolovne vode,
9. je internom odlukom ili na drugi nacin prenio ribolovno pravo na drugu fizičku ili pravnu
osobu;
10. ne ispunjava propisane obaveze uplate naknade za ustupljeno ribolovno područje ili
ribolovnu zonu;
11. ne ispunjava propisane obveze dostavljanja podataka;
12. u slučaju promjene namjene pojedine ribolovne vode, ribolovnog područja ili ribolovne zone;
13. u slučaju prestanka postojanja pravnog lica, zadruge, udruge ili organizacije sportskih
ribolovaca;
14. u u slučaju trajne odjave fizičkog lica-obrta ili smrti fizickog lica-obrtnika.

(2) Postupak za oduzimanje ribolovnog prava pokreće nadležni poljoprivredni inspektor, ako su
ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana, a konačnu odluku o oduzimanju dozvole za privredni ribolov
donosi kantonalno ministarstvo.

(3) Protiv rješenja o oduzimanju ribolovnog prava iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba
Federalnom ministarstvu.

(4) Korisnik ribolovnog prava kojem je oduzeto ribolovno pravo nema pravo na povrat materijalnih i
novčanih sredstava koje je uložio u ribolovno područje/zonu.

Zadaci i obaveze korisnika ribolovnog prava

Član 34.

(1) Ribolovno pravo obuhvata upravljanje ustupljenim ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom u
skladu sa ribolovno-privrednom osnovom za unapređenje ribarstva za ribolovno područje ili
ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u daljnjem tekstu: ribolovna osnova) i godišnjim
programom upravljanja za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo
(u daljnjem tekstu: godišnji program).

(2) Korisnik ribolovnog prava dužan je predočiti na potrvđivanje ribolovno-privrednu osnovu za
ribolovno područje ili ribolovnu zonu kojom upravlja najkasnije u roku od 1 (jedne) godine dana
nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava.

(3) Korisnik ribolovnog prava dužan je u skladu sa ribolovno-privrednom osnovom izraditi godišnji
program upravljanja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom za svaku slijedeću kalendarsku
godinu i dostaviti ga kantonalnom ministarstvu najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

Član 35.

(1) Korisnik ribolovnog prava upravlja dodjeljenim ribolovnim područjem/zonom u prvoj godini
korištenja na osnovu Privremenog programa unapređenja ribarstva u ribolovnom području/zoni.

(2) Privremeni program korisnik donosi u roku od 60 dana od dana ustupanja ribolovnog
područja/zone na korištenje.

(2) Privremeni program će važiti do potvrđivanja ribolovno-privredne osnove.

Član 36.

(1) Korisnik ribolovnog prava je dužan vidno označiti granice ribolovnog područja/zone za koju je
dobio ribolovno pravo najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stjecanja ribolovnog prava,
odnosno od dana zaključivanja ugovora.

(2) Način označavanja granica ribolovnog područja/zone propisuje federalni ministar poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar).

(3) Korisnik ribolovnog prava dužan je ribolovcima pružiti sve potrebne informacije o ribolovnom
režimu na ribolovnom području/zoni za koju je dobio ribolovno pravo u pisanom obliku, kao i
omogućiti uvid u važeću ribolovno-privrednu osnovu i godišnji program.

Ribolovno-privredna osnova

Član 37.

(1) Ribolovno-privredna osnova je naučno-strucna studija upravljanja ribolovnim područjem ili
ribolovnom zonom.

(2) Način izrade ribolovno-privredne osnove, revizije ribolovno-privredne osnove i njenog provođenja
propisuje federalni ministar.

(3) Ribolovno-privrednu osnovu i/ili reviziju ribolovno-privredne osnove izrađuje ustanova iz člana 10.
ovog Zakona na zahtjev korisnika ribolovnog prava.

Član 38.

(1) Ribolovno-privredna osnova sadrži:

1. podatke o korisniku ribolovnog prava;
2. podatke o ribolovnom području ili ribolovnoj zoni;
3. rješenje i ugovor o dodjeli ribolovnog prava;
4. osnovna hidrografska, fizičko-hemijska i biološka obilježja ribolovnog područja ili ribolovne
zone;
5. kvalitativno-kvantitativnu strukturu ribljeg fonda u ribolovnom području ili ribolovnoj zoni;
6. zdravstveno stanje ribljeg fonda i mjere zdravstve zaštite;
7. mjere za zaštitu ribolovnog područja ili ribolovne zone, te način provođenja tih mjera;
8. mjere unapređenja ribolovnog područja ili ribolovne zone, te način provođenja tih mjera;
9. način i uslove provođenja sportskog ribolova i mjere za unapređenje sportskog ribolova i
ribolovnog turizma u ribolovnom području ili zoni;
10. mogućnost provođenja privrednog ribolova;
11. mogućnost izgradnje objekata akvakulture;
12. okvirnu ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja ili ribolovne zone;
13. mjere zaštite i korištenja voda sukladno propisima o vodama.

Član 39.

(1) Ribolovno-privredna osnova potvrđuje federalno ministarstvo najkasnije u roku od 60 dana od
dana zaprimanja zahtjeva za potvrđivanje ribolovno-privredne osnove.

(2) Ribolovno-privredna osnova važi trajno uz monitoring, a najkasnije do isteka roka od 6 (šest)
godina od dana potvrđivanja ribolovno-privredne osnove mora se obaviti revizija ribolovno-privredne
osnove, kao i svakih slijedećih 6 (šest) godina.

Član 40.

(1) Revizija ribolovno-privredne osnove sadrži:

1. kvalitativno-kvantitativnu strukturu ribljeg fonda u ribolovnom području ili ribolovnoj zoni;
2. zdravstveno stanje ribljeg fonda i mjere zdravstve zaštite;
3. mjere za zaštitu ribolovnog područja ili ribolovne zone, te način provođenja tih mjera;
4. mjere unapređenja ribolovnog područja ili ribolovne zone, te način provođenja tih mjera;
5. način i uslove provođenja sportskog ribolova i mjere za unapređenje sportskog ribolova i
ribolovnog turizma u ribolovnom području ili zoni;
6. okvirnu ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja ili ribolovne zone.

Član 41.

(1) Reviziju ribolovno-privredne osnove potvrđuje federalno ministarstvo najkasnije u roku od 60
dana od dana zaprimanja zahtjeva za potvrđivanje revizije.

(2) Revizija ribolovno-privredne osnove mora se uraditi i u slučaju pomora riba, većih elementarnih
nepogoda (poplava, suša itd.) ukoliko je šteta na ribljem fondu veća od od jedne petine ribljeg fonda
procijenjenog ribolovno-privrednom osnovom.

Godišnji program

Član 42.

(1) Godišnji program sadrži:

1. procjenu količine ribe i njihovog prirasta u ribolovnom području/zoni;
2. dozvoljeni godišnji i dnevni ulov pojedinih vrsta riba;
3. program poribljavanja prema količinama i vrstama ribe,
4. mjere i način zaštite ribolovnog područja ili ribolovne zone;
5. planirane sportsko-ribolovne aktivnosti;
6. okvirna planirana novcana sredstva i namjenu korištenja tih sredstava.

(2) Način izrade godišnjeg programa i njegovog provođenja propisuje fedralni ministar.

Član 43.

(1) Korisnik ribolovnog prava dužan je dostaviti godišnji program za slijedeću kalendarsku godinu
kantonalnom ministarstvu najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

(2) Godišnji program potvrđuje kantonalno ministarstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana
prijema zahtjeva za potvrđivanje godišnjeg programa.

(3) Ako ministarstvo ne da pismene primjedbe ili ne potvrdi godišnji program u roku od
30 dana, smatraće se da je godišnji program odobren.

(4) Do potvrde novog godišnjeg programa koristiće se godišnji program za prethodnu godinu.

(5) Korisnici susjednih ribolovnih područja ili ribolovnih zona koje se nalaze na istoj ribolovnoj vodi
dužni su uskladiti svoje godišnje programove.

Stručni ispit

Član 44.

(1) Korisnik ribolovnog prava dužan je osigurati stručno vođenje poslova upravljanja ribolovnim
područjem/zonom koja mu je ustupljena na korištenje.

(2) Fizičko lice ili fizičko lice u pravnom licu, udruženju ili organizaciji sportskih ribolovaca koje
neposredno upravlja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom mora biti stručno osposobljeno.

(3) Stručna osposobljenost za vođenje poslova upravljanja ribolovnim područjem ili ribolovnom
zonom dokazuje se Uvjerenjem o položenom stručnom ispitu.

(4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje Federalno ministarstvo.

(5) Stručni ispit se polaže prema Programu za polaganje ribolovnog ispita.

(6) Program i način polaganja ribolovnog ispita propisuje federalni ministar.

(7) Iznimno od odredbe stava 2. ovog člana, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, bez obaveze
polaganja stručnog ispita, izdaće se licu koje je steklo odgovarajuću stručnu kvalifikaciju u
visokoobrazovnoj ustanovi koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij biološke, poljoprivredne,
veterinarske, ribarstvene ili slične struke koji uključuje područje ribarstva.

(8) Stručna osposobljenost lica iz stava 7. ovog člana se dokazuje Uvjerenjem o stručnoj kvalifikaciji.

(9) Stručne ispite provodi Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu.

Ribolovni ispit

Član 45.

(1) Lice koje neposredno obavlja sportski ribolov mora biti stručno osposobljeno za bavljenje
sportskim ribolovom.

(2) Stručna osposobljenost za obavljanje sportskog ribolova dokazuje se Uvjerenjem o položenom
ribolovnom ispitu.

(3) Uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu izdaje Federalno ministarstvo.

(4) Ribolovni ispit se polaže prema Programu za polaganje ribolovnog ispita.

(5) Program i način polaganja ribolovnog ispita propisuje federalni ministar.

(6) Iznimno od odredbe stava 2. ovog člana, uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu ne moraju
imati državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani do kraja godine u kojoj navršavaju 14 godina i
strani državljani ukoliko ne love ribu na osnovu godišnje ribolovne dozvole.

(7) Iznimno od odredbe stava 2. ovog člana, Uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu, bez obaveze
polaganja ribolovnog ispita, izdaće se licu koje je steklo odgovarajuću stručnu kvalifikaciju u
visokoobrazovnoj ustanovi koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij biološke, poljoprivredne,
veterinarske, ribarstvene ili slične struke koji uključuje područje ribarstva.

(8) Stručna osposobljenost lica iz stava 8. ovog člana se dokazuje Uvjerenjem o stručnoj kvalifikaciji.

(9) Uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu, bez obaveze polaganja ribolovnog ispita, izdaće se licu
koje priloži uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu na osnovu propisa koji su važili do stupanja na
snagu ovog Zakona kao i licu koje priloži uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu u drugoj državi.

(10) Ribolovne ispite provodi Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu.

Ribolovni režim

Član 46.

(1) Ribolovnim režimom se određuju način sportskog ribolova, vrsta i količina ribolovnih alata i
opreme, najmanje lovne mjere, dnevni ulov i način obilježavanja riba kao ulov u sportskom ribolovu.

(2) Ribe koje su ulovljene u suprotnosti s režimom ribolova ili nisu predmet ribolova moraju se
odmah žive i neoštećene vratiti u vodu.

(3) Režim ribolova propisuje propisuje federalni ministar.

Ribolovne dozvole

Član 47.

(1) Ribolovne dozvole izdaje Savez korisniku ribolovnog prava posredstvom kantonalnog ministarstva.

(2) Kantonalno ministarstvo izdaje korisniku ribolovnog prava ribolovne dozvole za slijedeću
kalendarsku godinu nakon što je korisnik ribolovnog prava ispunio i podmirio svoje obaveze i ima
dokaz o:

1. uplati godišnje naknade kantonalnom ministarstvu za ustupanje ribolovnog područja ili
ribolovne zone na korištenje za tekuću godinu;
2. uplati godišnje članarine i naknade po osnovu prodatih ribolovnih dozvola za sportski ribolov
u tekućoj godini Savezu;
3. razduženju neprodanih dozvola za tekuću godinu Savezu,
4. potvrđivanju godišnjeg programa.

(3) Korisnik ribolovnog prava je dužan da izmiri sve svoje obaveze za tekuću godinu i uputi zahtjev za
isporuku ribolovnih dozvola za slijedeću godinu kantonalnom ministarstvu najkasnije do 1. novembra
tekuće godine.

(4) Kantonalno ministarstvo je dužno Savezu dostaviti zahtjev za isporuku ribolovnih dozvola za
slijedeću godinu za sve korisnike ribolovnog područja najkasnije do 1. decembra tekuće godine.

(5) Savez je dužan kantonalnom ministarstvu isporučiti ribolovne dozvole za slijedeću godinu
najkasnije do 15. decembra tekuće godine a kantonalno ministarstvo je dužno ribolovne dozvole za
slijedeću godinu proslijediti korisniku ribolovnog prava najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

Član 48.

(1) Korisnik ribolovnog prava smije izdavati dozvole:

1. za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo,
2. ribolovcima državljanima Bosne i Hercegovine koji su položili ribolovni ispit prema
odredbama člana 46. ovog zakona
3. ribolovcima stranim državljanima bez položenog ribolovnog ispita, ukoliko ne love ribu na
osnovu godišnje ribolovne dozvole.

(2) Ribolovna dozvola koja je potvrđena od strane korisnika ribolovnog područja vrijedi samo na
ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju je korisnik dobio ribolovno pravo.

(3) Iznimno odredbama stava 2. ovog člana ribolovna dozvola vrijedi i na ribolovnom području ili
ribolovnoj zoni drugog korisnika ribolovnog prava ukoliko je korisnik ribolovnog prava koji je izdao
dozvolu zaključio ugovor o recipročnom pravu.

(4) Pravo reciprocitetnog ribolova mora biti naznačeno u dozvoli.

(5) Korisnik ribolovnog prava dužan je omogućiti sve potrebne uslove kako bi lica koja žele kupiti
ribolovnu dozvolu mogli istu kupiti prije odlaska u ribolov, odnosno prije dolaska na ribolovnu vodu.

Član 49.

(1) Ribolovci za obavljanje sportskog ribolova na određenom ribolovnom području/ zoni nabavljaju
ribolovne dozvole od korisnika ribolovnog prava, uz plaćanje naknade za sportski ribolov i uz
poštivanje organizacijske strukture i internih odluka korisnika ribolovnog prava.

(2) Ukupna visina iznosa cijene ribolovne dozvole sastoji se od visine iznosa naknade za sportski
ribolov i visine iznosa ostalih davanja koju određuje korisnik ribolovnog prava u skladu sa internim
odlukama.

(3) Iznos naknade za sportski ribolov, oblik i sadržaj obrasca dozvole za obavljanje sportskog ribolova
propisuje federalni ministar.

Prava i obaveze ribolovaca

Član 50.

(1) Ribu na ribolovnim vodama u sportskom ribolovu smiju loviti ribolovci:

1. koji imaju položen ispit za lov ribe u sportskom ribolovu;
2. koji imaju dozvolu za lov ribe u sportskom ribolovu za ribolovno područje/zonu u kojoj
obavljaju ribolov

(2) Iznimno od odredbe podstava 1. stava 1. ovog člana, položen ribolovni ispit ne mora imati lice do
kraja godine u kojoj navršava 14 godina i strani državljanin ukoliko ne lovi ribu na osnovu godišnje
ribolovne dozvole.

(3) U obavljanju sportskog ribolova ribolovci do kraja godine u kojoj navršavaju 14 godina moraju biti
u pratnji ribolovaca koji imaju dozvolu.

(4) Ribolovci moraju kod sebe imati ribolovnu dozvolu za ribolovno područje/zonu na kojima
obavljaju sportski ribolov.

(5) Ribolovci su dužni ribočuvarima omogućiti obavljanje ribočuvarskog nadzora i pružiti im sve
potrebne podatke i obavijesti u vezi sa obavljanjem ribočuvarskog nadzora.

(6) Ribolovci smiju loviti ribe uz upotrebu dopuštenih ribolovnih alata, opreme i mamaca.

(7) Ribolovci smiju koristiti plovila kod obavljanja sportskog ribolova na određenoj ribolovnoj vodi
iskljucivo ukoliko je to dopušteno i određeno internim aktom korisnika ribolovnog prava u skladu sa
ribolovno-privrednom osnovom.

(8) Ribe koje nakon ulova ribolovac stavi u mrežu čuvarku smatraju se zadržanima.

(9) Pojedine vrste riba koje su ulovljene u sportskom ribolovu, a koje se zadržavaju moraju biti
oznacene nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova.

Član 51.

(1) Ribolovac je obavezan voditi dnevnu, mjesečnu i godišnju evidenciju o ribolovu i ulovu ribe i
dostaviti ih Korisniku ribolovnog prava.

(2) Korisnik ribolovnog prava obavezan je sačiniti godišnji izvještaj o ulovu u sportskom ribolovu i dostaviti ga kantonalnom ministarstvu i Savezu u elektronskom obliku, najkasnije do 25. decembra
tekuće godine.

(3) Kantonalno ministarstvo je dužno sve godišnje izvještaje u sportskom ribolovu dostaviti
Federalnom ministarstvu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara tekuće godine za
prethodnu godinu.

(4) Oblik i sadržaj obrasca o vođenju evedincije o ulovu ribe u sportskom ribolovu propisuje Federalni
ministar.
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:


Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi:3608
Pridružen/a:20 lip 2006, 17:05
Lokacija:Sarajevo

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - II dio

Post Postao/la senad » 20 vel 2012, 21:39

Ribočuvarska služba

Član 52.

(1) Korisnik ribolovnog prava dužan je obezbijediti čuvanje i zaštitu ribolovnog područja/zone koja
mu je ustupljena na korištenje: ribolovnih voda, ribljeg fonda, priobalnog pojasa i okoliša kroz dobro
organizovan i djelotvoran rad ribočuvarske službe.

(2) Korisnik ribolovnog prava organizuje ribočuvarsku službu u skladu sa ribolovno-privrednom
osnovom.

(3) Iznimno stavu 2. ovog člana do potvrđivanja ribolovno-privredne osnove korisnik ribolovnog prava
ribočuvarsku službu organizuje u skladu sa privremenim programom upravljanja ribolovnim
područjem ili ribolovnom zonom.

(4) Ribočuvarsku službu obavljaju ribočuvari koje imenuje korisnik ribolovnog prava.

(5) Korisnik ribolovnog prava može imenovati za ribočuvara lice:

1. starije od 18 godina života;
2. koje nije kazneno kažnjavano i protiv kojeg nije u toku kazneni postupak;
3. koje ima najmanje IV stepen obrazovanja - opće biološkog, poljoprivrednog ili veterinarskog smjera;
4. koje ima položen ribočuvarski ispit.


(6) Način obavljanja ribočuvarske službe propisuje federalni ministar.

Član 53.

(1) Ribočuvar ima ovlaštenja propisana ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

(2) Ribočuvar ima svojstvo službenog lica i dužan je prilikom obavljanja ribočuvarske službe nositi
uniformu, legitimaciju i značku kojima se dokazuje njegov identitet i ovlaštenja.

(3) Uniformu, legitimaciju i značku ribočuvaru izdaje Savez na zahtjev korisnika ribolovnog prava za
ribolovno podrucje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo.

(4) Korisnik ribolovnog prava je dužan Savezu nadoknaditi troškove izrade uniforme, legitimascije i
značke.

(4) Iznimno od odredbe stava 3. ovoga clana, Savez izdaje iskaznicu, znacku i uniformu ribocuvaru
kojeg ovlasti za obavljanje nadzora nad sportskim ribolovom na svim ribolovnim vodama u Federciji.

(7) U slucaju povrede ribocuvarske službe, zloupotrebe legitimacije, znacke ili uniforme, Savez može
internom odlukom ribocuvaru oduzeti legitimaciju, znacku ili uniformu.

(6) Ribočuvar je dužan, prilikom identifikacije lica koje zatekne na ribolovnoj vodi u toku obavljanja
ribolova, predstaviti se i pokazati svoju iskaznicu i značku.

(3) Ribočuvar smije koristiti iskaznicu, znacku i uniformu iskljucivo za vrijeme obavljanja ribocuvarske
službe.

(7) Oblik i sadržaj obrasca legitimacije i značke ribočuvara propisuje federalni ministar.

Ribočuvarski ispit

Član 54.

(1) Ribočuvari moraju biti stručno osposobljeni za obavljanje ribočuvarske službe.

(2) Stručna osposobljenost za obavljanje ribočuvarske službe dokazuje se Uvjerenjem o položenom
ribočuvarskom ispitu.

(3) Uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu izdaje Federalno ministarstvo.

(4) Ribočuvarski ispit se polaže prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita.

(6) Program i način polaganja ribočuvarskog ispita propisuje federalni ministar.

(7) Ribočuvarske ispite provodi Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu.

(8) Iznimno od odredbe stava 2. ovoga clanka uvjerenje o položenom ribocuvarskom ispitu bez
obaveze polaganja ribocuvarskog ispita dace se licu koje je na osnovu ranijih propisa položilo
ribocuvarski ispit.

VI NAUČNI RIBOLOV

Član 55.

(1) Naučni ribolov je ribolov koji se obavlja radi znanstvenog ili strucnog istraživanja kojeg može
obavljati ovlaštena ustanova iz člana 10. ovog Zakona na osnovu Dozvole za naučni ribolov.

(2) Dozvolu za naučni ribolov izdaje Federalno ministarstvo na osnovu zahtjeva naučno-istraživacke
ustanove i predočenog istraživackog programa, najkasnije 15 dana od dana protokolisanja zahtjeva.

(3) Federalni ministar može dozvoliti naučni ribolov i protivno uslovima propisanim ovim Zakonom i
propisima donesenim na osnovu njega ukoliko se takvim ribolovom ne nanosi šteta korisniku
ribolovnog prava.

(4) U dozvoli za naučni ribolov odrediće se uslovi pod kojima se mora obaviti ribolov radi znanstvenog
ili strucnih istraživanja.

(5) Korisnik dozvole za naučni ribolov dužan je prije početka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu
obavljanja ribolova kantonalno ministarstvo i korisnika ribolovnog prava za čije ribolovno područje ili
ribolovnu zonu je izdata dozvola.

(6) Korisnik ribolovnog prava dužan je omoguciti rad korisniku dozvole za naučni ribolov na
ribolovnom podrucju ili u ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo.

(7) Korisnik dozvole za naučni ribolov dužan je prije početka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu
obavljanja ribolova i nadležnu policijsku upravu, te nadležnu upravu granicne policije ukoliko se
naučni ribolov obavlja na ribolovnim vodama koje ujedno predstavljaju i državnu granicu.

(8) Korisnik dozvole za naučni ribolov dužan je po izvršenom ribolovu Federalnom ministarstvu
dostaviti Izvještaj o izvršenom naučnom ribolovu: mjestu i vremenu obavljanja ribolova, vrsti i količini
ribe, načinu ribolova, odnosno korištenim alatima i opremom za obavljeni ribolov.

(6) Ustanove iz stava 1. ovoga clana dužne su korisniku ribolovnog prava na njegov zahtjev bez
naknade pružiti podatke dobivene u naučnom ribolovu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu u
kojoj je obavljan naučni ribolov.

(9) Zabranjeno je obavljati ribolov radi naučnih ili stručnih istraživanja bez dozvole za naučni ribolov,
te protivno uslovima propisanima dozvolom.

Elektroribolov

Član 56.

(1) Ribolov pomoću električne struje (u daljem tekstu: elektroribolov) u ribolovnim vodama može se
obavljati u slučaju:

1. izrade ribolovno-gospodarske osnove;
2. izrade revizije ribolovno-gospodarske osnove;
3. ribolova u naučno-istraživačke svrhe;
4. izrade strucnih studija;
5. procjene stanja ribljeg fonda;
6. izlovljavanja riba radi poribljavanja;
7. premještanja riba u druge ribolovne vode;
8. sanacionog i selektivnog ribolova;
9. izrade genetske karakterizacije riba;
10. obavljanja poslova u akvakulturi.

(2) Elektroribolov mogu obavljati ovlaštene naučno-stručne ustanova člana 10. ovog Zakona na
osnovu Dozvole za elektroribolov.

(3) Dozvolu za elektroribolov izdaje Federalno ministarstvo i sastavni je dio Rješenja o ovlaštenju
ustanove za obavljanje poslova u području slatkovodnog ribarstva.

(4) Elektroribolov mogu vršiti samo lica koja su stručno osposobljena za tu vrstu ribolova.

(5) Korisnik dozvole za elektroribolov dužan je po izvršenom ribolovu Federalnom ministarstvu
dostaviti Izvještaj o izvršenom ribolovu najkasnije u roku od 15 dana od obavljenog premještanja
ribe.

(7) Zabranjeno je obavljati ribolov pomoću električne struje bez dozvole za elektroribolov, te protivno
uslovima propisanima dozvolom.

Član 57.

(1) Korištenje EHO sonara na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni dozvoljeno je samo za naučno-
istraživačke svrhe.

VII KOMERCIJALNI RIBOLOV

Član 58.

(1) Komercijalni ribolov je djelatnost kojom se omogučava obavljanje sportskog ribolova radi
stavljanja ulovljene ribe u promet i sticanja dohotka.

(2) Komercijalni ribolov može se obavljati samo na vodama koje se nalaze na zemljištu u privatnom
vlasništvu.

(3) Dozvolu za komercijalni ribolov izdaje kantonalno ministarstvo fizičkom ili pravnom licu na osnovu
zahtjeva i predočenog programa privređivanja ustanove iz člana 10. ovog Zakona i propisa i odredbi
Zakona o vodama i Zakona o zaštiti okoliša.

(2) Način ribolova, namjenu, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme, količinu i vrstu ulova, visinu
naknade za ulov u komercijalnom ribolovu određuje korisnik dozvole za komercijalni ribolov.

VIII AKVAKULTURA

Član 59.

(1) Akvakultura je privredna djelatnost koja obuhvata uzgoj riba i drugih vodenih organizama u
kontrolisanim uslovima.

(2) Akvakulturom se mogu baviti fizička i pravna lica registrovana za obavljanje akvakulture i/ili
korisnik ribolovnog područja ako je akvakultura predviđena ribarskom osnovom.

(3) Fizička i pravna lica smiju započeti obavljanje djelatnosti akvakulture ako:

1. imaju dozvolu za akvakulturu;
2. je fizicko lice ili fizicko lice u pravnom licu strucno osposobljeno za akvakulturu ili ima
djelatnike strucno osposobljene za akvakulturu.

(4) Korisnik ribolovnog prava može uzgajati ribe na dijelu ribolovnog podrucja ili ribolovnezone za
koju je dobio ribolovno pravo ako je akvakultura predviđena gospodarskom osnovom i ako
zadovoljava uvjete iz stava 3. ovog clana.

(5) Kapacitet, kriterijume i normative za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama propisuje Federalni
ministar.

Dozvola za akvakulturu

Član 60.

(1) Dozvolu za akvakulturu izdaje kantonalno ministarstvo.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu kantonalnom ministarstvu podnosi fizičko ili pravno
lice ili korisnik ribolovnog prava koje posjeduje:

1. projektnu dokumentaciju za izgradnju i/ili rekonstrukciju objekta izrađenu i ovjerenu od
strane ustanove koja ima odobrenje za obavljane poslova u oblasti slatkovodnog ribarstva
2. odgovarajuce dozvole i saglasnosti u skladu s propisima Zakona o koncesijama, Zakona o
vodama, Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti okoliša i aktima proisteklim iz ovih zakona

(3) U slucaju izmjene podataka upisanih u dozvolu za akvakulturu korisnik dozvole je dužan predati
zahtjev za izdavanje nove dozvole za akvakulturu.

(4) Registar o izdatim dozvolama za akvakulturu vodi kantonalno ministarstvo u elektronskom obliku.

(5) Obrazac i sadržaj dozvole za akvakulturu te oblik, sadržaj i nacin vođenja Registara o izdanim
dozvolama za akvakulturu propisuje federalni ministar.

(6) Protiv rješenja kantonalnog ministarstva kojim se uskraćuje dozvola za akvakulturu, može se
izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Član 61.

(1) Dozvola za akvakulturu mora sadržavati:

1. firmu fizičkog lica - obrta ili firmu pravnog lica kojem se daje dozvola za akvakulturu;
2. naznaku ribolovnog područja ili ribolovne zone, na kojoj će se obavljati djelatnost
akvakulture;
3. površinu ili zapreminu objekata koji će se koristiti za akvakulturu;
4. uzgojne i proizvodne kapacitete objekata koji će se koristiti za akvakulturu;
5. vrste riba ili drugih vodenih organizama koji će se uzgajati;
3. naziv ustanove koja ima odobrenje za obavljane poslova u oblasti slatkovodnog ribarstva
(naučno-stručne ustanove navedene u članu 10. Ovog Zakona) koja će obavljati trajni
monitoring uzgoja i proizvodnje

(2) Dozvola za akvakulturu mora se nalaziti u objektu za akvakulturu.

(3) Zabranjeno je uzgajati vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u dozvolu za
akvakulturu.

(4) Korisnik dozvole za akvakulturu ne može dozvolu ustupati drugim subjektima.

Oduzimanje dozvole za akvakulturu i prestanak važenja dozvole za akvakulturu

Član 62.

(1) Dozvola za akvakulturu oduzima se rješenjem kantonalnog ministarstva u slucaju:

1. da je korisnik dozvole za akvakulturu svoje pravo prenio na drugog subjekta ili da drugi
subjekat obavlja djelatnost akvakulture na osnovu izdate dozvole;
2. da korisnik dozvole za akvakulturu uzgaja vrste ili kolicine riba i drugih vodenih organizama
koje nisu upisane u dozvoli za akvakulturu,
3. da korisnik dozvole za akvakulturu dvije godine uzastopce ne dostavlja podatke o akvakulturi,
4. da je nakon izdavanja dozvole za akvakulturu administrativnom provjerom ili inspekcijskim
nadzorom ustanovljeno da je ista izdana na temelju netocnih podataka ili utvrđenih cinjenica,
5. da se korisnik dozvole ne pridržava propisanih uslova zaštite ribe i prirode ili da korisnik ne
ispunjava uslove, odnosno obaveze propisane ovim zakonom, ugovorom ili ne gospodari u
skladu sa ribarskom osnovom;
6. da je uz novcanu kaznu za prekršaj izrecena i zaštitna mjera zabrane djelatnosti uzgoja;

(2) Postupak za oduzimanje dozvole za akvakulturu pokreće nadležni poljoprivredni inspektor, a
konačnu odluku o oduzimanju dozvole donosi kantonalno ministarstvo.

(3) Protiv rješenja o oduzimanju dozvole iz stava 2. ovoga člana može se izjaviti žalba Federalnom
ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(4) Kantonalno ministarstvo o oduzimanju dozvole za akvakulturu obavijestiti davatelja koncesije,
odnosno odgovarajuceg vodopravnog akta.

Član 63.

(1) Dozvola za akvakulturu prestaje važiti:

1. istekom ugovora o koncesiji za korištenje voda za uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama u
privredne svrhe;
2. oduzimanjem koncesije, odnosno odgovarajuceg vodopravnog akta od strane davatelja;
3. prestankom postojanja pravnog lica, odnosno obrta fizičkog lica;
4. prestankom obavljanja djelatnosti u području akvakulture;
5. na zahtjev korisnika dozvole.

(2) U slucaju iz stava 1. tacke 1. i 2. ovog clana, nadležno tijelo obavezno je obavijestiti Ministarstvo.

(3) U slucaju iz stava 1. tacke 3. i 4. ovog clana, korisnik dozvole dužan je vratiti dozvolu.

(4) Kantonalno ministarstvo ce o prestanku važenja dozvole obavijestiti davatelja koncesije, odnosno
odgovarajuceg vodopravnog akta.

Revizija dozvole za akvakulturu

Član 64.

(1) Dozvola za akvakulturu podliježe reviziji.

(2) Korisnik dozvole bvezan je zadovoljiti propisane kriterije u postupku revizije.

(3) Nacin obavljanja revizije i kriterije iz stava 2. ovoga clana propisuje federalni ministar.

Uvjeti obavljanja akvakulture

Član 65.

(1) Korisnik dozvole za akvakulturu smije uzgajati samo one vrste i one kolicine ribe i drugih vodenih
organizama koje su upisane u dozvoli za akvakulturu.

(2) Korisnik dozvole za akvakulturu smije obavljati akvakulturu samo na dijelu kopna ili vode za koji
imaju odgovarajuce dozvole, u skladu sa propisima o gradnji i prostornom uređenju, odnosno zaštiti
okoliša.

(3) Korisnik dozvole za akvakulturu ne smije obavljati akvakulturu bez koncesije za privredno
korištenje voda, odnosno odgovarajuceg vodopravnog akta u skladu s posebnim propisom.

(5) Korisnik dozvole za akvakulturu smije koristiti hranu za ribe u hladnovodnom uzgoju riba i drugih
vodenih organizama najviše do kolicine koja je upisana u dozvoli za akvakulturu.

(6) Na ribolovnoj vodi u kojoj se riba uzgaja u kavezima ili unutar drugih uzgojnih instalacija
zabranjeno je loviti ribe i obavljati druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na
udaljenosti manjoj od 100 metara od oznacenih granica koncesijom dodijeljene vodne površine.

(7) Iznimno stavu 6. ovog člana na ribnjaku na kojem se obavlja djelatnost akvakulture smije se
obavljati sportski ribolov samo uz dopuštenje korisnika dozvole za akvakulturu.

Uzgoj autohtonih i zaštičenih vrsta riba za poribljavanje ribolovnih voda

Član 66.

(1) Uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba i drugih vodenih organizama za poribljavanje ribolovnih
voda smije se obavljati samo u ribogojilištima koja imaju Odobrenje za uzgoj autohtonih i zašticenih
vrsta riba.

(2) Odobrenje za uzgoj autohtonih i zašticenih vrsta riba izdaje federalni ministar.

(3) Uslove za sticanje Odobrenje za uzgoj autohtonih i zašticenih vrsta riba i tehničko-tehnološke
normative uzgoja i plasmana na tržište propisuje federalni ministar.

(4) Popis autohtonih i zaštićenih vrsta riba i drugih vodenih organizama u smislu ovoga Zakona donosi
Federalni ministar na osnovu mišljenja ustanova iz clana 10. ovog Zakona.

Član 67.

(1) Iznimno stavu 1. člana 66. Ovog Zakona uzgoj autohtonih vrsta riba smije obavaljati korisnik
ribolovnog prava.

(2) Korisnik ribolovnog prava smije uzgajati one vrste riba koje žive u ribolovnim vodama za koje je
dobio ribolovno pravo.

(3) Korisnik ribolovnog prava smije koristiti ribu uzgojenu na ribolovnog podrucju/zone za koju je
dobio ribolovno pravo iskljucivo u svrhu poribljavanja ribolovnih voda koje se nalaze na ribolovnom
području ili ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo.

(4) Dozvolu za uzgoj ribe za poribljavanje ribolovih voda korisniku ribolovnog prava izdaje federalni
ministar na osnovu ribolovne osnove i pribavljenog mišljenja ustanove iz člana 10. ovog Zakona.

Uzgoj stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama

Član 68.

(1) Uzgoj stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama smije se obavljati samo uz odobrenje
federalnog ministra te nakon prethodno pribavljenog i mišljenja ustanove iz clana 10. ovog Zakona.

(2) Uvoz i promet živih primjeraka stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama i oplođene ikre za
potrebe akvakulture dopušten je samo uz odobrenje federalnog ministra i te nakon prethodno
pribavljenog mišljenja ustanove iz clana 10. ovog Zakona i Zakona o veterinarstvu.

(3) Popis stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama u smislu ovoga Zakona donosi Federalni
ministar na osnovu mišljenja ustanova iz clana 10. ovog Zakona.

Naučna istraživanja na ribnjacima

Član 69.

(1) Na objektima za akvakulturu dopušteno je obavljati radnje suprotne odredbama ovoga Zakona
ukoliko se one izvode u svrhu naučnih istraživanja.

(2) Radnje iz stava 1. ovog clana smiju obavljati naučne i stručne ustanove iz člana XX ovog Zakona na
osnovu Dozvole za obavljanje istraživanja u akvakulturi.

(3) Dozvole za obavljanje istraživanja u akvakulturi izdaje federalno ministarstvo na osnovu zahtjeva i
priloženog projekta ilil programa istraživanja.

(4) Dozvole za obavljanje istraživanja u akvakulturi mora se nalaziti uz korisnika dozvole za vrijeme
obavljanja istraživanja.

(5) Kriterije za izdavanje dozvole iz stava 2. i 3. ovoga clana propisuje federalni ministar.

Ispit za obavljanje akvakulture

Član 70.

(1) Fizicko lice ili fizicko lice u pravnoj osobi koja je korisnik dozvole za akvakulturu mora biti strucno
osposobljena za obavljanje djelatnosti akvakulture, ili imati zaposlene djelatnike strucno
osposobljene za obavljanje djelatnosti akvakulture.

(2) Strucna osposobljenost za obavljanje djelatnosti akvakulture dokazuje se Uvjerenjem o strucnoj
osposobljenosti za akvakulturu.

(3) Uvjerenje o strucnoj osposobljenosti za akvakulturu izdaje Federalno ministarstvo licu koje je
položilo ispit za obavljanje akvakulture.

(4) Iznimno od odredbe stava 3. ovog clana, uvjerenje iz stava 2. ovog clana, bez obaveze polaganja
ispita za akvakulturu izdace se licu koje je steklo odgovarajucu stručnu kvalifikaciju u
visokoobrazovnoj ustanovi koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij akvakulture, ribarstva,
poljoprivrede ili animalne proizvodnje.

(5) Obrazac i način izdavanja uvjerenja o strucnoj osposobljenosti za akvakulturu propisuje federalni
ministar.

(6) Ispit za obavljanje akvakulture se polaže prema Programu za polaganje ispita za obavljanje
akvakulture.

(7) Program i način polaganja ispita za obavljanje akvakulture propisuje federalni ministar.

(8) Ispite za obavljanje akvakulture provodi Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu koju imenuje
fedelani ministar.

(9) Federalno Ministarstvo vodi Registar o izdanim uvjerenjima o strucnoj osposobljenosti za
akvakulturu u elektronskom obliku.

(10) Oblik, sadržaj i nacin vođenja Registra o izdanim uvjerenjima o strucnoj osposobljenosti

za akvakulturu propisuje federalni ministar.

Član 71.

(1) Korisnik dozvole za akvakulturu obavezan je voditi popis o akvakuturi.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja popisa o akvakulturi propisuje federalni ministar.

(3) Korisnik dozvole za akvakulturu obavezni su na propisanom obrascu dostavljati kantonalnom
ministarstvu godišnji izvještaj o akvakulturi, najkasnije do 15.januara tekuće godine za prethodnu
godinu.

(4) Kantonalno ministarstvo je dužno sve godišnje izvještaje o akvakulturi dostaviti Federalnom
ministarstvu u elektronskom obliku, najkasnije do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

(5) Oblik, sadržaj i nacin i dostavljanja godišnjeg izvještaja o akvakulturi propisuje ministar.

IX ČUVANJE I ZAŠTITA RIBA

Održivo korištenje ribljeg fonda

Član 72.

(1) Održivo korištenje ribljeg fonda podrazumjeva provođenje ribolova do te mjere da način i vrijeme
korištenja omogućavaju njegovo prirodno samoobnavljanje i/ili s posebnim mjerama upravljanja
dugoročno očuvanje ribljeg fonda, a da se pri tome ne ugrožava povoljno stanje biljnog i životinjskog
svijeta.

Poribljavanje

Član 73.

(1) Korisnik ribolovnog prava je dužan poribljavati ribolovne vode unutar ribolovnog područja/zone
koja mu je ustupljena na korištenje.

(2) Poribljavanje se provodi radi unaprjeđenja ribljeg fonda i obavljanja sportskog ribolova a da se pri
tome ne ugrozi biološka ravnoteža i povoljno stanje vrsta u skladu sa propisima o zaštiti prirode.

(3) Poslove poribljavanja ribolovnih voda vrši korisnik ribolovnog prava u ribolovnom
području/zoni za koje je dobio ribolovno pravo, u skladu s ribolovnom osnovom i godišnjim
programom.

(4) Korisnik ribolovnog prava smije poribljavati ribolovne vode isključivo ribom provjerenog
autohtonog porijekla i koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o veterinarstvu.

(5) Nabavka ribe za poribljavanje ribolovnih voda se može vršiti isključivo u ribogojilištima koja
imaju Odobrenje za uzgoj autohtonih i zašticenih vrsta riba.

Član 74.

(6) Korisnik ribolovnog prava je dužan obavijestiti federalno ministarstvo o vremenu, mjestu i načinu
poribljavanja najkasnije 30 dana prije poribljavanja.

(7) Poribljavanje se vrši pod nadzorom federalnog poljoprivrednog inspektora i najmanje dva člana
komisije za poribljavanje otvorenih voda koju imenuje federalni ministar.

(8) Članovi Komisije za poribljavanje otvorenih voda su stručna lica iz oblasti ribarstva iz ustanova u
skladu sa odredbama člana 10. Ovog zakona.

(9) Stručno lice korisnika ribolovnog prava je dužno prisustvovati poribljavanju radi kontrole
ispravnosti postupka poribljavanja.

Član 75.

(1) Zabranjeno je unositi strane, alohtone vrste riba u ribolovne vode.

(2) Zabranjeno je poribljavati ribolovne vode ribom koje vode porijeklo iz voda Jadraskog sliva u vode
Crnomorskog sliva, i obrnuto.

(3) Unošenje novih vrsta riba u ribolovne vode nakon pribavljenog mišljenja ustanove iz člana 10.
ovog zakona odobrava federalni ministar.

Premještanje ribe

Član 74.

(1) Korisnik ribolovnog prava dužan je poduzeti mjere premještanja riba u slučaju da dođe do
promjene fizickih, kemijskih ili bioloških svojstava ribolovne vode ili postoji opravdana sumnja da ce
doći do takvih promjena, u drugu ribolovnu vodu, ako to omogućuju klimatski i geomorfološki uslovi.

(2) Premještanje ribljeg fonda iz jedne u drugu ribolovnu vodu na osnovu Odobrenja obavlja korisnik
ribolovnog prava, a može koristiti i pomoć drugih fizickih ili pravnih lica.

(3) Odobrenje za premještanje ribljeg fonda na osnovu zahtjeva korisnika ribolovnog prava i
pribavljenog mišljenja ustanove iz člana 10. ovog zakona, odobrava federalni ministar, najkasnije 7
dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Iznimno stavu 3. ovog člana, ukoliko je premještanje ribe, zbog neposredne i trenutne ugroženosti
riba, nužno obaviti u vrlo kratkom vremenskom roku, odobrava ga federalni poljoprivredni inspektor
usmenim odobrenjem.

(5) Premještanje ribe smije se obavljati isključivo ribolovnim alatima i opremom koji ne ugrožavaju
život riba i drugih vodenih organizama.

(6) Konstrukcijsko-tehnicka obilježja ribolovnih alata i opreme za premještanje ribe propisuje
Federalni ministar.

(7) Premještanje ribe iz stavka 2. ovoga clanka smije se obaviti iskljucivo u prisustvu federalnog
poljoprivrednog inspektora.

(8) Korisnik ribolovnog prava dužan je Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaj o premještanju
ribljeg fonda u drugu ribolovnu vodu: mjestu i vremenu obavljanja premještanja ribe, kolicinu i vrstu
ribe, nacinu ribolova i upotrebi ribolovnih alata i opreme korištene za premještanje ribe, te o fizičkim
i pravnim licima koja su obavila premještanje ribe, najkasnije u roku od 15 dana od obavljenog
premještanja ribe.

Čuvanje ribe u slučaju elementarnih nepogoda

Član 75.

(1) U slučaju elementarnih nepogoda, bilo da se radi o poplavi ili presušenju ribolovne vode, i da u
takvim situacijama ribe ostanu zarobljene u manjim ili većim lokvama u kojima im prijeti uginuće,
korisnik ribolovnog prava dužan je preduzeti mjere čuvanja i spašavanja ribe zaostale u lokvama.

(2) Korisnik ribolovnog prava dužan je da preduzme potrebne mjere za vraćanje riba u ribolovnu vodu
sa zemljišta koje je poplavljeno, ako to omogucavaju klimatski i geomorfološki uslovi.

(3) Vlasnik zemljišta koje je poplavljeno dužan je da omogući spasavanje riba sa tog zemljišta.

(4) Riba koja se nalazi na zemljištu koje je bilo poplavljeno pripada korisniku ribolovnog prava.

(5) Prilikom smanjenog protoka vode ili prekida vodenog toka u slučaju suše, ukoliko ribama prijeti
uginuće, korisnik ribolovnog prava dužan je ribu iz zasušenih dijelova premjestiti u ribolovne vode sa
normalnim protokom vode.

(6) Korisnik ribolovnog prava je dužan da prilikom dugotrajne suše i smanjenog protoka vode, te
nastankom nepovoljnih uvjeta života u vodi na određeno vrijeme internim aktom zabrani svaki oblik
ribolova i uznemiravanja ribljeg fonda i pristupi stalnom nadzoru i kontroli zdravstvenog i
kondicionog stanja riba na svim ribolovnim vodama.

(7) Prestanak zabrane i uspostavljanje normalnog ribolovnog režima može nastupiti tek po
uspostavljanju normalnih ekoloških uvjeta u vodi i potrvđen internim aktom.

(8) Na poplavljenom podrucju izvan granica vodotoka i na zasušenom podrucju vodotoka zabranjeno
je obavljanje ribolova sve dok se ne uspostavi normalan vodotok.

(9) Odredbe iz stava 2. ovoga clana odnose se i na korisnike dozvole za privredni ribolov ukoliko je
privredni ribolov dozvoljen na tom ribolovnom podrucju/zoni.

(10) Premještanje ribe iz stava 2. i 3. ovoga clana smije se obaviti iskljucivo u prisustvu nadležnog
poljoprivrednog inspektora.

Sanacioni i selektivni ribolov

Član 76.

(1) Ribolovno područje/zona koja je određena za sportski ribolov može se koristiti i za drugi ribolov
ako takav:

1. treba da spriječi razvoj alohtonih vrsta, manje vrijednih i onih vrsta riba koje ugrožavaju
druge vrste (sanacioni ribolov);
2. omogućava ulov matica radi osiguravanja umjetnog mrijesta i uzgoja mlađi u smislu zaštite i
očuvanja autohtonih vrsta riba (selektivni ribolov).

(2) Sanacioni i selektivni ribolov na osnovu Odobrenja za sanacioni ili selektivni ribolov obavlja
korisnik ribolovnog prava uz stručni nadzor i pomoć naučno-stručne institucije iz člana 6. ovog
Zakona.

(3) Odobrenja za sanacioni ili selektivni ribolov na osnovu zahtjeva korisnika ribolovnog prava i
pribavljenog mišljenja ustanove iz člana 10 ovog Zakona izdaje Federalno ministarstvo, ukoliko je
takav ribolov predviđen ribolovnom osnovom korisnika ribolovnog prava.

(4) Sanacioni i selektivni ribolov smiju se obavljati isključivo ribolovnim alatima i opremom koji ne
ugrožavaju život riba i drugih vodenih organizama.

(5) Konstrukcijsko-tehnicka obilježja ribolovnih alata i opreme za obavljanje sanacionog i selektivong
ribolova propisuje Federalni ministar.

(6) Sanacioni i selektivni ribolov smiju se obavljati iskljucivo u prisustvu federalnog poljoprivrednog
inspektora.

(7) Korisnik ribolovnog prava dužan je Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaj o sanacionom ili
selektivnom ribolovu, najkasnije u roku od 15 dana od obavljenog premještanja ribe.

Posebna staništa - Rezervati

Član 77.

(1) Korisnik ribolovnog prava može pojedine ribolovne vode ili njihove dijelove proglasiti posebnim
staništima ukoliko je to predviđeno ribolovno-gospodarskom osnovom.

(2) Posebnim staništima smatraju se prirodna riblja mrijestilišta, uzgojni potoci, zimovališta ili
migratorni putevi riba.

(3) Posebna staništa na zahtjev korisnika ribolovnog prava i pribavljenog mišljenja ustanove iz clana
10. ovog Zakona koja je izradila ribolovnu osnovu određuje federalni ministar.

(4) U posebnim staništima trajno je zabranjen ribolov, osim sanacionog i selektivnog ribolova
predviđenih ribolovnom osnovom.

(5) U posebnim staništima zabranjeno je vaditi šljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvatati ili crpiti
vodu, a u vrijeme lovostaja zabranjeno je vršiti i druge radnje koje ometaju mrijest.

Ribolovni revir

Član 78.

(1) Korisnik ribolovnog prava može pojedine ribolovne vode ili njihove dijelove proglasiti ribolovnim
revirima ukoliko je to predviđeno ribolovno-privrednom osnovom.

(3) U ribolovnim revirima dozvoljen je sportski ribolov po posebnom ribolovnom režimu,
specijalizovanim ribolovnim alatima i opremom.

(4) Ribolovni revir na zahtjev korisnika ribolovnog prava i pribavljenog mišljenja je ustanove iz clana
10. ovoga Zakona koja je izradila ribolovnu osnovu određuje federalni ministar.

(5) U ribolovnim revirima zabranjeno je vaditi šljunak, pijesak, kamen, panjeve, zahvatati ili crpiti
vodu i vršiti druge radnje koje plaše ili ometaju ribe.

Pomor ribe

Član 79.

(1) Pomor ribe može nastati kao posljedica prirodne, okolišne ili elementarne nesreće ili neke
kriminalne aktivnosti.

(2) Ukoliko primjeti pomor ribe svaki građanin je dužan obavijestiti korisnika ribolovnog prava i
najbnližu policijsku postaju.

(3) Korisnik ribolovnog prava dužan je nadležnom općinskom i kantonalnom inspektoru, kao i svim
drugim nadležnim službama, prijaviti svaki pomor riba na ribolovnom podrucju/zoni za koju je dobio
ribolovno pravo.

(4) Prijava iz stava 1. ovoga clana odnosi se i na svaku promjenu ponašanja riba, promjenu fizikalnih,
hemijskih i bioloških svojstava ribolovne vode, onecišcenje vode ili vodenog okoliša ili na saznanje o
potencijalnom onecišcenju.

(5) Uzimanje uzoraka vode, sedimenta i uginulih riba provodi se u skladu sa odredbama i propisima
Zakona o vodama, Zakona o veterinarstvu i Zakona o očuvanju okoliša.

Zabrane

Član 80.

(1) Zabranjeno je:

1. loviti, posjedovati, zadržavati ribu neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom
ribolovu, zadržavati nakon ulova odnosno sortiranja na plovilu ili kopnu u privrednom
ribolovu, prevoziti, skladištiti, prerađivati, izlagati, prodavati, stavljati u promet ili pokušavati
stavljati u promet za vrijeme njihova lovostaja,
2. loviti, posjedovati, zadržavati ribu neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom
ribolovu, zadržavati nakon ulova odnosno sortiranja na plovilu ili kopnu u privrednom
ribolovu, prevoziti, skladištiti, prerađivati, izlagati, prodavati, stavljati u promet ili pokušavati
stavljati u promet nedorasle ribe,
3. loviti ribe sa mosta i drugih objekata koji se nalaze na ili iznad vodene površine a koji su
udaljeni više od 2 metra od obale
4. loviti ribu iz plovila kod obavljanja sportskog ribolova na određenoj ribolovnoj vodi, osim
ukoliko to nije dopušteno i određeno internim aktom korisnika ribolovnog prava u skladu sa
ribolovno-privrednom osnovom.
5. loviti ribe eksplozivnim ili kemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju, i/ili tako
ulovljene ribe stavljati u promet,
6. loviti ribe u ribolovnim vodama uz upotrebu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca,
7. loviti ribu podvodnom puškom, ostima, harpunima, uređajima za ribolov elektricnom strujom
ili drugim nedopuštenim sredstvima
8. loviti ribe s više ribolovnih alata ili opreme nego što je dozvoljeno propisom donesenim na
osnovu ovoga Zakona,
9. loviti noću mladicu, glavaticu, lipljena, mekousnu i potočnu pastrmku na ribolovnom
području/zoni koja se može koristiti samo za sportski ribolov;
10. sprječavati na bilo koji nacin povratak riba s poplavljenog podrucja u vodotoke, loviti ribe
sredstvima koja sprjecavaju povratak riba s poplavljenog podrucja te sprjecavati bilo koja
druga migratorna kretanja riba,
11. loviti ribe izravno rukom, povlacenjem i kacanjem udicom s vanjske strane tijela ribe,
12. poribljavati ribolovne vode bez potvrde o porijeklu i zdravstvenoj ispravnosti riba,
13. ometati postavljanje znakova ili skidati znakove kojima se oznacava ribolovno podrucje ili
ribolovna zona, posebno stanište ili ribolovni revir,
14. loviti ribe unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta, te 100 metara uzvodno i
nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta,
15. loviti ribe 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde objekata akvakulture,
16. na ribolovnoj vodi ili neposredno uz nju nositi ili posjedovati u vozilu ili plovilu otrovne,
nagrizajuce ili omamljujuce tvari, eksplozivna sredstva, tvari koje u kombinaciji s drugim materijama mogu proizvesti eksploziju, podvodne puške, osti, harpune, uređaje za ribolov
elektricnom strujom ili druga nedopuštena sredstva.
17. odbacivati ili ispuštati u ribolovne vode materije koje nastaju proizvodnjom ili preradom, kao
i materije kojima se uništavaju ribe ili drugi vodeni organizmi te kojima se ogranicava njihov
životni prostor i štetno utjece na biološke uslove potrebne za njihov opstanak i razvoj, kao i
materije kojima se smanjuje ili ugrožava vrijednost podrucja u kojem se obavlja uzgoj ribe,
18. bez dozvole nadležnih tijela ispuštati vodu iz stajacica, zahvacati je ili na bilo koji nacin
smanjivati njezin nivo,
19. naglo ispuštati vodu iz prirodnih i vještačkih jezera i drugih akumulacija, ako se time uzrokuje
opstanak ribe;
20. zatvarati, odvraćati i crpiti vodu iz ribolovne vode, ako to uzrokuje opasnost za opstanak
ribe;
21. uz ribolovnu vodu ili u plovilu ostavljati ribolovni alat ili opremu ili ulov bez nadzora i
osiguranja vlasnika istoga,
22. pregrađivati vodeni tok privremenim ili stalnim pregradama koje ometaju prolaz ribe, ako to
nije predviđeno investiciono-tehničkom dokumentacijom za izgradnju ili rekonstrukciju
objekata ili postrojenja ili ribolovnom osnovom;
23. kupati stoku i kućne ljubimce u ribolovnoj vodi uz upotrebu štetnih i opasnih sredstava.

(2) Odredbe stava 1. tacke 1. i 2. ovog clana ne odnose se na ribe iz akvakulture.

Član 81.

(1) Radi zaštite, uzgoja i razmnožavanja riba Federalni ministar propisuje:

1. lovostaj za sve ili pojedine vrste riba, odnosno vrijeme kada se ribe ne smiju loviti, zadržavati
neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom ribolovu, zadržavati nakon ulova odnosno
sortiranja na plovilu ili kopnu u privrednom ribolovu i stavljati u promet,
2. najmanje velicine svih ili pojedinih vrsta riba ispod kojih se ne smiju loviti, zadržavati
neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom ribolovu, zadržavati nakon ulova odnosno
sortiranja na plovilu ili kopnu u privrednom ribolovu i stavljati u promet,
3. zabranu ribolova na određenom ribolovnom podrucju ili u određenoj ribolovnoj zoni,
4. zabranu ili ogranicenje upotrebe određenih ribolovnih alata i opreme za pojedine vrste
ribolova na određenom ribolovnom podrucju ili u određenoj ribolovnoj zoni.
5. konstrukcijsko-tehnicka obilježja, nacin upotrebe i namjenu pojedinih vrsta alata, opreme i
mamaca za ribolov i premještanje ribe.

(2) U slucaju narušene prirodne ravnoteže u ribolovnim vodama koja je nastala kao posljedica
utjecaja prirodnih pojava ili drugih vrsta, federalni ministar ce utvrditi potrebne mjere.

Hidroenergetski objekti

Član 82.

(1) Fizičko ili pravno lice koje obavlja poslove u oblasti vodoprivrede i/ili koje je vlasnik
hidroenergetskog, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi obavezno je
poštovati odredbe ovog Zakona i podzakonskih akata.

(2) Pravna lica koje obavljaju vodoprivrednu djelatnost i Agencije za za vodna područja rijeke Save i
Jadranskog mora obavezni su, prije pocetka bilo kakvih aktivnosti na ribolovnom podrucju/zoni
upoznati korisnika ribolovnog prava s tim aktivnostima.

(3) Izgradnja ili rekonstrukcija brane, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj
vodi može se vršiti pod uslovima da se obezbijedi nesmetana migracija riba i njihovo razmnozavanje
te obezbjedi zaštita ribljeg fonda.

(4) Pri izgradnji novih hidroenergetskih objekata na ribolovnim vodama investitor je obvezan
omoguciti nesmetan prolaz riba, odnosno izraditi sistem koji osigurava nesmetan prolaz riba.

(5) Fizicko ili pravna lice koje je vlasnik hidroenergetskog objekta obavezno je sprijeciti obavljanje
ribolova unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta kao i u sistemu kojim se osigurava
nesmetan prolaz riba i vidno obilježiti table o zabrani ribolova.

(6) Ukoliko se ne obezbijedi slobodna migracija ribe iz stava 3. i 4. ovog člana, investitor, odnosno
drugi korisnik brane, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja, dužan je nadoknaditi
pričinjenu štetu korisniku ribolovnog prava u skladu sa odštetnim cjenovnikom u ribarstvu i donijeti
program revitalizacije životnih zajednica i dovesti ih u odgovarajuće stanje, uz obezbjeđivanje
kontinuiranog poribljavanja radi održavanja populacije i prirodne reprodukcije.

(7) Korisnici dovodnih, turbinskih i drugih kanala dužni su ugraditi i održavati uređaje za sprječavanje
ulaza ribe u te kanale.

Objekti u šumarstvu

Član 83.

(1) Fizičko ili pravno lice koje obavlja poslove u oblasti šumarstva i/ili koje je vlasnik objekata za
smjestaj i preradu drveta i šumske mehanizacije obavezno je poštovati odredbe ovog Zakona i
podzakonskih akata.

(2) Izgradnja ili rekonstrukcija postojećih objekata u šumarstvu može se vršiti pod uslovima da se ne
uznemirava riba i ne nanosi šteta ribljem fondu i na udaljenosti većoj od 50 metara od ribolovne
vode.

(3) Iznimno stavu 2 ovog člana na ribolovnoj vodi mogu se graditi montažni mostovi pod uslovom da
se obezbijedi nesmetana migracija riba.

(4) Strogo je zabranjeno koristiti ribolovne vode i njihova korita kao saobraćajnicu za prevoz drvene
građe i kretanje šumske mehanizacije.

(5) Zabranjeno je izvoditi radove u šumarstvu koji indirektno dovode do mućenja ribolovnih voda u
trajanju dužem od 48 sati.

(6) Ukoliko fizičko ili pravno lice u oblasti šumarstva ugrozi i nanase štetu na ribolovnim vodama i
ribljem fondu dužan je nadoknaditi pričinjenu štetu korisniku ribolovnog prava u skladu sa odštetnim
cjenovnikom u ribarstvu i donijeti program revitalizacije životnih zajednica i dovesti ih u prvobitno
stanje.

Pravo na naknadu štete

Član 84.

(1) Štete učinjene ribljem fondu, uzrokovane trovanjem, onečišćenje ili zagađenje vode i nezakonitog
djelovanja u vodi, korisnik ribolovnog prava ima pravo na naknadu štete.

(2) Korisnik ribolovnog prava ima pravo na naknadu štete i za nezakonito ubijanje ribe.

(3) Fizicko ili pravno lice koje pocini štetu na ribljem fondu postupajuci suprotno odredbama ovoga
Zakona obavezno je nastalu štetu nadoknaditi.

(4) Visina nakanade za štetu utvđuje se uzimanjem u obzir načelo povrata troškova i smanjenja
prihoda, koja uključuje najmanje: vrijednost mrtve ribe po oštetnom cjenovniku, troškove korisnika
ribolovnog prava, troškove ustanova iz člana 10. i stručnjaka u intervencijama u vezi sa sanacijom i
proračunom štete, troškove poribljavanja, troškove uspostavljanja prvobitnog stanja vode, troškove
za promjenu godišnjeg plana.

(5) Odštetni cjenovnik i pravila za utvrđivanje visine naknade štete iz stavova 1. i 2. ovog clana
propisuje federalni ministar.

(6) Novcana sredstva stečena na ime naknade štete prihod su korisnika ribolovnog prava i mogu se
koristiti iskljucivo za otklanjanje i sanaciju nastale štete.

(7) U slučaju da je šteta na ribljem fondu nastala kao posljedica utjecaja prirodnih pojava ili drugih
vrsta, federalni ministar će utvrditi potrebne mjere za otklanjanje ili smanjivanje nastale štete.

Član 85.

Veterinarsko-zdravstvena zaštita ribljeg fonda u ribolovnim vodama i ribnjacima vrši se na način kako
je to regulisano odredbama Zakona o veterinarstvu, kao i propisima donesenim na osnovu njega.

Član 86.

Odredbe ovog zakona odnose se i na gajenje, zaštitu i lov rakova, školjki, žaba, kao i na druge
životinje koje žive u ribolovnoj vodi i kojima se ribe hrane.

X. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Član 87.

(1) Upravni nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donijetih na osnovu njega, kao i upravni
nadzor nad radom ovlaštenih pravnih lica u prenijetim im poslovima iz nadležnosti federalnog
organa uprave obavlja Federalno ministarstvo.

(2) Federalno ministarstvo obavlja instancioni nadzor, daje stručna uputstva i objašnjenja u primjeni
Zakona nad radom pravnih lica kojima su povjerena javna ovlaštenja.

(3) Kantonalno ministarstvo obavlja upravni nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa
donesenih na osnovu njega u poslovima koji su dati u nadležnost kantona i nad pravnim licima kojima
je prenijeto javno ovlaštenje, a iz nadležnosti kantona.

Inspekcijski nadzor

Član 88.

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredbi ovog Zakona i propisa donijetih na osnovu njega
provode federalna poljoprivredna inspekcija i/ili kantonalna poljoprivredna inspekcija.

(2) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega, a
tiču se veterinarsko-zdravstvene kontrole, provodi federalna veterinarska inspekcija i/ili kantonalna
veterinarska inspekcija.

Član 89.

(1) U provođenju inspekcijskog nadzora iz oblasti slatkovodnog ribarstva federalni poljoprivredni
inspektor je ovlašten i obavezan provoditi kontrolu:

1. izrade, ostvarivanja i revizije ribarskih osnova,
2. poslovnih knjiga, dokumenata i evidencije fizičkih lica i pravnih lica koje se odnose na
sprovođenje odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega,
3. rada Saveza u poslovima koji su mu povjereni kao javne ovlasti ovim zakonom,
4. sprovođenja odredbi ovog Zakona o naučnom, selektivnom i sanacionom ribolovu,
5. sprovođenja odredbi ovog Zakona o provođenju mjera poribljavanja i premještanja riba.

(2) Federalni poljoprivredni inspektor obavlja i sve poslove i zadatke iz nadležnosti kantonalne
poljoprivredne inspekcije ukoliko ova iz bilo kojeg razloga ne izvršava poslove i zadatke utvrđene
ovim zakonom i propisima donesenih na osnovu njega i

(3) Federalni poljoprivredni inspektor obavlja nadzire i sve ostale poslove propisane ovim zakonom.

(4) Ukoliko nađe da je povrijeđen ovaj zakon ili drugi propis donesen na osnovu njega, federalni
poljoprivredni inspektor je ovlašten:

1. rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom
roku, te izreći opomenu,
2. rješenjem izreći mjeru privremene obustave djelatnosti u skladu sa posebnim zakonom koji
reguliše prekršaje,
3. podnijeti nadležnom organu prijavu za pokretanje prekršajnog postupka,
4. poduzeti i druge mjere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim propisima
ovlašten.

Član 90.

(1) Kantonalna poljoprivredna inspekcija obavlja sve poslove inspekcijskog nadzora osim poslova za
koje je ovim zakonom određeno da ih direktno obavlja federalna poljoprivredna inspekcija, a
naročito da:

1. kontroliše donošenje i sprovođenje godišnjeg plana, odnosno pojedinih mjera utvrđenih tim
planom,
2. nadzire izdavanje ribolovnih dozvola od izdavaoca dozvole do krajnjeg korisnika,
3. vodi službene podatke za područje kantona o povredama odredaba ovog zakona i propisa
donijetih na osnovu njega,
4. izvještava nadležne organe o nepravilnostima i predlaže provođenje određenih mjera, ako
sam nije ovlašten za preduzimanje odgovarajućih mjera,
5. podnosi prijavu za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredaba ovog zakona i
propisa donesenih na osnovu njega.

(2) Kada utvrdi da je povrijeđen ovaj zakon ili drugi propis donesen na osnovu njega, kantonalni
poljoprivredni inspektor ima pravo i obavezu da:

1. zabrani izgradnju ili rekonstrukciju vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na
ribolovnoj vodi koje sprječava nesmetano razmnožavanje ribe, zaštitu ribljeg fonda i
migraciju ribe,
2. zabrani pregrađivanje vodenog toka privremenim ili stalnim pregradama koje ometaju prolaz
ribe, ako to nije predviđeno investiciono-tehničkom dokumentacijom,
3. zabrani zatvaranje ili crpljenje vode iz dijela ribolovnog područja, ako se time prouzrokuje
opasnost za opstanak ribe,
4. zabrani naglo ispuštanje vode iz prirodnih i vještačkih jezera i drugih akumulacija, ako se time
prouzrokuje opasnost za opstanak ribe,
5. zabrani ispuštanje štetnih i opasnih materija u ribolovnu vodu,
6. zabrani obavljanje akvakulture i promet ribe, riblje mlađi i oplođene ikre, ako se vrši
suprotno odredbama ovog zakona;
7. zabrani lov ribe nedozvoljenim sredstvima;
8. zabrani lov ribe, ako se isti vrši u skladu sa odredbama člana 80. ovog Zakona;
9. naredi spašavanje ribe i riblje mlađi sa zemljišta koje je poplavljeno;
10. zabrani kretanje licima bez dozvole i sa sredstvima i alatima za ribolov van puteva pored
ribolovnog područja, ribnjaka ili drugih ribolovnih voda;
11. zabrani držanje sredstava i alata za ribolov u objektima i na objektima koji se nalaze na
ribolovnoj vodi ili na drugim objektima na ribolovnom području licu koje nije ovlašteno da
obavlja ribolov;
12. privremeno, do odluke nadležnog organa, oduzme od korisnika ili fizičkog lica sredstva i alat
za ribolov, kao i ulov i druge predmete upotrijebljene za izvršenje radnje kažnjive po ovom
zakonu i predmete nastale izvršenjem takve radnje i bez odlaganja preda nadležnom organu;
13. uzima službene uzorke radi analize u nadležnoj laboratoriji;
14. nadzire izdavanje ribolovnih dozvola od izdavaoca dozvole do krajnjeg korisnika;
15. vodi službene podatke za područje kantona o povredama odredaba ovog zakona i propisa
donijetih na osnovu njega;
16. izvještava nadležne organe o nepravilnostima i predlaže provođenje određenih mjera, ako
sam nije ovlašten za preduzimanje odgovarajućih mjera;
17. podnosi prijavu za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredaba ovog zakona i
propisa donesenih na osnovu njega.

(3) Kada nadležni inspektor prilikom vršenja inspekcijskog nadzora utvrdi da propis nije primijenjen ili
je nepravilno primijenjen, donijeće rješenje kojim će naložiti otklanjanje utvrđene nepravilnosti i
odrediti rok u kome se one moraju otkloniti.

(4) Ako je zakonom ili drugim propisom predviđeno da se za utvrđene nepravilnosti primjenjuju
određene upravne mjere, inspektor će u rješenju iz stava 2. ovog člana izreći i tu mjeru.

(5) Protiv rješenja kantonalnog poljoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Federalnom
ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

(6) Protiv rješenja kantonalnog ministarstva može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od
15 dana od dana prijema rješenja.

(7) Protiv rješenja federalnog poljoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Federalnom
ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Kad je za izvršavanje poslova
inspekcijskog nadzora potrebno uzeti uzorke i izvršiti analizu nadležni poljoprivredni inspektor će
uzeti uzorke (u daljem tekstu: službeni uzorak) i dati ih na laboratorijske pretrage u laboratorije koje
ispunjavaju uslove za takve pretrage i analize.

(8) Troškove analize službenih uzoraka nastalih u postupku snosi stranka.

XI. KAZNENE ODREDBE

Član 91.

(1) Novčanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kazniće se pravno lice za prekršaj ako:

1. ribolovno pravo nad ribolovnim područjem/zonom ustupi drugom subjektu na korištenje
(član 32. stav 5.),
2. ne donese ribarsku osnovu, godišnji program i ne obavi reviziju ribarske osnove u
propisanom roku (član 34. stav 2. i stav 3., član 39. stav 2.),
3. ne koristi ribolovno područje/zonu u skladu sa ribolovno-privrednom osnovom i
godišnjim planom (član 34. Stav 1.),
4. zbog nezakonitog i nesavjesnog upravljanja ribolovnim područjem/zonom uzrokuje
pogoršanje bioloških, hidroloških i fizičko-hemijskih osobina ribolovne vode (član 33. stav
8.),
5. donosi interne akte koji su u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona
6. obavlja ili omogući naučni ribolov suprotno odredbama člana 55.
7. obavlja ili omogući elektroribolov suprotno odredbama člana 56.
8. obavlja ili omogući sanacioni i selektivni ribolov suprotno odredbama člana 76.
9. obavlja ili omogući ribolov u posebnim staništima (član 77. stav 4.)
10. ne organizuje ribočuvarsku službu i ne obezbjedi čuvanje ribolovnog područja/zone u
skladu sa članom 52. i članom 54.
11. ne obavlja poribljavanje ribolovnih voda svake godine, u skladu sa godišnjim programom
(član 73. stav 3.) ili obavlja poribljavanje suprotno odredbama člana 73, 74, i 75.
12. obavlja premještanje riba suprotno odredbama člana 74.
13. ne preduzme potrebne mjere čuvanja i spašavanja riba u slučaju elementarnih nepogoda
(član 75. stav 1. i 2.),
14. unese stranu vrstu ribe u ribolovne vode bez odobrenja federalnog ministra (član 75. stav
1. i 3.),
15. svojom djelatnošću prouzrokuje pomor ribe (član 79. stav 1.),
16. za vrijeme lovostaja obavlja ili omogući ribolov onih vrsta riba i lov rakova, školjki žaba,
pijavica i kornjača na koje se lovostaj odnosi (član 81. stav 1.),
17. stavlja u promet ribe suprotno odredbama člana 80. st. 1. i 2.),
18. obavlja privredni ribolov na ribolovnim područjima koja nisu utvrđena aktom o
određivanju ribolovnog područja (član 17. Stav 2.),
19. obavlja privredni ribolov suprotno odredbama člana 18. I člana 25.
20. započne obavljati djelatnost akvakulture bez dozvole (član 59. stav 3.),
21. obavlja djelatnost akvakulture nakon oduzimanja dozvole za akvakulturu (član 62.)
22. obavlja djelatnost akvakulture pod uvjetima koji su u suprtnosti sa odredbama Zakona
(član 65. i član 68.)
23. gradi ili vrši rekonstrukciju vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj
vodi suprotno članu 82. stav 3. i 4.,
24. korisnici dovodnih, turbinskih i drugih kanala ne ugrade i održavaju uređaje za
sprječavanje ulaza ribe u te kanale (član 82. stav 7.),
25. obavlja poslove u šumarstvu suprotno odredbama člana 83.
26. u posebnim staništima i ribolovnim revirima vadi šljunak, pijesak, kamen i panjeve,
zahvata ili crpi vodu ili vrši druge radnje koje ometaju ili plaše ribu (član 77. stav 5., član
78. stav 5.,),
27. u ribolovnim vodama za vrijeme lovostaja ili zabrane ribolova vadi šljunak, pijesak,
kamen i panjeve, zahvata ili crpi vodu, a u vrijeme lovostaja vrši i druge radnje koje
ometaju mrijest (član 77. stav 5.),
28. onemogući nesmetan prolaz i boravak na zemljištu u cilju provođenja mjera upravljanja
ribolovnim područjem/zonom i obavljanja sportskog ribolova (član 30. stav 1.)
29. onemogući čuvanje i spašavanje riba u slučaju elementarnih nepogoda (član 75. stav 3.),

(2) Za učinjeni prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom
kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.

Član 92.

Novčanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM kazniće se pravno lice za prekršaj ako:

1. vidno ne obilježi granice ribolovnog područja/zone u roku od šest mjeseci od dana
zaključivanja ugovora o ustupanju ribolovnog područja/zone na korištenje (član 36. stav
1.),
2. ne uskladi godišnji program sa korisnicima susjednih ribolovnih područja/zona koje se
nalaze na istoj ribolovnoj vodi (član 43. stav 5.),
3. ne donese privremeni program u skladu sa članom 35. stav 1. i 2.,
4. ne osigura stručno vođenje poslova upravljanja ribolovnim područjem/zonom koja mu je
ustupljena na korištenje (član 44. stav 1.)
5. ne dostavlja podatke za vođenje ribarskog katastra u skladu sa članom 14. stav 1.,
6. ribočuvar obavlja ribočuvarsku službu suprotno odredbama člana 53.,
7. izdaje ribolovne dozvole suprotno odredbama člana 48. stav 1.,
8. ne podnese godišnji izvještaj o privrednom ribolovu Kantonalnom ministarstvu u
propisanom roku (član 26. stav. 1.)
9. ne podnese godišnji izvještaj o ulovu u sportskom ribolovu Kantonalnom ministarstvu u
propisanom roku (član 51. stav. 2.),
10. ne podnese godišnji izvještaj o akvakulturi Kantonalnom ministarstvu u propisanom roku
(član 71. stav. 3.),
11. postupi suprotno odredbama člana 46.

(2) Za učinjeni prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom
kaznom od 1.000 KM do 2.000 KM.

(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne izriče se i zaštitna mjera oduzimanja
predmeta koji su upotrijebljeni ili bili namijenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim
izvršenjem i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.

Član 93.

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazniće se Savez ako:

1. ne obavlja poslove koji su mu, kao javna ovlaštenja povjereni ovim Zakonom (član 9.),
2. izdaje ribolovne dozvole korisnicima ribolovnog područja/zone koji nisu ispulili svoje
obaveze (član 47. stav 1. i 2.),
3. ne isporuču dozvole kantonalnom ministarstvu u propisanom roku (član 47. stav 5.),
4. na zahtjev korisnika ribolovnog podrucja/zone ne isporuči uniformu, legitimaciju i značku
ribočuvaru (član 53. stav 3.)

(2) Za učinjeni prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM i
odgovorno lice u Savezu.

Član 94.

Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se fizičko lice ako:

1. obavlja sportski ribolov zabranjenim sredstvima i alatima i sredstvima i alatima kojima se
ugrožava život i zdravlje riba i životinja kojima se ribe hrane ( član 15.),
2. bez dozvole korisnika ribolovnog područja/zone obavlja ribolov (član 50. stav 1. i 2.);
3. obavlja sportski ribolov suprotno odredbama člana 50. i člana 51.
4. obavlja elektroribolov suprotno odredbama člana 56.,
5. obavlja naučni ribolov suprotno odredbama člana 55.,
6. obavlja ribolov u posebnim staništima (član 77. stav 4.)
7. unese stranu vrstu ribe u ribolovne vode (član 75. stav 1.),
8. svojom djelatnošću prouzrokuje pomor ribe (član 79. stav 1.),
9. za vrijeme lovostaja obavlja ili omogući ribolov onih vrsta riba i lov rakova, školjki žaba,
pijavica i kornjača na koje se lovostaj odnosi (član 81. stav 1.),
10. obavlja ili omogući lov riba, rakova, školjki, žaba, pijavica, kornjača i drugih akvatičnih
organizama koji nemaju propisanu veličinu (član 80. stav 2.),
11. zadrži ribe koje su ulovljene u suprotnosti s režimom ribolova ili nisu predmet ribolova (član
46. stav 2.)
12. ribe ulovljene u sportskom ribolovu stavlja u promet (član 29. stav 3.)
13. započne obavljati djelatnost akvakulture bez dozvole (član 59. stav 3.),
14. obavlja djelatnost akvakulture nakon oduzimanja dozvole za akvakulturu (član 62.)
15. obavlja djelatnost akvakulture pod uvjetima koji su u suprtnosti sa odredbama Zakona (član
65. i član 68.)
16. gradi ili vrši rekonstrukciju vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj
vodi suprotno članu 82. stav 3. i 4.,
17. u posebnim staništima i ribolovnim revirima vadi šljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvata ili
crpi vodu ili vrši druge radnje koje ometaju ili plaše ribu (član 77. stav 5., član 78. stav 5.,),
18. u ribolovnim vodama za vrijeme lovostaja ili zabrane ribolova vadi šljunak, pijesak, kamen i
panjeve, zahvata ili crpi vodu, a u vrijeme lovostaja vrši i druge radnje koje ometaju mrijest
(član 77. stav 5.),
19. onemogući nesmetan prolaz i boravak na zemljištu u cilju provođenja mjera upravljanja
ribolovnim područjem/zonom i obavljanja sportskog ribolova (član 30. stav 1.),
20. onemogući čuvanje i spašavanje riba u slučaju elementarnih nepogoda (član 75. stav 3.),
21. postupi suprotno odredbama člana 46.

(2) Za prekršaj iz stava 1.ovog člana, pored novčane kazne, izriče se i zaštitna mjera oduzimanja
predmeta koji su upotrijebljeni ili bili namijenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim
izvršenjem kao i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja i izreći
zaštitna mjera zabrane obavljanja ribolova i oduzimanja dozvole za ribolov u trajanju od jedne
godine.

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 95.

(1) Svi pravni i drugi akti koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se do
isteka njihovog roka važenja, a najduže šest mjeseci po isteku tog roka.

(2) Korisnici ribolovnih područja, dozvola za privredni ribolov i akvakulturu dužni su u roku od godinu
dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Član 96.

Ribolovna područja i ribolovne zone odrediće kantonalna ministarstva u roku od dvanaest mjeseci od
dana stupanja na snagu ovog zakona (član 13. stav 4.)

Član 97.

(1) Federalni ministar će u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti
provedbene propise:

1. Pravilnik o načinu obilježavanja ribolovnog područja i ribolovne zone (član 36. stav 3.),
2. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja ribarskog katastra (član 14. stav 2.),
3. Pravilnik o upravljanju ribolovnim područjem (član 37. stav 2.; član 42. stav 2.;),
4. Pravilnik o vođenju evidencije u slatkovodnom ribarstvu (član 51. stav 4.; član 71. stav 2.)
5. Pravilnik o izdavnju uvjerenja i rješenja u slatkovodnom ribarstvu (član 28., 44., 54., 70.)
6. Pravilnik o ispitima u slatkovodnom ribarstvu (član 11, stav 12.; član 208. stav 5.; član 44. stav
6.; član 54. stav 6.; član 70. stav 7.;),
7. Pravilnik o obavljanju sportskog ribolova (član 15. stav 3.; član 46. stav 3.; član 49. stav 3.)
8. Pravilnik o obavljanju privrednog ribolova (član 19. stav 8.; član 20. stav 5.; član 26. stav 2.;),
9. Pravilnik o akvakulturi (član 59. stav 5.; član 60. stav 5.; član 64. stav 3.; član 66. stav 3. i 4.);
10. Pravilnik o uzgoju autohtonih vrsta riba i poribljavanju otovrenih voda (član 66 i 73.)
11. Pravilnik o ribočuvarskoj službi (član 52. stav 6.; član 53. stav 7.;),
12. Pravilnik o odštetnom cjenovniku u ribarstvu (član 84. stav 5.).

(2) Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski propisi doneseni na
osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Službene novine Federacije BiH, broj 64/04).

Član 97.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o slatkovodnom ribarstvu (Službene
novine Federacije BiH», broj 64/04).
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:

Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi:3608
Pridružen/a:20 lip 2006, 17:05
Lokacija:Sarajevo

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la senad » 20 vel 2012, 21:43

Ovo je text Nacrta izmjena i dopuna Zakona o slatkovodnom ribarstvu F BiH, koji sam dobio od Marcela , a koji će se ovih dana pustiti u javnu raspravu putem Federalnog ministarstva, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede..

Pogledajte gdje sta treba dodati, imali smo priču o ovome.Ja sam odmah vidio da su kaznene odredbe za krivolov od 500 do 1500 cini mi se i moj prijedlog je da idu vise kaznene odredbe...i za fizička i za pravna lica.

Sutra cu pogledati detaljnije, sad mi Njanjao uzurpira kompjuter. :(
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:

Avatar
Seha
Glasnogovornik za EU i Baltičke zemlje
Postovi:6122
Pridružen/a:19 lip 2006, 00:14

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la Seha » 20 vel 2012, 22:44

A i bilo je krajnje vrijeme da neko od njih iz saveza pokrene stvari sa mrtve tacke.
Izgleda da ipak nismo uzalud apelovali i pljuvali po savezu.
Ovdje ima citati da nam oci izbjele.. Sutra cu procitati i vidjeti ima li kakvih bitnijih promjena.
Misljenja sam da bi i mi nakon sto se procita i protumaci trebali imati svog prestavnika na toj javnoj raspravi, savez ni do sada nije branio prava nas ribara i udruzenja pa nevidim zasto bi to ucinio sada.
Mi kao udruzenje imamo pravo ucestvovati toj raspravi
slika

Avatar
Kovach
Nobelovac
Postovi:1493
Pridružen/a:13 kol 2006, 14:17
Lokacija:Jablanica

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la Kovach » 21 vel 2012, 02:59

Evo letimicno prelistah ovaj nacrt Zakona i ne vidjeh mnogo bitnih izmjena po meni osim sto su sad ovo nesto na dugo i na siroko, a u sustini sve ostalo isto. Mislim da se ovdje posvetilo mnogo paznje ne toliko bitnim stvarima, a O onome cemu treba da sluzi ovaj zakon "ZASTITI I UNAPRJEDJENJU RIBLJEG FONDA" koji je, ruku na srce totalno unisten, nema mnogo. Osnovna stvar sto Senad rece famozne kaznene odredbe su opet premale, bitno je da se opet Savez "zakovao" da ima nadoknadu od svake dozvole. Za ribocuvare opet poljoprivredna ili srodna skola kao da je to bitno ako covjek dobro radi svoj posao.O jedinstvenoj dozvoli ni slova, o smanjenju enormno visokih cijena dozvole koja vrijedi "samo u tvojoj avliji" ni slova, o maksimalnoj zastiti autohtonih vrsta nista. Spominju tamo uzgoj autohtonih vrsta, a ne kazu od kojih maticnih jata kad su ista skoro pa totalno unistena, kojim sredstvima, gdje su poticaji ministarstva za te svrhe? Moje licno misljenje da se ovakvim nacrtom zakona nece nista promjeniti na bolje, nego ce se samo neke stvari dodatno zapetljati kako za udruzenja, tako i za obicne smrtnike, nas sportske ribolovce koje opet gone na trosak. Famozni ribarski ispit moze imati ko god hoce, ali ako nema srca, u dusi nije ribolovac i ne cini nista da zastiti riblji fond kakve nama fajde od njegovog ispita. Fajdu ce samo imati clanovi komisije, Savez i Ministarstva,po obicaju. Da su sjeli i dobro iscitali ovaj nas forum znali bi sta treba mjenjati na bolje, da se konacno stane u kraj javasluku i kriminalu kako na vodama tako i u udruzenjima i Savezu. Evropa nas gura na put, a mi pod put. Osnovna stvar jedinstvena dozvola sa nizom, pristupacnijom cijenom nije regulisana. Dakle, ceh placamo mi koji svake godine uporno kupujemo dozvole, dajemo 100 KM ni za sta, da bi buljili u prazne, devastirane i zagadjene vode, da nas maltretiraju kojekakvi ribocuvari i lokalni mocnici, da nam ispred nosa love ribe mrezom, dinamitom, podvodnim puskama kriminalci koji se ne udostoje ni da kupe godisnju dozvolu, a kamo li nesto drugo. Pitam sad javno "(ribo)lovce (u mutnom)" iz Saveza i predlagace ovog Nacrta DOKLE CEMO MI POSTENI RIBOLOVCI TRPITI VAS BEZOBRAZLUK I PLACATI VAS NERAD IZ GODINE U GODINU KUPUJUCI DOZVOLE "SAMO ZA SVOJU AVLIJU" PO ENORMNO VISOKIM CIJENAMA, A UZ TO IZ DANA U DAN GLEDATI KAKO NAM KRIMINALCI ISPRED NOSA UBIJAJU RIBU I TRUJU NASE VODE, A OD VAS NIKO NI REPOM DA MRDNE" TESKO NAMA S NAMA !


Avatar
Seha
Glasnogovornik za EU i Baltičke zemlje
Postovi:6122
Pridružen/a:19 lip 2006, 00:14

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la Seha » 21 vel 2012, 13:02

Iscitao jedan dio i naisao na vecinu apsurdnih zakona o kojim smo naglabali u drugoj temi.
Evo samo jedan primjer

Član 57.

(1) Korištenje EHO sonara na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni dozvoljeno je samo za naučno-
istraživačke svrhe.


U cijelom svijetu dozvoljen zna se za sta se koristi i opet ponavljaju nebulozu. Sta ja trebam biti naucnik zbog toga sto zelim vidjeti postoje li prepreke u vodi i koja je dubina i temperatura vode? Pa mislim stvarno dosta vise

Slozio bi se sa Kovacom po ko zna koji put. I zelim reci slijedece. Ocigledno je da sve dok je ova stara postava u savezu i sve dok na njihovo mijesto nedodju mladi i "pametni" ljudi koji ce vidjeti logiku reforme zakona da ce se promjene tada i desiti. Imali su dovoljno vremena da rijese probleme koji su se vremenom nagomilali i koje oni ili ne zele ili nemogu rijesiti. Kada gdje i na koji nacin su apelovali na krivolov kada i na koji nacin su sankcionisali udruzenja i ribocuvare koji zajedno sa organizovanim ribo kriminalcima pustose vodu za vodom. Kada su udruzenjima koja su se izborila protiv navedenog zla napravili neki ustupak i tako simulirali i druga udruzenja da se uhvate u kostac sa krivolovom? Senade uzalud mi bilo sta pisemo i predlazemo ovo je vec zavrsen cin i na ovaj nacin se nemoze nista mijenjati. Da nisam u pravu gospodin Marcel i ostali u savezu bi nasli za shodno organizovati jednu javnu debatu na kojoj bi ucestvovali i ribari i prestavnici udruzenja. Jedino tako bi saznali koji su goruci problemi pa tek tada napraviti izmijene zakona i dati ih ministarstvu na razmatranje. Ovako oni samostalno vrse izmjene zakona bez konstatacija sa bilo kim kako njima ili ministarstvu odgovara. To nije u redu i nije posteno od ljudi u koje polazemo nade da ce se haoticna situacija na nasim devastiranim vodama napokon poceti sanirati ako nista promjenom zakona i njegovom primjenom tako sto ce svi koji ga krse biti ostro i efikasno sankcionisani. Sve dok budemo sutili odobravamo nesto sto nije u nasem interesu i evo desava nam se famozni fudbalski savez iako ribolov nema veze sa loptom. Zivi vi meni i zdravi bili al da bog da da sa ovom pameti da ista dobro ostavimo nasoj djeci. Jedno je sigurno ja im necu halalit za javasluk i nerad.

U medjuvremnu vidim na stranici saveza slijedece

Sportsko ribolovna društva članice SRS Federacije BIH treba da obave javnu
raspravu po predmetnom Zakonu , na svojim organima upravljanja i sve
primjedbe i sugestije dostave do 20.marta(ožujka)2012.g. Na adresu sportsko
ribolovnog Saveza Federacije BiH.

Zar stvarno misle da ce udruzenja koja tolerisu krivolov skoro dvije decenije poslati bilo kakav prijedlog.
slika

Avatar
Kovach
Nobelovac
Postovi:1493
Pridružen/a:13 kol 2006, 14:17
Lokacija:Jablanica

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la Kovach » 22 vel 2012, 01:45

Ima tu Seha milion stvari koje su lose, a na zalost malo onih dobrih. Ja sam samo letimicno prosao pa nadoh gore navedene gluposti, a sta bi ih bilo da sjedne covjek pa detaljno iscita. Bez obzira da li oni uvazili ili ne moje je misljenje da ispred UG "BISTRO" MORAMO poslati dopis do naznacenog roka sa prijedlogom stvari koje se moraju mjenjati misli li se dobro ribljem fondu, vodama i sportskom ribolovu uopste. Imamo ovdje vec rasprava o toj temi samo to srociti i poslati da je nasa savjest cista, a oni ako nemaju obraza (a nemaju) neka bace u kantu kao sto ce i zavrsiti vecina prijedloga . Imamo vremena i mozemo spremiti zestok dopis u kojem cemo samo potencirati sta treba mjenjati i predloziti rjesenje, a oni neka uoblice ionako nista drugo ne rade. Konkretno za dozvole neka stave jedinstvenu dozvolu na teritoriji Federacije a maksimalna cijena 70 KM, a neka ostave korisnicima ribolovnog podrucja mogucnost lokalne dozvole i slobodno formiranje cijena pa ko voli nek izvoli. Naravno svaku lokalnu dozvolu ovjeriti u Ministarstvu i za svaku prodatu platiti odredjenu nadoknadu, odnosno clanarinu Savezu. Za federalne dozvole ostaviti nadoknadu svakog talona u njegovom punom iznosu udruzenju ciji ribocuvar prikupi talone, a od strane udruzenja koje je prodalo dozvolu. LJUDI NEMOJ DA SUTIMO NA OVO Da cujem vasa misljenja.

Avatar
angler
Nobelovac
Postovi:5498
Pridružen/a:23 lip 2006, 07:49
Lokacija:Pored vode
Kontakt:

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la angler » 22 vel 2012, 05:54

Znaci, evo zakon ko eto radi se nesto i brinemo o vodama, a ustvari zamazivanje ociju. Nebuloza na pasija preskakala. Sve dok su kazne onolike kolike su bice opet sve isto.

Ribocuvar po njima moze biti bukvalno svako stariji od 18 god...i amidza Idriz i Nailova mati samo da ima polozen ispit. To da li je fizicki sposoban nema veze. Ribocuvar nema ni pistolj, a trebao bi.

Pazi ovo...
(1) Komercijalni ribolov je djelatnost kojom se omogučava obavljanje sportskog ribolova radi
stavljanja ulovljene ribe u promet i sticanja dohotka. (ne kontam kakav je to komercionalno sportski ribolov)

U zabranama nigdje se konkretno ne spominje "zabrana ribolova mrezama"....zanimljivo :mrgreen:

Pola zakona o polaganju kojekakvih ispita... pa ce biti ko za vozacki.

Itd, itd...

myran
Početnik
Postovi:14
Pridružen/a:07 svi 2009, 10:08

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la myran » 22 vel 2012, 15:27

Bistro ljudi....nemam namjeru nikoga braniti niti nešto punu pričati u ovoj temi, nego samo nešto malo kanstatirati.....
- ako se već želi nešto o nečemu reći,onda to treba isčitati kako treba. Doduše, treba znati što i kako govori stari,sadašnji Zakon, pa uporediti sa prijedlogom novog......
- ne valja izvlačiti iz konteksta jedan stav u nekom članku,....ili ga napisati do kraja ili nikako...pogotovu druže ovaj komercijalni ribolov, što ti napisao...a nastavak, drugi stav kaže:Komercijalni ribolov može se obavljati samo na vodama koje se nalaze na zemljištu u privatnom vlasništvu. ....Dakle..jel.....da ne pišem dalje.
-Mreže.....očito se nezna čitati.....ako pročitaš član 15. ili 94.....
- Ipak ne valja pljuvati ako se baš i nezna-blago rečeno materija o kojoj se raspravlja, a koliko god forum bio mjesto za ovakve rasprave,previše vremena treba sjediti i raspravljati a ne pije vode....puno bi ljepše bilo zakazati javnu raspravu da se negdje okupimo i raspravljamo lice u lice , uz pivo ili mlijeko, stav po stav i zauzeti stav....mnogi se ne bi ni pojavili da pričaju....????
-Da rezimiram: i ovaj prijedlog ima manjkavosti, zato je i dan na javnu raspravu, a tamo gdje je manjkav, trebalo bi mi deset stranica da napišem i mnogi ne bi razumjeli.....i ako se uvaže ti nedostatci, ovaj Zakon će biti bolji od postojećeg 10 puta....samo zato što dovodi u bolju poziciju i ribe i društva i sve....ako se bude primjenjivao.Nemojmo trčati pred rudu niti se izuvati prije gaza.
Evo, ne bih više, a pratit ću šta se piše......i evo par pitanja:
- u kojoj zemlji je jedinstvena dozvola, iako bi to bilo odlično....kako bi tada bilo više reda?
-najbolje bi bilo besplatna dozvola, jer bi onda mi čuvali ribe i vode....?????
-ribočuvari....hm.....zašto se nitko ne prijavi tko ima ,recimo, srednju poljoprivrednu školu sa bude ribočuvar....jel to što mu je ispod poniženja...ili....
-što smo mi sami uradili da bi sve ovo bilo....hm.....bolje ili lošije.....
Ništa, samo glasno razmišljanje........Bistro ljudi gdje god bili.

myran
Početnik
Postovi:14
Pridružen/a:07 svi 2009, 10:08

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la myran » 22 vel 2012, 15:38

NITKO RIBE NI RIBOLOV NEĆE SAČUVATI, NEGO SAMO MI SAMI........NEMOGU TU POMOĆI NI SAVEZI NI MINISTARSTVA.....
UPITAJMO SE, ŠTA SMO MI RIBIČI BILI PO STAROM ZAKONU, I ŠTA SMO NAPRAVILI..?
ZNAMO PRIČATI....AL URADITI....VEĆINA....TEŠKO, NIŠTA.

(Bez uvrede i ja tu spadam) BISTRO

Avatar
Seha
Glasnogovornik za EU i Baltičke zemlje
Postovi:6122
Pridružen/a:19 lip 2006, 00:14

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la Seha » 22 vel 2012, 15:47

U kojoj zemlji je jedinstvena dozvola pitas.
Evo konkretno u Danskoj gdje zivim je cijena dozvole koja vazi na svim otvorenim rijekama jezerima (kakvih je 80%) i kompletnoj morskoj obali, 145 danskih kruna sto ti je oko 30 Km za godinu.
U pravu si kad kazes da netreba izvlaciti iz konteksta jednu recenicu tako necemo ispraviti krivu drinu.
Dobro kaze Kovac hajde da svi koji to mogu i zele da izvoje sporne zakone i da ih slozimo u roku od par dana u jednu temu.
Pricati treba Myran , samo je problem sto uvijek prica 10 ljudi a ostali preskacu temu isto kao i kad se napravi neka akcija.
Svi bi nesto na gotovo
slika

amcho
Prava Štela
Postovi:142
Pridružen/a:05 vel 2011, 19:45

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la amcho » 22 vel 2012, 16:28

Čuvari ne mogu sami sve riješti kakvi god da su,ali mogu uticati da se drastično smanji krivolov. Pisanje prijava pije vode, ali ne puno.Pije vode kad je pojedinac u pitanju, ali kad se taj pojedinac bavi bacanjem mreža i vadi ogromne količine ribe njemu je ta kazna smiješna. Pa ljudi pucaju po ulicama, ranjavaju jedni druge i istu noć ih puste iz pritvora.Mi ne možemo očekivati da će zakon djelovati niti očekivati nekakve drakonske kazne za krivolov jer pravosuđe ne radi ni kad je ljudski život direktno ugrožen pa kako očekivati da djeluje kada je nekakva riba ugrožena!!! DOK SE NE PROBUDI LJUDSKA SVIJEST I NAUČE SADAŠNJA DJECA DA ČUVAJU RIBU NAPRETKA NEĆE BITI 100% nažalost. Ljudi su zatrovani krivolovom i njima je to normalna pojava boja se može protumačiti i kao nekom vrstom bolesti

Avatar
Seha
Glasnogovornik za EU i Baltičke zemlje
Postovi:6122
Pridružen/a:19 lip 2006, 00:14

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la Seha » 22 vel 2012, 17:41

Svijest im se nece probuditi sama od sebe. Sta mislis koliko se sada malisana odgaja u tom krivolovackom duhu.
Trebamo raditi sve sto je u nasoj moci da se ovo ludilo sto prije zaustavi, jer bojim se ako se uskoro sta nepromjeni bice kasno za bilo sta.
slika

Avatar
angler
Nobelovac
Postovi:5498
Pridružen/a:23 lip 2006, 07:49
Lokacija:Pored vode
Kontakt:

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la angler » 22 vel 2012, 18:42

myran je napisao/la:- ne valja izvlačiti iz konteksta jedan stav u nekom članku,....ili ga napisati do kraja ili nikako...pogotovu druže ovaj komercijalni ribolov, što ti napisao...a nastavak, drugi stav kaže:Komercijalni ribolov može se obavljati samo na vodama koje se nalaze na zemljištu u privatnom vlasništvu. ....Dakle..jel.....da ne pišem dalje.
-Mreže.....očito se nezna čitati.....ako pročitaš član 15. ili 94....
I ja kazam druze...ocito se ne zna citati, pa evo da podebljam crvenim iako sam u proslom postu boldirao, da se pokusa bolje procitati...

U zabranama (misli se na clanu o zabranama) nigdje se konkretno ne spominje "zabrana ribolova mrezama".

Prema tome u clanu 15 i 94, koji se ne odnose na zabrane, a time i na moje pitanje, kako navodis, molim podebljaj gdje je spomenut konkretno ili ako hoces explicitno naziv mreze kao sto su spomenute u Zabranama osti, elektroribolov isl!!!??? To je citav clan, a ne stav.

I pitanje za Komercijalni ribolov ocito nisi shvatio iako sam i tu podebljao kljucne rijeci. Evo da ti i ovdje pocrvenim pa mi ti koji ocito razumijes ovaj zakon lijepo objasnis komercijalni sportski ribolov bez obzira ko bio vlasnik vode.

Komercijalni ribolov je djelatnost kojom se omogučava obavljanje sportskog ribolova radi
stavljanja ulovljene ribe u promet i sticanja dohotka
.

Posto se odnosi na gazdovanje vodama u privatnom vlasnistvu u sta se podrazumjeva poribljavanje i odrzavanje ribljeg fonda (a puni su kalife, cast izuzecima) znaci samo ribu ulovljenu na sporstski nacin moze prodavat.....svasta :shock:

Kao sto vidite treba i vaditi svaki stav koji nije jasan i traziti objasnjenje ili ga preformulisati (zato valjda rasprava i sluzi) jer se upravo na stavove i pozivaju u napomenama nekog clana...retroaktivno.
Zakon moze biti perfektan i 100 puta bolji od predhodnog, nece piti vode, sve dok su kazne ostale na istom nivou, bolje reci mizerne.
Uhvatili smo se mrazarosa, i kojekakvih krivolovaca, a srz problema je u "velikim kupcima". Djaba ponuda ako nema potraznje...to su bar neke osnove ekonomije.

Sta hocu da kazem....ako se bude povrsno pregledao zakon i cesali tamo gdje nas svrsbi, branili nekoga ili ne, vode ce nam ostati ovakve kakve jesu, a i gore....i opet, cast izuzecima.

Avatar
angler
Nobelovac
Postovi:5498
Pridružen/a:23 lip 2006, 07:49
Lokacija:Pored vode
Kontakt:

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la angler » 22 vel 2012, 19:25

Seha je napisao/la: samo je problem sto uvijek prica 10 ljudi a ostali preskacu temu isto kao i kad se napravi neka akcija.
Svi bi nesto na gotovo
Tacno!!! Preko 85 posjeta. a samo 13 odgovora do sad od 5-6 ljudi.

Odgovori

Natrag na “Zakoni i Pravilnici”