Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Pokušaj da "uredimo" trenutne Zakone i Pravilnike

Moderatori/ce: emin,AlaS,zlaja,svirac,Kovach

Avatar
rusko
Nobelovac
Postovi: 4760
Pridružen/a: 30 stu 2009, 19:17
Lokacija: Svedska

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la rusko » 26 vel 2012, 08:44

Napokon nadjoh malo vremena da procitam ovaj zakon... U sustini nije ni los, obuhvata dosta toga ali ima nekih stvari koje su mi upale u oci...

Cudi me da se ne trazi ribolovno-privredna osnova za one kojima je dozvoljen komercionalni ribolov (a i ta definicija komercionalnog ribolova kao sportskog mi smrdi na mogucnost manipulisanja) takodje se ne traze ni studiji ekoloskog uticaja ribnjaka za koje znamo da su obilni...

HE su po nekim clanovima duzne da obezbijede migraciju ribama, ali nije razjasnjeno kako... Koliko... Ko finansira.... Ko prati da je ta migracija uspjesna... Sta je sa zastitom od upadanja riba u turbine... Postoji citav niz EU direktiva koji se bavi ovim pitanjima i koje bi se mogle koristiti kao osnova za pojasnjenje zakona.

Volio bih vidjeti mogucnost oduzimanja ribolovnog prava na mjestima gdje cuvarska sluzba ne radi svoj posao...

Sto se dozvola tice bilo bi dobro osigurati da se iste ne mogu falsifikovati, da se cijene dozvola javno objave i da se informacija drzi dostupna gradjanima (to ja licno dozivljavam kao problem u BiH)

Kazne za krivolov su premalene

Pravila za poribljavanje treba bolje definisati... Npr... Je li kalifa "autohtona" ako je neko izmrijesti u rijeci?

Nije mi jasna ni tacka koja zabranjuje nocni ribolov na odredjene vrste...

Sto se sonara tice, mislim da bi i za njegovu upotrebu trebalo da vazi isto kao i za upotrebu camaca...

To je sto mi je brzinski palo na pamet... Izvinjenje ako ponavljam ono sto ste vec diskutovali...
slika slika


Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la senad » 26 vel 2012, 22:57

Evo, vas dan sam na ovom
Iscitao sam svako slovo i evo gdje sam ja napravio neke korekcije, a ostajem duzan kompletan prijedlog članova 48. i 49. koji se tiču dozvola.
Ide iz tri dijela jer ne da drugacije
I DIO

NACRT ZAKONA O SLATKOVODNOM RIBARSTVU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I OSNOVNE ODREDBE
Sadržaj Zakona

(1) Ovim se Zakonom uređuju održivo korištenje i upravljanje vodenih bioloških resursa (ribe, rakovi, žabe i drugi vodeni organizmi), njihova zaštita i unaprjeđenje u kopnenim vodama, reprodukcija, uzgoj i selekcija riba i drugih vodenih organizama u objektima za akvakulturu, te stručno osposobljavanje radnika u slatkovodnom ribarstvu.

(2) Ovaj Zakon uključuje sadržaj Direktive Vijeća 92/43/EEC od 21. maja 1992 o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore, s izmjenama i dopunama od 1.1.2007.

Član 2.

(1) Ribe u kopnenim vodama su obnovljivi prirodni resurs od posebnog interesa i pod posebnom zaštitom Federacije Bosne i Hercegovine u skladu s odredbama ovog Zakona.

(2) Ribljim fondom se upravlja na stručan, racionalan i održiv nacin koji doprinosi očuvanju biološke raznolikosti ekoloških sistema.

(4) Ribe u ribolovnim vodama se mogu loviti i/ili uzgajati pod uslovima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

(5) Ribolovom i akvakulturom smiju se baviti pravna i fizicka lica pod uslovima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Definicije

Član 3.

(1) U ovom Zakonu pojedini pojmovi imaju sljedece znacenje:

1. akvakultura je gospodarska djelatnost koja obuhvata reprodukciju, uzgoj i selekciju riba i drugih vodenih organizama u kontrolisanim uslovima.
2. alohtone (strane) vrste riba su one vrste koje primarno ne obitavaju u određenoj ribolovnoj vodi,
3. autohtone (izvorne) vrste riba su one vrste riba koje primarno obitavaju u određenoj ribolovnoj vodi, odnosno nalaze se na području svoje prirodne rasprostranjenosti
4. dozvola je ovlaštenje na osnovu kojeg fizicko ili pravno lica smije obavljati privredni djelatnost ribolova ili akvakulture,
5. godišnji program je program upravljanja ribljim fondom ribolovnog podrucja ili ribolovne zone tokom kalendarske godine i koji je izrađen na osnovu ribolovno-privredne osnove,
6. juvenilni (nedorasli) primjerci riba su razvojni oblici riba koji nisu jos spolno dozreli,
7. kopnene vode su sve stajacice i tekucice na površini tla i sve podzemne vode na kopnenoj strani od linije niske vode na obali kopna,
8. korisnik dozvole za akvakulturu je fizicko ili pravno lice koja je dobilo dozvolu za gospodarsku djelatnost akvakulture,
9. korisnik dozvole za privredni ribolov je pravno ili fizicko lice-obrtnik koje je ovlašteno za obavljanje privrednog ribolova u skladu sa pravima iz dozvole za privredni ribolov,
10. korisnik ribolovnog prava je fizicko ili pravno lice koje je steklo ribolovno pravo na određenom ribolovnom podrucju ili u određenoj ribolovnoj zoni,
11. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba, osim riba iz akvakulture, ne mogu loviti i stavljati u promet;
12. matica je spolno dozrela riba, bez obzira na spol,
13. mlađ su razvojni oblici riba u dobi do navršene godine dana,
14. monitoring je sistemsko pracenje stanja ribljeg fonda,
15. mrijestilište je poseban objekat na ribljoj farmi u kojem se vrši umjetna reprodukcija riba i uzgoj larvi riba u dobi do 1 mjeseca
16. naknada za privredni ribolov je naknada koju placa korisnik dozvole za privredni ribolov,
17. naknada za sportski ribolov je naknada koju placa ribolovac korisniku ribolovnog prava prilikom kupovanja ribolovne dozvole,
18. naučni ribolov je ribolov u naučne svrhe, koji obavlja ovlaštena naučnoistraživacka ustanova
19. poplavljeno podrucje je podrucje izvan vanjske granice vodotoka,
20. poribljavanje je plansko unošenje riba u ribolovne vode na osnovu ribolovno-privredne osnove i godišnjeg programa,
21. posebno stanište je dio ribolovne vode koji uživa posebnu zaštitu zbog svoje uloge u obnavljanju prirodnih populacija riba,
22. privredni ribolov je izlov riba na ribolovnom području uz upotrebu ribolovnih alata i opreme, radi stavljanja ribe u promet i stjecanja dohotka;
23. ribar je lice koje, neposredno na ribolovnoj vodi, obavlja privredni ribolov na osnovu dozvole za privredni ribolov, radi stavljanja ulovljene ribe u promet,
24. ribnjak, ribogojilište ili riblja farma je prostor na poljoprivrednom ili drugom zemljištu koji je namjenski uređen za obavljanje djelatnosti akvakulture i predstavlja jedinstvenu tehnološku cjelinu
25. ribocuvar je službeno lice korisnika ribolovnog prava strucno osposobljeno za obavljanje nadzora sportskog ribolova na ribolovnom podrucju ili u ribolovnoj zoni za koju je korisnik dobio ribolovno pravo,
--------------------------------------
Ribočuvar-kontrolor je lice koje je zaduženo ispred korisnika ribolovnog prava da kontorliše rad ribočuvarske službe i koje ima sva prava kao i ribočuvar
---------------------------------------

26. ribolov je lov riba u ribolovnim vodama uz upotrebu ribolovnih alata i opreme, a može biti privredni, sportski, naučni i komercijalni ribolov,
----------------------------------------------
definisati komercijalni, kasnije pojasnjeno kako
-------------------------------------------------------

27. ribolovac je lice koja se bavi sportskim ribolovom radi rekreacije ili sporta,
28. ribolovna dozvola je odobrenje na osnovu kojeg ribolovci mogu obavljati sportski ribolov,
29. ribolovna zona je dio ribolovnog podrucja na kojem se ostvaruje ribolovno pravo
30. ribolovna zona je dio ribolovnog područja, koja omogućava učinkovito upravljanje ribljim fondom i učinkovito praćenje i nadzor upravljanja.
-----------------------------------------------------------------------------------------
zasto je ribolovna zona sa dva pojasnjenja
----------------------------------------------------------------------------------------

31. ribolovne vode su sve površinske kopnene vode u kojima žive slatkovodne vrste riba i u kojima se obavlja ribolov,
32. ribolovni alat jest sredstvo kojim se obavlja ribolov,
33. ribolovni revir je posebna jedinica ribolovnog područja ili zone sa dobro očuvanim i bogatim ribljim fondom i ekosistemom u cjelini i koju korisnik ribolovnog prava može koristiti pod posebnim uslovima upravljanja i režimima ribolova,
34. ribolovno podrucje je podrucje određenog vodotoka koje predstavlja biološku, hidrografsku i privrednu cjelinu
35. ribolovno područje je najveća prostorna jedinica za upravljanje u ribolovu i održivo korištenje riba, koja uključuje više ribolovnih zona sa sličnim karakteristikama ekosistema,
-------------------------------------------------------------------------------------
zasto je ribolovno podrucje sa dva pojasnjenja
--------------------------------------------------------------------------------------

36. ribolovno pravo je pravo upravljanja ribljim fondom u svrhu sportskog ribolova
37. ribolovno-privredna osnova je strucna studija o nacinu upravljanja ribolovnim podrucjem ili ribolovnom zonom, a odnosi se na obavljanje sportskog i privrednog ribolova,
38. sanacioni ribolov je ribolov koji se provodi radi sprječavanja razvoja i širenja alohtonih vrsta, manje vrijednih i onih vrsta riba koje ugrožavaju druge vrste,
39. selektivni ribolov je ribolov koji omogućava ulov matica radi osiguravanja umjetne reprodukcije i uzgoja mlađi u smislu zaštite i očuvanja autohtonih vrsta riba,
40. sportski ribolov je lov riba udicarskim ribolovnim alatima uz mogucu upotrebu opreme za ribolov radi rekreacije ili sporta,
41. ulov su ulovljeni i zadržani primjerci riba u sportskom i privrednom ribolovu,
42. vodotok cini korito tekuce vode zajedno sa obalama i vodama koje njime stalno ili povremeno teku,

II NADLEŽNOSTI
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Član 4.

(1) Poslove upravljanja, unapređenja i zaštite ribe i drugih vodenih organizama iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine vrše Federalno ministarstvo poljoprivede, vodoprivrede i šumarstva (u daljem tekstu: Federalno ministarstvo) i Kantonalna ministarstva mjerodavno za poslove poljoprivrede, svako u okviru svoje nadležnosti.

Član 5.
(1) Federalno ministarstvo:
- analizira i ocjenjuje stanje ribljeg fonda i aktivnosti upravljanja i zaštite ribljeg fonda,
- uspostavlja i rukovodi sistemom informiranja u slatkovodnom ribarstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine
- izdaje rješenja o ovlaštenju ustanove za obavljanje poslova u području slatkovodnog ribarstva
- izdaje uvjerenja o položenim ispitima u slatkovodnom ribarstvu
- izdaje dozvole za nučni ribolov i elektroribolov
- izdaje odobrenja za sanacioni i selektivni ribolov
- propisuje način, alate i sredstva kojima se obavlja ribolov
- propisuje programe za polaganje ispita u slatkovodnom ribarstvu i način polaganja ispita,
- propisuje način izrade ribolovno-privredne osnove i njenog provođenja
- propisuje način izrade revizije ribolovno-privredne osnove i njenog provođenja
- propisuje način izrade godišnjeg programa i njegovog provođenja
- propisuje način obavljanja ribočuvarske službe
- potvrđuje ribolovno-privrednu osnovu i reviziju ribolovno-privredne osnove
- propisuje kapacitet, kriterijume i normative za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama
- određuje posebna staništa i ribolovne revire
- propisuje zabrane na ribolovnim vodama
- propisuje pravila za utvrđivanje i visinu naknade štete počinjene ribljem fondu i drugim vodenim organizimima
- organizuje poslove koji imaju za cilj sprecavanje ili smanjenje štetnih posljedica po ribolovne vode i riblji fond,
- ucestvuje sa drugim nadležnim organima u izradi programa i planova za korištenje prirodnih resursa,
- rješava po žalbama na rješenja kantonalnih ministarstava donesenih na osnovu federalnog zakona i drugih federalnih propisa i vrši druge poslove i zadatke zaštite ribljeg fonda iz nadležnosti Federacije BiH.

Član 6.
(1) Kantonalno ministarsvo:

- određuje ribolovno područje, odnosno dijelove ribolovnog područja - ribolovne zone,
- vodi ribarski katastar,
- Izdaje dozvolu za privredni ribolov i vodi registar o izdatim dozvolama za vršenje privrednog ribolova,
- Dodjeljuje ribolovno pravo na ribolovnim područjima i/ili ribolovnim zonama,
- Potvrđuje godišnji program upravljanja ribolovnim područjima i/ili ribolovnim zonama
- Izdaje dozvolu za akvakulturu.

Federalni zavodi za ribarstvo
Član 7.
(1) Federalni ministar može osnovati Federalni zavod za ribarstva za:

- slivno područje rijeke Save
- slivno područje Jadranskog mora

(2) Zadaci Federalnog zavoda za ribarstvo su:

- zaštita i unapređenje ribljeg fonda
- reprodukcija, uzgoj i selekcija autohtonih i endemičnih vrsta riba i drugih ugroženih vrsta riba i vodenih organizama značajnih za Federaciju BiH
- repopulacija ribolovnih voda

(3) Pravila osnivanja Federalnog zavoda za ribarstvo i način njegovog rada propisuje federalni ministar.

Savjetodavno vijeće za ribarstvo
Član 8.

(1) Federalni ministar može osnovati i imenovati Savjetodavno vijeće za ribarstvo.

(2) Savjetodavno vijece za ribarstvo ima konsultativnu i savjetodavnu ulogu i osniva se radi pružanja naučne i stručne podrške Federalnom ministru u oblasti ribarstva, potice donošenje novih propisa iz podrucja ribarstva i sudjeluje u kreiranju ribarske politike.

(3) Savjetodavno vijece za ribarstvo čine predstavnici tijela federalne i kantonalne uprave, jedinica lokalne samouprave, naučnih i strucnih organizacija, ustanova za pružanje usluga u ribarstvu, komora te razlicitih oblika strucnog i interesnog povezivanja u podrucju ribarstva kao i udruženja u ribarstvu osnovanih i priznatih u skladu s posebnim propisima.

(4) Clanove i Predsjedavajućeg savjetodavnog vijeca imenuje Vlada Federacije BiH na period od četiri godine.

(5) Vijece ima sekretara koji obavlja strucne poslove za potrebe Vijeca, a imenuje ga ministar.

Sportsko-ribolovni savez Federacije BiH

Član 9.

(1) Sportsko-ribolovni savez Federacije BiH (u daljem tekstu: Savez) u smislu ovog zakona obavlja poslove koji su mu, kao javna ovlaštenja povjereni ovim zakonom, odnosno za koje je ovlašten.

(2) Savez organizuje, sprovodi mjere unaprjeđenja i zaštite ribljeg fonda, organizuje učešće u ekološkim aktivnostima na području svoga djelovanja i vodi evidenciju o položenim ribičkim ispitima prema Programu za polaganje ribičkog ispita.
-----------------------------------------------------------------------------
federalno ministarsvo i komisija vodi brigu o ispitima - nigdje se Savez ne spominje u komisiji, a vodi brigu? Korisnici ribolovnog prava vode evidenciju o ribolovcima kojima izdaju dozvole i tome da li isti imaju polozen ribarski ispit
---------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Pored poslova iz stava 2. ovog člana Savez organizuje podjelu dozvola korisnicima ribolovnog fonda, a po godišnjem programu takmičenja organizuje, sprovodi i izdaje odobrenje za sva takmičenja u sportsko-rekreacionom ribolovu, osim međunarodnih takmičenja, prikuplja podatke od korisnika ribolovnog prava o količini i sastavu ulova u sportsko-rekreacionom ribolovu, te izdaje ribočuvarske značke i legitimacije na zahtjev korisnika ribolovnog prava.
------------------------------------------------------------------------------------
izbaciti da savez radi podjelu dozvola korisnicima - federalno i kantonalno ministarstvo odredjuju propise, izdaju koncesije,a savez izdaje dozvole?Savez moze organizovati takmicenja i raditi iaktivnosti na promociji sportsko-rekreativnog ribolova.I zasto OSIM MEDJUNARODNIH"???
Federalno ministarstvo je instanca koja mora ima evidenciju ribočuvara - federalno ministarstvo sve propisuje, a savez radi podjele znački.Federalno ministarstvo bi moralo preuzeti na sebe kompletnu ribočuvarsku službu, a matematikom izračunati ekonomsku isplativost.Ribočuvarska služba bi morala biti profitna služba koja bi mogla, osim sopstvene isplativosti, donijeti i prihod ministarstvu koji i opet bio upotrijebljen u unaprijedjenje voda i ribljeg fonda.
Savezu odrediti razuman iznos od dozvola za njegove aktivnosti i ostaviti samo one aktivnosti vezane za sportska takmicenja kako je, ustvari, i bilo do sada.
Svi ostali segmenti u ribolovu, a koji su bili u nadleznosti saveza su ionako bili zapostavljeni
Clan treba glasiti:

Pored poslova iz stava 2. ovog člana Savez po godišnjem programu takmičenja organizuje, sprovodi i izdaje odobrenje za sva takmičenja u sportsko-rekreacionom ribolovu, aplicira i organizuje međunarodna takmičenja, te prikuplja podatke u svrhu statistike od korisnika ribolovnog prava o količini i sastavu ulova u sportsko-rekreacionom ribolovu i poduzima sve ostale radnje na unaprijeđenju sportskog i rekreativnog ribolova, ribljeg fonda i zaštite okoliša.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Naučno-istraživacke ustanove u području slatkovodnog ribarstva

Član 10.
(1) Poslove u području slatkovodnog ribarstva mogu obavljati naučno-istraživacke ustanove na osnovu Rješenje o ovlaštenju ustanove za obavljanje poslova u podrucju slatkovodnog ribarstva.

(2) Rješenje o ovlaštenju ustanove za obavljanje poslova u području slatkovodnog ribarstva mogu steči naučno-istraživačke ustanove koje:

1. su registrovane za strucna i znanstvena istraživanja iz podrucja slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda (u daljnjem tekstu: ustanove),
2. posjeduju odgovarajuce kadrovske, materijalno-tehnicke i laboratorijske uslove za obavljanje naučnih istraživanja iz podrucja slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda;
3. posjeduju odgovarajuce reference, odnosno objavljene radove u podrucju slatkovodnog ribarstva i/ili ekologije kopnenih voda.

(3) Rješenje o ovlaštenju ustanove za obavljanje poslova u području slatkovodnog ribarstva izdaje Federalno ministarstvo na osnovu zahtjeva naučno-istraživačke institucije, najkasnije 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

(4) Ustanove iz stava 1. i 2. ovoga clana obavljaju sljedece poslove:

1. izrađuju ribolovne osnove za ribolovna podrucja i ribolovne zone,
2. izrađuju revizije i anekse ribolovnih osnova,
3. prate stanje u slatkovodnom ribarstvu, izrađuju strucne studije i procjene stanja ribljeg fonda te predlažu mjere za zaštitu riba i unaprjeđenje ribolova (trajni monitoring),
4. analiziraju podatke o privrednom ribolovu te predlažu mjere za unaprjeđenje privrednom ribolova;
5. analiziraju podatke o akvakulturi te predlažu mjere za unaprjeđenje akvakulture,
6. obavljaju fizičko-hemijska istraživanja vode u ribnjacima i ribolovnim vodama za potrebe ribarstva,
7. obavljaju istraživanja na podrucju primarne organske produkcije (bakterio-planktona, fitoplanktona i vodenog bilja) za potrebe ribarstva,
8. obavljaju istraživanja na podrucju sekundarne organske produkcije (zooplanktona i faune dna) za potrebe ribarstva,
9. obavljaju istraživanja utjecaja unošenja ribljih vrsta u ribolovne vode (introdukcija i reintrodukcija),
10. obavljaju istraživanja uzgoja autohtonih i alohtonih vrsta riba i drugih vodenih organizama,
11. izdaju certifikate o porijeklu i genetičkoj autohtonosti;
12. izdaju certifikate o kvalitetu.

(5) Ustanove iz stava 1. i 2. ovog clana dužne su Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaj o obavljanju poslova iz podrucja slatkovodnog ribarstva najmanje jednom godišnje, najkasnije do 15. februara tekuce godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(6) Federalni ministar može ustanovi iz iz stava 1. i 2. ovog clana oduzeti ovlaštenje za obavljanje poslova u podrucju slatkovodnog ribarstva ako:

1. se utvrdi da ne udovoljava uslovima navedenim u stavu 2. ovoga clana,
2. pravovremeno ne dostavlja izvještaj Federalnom ministarstvu o obavljanju poslova iz područja slatkovodnog ribarstva, najkasnije do 15. februara tekuce godine za prethodnu kalendarsku godinu;
3. se utvrdi da rezultati nisu dobiveni u skladu sa ovim Zakonom i podzakonskim propisima koji regulišu opseg i podrucje istraživanja, pravilima struke, te etickom kodeksu naučnika,

(7) Protiv rješenja kojim se uskracuje ovlaštenje iz stava 6. ovoga clana nije dopuštena žalba ali može se pokrenuti upravni spor, cije pokretanje ne odgađa izvršenje rješenja.

Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu

Član 11.

(1) Sve ispite u oblasti slatkovodnog ribarstva (ribarski, stručni, ribolovni, ribočuvarski ispit i ispit za obavljanje akvakulture) provodi Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu.

(2) Komisiju za ispite u slatkovodnom ribarstvu imenuje federalni ministar.

(3) Članovi Komisije za ispite u slatkovodnom ribarstvu (u daljem tekstu: članovi komisije) su stručna lica iz ustanova iz člana 10. ovog Zakona i predstavnici Federalnog ministarstva.

(4) Članovi Komisije za ispite u slatkovodnom ribarstvu imaju pravo na naknadu za rad u komisiji, koju utvrđuje federalni ministar.

(5) Troškove polaganja ispita u slatkovodnom ribarstvu snosi kandidat koji polaže ispit.

(6) Iznimno stavu 5 ovog člana troškove polaganja ribočuvarskog ispita snosi nosilac ribolovnog prava.

(7) Visinu iznosa troškova iz stava 5. ovog člana utvrđuje federalni ministar.

(8) Za položeni ispit u slatkovodnom ribarstvu stiče se Uvjerenje o položenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu.

(9) Uvjerenje o položenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu izdaje Federalno ministarstvo.

(10) Obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu propisuje federalni ministar.

(11) Federalno ministarstvo vodi Registar o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu.

(12) Oblik, sadržaj i način vođenja Registra o izdanim uvjerenjima o položenom ispitu u slatkovodnom ribarstvu propisuje fedralni ministar.

III RIBOLOVNE VODE I RIBOLOV

Član 12.

(1) Ribolovne vode su sve kopnene vode u kojima stalno žive slatkovodne i povremeno anadromne vrste riba na kojima se može obavljati ribolov:

1. tekučice: rijeke, rječice, potoci, hidromelioracioni sistemi, kanali i svi drugi oblici vodnih sistema koji posjeduju obale i korito i u kojima postoji prirodan protok vode;
2. stajačice: prirodna i vještačka jezera, akumulacije, močvare, bare, riječni rukavci, mrtvaje i svi drugi oblici zaliha vode u kojima ne postoji protok vode.

(2) Ribolovnim vodama ne pripadaju vode:

1. u objektima akvakulture;
2. u komercijalnim ribnjacima;
3. iz kojih se zahvata voda za piće za javno vodosnabdjevanje ili su rezervirane za tu namjenu;
4. za koje su donesene odluke o zaštiti izvorišta na temelju posebnog zakona;
5. u posebno zaštićenim dijelovima prirode u kategorijama nacionalnog parka, parka prirode ili rezervata, proglašenim na temelju posebnog zakona.

Član 13.

(1) Ribolovne vode dijele se na ribolovna područja.

(2) Ribolovna područja predstavljaju područja ribolovnih voda kantona u Federaciji.

(3) Ribolovna područja se dijele na ribolovne zone.

(4) Ribolovno područje, odnosno dijelove ribolovnog područja - ribolovne zone, određuje kantonalno ministarstvo mjerodavno za poslove poljoprivrede (u daljnjem tekstu: kantonalno ministarstvo) posebnim aktom.

(5) Aktom o određivanju ribolovnih zona utvrđuju se njihove granice i namjena (privredni i sportski ribolov).

Član 14.

(1) Radi evidentiranja podataka o površini ribolovnih područja i ribolovnih zona, o granicama ribolovnih područja i ribolovnih zona, o količini i vrstama riba, te o nositeljima ribolovnih prava, u kantonalnom ministarstvu vodi se ribarski katastar.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja ribarskog katastra iz stavka 1. ovoga članka propisuje federalni ministar.

(3) Korisnici ribolovnih područja, odnosno ribolovnih zona, dužni su dostaviti podatke za vođenje ribarskog katastra iz stavka 1. ovoga članka kantonalnom ministarstvu do kraja marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Član 15.

(1) Ribolov je lov riba u ribolovnim vodama uz upotrebu ribolovnih alata i opreme.

(2) Ribolov se obavlja sredstvima i alatima kojima se ne ugrožava život i zdravlje riba i životinja kojima se ribe hrane.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
nepotreban član jer clan ispod, odnosno, pravilnik ce odrediti cime se smije
--------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) Način, alate i sredstva kojima se obavlja ribolov propisuje federalni ministar.

Član 16.

(1) Ribolov se dijeli na privredni, sportski, naučni i komercijalni ribolov.
-----------------------------------------
za komercijalni kasnije ima pitanje
--------------------------------------------


IV PRIVREDNI RIBOLOV

Član 17.

(1) Privredni ribolov je djelatnost kojom se obavlja ribolov uz upotrebu ribolovnih alata i opreme radi stavljanja ulovljene ribe u promet i sticanje dohotka.

(2) Privredni ribolov može se obavljati samo na ribolovnim područjima/zonama koja su utvrđena aktom o određivanju ribolovnog područja u skladu sa članom 13. ovoga Zakona i koja su potvrđena ribolovno-privrednom osnovom.

Član 18.

(1) Privredni ribolov može obavljati fizičko lice - obrtnik i pravno lice ako:

1. je registrovano za obavljanje privrednog ribolova u kopnenim vodama;
2. ima dozvolu za privredni ribolov;
3. je fizičko lice ili fizičko lice u pravnoj osobi stručno osposobljeno za privredni ribolov ili ima zaposleno lice koje je stručno osposobljeno za privredni ribolov;
4. ribolovni alati i oprema za privredni ribolov upisanih u dozvolu ispunjavaju obilježja sukladno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

Dozvola za privredni ribolov

Član 19.

(1) Dozvolu za privredni ribolov izdaje kantonalno ministarstvo nadležno za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: kantonalno ministarstvo), nakon provedenog javnog konkursa u skladu sa odredbama ovog zakona i Zakona o koncesijama, uz određenu naknadu.

(2) Visinu naknade za obavljanje privrednog ribolova određuje Vlada Kantona na prijedlog kantonalnog ministarstva na čijoj teritoriji se nalazi ribolovno područje/zona.

(3) Naknada za obavljanje privrednog ribolova se uplaćuje u proračun kantona u kojem je izdata dozvola za privredni ribolov.

(4) Sredstva uplaćena na ime naknade za privredni ribolov su namjenska sredstva za zaštitu i unapređenje ribarstva u ribolovnom području/zoni za koju je izdata dozvola.

(5) Kantonalno ministarstvo propisuje broj dozvola za privredni ribolov u ribolovnom području i ribolovnim zonama na temelju mišljenja ustanove iz clana 10. ovoga Zakona koja je izradila ribolovno-privrednu osnovu za ribolovna podrucje/zonu gdje je dopušteno obavljanje privrednog ribolova;

(6) Kantonalni ministar, na prijedlog Komisije za koncesije, izdaje dozvolu za privredni ribolov onim fizičkim i/ili pravnim licima koja ponude najpovoljnije uslove za vršenje privrednog ribolova.

(7) Dosadašnji korisnik ima pod jednakim uslovima pravo prvenstva u dobivanju dozvole za privredni ribolov.

(8) Sadržaj dozvole za privredni ribolov i način i uslove obavljanja privrednog ribolova propisuje federalni ministar.

Član 20.

(1) Dozvola za privredni ribolov se izdaje na rok od 6 (šest) godina.

(2) Obavijest o davanju dozvole za privredni ribolov dostavlja se i korisniku ribolovnog prava za ribolovno područje/zonu obuhvaćenu dozvolom.

(3) Prije izdavanja dozvole za privredni ribolov kantonalno ministarstvo i korisnik dozvole za privredni ribolov zaključuju Ugovor o vršenju privrednog ribolova koji mora sadržavati sve elemente iz člana 9. i 10. ovog Zakona i člana 29. Zakona o koncesijama, ali može sadržavati i druge elemente obligaciono-pravnog karaktera.

(4) Registar o izdatim dozvolama za vršenje privrednog ribolova vodi kantonalno ministarstvo i dostavlja ga Federalnom ministarstvu do kraja tekuće godine.

(5) Oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdatim dozvolama za privredni ribolov propisuje federalni ministar.

Član 21.

(1) Dozvola za privredni ribolov podliježe reviziji.

(2) Način obavljanja revizije i kriterije u postupku revizije propisuje federalni ministar.

Oduzimanje i/ili prestanak važenja dozvole za privredni ribolov

Član 22.

(1) Dozvola za privredni ribolov ne može se prenositi na druga fizička ili pravna lica.

(2) Dozvola za privredni ribolov može biti oduzeta rješenjem kantonalnog ministarstva ako:

1. se utvrdi da korisnik dozvole nema propisane ribolovne alate i opremu za ribolov ili ih ima više od kolicine upisane u dozvolu;
2. se utvrdi da korisnik dozvole obavlja privredni ribolov alatima i opremom za ribolov koji nisu upisani u dozvolu;
3. ribolovni alati nisu oznaceni na propisan nacin ili se koriste u nezakonite svrhe;
4. se utvrdi da korisnik dozvole nije stručno osposobljena za privredni ribolov ili ako nema zaposlene koji su stručno osposobljeni za privredni ribolov;
5. korisnik dozvole ne zadovoljava propisane kriterije u postupku revizije;
6. se utvrdi da korisnik dozvole ne plaća naknadu za obavljanje privrednog ribolova;
7. se utvrdi da korisnik dozvole nije zapoceo obavljati privredni ribolov u roku od 6 (šest) mjeseci od dana dobivanja dozvole;
8. se utvrdi da se korisnik dozvole prilikom obavljanja privrednog ribolova ne pridržava odredbi ovoga Zakona i obaveza predviđenih Ugovorom o vršenju privrednog ribolova;
9. se utvrdi da korisnik dozvole ne dostavlja podatke kantonalnom ministarstvu o ulovu u privrednom ribolovu ili dostavlja netačne podatke.

Član 23.

(1) Postupak za oduzimanje dozvole za privredni ribolov pokreće nadležni poljoprivredni inspektor, ako su ispunjeni uslovi iz stava 2. člana 22., a konačnu odluku o oduzimanju dozvole za privredni ribolov donosi kantonalno ministarstvo.

(2) Protiv rješenja o oduzimanju dozvole za privredni ribolov iz stava 2. člana 22. ovog Zakona može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu.

Član 24.

(1) Dozvola za privredni ribolov prestaje važiti:

1. na zahtjev nosioca dozvole;
2. prestankom postojanja ili stečajem pravnog lica;
3. trajnom odjavom fizičkog lica - obrta;
4. smrću fizičkog lica - vlasnika obrta.

Član 25.

(1) Korisnik dozvole za privredni ribolov smije obavljati ribolov:

1. samo na onom ribolovnom području i ribolovnoj zoni koja je upisana u dozvolu,
2. samo onim ribolovnim alatima i opremom koji su upisani u dozvolu i koji su na propisan nacin oznaceni,
3. u skladu sa propisima ovog Zakona.


(2) Korisnik dozvole ili lice koje za njega obavlja privredni ribolov mora imati dozvolu kod sebe odnosno na plovilu koje je upisano u dozvolu za vrijeme obavljanja privrednog ribolova.

Član 26.

(1) Korisnik dozvole za privredni ribolov obavezan je voditi dnevnu i mjesečnu evidenciju o ribolovu i ulovu ribe, sačiniti godišnji izvještaj o privrednom ribolovu i dostaviti ga Kantonalnom ministarstvu, najkasnije do 31. decembra tekuće godine.
(2) Oblik i sadržaj obrasca o vođenju evedincije u privrednom ribolovu propisuje Federalni ministar.

Član 27.

(1) Kantonalno ministarstvo je dužno sve godišnje izvještaje u privrednom ribolovu dostaviti Federalnom ministarstvu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

Ribarski ispit

Član 28.

(1) Lice koje neposredno obavlja privredni ribolov mora biti stručno osposobljeno za obavljanje ribolova.

(2) Stručna osposobljenost za obavljanje privrednog ribolova dokazuje se Uvjerenjem o položenom ribarskom ispitu.

(3) Uvjerenje o položenom ribarskom ispitu izdaje Federalno ministarstvo.

(4) Ribarski ispit se polaže prema Programu za polaganje ribarskog ispita.

(5) Program za polaganje ribarskog ispita, način polaganja ribarskog ispita, obrazac i način izdavanja uvjerenja o položenom ribarskom ispitu propisuje federalni ministar.

(6) Iznimno od odredbi stava 2. i 3. ovog člana, Uvjerenje o položenom ribarskom ispitu, bez obaveze polaganja ribarskog ispita, izdaće se osobi koja je stekla odgovarajuću stručnu kvalifikaciju u visokoobrazovnoj ustanovi koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij biološke, poljoprivredne, veterinarske, ribarstvene ili slične struke koji uključuje područje ribarstva.

(7) Stručna osposobljenost lica iz stava 6. ovog člana se dokazuje Diplomom ili Uvjerenjem o stručnoj kvalifikaciji.

(8) Ribarske ispite provodi Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu.

V SPORTSKI RIBOLOV

Član 29.

(1) Sportski ribolov je lov riba udičarskim ribolovnim alatima u ribolovnim vodama radi rekreacije ili sporta i provodi u skladu s ovim Zakonom.

(2) Ribe koje su ulovljene u skladu s odredbama ovoga Zakona postaju vlasništvo ribolovca koji je uhvatio ribu.

(3) Ribe ulovljene u sportskom ribolovu ne smiju se stavljati u promet.
-------------------------------------------------------------
Onda smiju one u rekreativnom? - definisati "U sportskom i rekreativnom"
-----------------------------------------------------------------------


Pravo na pristup vodi

Član 30.

(1) Vlasnik ili na neki drugi način posjednik vodenog ili priobalnog zemljišta dužan je korisniku ribolovnog prava i svakom ribolovcu dozvoliti nesmetan prolaz kroz svoje zemljište i boravak na njemu u cilju provođenja mjera upravljanja ribolovnim područjem/zonom i obavljanja sportskog ribolova.

(2) Korisnik ribolovnog prava i ribolovci dužni su prilikom provođenja mjera upravljanja ribolovnim područjem/zonom i obavljanja sportskog ribolova što manje utjecati na stanje zemljišta iz prethodnog stava i nakon provedenih aktivnosti otkloniti eventualno pričinjene štete.

(3) Iznimno stavu 1. ovog člana prolazak i zadržavanje će biti ograničeni na zemljištu koje
je ograđeno u skladu sa zakonom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Na forumu je bila polemika oko pristupa vodi preko privatnih posjeda, ali mislim da bi trebalo izvuci iz zakona koliko metara od tačke normalnog vodostaja ne može biti privatno zemljište - mislim da ima definisano nekim zakonom, a čisto informisanja radi građanstva, mora se imati i to pojašnjenje. Ukoliko ne postoji taj zakon, određen priobalni pojas koji ne može biti privatan, onda se mora znati da je privatno vlasništvo neprikosnoveno i mora se drugacije definisati ovaj član - ulazim u materiju koju u biti i ne znam, ali zbog ljudi koji su pokrenuli raspravu o ovom članu, mora se imati uporište na osnovu čega se može povrijediti nečiji privatni posjed
-----------------------------------------------------------------------------------


Ribolovno pravo

Član 31.

(1) Ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom, u kojoj se obavlja sportski ribolov, upravlja korisnik ribolovnog prava.

(2) Korisnik ribolovnog prava može biti fizičko ili pravno lice, udruženje ili organizacija sportskih ribolovaca koje ispunjavaju uslove i zadatke propisane ovim Zakonom.

(3) Ribolovno pravo na ribolovnim područjima/zonama se stječe na osnovu javnog konkursa kojeg provodi kantonalno ministarstvo.

(4) Kantonalno ministarstvo propisuje uslove za stjecanje ribolovnog prava.

(5) Odluku o raspisivanju javnog konkursa za dodjelu ribolovnog prava donosi Vlada kantona na prijedlog kantonalnog ministra.

(6) Za provođenje postupka javnog konkursa za dodjelu ribolovnog prava kantonalni ministar imenuje Komisiju za provođenje konkursa.

(7) Visinu naknade za ustupanje ribolovnog područja/zone određuje Vlada Kantona na čijoj teritoriji se nalazi ribolovno područje/zona na prijedlog kantonalnog ministra.

(8) Naknada se uplaćuje u proračun kantona koji je ustupio ribolovno područje/zonu.

(9) Sredstva uplaćena na ime naknade za ustupanje ribolovnog područja/zone su namjenska sredstva za zaštitu i unapređenje ribarstva u ribolovnom području ili zoni za koje je izdato ribolovno pravo.

(10) Iznimno od odredbi clana 12. stav 3. i 4. ovog Zakona, kantonalni ministar može pod posebnim uslovima, uz saglasnost federalnog ministarstva i prethodno pribavljeno stručno mišljenje ustanove iz člana 10 ovoga Zakona, dati ribolovno pravo fizickoj ili pravnoj osobi i na vodama iz kojih se zahvata voda za piće za javno vodosnabdjevanje ili su rezervirane za tu namjenu i na vodama koje su na osnovu posebnog zakona proglašene zaštićenim izvorištima, u kojem slucaju se i te vode smatraju ribolovnim vodama u smislu ovoga Zakona.

Član 32.

(1) Kantonalni ministar, na prijedlog Komisije za dodjelu ribolovnog prava, izdaje rješenje o stjecanju ribolovnog prava onom fizičkom ili pravnom licu, udruženju ili organizaciji sportskih ribolovaca koja ponudi najpovoljnije uslove propisane konkursom.

(2) Dosadašnji korisnik ribolovnog prava ima pod jednakim uslovima pravo prvenstva u dobivanju rješenja o stjecanju ribolovnog prava.

(3) Ribolovno pravo nad ribolovnim područjem/zone izdaje se korisniku na period od 12 (dvanaest) godina.
-----------------------------------------------------------------
maksimalno 5 godina
-------------------------------------------------------------------


(4) Kantonalni ministar s korisnikom ribolovnog prava sklapa ugovor o ustupanju ribolovnog područja ili ribolovne zone kojim se utvrđuju veličina i granice ribolovnog podrucja/zone, način korištenja ribolovnog područja/zone, uslove upravljanja kojih se korisnik dužan pridržavati, mjere koje mora poduzimati radi unapređenja ribarstva i uslove raskidanja ugovora.

(5) Korisnik kome je ustupljeno ribolovno pravo nad ribolovnim područjem/zonom ne može to
ribolovno pravo da ustupa drugim subjektima.

(6) Ribolovno područje/zona koje konkursom nije ustupljeno na korištenje ili je oduzeto Kantonalno ministarstvo privremeno ustupa na korištenje bez konkursa korisniku koji ispunjava uslove, do raspisivanja konkursa, a najduže na period od godinu dana.

Oduzimanje ribolovnog prava

Član 33.

(1) Kantonalni ministar će korisniku ribolovnog prava rješenjem oduzeti ribolovno pravo na
ribolovnom području/zoni ako:

1. u roku od 1 (jedne) godine dana nakon sklapanja ugovora ne dostavi federalnom ministarstvu na potvrđivanje ribolovno-privrednu osnovu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo;
2. u roku od 60 dana nakon sklapanja ugovora ne dostavi kantonalnom ministarstvu privremeni program upravljanja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom;
3. do 1. novembra svake tekuće godine ne dostavi godišnji program za narednu kalendarsku godinu;
4. u roku 6 (šest) godina od dana potvrđivanja privredno ribolovne osnove ne dostavi federalnom ministarstvu na potvrđivanje reviziju ribolovno-privredne osnove;
------------------------------------------------------------------------
Brisati član 4.
Obrazloženje - po dobijanju je korisnik duzan u roku godinu uraditi osnovu, a prijedlog je da je pravo na koristenje na 5 godina,jer je 12 dug period.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


5. ne provodi mjere predviđene ugovorom, ribolovno-privrednom osnovom ili godišnjim programom;
6. gospodari suprotno ribolovno-privrednoj osnovi ili godišnjem programu;
7. nema stručno lice za upravljanje ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom koja mu je dodjeljena;
8. zbog nezakonitog načina upravljanja pogoršavaju hidrološka, fizičko-hemijska i biološka svojstva ribolovne vode,
9. je internom odlukom ili na drugi nacin prenio ribolovno pravo na drugu fizičku ili pravnu osobu;
10. ne ispunjava propisane obaveze uplate naknade za ustupljeno ribolovno područje ili ribolovnu zonu;
11. ne ispunjava propisane obveze dostavljanja podataka;
12. u slučaju promjene namjene pojedine ribolovne vode, ribolovnog područja ili ribolovne zone;
13. u slučaju prestanka postojanja pravnog lica, zadruge, udruge ili organizacije sportskih ribolovaca;
14. u u slučaju trajne odjave fizičkog lica-obrta ili smrti fizickog lica-obrtnika.

(2) Postupak za oduzimanje ribolovnog prava pokreće nadležni poljoprivredni inspektor, ako su ispunjeni uslovi iz stava 1. ovog člana, a konačnu odluku o oduzimanju dozvole za privredni ribolov donosi kantonalno ministarstvo.

(3) Protiv rješenja o oduzimanju ribolovnog prava iz stava 1. ovog člana može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu.

(4) Korisnik ribolovnog prava kojem je oduzeto ribolovno pravo nema pravo na povrat materijalnih i novčanih sredstava koje je uložio u ribolovno područje/zonu.
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:

Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la senad » 26 vel 2012, 22:58

II dio

Zadaci i obaveze korisnika ribolovnog prava

Član 34.

(1) Ribolovno pravo obuhvata upravljanje ustupljenim ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom u skladu sa ribolovno-privrednom osnovom za unapređenje ribarstva za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u daljnjem tekstu: ribolovna osnova) i godišnjim programom upravljanja za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobiveno ribolovno pravo (u daljnjem tekstu: godišnji program).

(2) Korisnik ribolovnog prava dužan je predočiti na potrvđivanje ribolovno-privrednu osnovu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu kojom upravlja najkasnije u roku od 1 (jedne) godine dana nakon sklapanja ugovora o dodjeli ribolovnog prava.

(3) Korisnik ribolovnog prava dužan je u skladu sa ribolovno-privrednom osnovom izraditi godišnji program upravljanja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom za svaku slijedeću kalendarsku godinu i dostaviti ga kantonalnom ministarstvu najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

Član 35.

(1) Korisnik ribolovnog prava upravlja dodjeljenim ribolovnim područjem/zonom u prvoj godini korištenja na osnovu Privremenog programa unapređenja ribarstva u ribolovnom području/zoni.

(2) Privremeni program korisnik donosi u roku od 60 dana od dana ustupanja ribolovnog područja/zone na korištenje.

(2) Privremeni program će važiti do potvrđivanja ribolovno-privredne osnove.

Član 36.

(1) Korisnik ribolovnog prava je dužan vidno označiti granice ribolovnog područja/zone za koju je dobio ribolovno pravo najkasnije u roku od 6 (šest) mjeseci od dana stjecanja ribolovnog prava, odnosno od dana zaključivanja ugovora.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Korisnik ribolovnog područja je dužan označiti i kategoriju vode . salmonidna ili ciprinidna, a na osnovu nalaza komisije prilikom izrade ribolovne osnove
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(2) Način označavanja granica ribolovnog područja/zone propisuje federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (u daljnjem tekstu: federalni ministar).

(3) Korisnik ribolovnog prava dužan je ribolovcima pružiti sve potrebne informacije o ribolovnom režimu na ribolovnom području/zoni za koju je dobio ribolovno pravo u pisanom obliku, kao i omogućiti uvid u važeću ribolovno-privrednu osnovu i godišnji program.

Ribolovno-privredna osnova

Član 37.

(1) Ribolovno-privredna osnova je naučno-strucna studija upravljanja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom.

(2) Način izrade ribolovno-privredne osnove, revizije ribolovno-privredne osnove i njenog provođenja propisuje federalni ministar.

(3) Ribolovno-privrednu osnovu i/ili reviziju ribolovno-privredne osnove izrađuje ustanova iz člana 10. ovog Zakona na zahtjev korisnika ribolovnog prava.

Član 38.

(1) Ribolovno-privredna osnova sadrži:

1. podatke o korisniku ribolovnog prava;
2. podatke o ribolovnom području ili ribolovnoj zoni;
3. rješenje i ugovor o dodjeli ribolovnog prava;
4. osnovna hidrografska, fizičko-hemijska i biološka obilježja ribolovnog područja ili ribolovne zone;
5. kvalitativno-kvantitativnu strukturu ribljeg fonda u ribolovnom području ili ribolovnoj zoni;
----------------------------------------------
izvrsiti i kategorizaciju vode - salmonidna/ciprinidna
----------------------------------------------

6. zdravstveno stanje ribljeg fonda i mjere zdravstve zaštite;
7. mjere za zaštitu ribolovnog područja ili ribolovne zone, te način provođenja tih mjera;
8. mjere unapređenja ribolovnog područja ili ribolovne zone, te način provođenja tih mjera;
9. način i uslove provođenja sportskog ribolova i mjere za unapređenje sportskog ribolova i ribolovnog turizma u ribolovnom području ili zoni;
10. mogućnost provođenja privrednog ribolova;
11. mogućnost izgradnje objekata akvakulture;
12. okvirnu ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja ili ribolovne zone;
13. mjere zaštite i korištenja voda sukladno propisima o vodama.

Član 39.

(1) Ribolovno-privredna osnova potvrđuje federalno ministarstvo najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za potvrđivanje ribolovno-privredne osnove.

(2) Ribolovno-privredna osnova važi trajno uz monitoring, a najkasnije do isteka roka od 6 (šest) godina od dana potvrđivanja ribolovno-privredne osnove mora se obaviti revizija ribolovno-privredne osnove, kao i svakih slijedećih 6 (šest) godina.
--------------------------------------------------------
izmjeniti član - da maksimalno traje 5 godina, kao i trajanje ribolovnog prava
---------------------------------------------------------------------


Član 40.

(1) Revizija ribolovno-privredne osnove sadrži:

1. kvalitativno-kvantitativnu strukturu ribljeg fonda u ribolovnom području ili ribolovnoj zoni;
2. zdravstveno stanje ribljeg fonda i mjere zdravstve zaštite;
3. mjere za zaštitu ribolovnog područja ili ribolovne zone, te način provođenja tih mjera;
4. mjere unapređenja ribolovnog područja ili ribolovne zone, te način provođenja tih mjera;
5. način i uslove provođenja sportskog ribolova i mjere za unapređenje sportskog ribolova i ribolovnog turizma u ribolovnom području ili zoni;
6. okvirnu ekonomsku osnovu korištenja ribolovnog područja ili ribolovne zone.

Član 41.

(1) Reviziju ribolovno-privredne osnove potvrđuje federalno ministarstvo najkasnije u roku od 60 dana od dana zaprimanja zahtjeva za potvrđivanje revizije.

(2) Revizija ribolovno-privredne osnove mora se uraditi i u slučaju pomora riba, većih elementarnih nepogoda (poplava, suša itd.) ukoliko je šteta na ribljem fondu veća od od jedne petine ribljeg fonda procijenjenog ribolovno-privrednom osnovom.

Godišnji program

Član 42.

(1) Godišnji program sadrži:

1. procjenu količine ribe i njihovog prirasta u ribolovnom području/zoni;
2. dozvoljeni godišnji i dnevni ulov pojedinih vrsta riba;
3. program poribljavanja prema količinama i vrstama ribe,
4. mjere i način zaštite ribolovnog područja ili ribolovne zone;
5. planirane sportsko-ribolovne aktivnosti;
6. okvirna planirana novcana sredstva i namjenu korištenja tih sredstava.

(2) Način izrade godišnjeg programa i njegovog provođenja propisuje fedralni ministar.

Član 43.

(1) Korisnik ribolovnog prava dužan je dostaviti godišnji program za slijedeću kalendarsku godinu kantonalnom ministarstvu najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

(2) Godišnji program potvrđuje kantonalno ministarstvo najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema zahtjeva za potvrđivanje godišnjeg programa.

(3) Ako ministarstvo ne da pismene primjedbe ili ne potvrdi godišnji program u roku od 30 dana, smatraće se da je godišnji program odobren.

(4) Do potvrde novog godišnjeg programa koristiće se godišnji program za prethodnu godinu.

(5) Korisnici susjednih ribolovnih područja ili ribolovnih zona koje se nalaze na istoj ribolovnoj vodi dužni su uskladiti svoje godišnje programove.

Stručni ispit

Član 44.

(1) Korisnik ribolovnog prava dužan je osigurati stručno vođenje poslova upravljanja ribolovnim područjem/zonom koja mu je ustupljena na korištenje.

(2) Fizičko lice ili fizičko lice u pravnom licu, udruženju ili organizaciji sportskih ribolovaca koje neposredno upravlja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom mora biti stručno osposobljeno.

(3) Stručna osposobljenost za vođenje poslova upravljanja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom dokazuje se Uvjerenjem o položenom stručnom ispitu.

(4) Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje Federalno ministarstvo.

(5) Stručni ispit se polaže prema Programu za polaganje ribolovnog ispita.

(6) Program i način polaganja ribolovnog ispita propisuje federalni ministar.

(7) Iznimno od odredbe stava 2. ovog člana, Uvjerenje o položenom stručnom ispitu, bez obaveze polaganja stručnog ispita, izdaće se licu koje je steklo odgovarajuću stručnu kvalifikaciju u visokoobrazovnoj ustanovi koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij biološke, poljoprivredne, veterinarske, ribarstvene ili slične struke koji uključuje područje ribarstva.

(8) Stručna osposobljenost lica iz stava 7. ovog člana se dokazuje Uvjerenjem o stručnoj kvalifikaciji.

(9) Stručne ispite provodi Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu.

Ribolovni ispit

Član 45.

(1) Lice koje neposredno obavlja sportski ribolov mora biti stručno osposobljeno za bavljenje sportskim ribolovom.

(2) Stručna osposobljenost za obavljanje sportskog ribolova dokazuje se Uvjerenjem o položenom ribolovnom ispitu.

(3) Uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu izdaje Federalno ministarstvo.

(4) Ribolovni ispit se polaže prema Programu za polaganje ribolovnog ispita.

(5) Program i način polaganja ribolovnog ispita propisuje federalni ministar.

(6) Iznimno od odredbe stava 2. ovog člana, uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu ne moraju imati državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani do kraja godine u kojoj navršavaju 14 godina i strani državljani ukoliko ne love ribu na osnovu godišnje ribolovne dozvole.
--------------------------------------------------------------------------------------------
ubaciti 14 godina zivota
-------------------------------------------------------------------------------------------------


(7) Iznimno od odredbe stava 2. ovog člana, Uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu, bez obaveze polaganja ribolovnog ispita, izdaće se licu koje je steklo odgovarajuću stručnu kvalifikaciju u visokoobrazovnoj ustanovi koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij biološke, poljoprivredne, veterinarske, ribarstvene ili slične struke koji uključuje područje ribarstva.

(8) Stručna osposobljenost lica iz stava 8. ovog člana se dokazuje Uvjerenjem o stručnoj kvalifikaciji.

(9) Uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu, bez obaveze polaganja ribolovnog ispita, izdaće se licu koje priloži uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu na osnovu propisa koji su važili do stupanja na snagu ovog Zakona kao i licu koje priloži uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu u drugoj državi.

(10) Ribolovne ispite provodi Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu.

Ribolovni režim

Član 46.

(1) Ribolovnim režimom se određuju način sportskog ribolova, vrsta i količina ribolovnih alata i opreme, najmanje lovne mjere, dnevni ulov i način obiljezavanja riba kao ulov u sportskom ribolovu.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Na sta se misli "obiljezavanja" - evidentiranja?
--------------------------------------------------------------------------------------------


(2) Ribe koje su ulovljene u suprotnosti s režimom ribolova ili nisu predmet ribolova moraju se odmah žive i neoštećene vratiti u vodu.

(3) Režim ribolova propisuje propisuje federalni ministar.

Ribolovne dozvole

Član 47. IZMJENA JE ISPOD ČLANA ZA KOMPLETAN ČLAN

(1) Ribolovne dozvole izdaje Savez korisniku ribolovnog prava posredstvom kantonalnog ministarstva.

(2) Kantonalno ministarstvo izdaje korisniku ribolovnog prava ribolovne dozvole za slijedeću kalendarsku godinu nakon što je korisnik ribolovnog prava ispunio i podmirio svoje obaveze i ima dokaz o:

1. uplati godišnje naknade kantonalnom ministarstvu za ustupanje ribolovnog područja ili ribolovne zone na korištenje za tekuću godinu;
2. uplati godišnje članarine i naknade po osnovu prodatih ribolovnih dozvola za sportski ribolov u tekućoj godini Savezu;
3. razduženju neprodanih dozvola za tekuću godinu Savezu,
4. potvrđivanju godišnjeg programa.

(3) Korisnik ribolovnog prava je dužan da izmiri sve svoje obaveze za tekuću godinu i uputi zahtjev za isporuku ribolovnih dozvola za slijedeću godinu kantonalnom ministarstvu najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

(4) Kantonalno ministarstvo je dužno Savezu dostaviti zahtjev za isporuku ribolovnih dozvola za slijedeću godinu za sve korisnike ribolovnog područja najkasnije do 1. decembra tekuće godine.

(5) Savez je dužan kantonalnom ministarstvu isporučiti ribolovne dozvole za slijedeću godinu najkasnije do 15. decembra tekuće godine a kantonalno

ministarstvo je dužno ribolovne dozvole za slijedeću godinu proslijediti korisniku ribolovnog prava najkasnije do 31. decembra tekuće godine.
???????????????????????????????????????????????????????????????
Kantonalno ministarstvo izdaje koncesiju, a ovde se postavlja Savez iznad??? Valjda je federalno ministarstvo vrh???
????????????????????????????????????????????????????????????????
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iako znam da se o ovom neće ni razgovarati, ipak ne mogu a da ne napravim intervenciju na ovom dijelu

(1) Ribolovne dozvole korisniku ribolovnog prava izdaje federalno ministarstvo posredstvom kantonalnog ministarstva.

(2) Kantonalno ministarstvo izdaje korisniku ribolovnog prava ribolovne dozvole za slijedeću kalendarsku godinu nakon što je korisnik ribolovnog prava ispunio i podmirio svoje obaveze i ima dokaz o:

1. uplati godišnje naknade kantonalnom ministarstvu za ustupanje ribolovnog područja ili ribolovne zone na korištenje za tekuću godinu;
2. razduženju neprodanih dozvola za tekuću godinu kantonalnom ministarstvu
3. potvrđivanju godišnjeg programa.

(3) Korisnik ribolovnog prava je dužan da izmiri sve svoje obaveze za tekuću godinu i uputi zahtjev za isporuku ribolovnih dozvola za slijedeću godinu kantonalnom ministarstvu najkasnije do 1. novembra tekuće godine.

(4) Kantonalno ministarstvo je dužno federalnom ministarstvu razdužiti sve neprodate dozvole korisnika ribolovnog prava i dostaviti zahtjev za isporuku ribolovnih dozvola za slijedeću godinu za sve korisnike ribolovnog područja najkasnije do 1. decembra tekuće godine.

(5) Federalno ministarstvo je dužno kantonalnom ministarstvu isporučiti ribolovne dozvole za slijedeću godinu najkasnije do 15. decembra tekuće godine a kantonalno ministarstvo je dužno ribolovne dozvole za slijedeću godinu proslijediti korisniku ribolovnog prava najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

-----------------------------------------------------------------------------------------


Član 48. NJEGA CU NAKNADNO KOMPLETNOG RAZRADITI, OVO JE SAMO USPUTNA ANALIZA

(1) Korisnik ribolovnog prava smije izdavati dozvole:

1. za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo,
2. ribolovcima državljanima Bosne i Hercegovine koji su položili ribolovni ispit prema odredbama člana 46. ovog zakona
3. ribolovcima stranim državljanima bez položenog ribolovnog ispita, ukoliko ne love ribu na osnovu godišnje ribolovne dozvole.
---------------------------------------------------------------------
koje dozvole smiju izdavati?
-----------------------------------------------------------------


(2) Ribolovna dozvola koja je potvrđena od strane korisnika ribolovnog područja vrijedi samo na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju je korisnik dobio ribolovno pravo.

(3) Iznimno odredbama stava 2. ovog člana ribolovna dozvola vrijedi i na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni drugog korisnika ribolovnog prava ukoliko je korisnik ribolovnog prava koji je izdao dozvolu zaključio ugovor o recipročnom pravu.

(4) Pravo reciprocitetnog ribolova mora biti naznačeno u dozvoli.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mora biti predviđeno gdje će to biti napisano, kad ministar bude pravio obrazac godisnje dozvole
----------------------------------------------------------------------------------------------------------


(5) Korisnik ribolovnog prava dužan je omogućiti sve potrebne uslove kako bi lica koja žele kupiti ribolovnu dozvolu mogli istu kupiti prije odlaska u ribolov, odnosno prije dolaska na ribolovnu vodu.

Član 49. - I NJEGA CU ISTO NAKNADNO KOMPLETNOG RAZRADITI, OVO JE SAMO USPUTNA ANALIZA

(1) Ribolovci za obavljanje sportskog ribolova na određenom ribolovnom području/ zoni nabavljaju ribolovne dozvole od korisnika ribolovnog prava, uz plaćanje naknade za sportski ribolov i uz poštivanje organizacijske strukture i internih odluka korisnika ribolovnog prava.

(2) Ukupna visina iznosa cijene ribolovne dozvole sastoji se od visine iznosa naknade za sportski ribolov i visine iznosa ostalih davanja koju određuje korisnik ribolovnog prava u skladu sa internim odlukama.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
dozvoljava se proizvoljno odredjivanje cijene dozvole???
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(3) Iznos naknade za sportski ribolov, oblik i sadržaj obrasca dozvole za obavljanje sportskog ribolova propisuje federalni ministar.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kompletan ovaj član ću naknadno predstaviti - prijedlog za zajedničku dozvolu i ostale dozvole
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Prava i obaveze ribolovaca

Član 50.

(1) Ribu na ribolovnim vodama u sportskom ribolovu smiju loviti ribolovci:

1. koji imaju položen ispit za lov ribe u sportskom ribolovu;
2. koji imaju dozvolu za lov ribe u sportskom ribolovu za ribolovno područje/zonu u kojoj obavljaju ribolov

(2) Iznimno od odredbe podstava 1. stava 1. ovog člana, položen ribolovni ispit ne mora imati lice do kraja godine u kojoj navršava 14 godina i strani državljanin ukoliko ne lovi ribu na osnovu godišnje ribolovne dozvole.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
ubaciti 14 godina zivota
-------------------------------------------------------------------------------------------------

(3) U obavljanju sportskog ribolova ribolovci do kraja godine u kojoj navršavaju 14 godina moraju biti u pratnji ribolovaca koji imaju dozvolu.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zar nema i zasto nema dozvola za kategorije mladje od 14 godina?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------


(4) Ribolovci moraju kod sebe imati ribolovnu dozvolu za ribolovno područje/zonu na kojima
obavljaju sportski ribolov.

(5) Ribolovci su dužni ribočuvarima omogućiti obavljanje ribočuvarskog nadzora i pružiti im sve potrebne podatke i obavijesti u vezi sa obavljanjem ribočuvarskog nadzora.

(6) Ribolovci smiju loviti ribe uz upotrebu dopuštenih ribolovnih alata, opreme i mamaca.

(7) Ribolovci smiju koristiti plovila kod obavljanja sportskog ribolova na određenoj ribolovnoj vodi iskljucivo ukoliko je to dopušteno i određeno internim aktom korisnika ribolovnog prava u skladu sa ribolovno-privrednom osnovom.

(8) Ribe koje nakon ulova ribolovac stavi u mrežu čuvarku smatraju se zadržanima.

(9) Pojedine vrste riba koje su ulovljene u sportskom ribolovu, a koje se zadržavaju moraju biti oznacene nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova.
---------------------------------------------------------------------------
OZNAČENE - valjda se odnosi na UPISANE-EVIDENTIRANE U OBRAZAC/DOZVOLU
-----------------------------------------------------------------------


Član 51.

(1) Ribolovac je obavezan voditi dnevnu, mjesečnu i godišnju evidenciju o ribolovu i ulovu ribe i dostaviti ih Korisniku ribolovnog prava.

(2) Korisnik ribolovnog prava obavezan je sačiniti godišnji izvještaj o ulovu u sportskom ribolovu i dostaviti ga kantonalnom ministarstvu i Savezu u elektronskom obliku, najkasnije do 25. decembra tekuće godine.

(3) Kantonalno ministarstvo je dužno sve godišnje izvještaje u sportskom ribolovu dostaviti Federalnom ministarstvu u elektronskom obliku, najkasnije do 31. januara tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Oblik i sadržaj obrasca o vođenju evedincije o ulovu ribe u sportskom ribolovu propisuje Federalni ministar.

Ribočuvarska služba

Član 52.

(1) Korisnik ribolovnog prava dužan je obezbijediti čuvanje i zaštitu ribolovnog područja/zone koja mu je ustupljena na korištenje: ribolovnih voda, ribljeg fonda, priobalnog pojasa i okoliša kroz dobro organizovan i djelotvoran rad ribočuvarske službe.

(2) Korisnik ribolovnog prava organizuje ribočuvarsku službu u skladu sa ribolovno-privrednom osnovom.

(3) Iznimno stavu 2. ovog člana do potvrđivanja ribolovno-privredne osnove korisnik ribolovnog prava ribočuvarsku službu organizuje u skladu sa privremenim programom upravljanja ribolovnim područjem ili ribolovnom zonom.

(4) Ribočuvarsku službu obavljaju ribočuvari koje imenuje korisnik ribolovnog prava.

(5) Korisnik ribolovnog prava može imenovati za ribočuvara lice:

1. starije od 18 godina života;
2. koje nije kazneno kažnjavano i protiv kojeg nije u toku kazneni postupak;
3. koje ima najmanje IV stepen obrazovanja - opće biološkog, poljoprivrednog ili veterinarskog smjera;
4. koje ima položen ribočuvarski ispit.
--------------------------------------------------------------------------
izbaciti bioloskog, poljoprivrednog, veterinarskog, ubaciti u stav 4. " i stručni ispit"

UBACITI I: Korisnik ribolovnog prava može imenovati i ribočuvare-kontrolore koji vrše nadzor ribočuvarske službe i imaju ista prava kao ribočuvari.Ribočuvari-kontrolori moraju biti članovi upravnog ili nadzornog odbora korisnika ribolovnog prava.Ribočuvari-kotrolori su duži imati vidno istaknuto interno obilježje i ovjerenu fotokopiju odluke o imenovanju korisnika ribolovnog prava.
--------------------------------------------------------------------------------

(6) Način obavljanja ribočuvarske službe propisuje federalni ministar.

Član 53.

(1) Ribočuvar ima ovlaštenja propisana ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega.

(2) Ribočuvar ima svojstvo službenog lica i dužan je prilikom obavljanja ribočuvarske službe nositi uniformu, legitimaciju i značku kojima se dokazuje njegov identitet i ovlaštenja.

(3) Uniformu, legitimaciju i značku ribočuvaru izdaje Savez na zahtjev korisnika ribolovnog prava za ribolovno podrucje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo.
----------------------------------------------------------------------
federalno ministarstvo izdaje, a ne savez
-------------------------------------------------------------------


(4) Korisnik ribolovnog prava je dužan Savezu nadoknaditi troškove izrade uniforme, legitimacije i značke.
---------------------------------------------------------------------
federalnom ministarstvu a ne savezu
----------------------------------------------------------------------


(4) Iznimno od odredbe stava 3. ovoga clana, Savez izdaje iskaznicu, znacku i uniformu ribocuvaru kojeg ovlasti za obavljanje nadzora nad sportskim ribolovom na svim ribolovnim vodama u Federciji.
------------------------------------------------------------
federalno ministarstvo (a ne savez) MORA imati nekoliko uposlenih koji bi vršili nadzor, ali KOJI BI VRSILI nadzor
--------------------------------------------------------------------------


(7) U slucaju povrede ribocuvarske službe, zloupotrebe legitimacije, znacke ili uniforme, Savez može internom odlukom ribocuvaru oduzeti legitimaciju, znacku ili uniformu.
-----------------------------------------------------------------
federalno ministarstvo, a ne savez
-------------------------------------------------------------------


(6) Ribočuvar je dužan, prilikom identifikacije lica koje zatekne na ribolovnoj vodi u toku obavljanja ribolova, predstaviti se i pokazati svoju iskaznicu i značku.

(3) Ribočuvar smije koristiti iskaznicu, znacku i uniformu iskljucivo za vrijeme obavljanja ribocuvarske službe.

(7) Oblik i sadržaj obrasca legitimacije i značke ribočuvara propisuje federalni ministar.

Ribočuvarski ispit

Član 54.

(1) Ribočuvari moraju biti stručno osposobljeni za obavljanje ribočuvarske službe.

(2) Stručna osposobljenost za obavljanje ribočuvarske službe dokazuje se Uvjerenjem o položenom ribočuvarskom ispitu.

(3) Uvjerenje o položenom ribočuvarskom ispitu izdaje Federalno ministarstvo.

(4) Ribočuvarski ispit se polaže prema Programu za polaganje ribočuvarskog ispita.

(6) Program i način polaganja ribočuvarskog ispita propisuje federalni ministar.

(7) Ribočuvarske ispite provodi Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu.

(8) Iznimno od odredbe stava 2. ovoga clanka uvjerenje o položenom ribocuvarskom ispitu bez obaveze polaganja ribocuvarskog ispita dace se licu koje je na osnovu ranijih propisa položilo ribocuvarski ispit.

VI NAUČNI RIBOLOV

Član 55.

(1) Naučni ribolov je ribolov koji se obavlja radi znanstvenog ili strucnog istraživanja kojeg može obavljati ovlaštena ustanova iz člana 10. ovog Zakona na osnovu Dozvole za naučni ribolov.

(2) Dozvolu za naučni ribolov izdaje Federalno ministarstvo na osnovu zahtjeva naučno-istraživacke ustanove i predočenog istraživackog programa, najkasnije 15 dana od dana protokolisanja zahtjeva.

(3) Federalni ministar može dozvoliti naučni ribolov i protivno uslovima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na osnovu njega ukoliko se takvim ribolovom ne nanosi šteta korisniku ribolovnog prava.

(4) U dozvoli za naučni ribolov odrediće se uslovi pod kojima se mora obaviti ribolov radi znanstvenog ili strucnih istraživanja.

(5) Korisnik dozvole za naučni ribolov dužan je prije početka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu obavljanja ribolova kantonalno ministarstvo i korisnika ribolovnog prava za čije ribolovno područje ili ribolovnu zonu je izdata dozvola.

(6) Korisnik ribolovnog prava dužan je omoguciti rad korisniku dozvole za naučni ribolov na ribolovnom podrucju ili u ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo.

(7) Korisnik dozvole za naučni ribolov dužan je prije početka ribolova obavijestiti o mjestu i vremenu obavljanja ribolova i nadležnu policijsku upravu, te nadležnu upravu granicne policije ukoliko se naučni ribolov obavlja na ribolovnim vodama koje ujedno predstavljaju i državnu granicu.

(8) Korisnik dozvole za naučni ribolov dužan je po izvršenom ribolovu Federalnom ministarstvu dostaviti Izvještaj o izvršenom naučnom ribolovu: mjestu i vremenu obavljanja ribolova, vrsti i količini ribe, načinu ribolova, odnosno korištenim alatima i opremom za obavljeni ribolov.

(6) Ustanove iz stava 1. ovoga clana dužne su korisniku ribolovnog prava na njegov zahtjev bez naknade pružiti podatke dobivene u naučnom ribolovu za ribolovno područje ili ribolovnu zonu u kojoj je obavljan naučni ribolov.

(9) Zabranjeno je obavljati ribolov radi naučnih ili stručnih istraživanja bez dozvole za naučni ribolov, te protivno uslovima propisanima dozvolom.

Elektroribolov

Član 56.

(1) Ribolov pomoću električne struje (u daljem tekstu: elektroribolov) u ribolovnim vodama može se obavljati u slučaju:

1. izrade ribolovno-gospodarske osnove;
2. izrade revizije ribolovno-gospodarske osnove;
3. ribolova u naučno-istraživačke svrhe;
4. izrade strucnih studija;
5. procjene stanja ribljeg fonda;
6. izlovljavanja riba radi poribljavanja;
7. premještanja riba u druge ribolovne vode;
8. sanacionog i selektivnog ribolova;
9. izrade genetske karakterizacije riba;
10. obavljanja poslova u akvakulturi.

(2) Elektroribolov mogu obavljati ovlaštene naučno-stručne ustanova člana 10. ovog Zakona na osnovu Dozvole za elektroribolov.

(3) Dozvolu za elektroribolov izdaje Federalno ministarstvo i sastavni je dio Rješenja o ovlaštenju ustanove za obavljanje poslova u području slatkovodnog ribarstva.

(4) Elektroribolov mogu vršiti samo lica koja su stručno osposobljena za tu vrstu ribolova.

(5) Korisnik dozvole za elektroribolov dužan je po izvršenom ribolovu Federalnom ministarstvu dostaviti Izvještaj o izvršenom ribolovu najkasnije u roku od 15 dana od obavljenog premještanja ribe.

(7) Zabranjeno je obavljati ribolov pomoću električne struje bez dozvole za elektroribolov, te protivno uslovima propisanima dozvolom.

Član 57.

(1) Korištenje EHO sonara na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni dozvoljeno je samo za naučno-istraživačke svrhe.
--------------------------------------------------------------------
Korištenje eho sonara na ribolovnom području ili u ribolovnoj zoni u svrhu sportsko-rekreativnog ribolova je dozvoljno samo za pregled dna terene na kojem se namjerava loviti riba.Prije korištenja sonara, isti se mora prijaviti ribočuvarskoj službi.Korištenje sonara i istovremeni ribolov iz plovila je striktno zabranjen na svim vodama.
(O ovom smo pricali na forumu i ovo se takodje moze ostaviti da pravilnik donose korisnici ribolovnog prava kao sto je za upotrebu čamca.Ali, koristenje sonara i ribolov iz istog camca se treba zabraniti i ugraditi u zakon)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VII KOMERCIJALNI RIBOLOV

Član 58.

(1) Komercijalni ribolov je djelatnost kojom se omogučava obavljanje sportskog ribolova radi stavljanja ulovljene ribe u promet i sticanja dohotka.

(2) Komercijalni ribolov može se obavljati samo na vodama koje se nalaze na zemljištu u privatnom vlasništvu.

(3) Dozvolu za komercijalni ribolov izdaje kantonalno ministarstvo fizičkom ili pravnom licu na osnovu zahtjeva i predočenog programa privređivanja ustanove iz člana 10. ovog Zakona i propisa i odredbi Zakona o vodama i Zakona o zaštiti okoliša.

(2) Način ribolova, namjenu, vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme, količinu i vrstu ulova, visinu naknade za ulov u komercijalnom ribolovu određuje korisnik dozvole za komercijalni ribolov.
---------------------------------------------------------------------------
totalno nejasna stavka "komercijalni ribolov" - objasniti je praktičnim primjerom, te je onda razmotriti.U protivnom, ukinuti je skroz.Traziti od predlagaca da pojasni prakticnim primjerom.
---------------------------------------------------------------------------


VIII AKVAKULTURA

Član 59.

(1) Akvakultura je privredna djelatnost koja obuhvata uzgoj riba i drugih vodenih organizama u kontrolisanim uslovima.

(2) Akvakulturom se mogu baviti fizička i pravna lica registrovana za obavljanje akvakulture i/ili korisnik ribolovnog područja ako je akvakultura predviđena ribarskom osnovom.

(3) Fizička i pravna lica smiju započeti obavljanje djelatnosti akvakulture ako:

1. imaju dozvolu za akvakulturu;
2. je fizicko lice ili fizicko lice u pravnom licu strucno osposobljeno za akvakulturu ili ima djelatnike strucno osposobljene za akvakulturu.

(4) Korisnik ribolovnog prava može uzgajati ribe na dijelu ribolovnog podrucja ili ribolovnezone za koju je dobio ribolovno pravo ako je akvakultura predviđena gospodarskom osnovom i ako zadovoljava uvjete iz stava 3. ovog clana.

(5) Kapacitet, kriterijume i normative za uzgoj ribe i drugih vodenih organizama propisuje Federalni ministar.

Dozvola za akvakulturu

Član 60.

(1) Dozvolu za akvakulturu izdaje kantonalno ministarstvo.

(2) Zahtjev za izdavanje dozvole za akvakulturu kantonalnom ministarstvu podnosi fizičko ili pravno lice ili korisnik ribolovnog prava koje posjeduje:

1. projektnu dokumentaciju za izgradnju i/ili rekonstrukciju objekta izrađenu i ovjerenu od strane ustanove koja ima odobrenje za obavljane poslova u oblasti slatkovodnog ribarstva
2. odgovarajuce dozvole i saglasnosti u skladu s propisima Zakona o koncesijama, Zakona o vodama, Zakona o veterinarstvu, Zakona o zaštiti okoliša i aktima proisteklim iz ovih zakona

(3) U slucaju izmjene podataka upisanih u dozvolu za akvakulturu korisnik dozvole je dužan predati zahtjev za izdavanje nove dozvole za akvakulturu.

(4) Registar o izdatim dozvolama za akvakulturu vodi kantonalno ministarstvo u elektronskom obliku.

(5) Obrazac i sadržaj dozvole za akvakulturu te oblik, sadržaj i nacin vođenja Registara o izdanim dozvolama za akvakulturu propisuje federalni ministar.

(6) Protiv rješenja kantonalnog ministarstva kojim se uskraćuje dozvola za akvakulturu, može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

Član 61.

(1) Dozvola za akvakulturu mora sadržavati:

1. firmu fizičkog lica - obrta ili firmu pravnog lica kojem se daje dozvola za akvakulturu;
2. naznaku ribolovnog područja ili ribolovne zone, na kojoj će se obavljati djelatnost akvakulture;
3. površinu ili zapreminu objekata koji će se koristiti za akvakulturu;
4. uzgojne i proizvodne kapacitete objekata koji će se koristiti za akvakulturu;
5. vrste riba ili drugih vodenih organizama koji će se uzgajati;
3. naziv ustanove koja ima odobrenje za obavljane poslova u oblasti slatkovodnog ribarstva (naučno-stručne ustanove navedene u članu 10. Ovog Zakona) koja će obavljati trajni monitoring uzgoja i proizvodnje

(2) Dozvola za akvakulturu mora se nalaziti u objektu za akvakulturu.

(3) Zabranjeno je uzgajati vrste riba i/ili drugih vodenih organizama koji nisu upisani u dozvolu za akvakulturu.

(4) Korisnik dozvole za akvakulturu ne može dozvolu ustupati drugim subjektima.

Oduzimanje dozvole za akvakulturu i prestanak važenja dozvole za akvakulturu

Član 62.

(1) Dozvola za akvakulturu oduzima se rješenjem kantonalnog ministarstva u slucaju:

1. da je korisnik dozvole za akvakulturu svoje pravo prenio na drugog subjekta ili da drugi subjekat obavlja djelatnost akvakulture na osnovu izdate dozvole;
2. da korisnik dozvole za akvakulturu uzgaja vrste ili kolicine riba i drugih vodenih organizama koje nisu upisane u dozvoli za akvakulturu,
3. da korisnik dozvole za akvakulturu dvije godine uzastopce ne dostavlja podatke o akvakulturi,
4. da je nakon izdavanja dozvole za akvakulturu administrativnom provjerom ili inspekcijskim nadzorom ustanovljeno da je ista izdana na temelju netocnih podataka ili utvrđenih cinjenica,
5. da se korisnik dozvole ne pridržava propisanih uslova zaštite ribe i prirode ili da korisnik ne ispunjava uslove, odnosno obaveze propisane ovim zakonom, ugovorom ili ne gospodari u skladu sa ribarskom osnovom;
6. da je uz novcanu kaznu za prekršaj izrecena i zaštitna mjera zabrane djelatnosti uzgoja;

(2) Postupak za oduzimanje dozvole za akvakulturu pokreće nadležni poljoprivredni inspektor, a konačnu odluku o oduzimanju dozvole donosi kantonalno ministarstvo.

(3) Protiv rješenja o oduzimanju dozvole iz stava 2. ovoga člana može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(4) Kantonalno ministarstvo o oduzimanju dozvole za akvakulturu obavijestiti davatelja koncesije, odnosno odgovarajuceg vodopravnog akta.

Član 63.

(1) Dozvola za akvakulturu prestaje važiti:

1. istekom ugovora o koncesiji za korištenje voda za uzgoj riba i/ili drugih vodenih organizama u privredne svrhe;
2. oduzimanjem koncesije, odnosno odgovarajuceg vodopravnog akta od strane davatelja;
3. prestankom postojanja pravnog lica, odnosno obrta fizičkog lica;
4. prestankom obavljanja djelatnosti u području akvakulture;
5. na zahtjev korisnika dozvole.

(2) U slucaju iz stava 1. tacke 1. i 2. ovog clana, nadležno tijelo obavezno je obavijestiti Ministarstvo.

(3) U slucaju iz stava 1. tacke 3. i 4. ovog clana, korisnik dozvole dužan je vratiti dozvolu.

(4) Kantonalno ministarstvo ce o prestanku važenja dozvole obavijestiti davatelja koncesije, odnosno odgovarajuceg vodopravnog akta.

Revizija dozvole za akvakulturu

Član 64.

(1) Dozvola za akvakulturu podliježe reviziji.

(2) Korisnik dozvole bvezan je zadovoljiti propisane kriterije u postupku revizije.

(3) Nacin obavljanja revizije i kriterije iz stava 2. ovoga clana propisuje federalni ministar.

Uvjeti obavljanja akvakulture

Član 65.

(1) Korisnik dozvole za akvakulturu smije uzgajati samo one vrste i one kolicine ribe i drugih vodenih organizama koje su upisane u dozvoli za akvakulturu.

(2) Korisnik dozvole za akvakulturu smije obavljati akvakulturu samo na dijelu kopna ili vode za koji imaju odgovarajuce dozvole, u skladu sa propisima o gradnji i prostornom uređenju, odnosno zaštiti okoliša.

(3) Korisnik dozvole za akvakulturu ne smije obavljati akvakulturu bez koncesije za privredno korištenje voda, odnosno odgovarajuceg vodopravnog akta u skladu s posebnim propisom.

(5) Korisnik dozvole za akvakulturu smije koristiti hranu za ribe u hladnovodnom uzgoju riba i drugih vodenih organizama najviše do kolicine koja je upisana u dozvoli za akvakulturu.

(6) Na ribolovnoj vodi u kojoj se riba uzgaja u kavezima ili unutar drugih uzgojnih instalacija zabranjeno je loviti ribe i obavljati druge radnje koje mogu ometati djelatnost akvakulture na udaljenosti manjoj od 100 metara od oznacenih granica koncesijom dodijeljene vodne površine.

(7) Iznimno stavu 6. ovog člana na ribnjaku na kojem se obavlja djelatnost akvakulture smije se obavljati sportski ribolov samo uz dopuštenje korisnika dozvole za akvakulturu.

Uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba za poribljavanje ribolovnih voda

Član 66.

(1) Uzgoj autohtonih i zaštićenih vrsta riba i drugih vodenih organizama za poribljavanje ribolovnih voda smije se obavljati samo u ribogojilištima koja imaju Odobrenje za uzgoj autohtonih i zašticenih vrsta riba.

(2) Odobrenje za uzgoj autohtonih i zašticenih vrsta riba izdaje federalni ministar.

(3) Uslove za sticanje Odobrenje za uzgoj autohtonih i zašticenih vrsta riba i tehničko-tehnološke normative uzgoja i plasmana na tržište propisuje federalni ministar.

(4) Popis autohtonih i zaštićenih vrsta riba i drugih vodenih organizama u smislu ovoga Zakona donosi Federalni ministar na osnovu mišljenja ustanova iz clana 10. ovog Zakona.

Član 67.

(1) Iznimno stavu 1. člana 66. Ovog Zakona uzgoj autohtonih vrsta riba smije obavaljati korisnik ribolovnog prava.

(2) Korisnik ribolovnog prava smije uzgajati one vrste riba koje žive u ribolovnim vodama za koje je dobio ribolovno pravo.

(3) Korisnik ribolovnog prava smije koristiti ribu uzgojenu na ribolovnog podrucju/zone za koju je dobio ribolovno pravo iskljucivo u svrhu poribljavanja ribolovnih voda koje se nalaze na ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju je dobio ribolovno pravo.

(4) Dozvolu za uzgoj ribe za poribljavanje ribolovih voda korisniku ribolovnog prava izdaje federalni ministar na osnovu ribolovne osnove i pribavljenog mišljenja ustanove iz člana 10. ovog Zakona.

Uzgoj stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama

Član 68.

(1) Uzgoj stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama smije se obavljati samo uz odobrenje federalnog ministra te nakon prethodno pribavljenog i mišljenja ustanove iz clana 10. ovog Zakona.

(2) Uvoz i promet živih primjeraka stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama i oplođene ikre za potrebe akvakulture dopušten je samo uz odobrenje federalnog ministra i te nakon prethodno pribavljenog mišljenja ustanove iz clana 10. ovog Zakona i Zakona o veterinarstvu.

(3) Popis stranih vrsta riba i drugih vodenih organizama u smislu ovoga Zakona donosi Federalni ministar na osnovu mišljenja ustanova iz clana 10. ovog Zakona.
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:

Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la senad » 26 vel 2012, 22:59

III DIO

Naučna istraživanja na ribnjacima

Član 69.

(1) Na objektima za akvakulturu dopušteno je obavljati radnje suprotne odredbama ovoga Zakona ukoliko se one izvode u svrhu naučnih istraživanja.

(2) Radnje iz stava 1. ovog clana smiju obavljati naučne i stručne ustanove iz člana XX ovog Zakona na osnovu Dozvole za obavljanje istraživanja u akvakulturi.

(3) Dozvole za obavljanje istraživanja u akvakulturi izdaje federalno ministarstvo na osnovu zahtjeva i priloženog projekta ilil programa istraživanja.

(4) Dozvole za obavljanje istraživanja u akvakulturi mora se nalaziti uz korisnika dozvole za vrijeme obavljanja istraživanja.

(5) Kriterije za izdavanje dozvole iz stava 2. i 3. ovoga clana propisuje federalni ministar.

Ispit za obavljanje akvakulture

Član 70.

(1) Fizicko lice ili fizicko lice u pravnoj osobi koja je korisnik dozvole za akvakulturu mora biti strucno osposobljena za obavljanje djelatnosti akvakulture, ili imati zaposlene djelatnike strucno osposobljene za obavljanje djelatnosti akvakulture.

(2) Strucna osposobljenost za obavljanje djelatnosti akvakulture dokazuje se Uvjerenjem o strucnoj osposobljenosti za akvakulturu.

(3) Uvjerenje o strucnoj osposobljenosti za akvakulturu izdaje Federalno ministarstvo licu koje je položilo ispit za obavljanje akvakulture.

(4) Iznimno od odredbe stava 3. ovog clana, uvjerenje iz stava 2. ovog clana, bez obaveze polaganja ispita za akvakulturu izdace se licu koje je steklo odgovarajucu stručnu kvalifikaciju u visokoobrazovnoj ustanovi koja izvodi dodiplomski ili diplomski studij akvakulture, ribarstva, poljoprivrede ili animalne proizvodnje.

(5) Obrazac i način izdavanja uvjerenja o strucnoj osposobljenosti za akvakulturu propisuje federalni ministar.

(6) Ispit za obavljanje akvakulture se polaže prema Programu za polaganje ispita za obavljanje akvakulture.

(7) Program i način polaganja ispita za obavljanje akvakulture propisuje federalni ministar.

(8) Ispite za obavljanje akvakulture provodi Komisija za ispite u slatkovodnom ribarstvu koju imenuje fedelani ministar.

(9) Federalno Ministarstvo vodi Registar o izdanim uvjerenjima o strucnoj osposobljenosti za akvakulturu u elektronskom obliku.

(10) Oblik, sadržaj i nacin vođenja Registra o izdanim uvjerenjima o strucnoj osposobljenosti za akvakulturu propisuje federalni ministar.

Član 71.

(1) Korisnik dozvole za akvakulturu obavezan je voditi popis o akvakuturi.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja popisa o akvakulturi propisuje federalni ministar.

(3) Korisnik dozvole za akvakulturu obavezni su na propisanom obrascu dostavljati kantonalnom ministarstvu godišnji izvještaj o akvakulturi, najkasnije do 15.januara tekuće godine za prethodnu godinu.

(4) Kantonalno ministarstvo je dužno sve godišnje izvještaje o akvakulturi dostaviti Federalnom ministarstvu u elektronskom obliku, najkasnije do 15. februara tekuće godine za prethodnu godinu.

(5) Oblik, sadržaj i nacin i dostavljanja godišnjeg izvještaja o akvakulturi propisuje ministar.

IX ČUVANJE I ZAŠTITA RIBA

Održivo korištenje ribljeg fonda

Član 72.

(1) Održivo korištenje ribljeg fonda podrazumjeva provođenje ribolova do te mjere da način i vrijeme korištenja omogućavaju njegovo prirodno samoobnavljanje i/ili s posebnim mjerama upravljanja dugoročno očuvanje ribljeg fonda, a da se pri tome ne ugrožava povoljno stanje biljnog i životinjskog svijeta.

Poribljavanje

Član 73.

(1) Korisnik ribolovnog prava je dužan poribljavati ribolovne vode unutar ribolovnog područja/zone koja mu je ustupljena na korištenje.

(2) Poribljavanje se provodi radi unaprjeđenja ribljeg fonda i obavljanja sportskog ribolova a da se pri tome ne ugrozi biološka ravnoteža i povoljno stanje vrsta u skladu sa propisima o zaštiti prirode.

(3) Poslove poribljavanja ribolovnih voda vrši korisnik ribolovnog prava u ribolovnom području/zoni za koje je dobio ribolovno pravo, u skladu s ribolovnom osnovom i godišnjim programom.

(4) Korisnik ribolovnog prava smije poribljavati ribolovne vode isključivo ribom provjerenog autohtonog porijekla i koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o veterinarstvu.

(5) Nabavka ribe za poribljavanje ribolovnih voda se može vršiti isključivo u ribogojilištima koja imaju Odobrenje za uzgoj autohtonih i zašticenih vrsta riba.

Član 74.

(6) Korisnik ribolovnog prava je dužan obavijestiti federalno ministarstvo o vremenu, mjestu i načinu poribljavanja najkasnije 30 dana prije poribljavanja.

(7) Poribljavanje se vrši pod nadzorom federalnog poljoprivrednog inspektora i najmanje dva člana komisije za poribljavanje otvorenih voda koju imenuje federalni ministar.

(8) Članovi Komisije za poribljavanje otvorenih voda su stručna lica iz oblasti ribarstva iz ustanova u skladu sa odredbama člana 10. Ovog zakona.

(9) Stručno lice korisnika ribolovnog prava je dužno prisustvovati poribljavanju radi kontrole ispravnosti postupka poribljavanja.

Član 75.

(1) Zabranjeno je unositi strane, alohtone vrste riba u ribolovne vode.

(2) Zabranjeno je poribljavati ribolovne vode ribom koje vode porijeklo iz voda Jadraskog sliva u vode Crnomorskog sliva, i obrnuto.

(3) Unošenje novih vrsta riba u ribolovne vode nakon pribavljenog mišljenja ustanove iz člana 10. ovog zakona odobrava federalni ministar.

Premještanje ribe

Član 74.

(1) Korisnik ribolovnog prava dužan je poduzeti mjere premještanja riba u slučaju da dođe do promjene fizickih, kemijskih ili bioloških svojstava ribolovne vode ili postoji opravdana sumnja da ce doći do takvih promjena, u drugu ribolovnu vodu, ako to omogućuju klimatski i geomorfološki uslovi.

(2) Premještanje ribljeg fonda iz jedne u drugu ribolovnu vodu na osnovu Odobrenja obavlja korisnik ribolovnog prava, a može koristiti i pomoć drugih fizickih ili pravnih lica.

(3) Odobrenje za premještanje ribljeg fonda na osnovu zahtjeva korisnika ribolovnog prava i pribavljenog mišljenja ustanove iz člana 10. ovog zakona, odobrava federalni ministar, najkasnije 7 dana od dana prijema zahtjeva.

(4) Iznimno stavu 3. ovog člana, ukoliko je premještanje ribe, zbog neposredne i trenutne ugroženosti riba, nužno obaviti u vrlo kratkom vremenskom roku, odobrava ga federalni poljoprivredni inspektor usmenim odobrenjem.

(5) Premještanje ribe smije se obavljati isključivo ribolovnim alatima i opremom koji ne ugrožavaju život riba i drugih vodenih organizama.

(6) Konstrukcijsko-tehnicka obilježja ribolovnih alata i opreme za premještanje ribe propisuje Federalni ministar.

(7) Premještanje ribe iz stavka 2. ovoga clanka smije se obaviti iskljucivo u prisustvu federalnog poljoprivrednog inspektora.

(8) Korisnik ribolovnog prava dužan je Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaj o premještanju ribljeg fonda u drugu ribolovnu vodu: mjestu i vremenu obavljanja premještanja ribe, kolicinu i vrstu ribe, nacinu ribolova i upotrebi ribolovnih alata i opreme korištene za premještanje ribe, te o fizičkim i pravnim licima koja su obavila premještanje ribe, najkasnije u roku od 15 dana od obavljenog premještanja ribe.

Čuvanje ribe u slučaju elementarnih nepogoda

Član 75.

(1) U slučaju elementarnih nepogoda, bilo da se radi o poplavi ili presušenju ribolovne vode, i da u takvim situacijama ribe ostanu zarobljene u manjim ili većim lokvama u kojima im prijeti uginuće, korisnik ribolovnog prava dužan je preduzeti mjere čuvanja i spašavanja ribe zaostale u lokvama.

(2) Korisnik ribolovnog prava dužan je da preduzme potrebne mjere za vraćanje riba u ribolovnu vodu sa zemljišta koje je poplavljeno, ako to omogucavaju klimatski i geomorfološki uslovi.

(3) Vlasnik zemljišta koje je poplavljeno dužan je da omogući spasavanje riba sa tog zemljišta.

(4) Riba koja se nalazi na zemljištu koje je bilo poplavljeno pripada korisniku ribolovnog prava.

(5) Prilikom smanjenog protoka vode ili prekida vodenog toka u slučaju suše, ukoliko ribama prijeti uginuće, korisnik ribolovnog prava dužan je ribu iz zasušenih dijelova premjestiti u ribolovne vode sa normalnim protokom vode.

(6) Korisnik ribolovnog prava je dužan da prilikom dugotrajne suše i smanjenog protoka vode, te nastankom nepovoljnih uvjeta života u vodi na određeno vrijeme internim aktom zabrani svaki oblik ribolova i uznemiravanja ribljeg fonda i pristupi stalnom nadzoru i kontroli zdravstvenog i kondicionog stanja riba na svim ribolovnim vodama.

(7) Prestanak zabrane i uspostavljanje normalnog ribolovnog režima može nastupiti tek po uspostavljanju normalnih ekoloških uvjeta u vodi i potrvđen internim aktom.

(8) Na poplavljenom podrucju izvan granica vodotoka i na zasušenom podrucju vodotoka zabranjeno je obavljanje ribolova sve dok se ne uspostavi normalan vodotok.

(9) Odredbe iz stava 2. ovoga clana odnose se i na korisnike dozvole za privredni ribolov ukoliko je privredni ribolov dozvoljen na tom ribolovnom podrucju/zoni.

(10) Premještanje ribe iz stava 2. i 3. ovoga clana smije se obaviti iskljucivo u prisustvu nadležnog poljoprivrednog inspektora.

Sanacioni i selektivni ribolov

Član 76.

(1) Ribolovno područje/zona koja je određena za sportski ribolov može se koristiti i za drugi ribolov ako takav:

1. treba da spriječi razvoj alohtonih vrsta, manje vrijednih i onih vrsta riba koje ugrožavaju druge vrste (sanacioni ribolov);
2. omogućava ulov matica radi osiguravanja umjetnog mrijesta i uzgoja mlađi u smislu zaštite i očuvanja autohtonih vrsta riba (selektivni ribolov).

(2) Sanacioni i selektivni ribolov na osnovu Odobrenja za sanacioni ili selektivni ribolov obavlja korisnik ribolovnog prava uz stručni nadzor i pomoć naučno-stručne institucije iz člana 6. ovog Zakona.

(3) Odobrenja za sanacioni ili selektivni ribolov na osnovu zahtjeva korisnika ribolovnog prava i pribavljenog mišljenja ustanove iz člana 10 ovog Zakona izdaje Federalno ministarstvo, ukoliko je takav ribolov predviđen ribolovnom osnovom korisnika ribolovnog prava.

(4) Sanacioni i selektivni ribolov smiju se obavljati isključivo ribolovnim alatima i opremom koji ne ugrožavaju život riba i drugih vodenih organizama.

(5) Konstrukcijsko-tehnicka obilježja ribolovnih alata i opreme za obavljanje sanacionog i selektivong ribolova propisuje Federalni ministar.

(6) Sanacioni i selektivni ribolov smiju se obavljati iskljucivo u prisustvu federalnog poljoprivrednog inspektora.

(7) Korisnik ribolovnog prava dužan je Federalnom ministarstvu dostaviti izvještaj o sanacionom ili selektivnom ribolovu, najkasnije u roku od 15 dana od obavljenog premještanja ribe.

Posebna staništa - Rezervati

Član 77.

(1) Korisnik ribolovnog prava može pojedine ribolovne vode ili njihove dijelove proglasiti posebnim staništima ukoliko je to predviđeno ribolovno-gospodarskom osnovom.

(2) Posebnim staništima smatraju se prirodna riblja mrijestilišta, uzgojni potoci, zimovališta ili migratorni putevi riba.

(3) Posebna staništa na zahtjev korisnika ribolovnog prava i pribavljenog mišljenja ustanove iz clana 10. ovog Zakona koja je izradila ribolovnu osnovu određuje federalni ministar.

(4) U posebnim staništima trajno je zabranjen ribolov, osim sanacionog i selektivnog ribolova predviđenih ribolovnom osnovom.

(5) U posebnim staništima zabranjeno je vaditi šljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvatati ili crpiti vodu, a u vrijeme lovostaja zabranjeno je vršiti i druge radnje koje ometaju mrijest.

Ribolovni revir

Član 78.

(1) Korisnik ribolovnog prava može pojedine ribolovne vode ili njihove dijelove proglasiti ribolovnim revirima ukoliko je to predviđeno ribolovno-privrednom osnovom.

(3) U ribolovnim revirima dozvoljen je sportski ribolov po posebnom ribolovnom režimu, specijalizovanim ribolovnim alatima i opremom.

(4) Ribolovni revir na zahtjev korisnika ribolovnog prava i pribavljenog mišljenja je ustanove iz clana 10. ovoga Zakona koja je izradila ribolovnu osnovu određuje federalni ministar.

(5) U ribolovnim revirima zabranjeno je vaditi šljunak, pijesak, kamen, panjeve, zahvatati ili crpiti vodu i vršiti druge radnje koje plaše ili ometaju ribe.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ribolovnim revirom se ne mogu proglasiti prirodna riblja mrijestilišta, uzgojni potoci, zimovališta ili migratorni putevi riba
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Pomor ribe

Član 79.

(1) Pomor ribe može nastati kao posljedica prirodne, okolišne ili elementarne nesreće ili neke kriminalne aktivnosti.

(2) Ukoliko primjeti pomor ribe svaki građanin je dužan obavijestiti korisnika ribolovnog prava i najbnližu policijsku postaju.

(3) Korisnik ribolovnog prava dužan je nadležnom općinskom i kantonalnom inspektoru, kao i svim drugim nadležnim službama, prijaviti svaki pomor riba na ribolovnom podrucju/zoni za koju je dobio ribolovno pravo.

(4) Prijava iz stava 1. ovoga clana odnosi se i na svaku promjenu ponašanja riba, promjenu fizikalnih, hemijskih i bioloških svojstava ribolovne vode, onecišcenje vode ili vodenog okoliša ili na saznanje o potencijalnom onecišcenju.

(5) Uzimanje uzoraka vode, sedimenta i uginulih riba provodi se u skladu sa odredbama i propisima Zakona o vodama, Zakona o veterinarstvu i Zakona o očuvanju okoliša.

Zabrane

Član 80.

(1) Zabranjeno je:

1. loviti, posjedovati, zadržavati ribu neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom ribolovu, zadržavati nakon ulova odnosno sortiranja na plovilu ili kopnu u privrednom ribolovu, prevoziti, skladišti
ti, prerađivati, izlagati, prodavati, stavljati u promet ili pokušavati stavljati u promet za vrijeme njihova lovostaja,
2. loviti, posjedovati, zadržavati ribu neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom ribolovu, zadržavati nakon ulova odnosno sortiranja na plovilu ili kopnu u privrednom ribolovu, prevoziti, skladištiti, prerađivati, izlagati, prodavati, stavljati u promet ili pokušavati stavljati u promet nedorasle ribe,
3. loviti ribe sa mosta i drugih objekata koji se nalaze na ili iznad vodene površine a koji su udaljeni više od 2 metra od obale
--------------------------------------------------------------
definisati kao - a gdje je ribolovac udaljen od obale više od dva metra
---------------------------------------------------------------

4. loviti ribu iz plovila kod obavljanja sportskog ribolova na određenoj ribolovnoj vodi, osim ukoliko to nije dopušteno i određeno internim aktom korisnika ribolovnog prava u skladu sa ribolovno-privrednom osnovom.
5. loviti ribe eksplozivnim ili kemijskim sredstvima koja ih ubijaju, truju ili omamljuju, i/ili tako ulovljene ribe stavljati u promet,
6. loviti ribe u ribolovnim vodama uz upotrebu strane vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca,
7. loviti ribu podvodnom puškom, ostima, harpunima, uređajima za ribolov elektricnom strujom ili drugim nedopuštenim sredstvima
8. loviti ribe s više ribolovnih alata ili opreme nego što je dozvoljeno propisom donesenim na osnovu ovoga Zakona,
9. loviti noću mladicu, glavaticu, lipljena, mekousnu i potočnu pastrmku na ribolovnom području/zoni koja se može koristiti samo za sportski ribolov;
10. sprječavati na bilo koji nacin povratak riba s poplavljenog podrucja u vodotoke, loviti ribe sredstvima koja sprjecavaju povratak riba s poplavljenog podrucja te sprjecavati bilo koja druga migratorna kretanja riba,
11. loviti ribe izravno rukom, povlacenjem i kacanjem udicom s vanjske strane tijela ribe,
12. poribljavati ribolovne vode bez potvrde o porijeklu i zdravstvenoj ispravnosti riba,
13. ometati postavljanje znakova ili skidati znakove kojima se oznacava ribolovno podrucje ili ribolovna zona, posebno stanište ili ribolovni revir,
14. loviti ribe unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta, te 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde hidroenergetskog objekta,
15. loviti ribe 100 metara uzvodno i nizvodno od ograde objekata akvakulture,
16. na ribolovnoj vodi ili neposredno uz nju nositi ili posjedovati u vozilu ili plovilu otrovne, nagrizajuce ili omamljujuce tvari, eksplozivna sredstva, tvari koje u kombinaciji s drugim materijama mogu proizvesti eksploziju, podvodne puške, osti, harpune, uređaje za ribolov elektricnom strujom ili druga nedopuštena sredstva.
------------------------------------------------
naglasiti i mreže
-----------------------------------------------

17. odbacivati ili ispuštati u ribolovne vode materije koje nastaju proizvodnjom ili preradom, kao i materije kojima se uništavaju ribe ili drugi vodeni organizmi te kojima se ogranicava njihov životni prostor i štetno utjece na biološke uslove potrebne za njihov opstanak i razvoj, kao i materije kojima se smanjuje ili ugrožava vrijednost podrucja u kojem se obavlja uzgoj ribe,
18. bez dozvole nadležnih tijela ispuštati vodu iz stajacica, zahvacati je ili na bilo koji nacin smanjivati njezin nivo,
19. naglo ispuštati vodu iz prirodnih i vještačkih jezera i drugih akumulacija, ako se time uzrokuje opstanak ribe;
------------------------------------------------------------------------------------------------
pogotovo u vrijeme mrijesta riba koje obitavaju u jezeru i čime se može isti ugroziti - DEFINISATI JASNIJE I PRECIZNIJE
------------------------------------------------------------ -------------------------------------

20. zatvarati, odvraćati i crpiti vodu iz ribolovne vode, ako to uzrokuje opasnost za opstanak ribe;
21. uz ribolovnu vodu ili u plovilu ostavljati ribolovni alat ili opremu ili ulov bez nadzora i osiguranja vlasnika istoga,
22. pregrađivati vodeni tok privremenim ili stalnim pregradama koje ometaju prolaz ribe, ako to nije predviđeno investiciono-tehničkom dokumentacijom za izgradnju ili rekonstrukciju objekata ili postrojenja ili ribolovnom osnovom;
23. kupati stoku i kućne ljubimce u ribolovnoj vodi uz upotrebu štetnih i opasnih sredstava.

(2) Odredbe stava 1. tacke 1. i 2. ovog clana ne odnose se na ribe iz akvakulture.

Član 81.

(1) Radi zaštite, uzgoja i razmnožavanja riba Federalni ministar propisuje:

1. lovostaj za sve ili pojedine vrste riba, odnosno vrijeme kada se ribe ne smiju loviti, zadržavati neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom ribolovu, zadržavati nakon ulova odnosno sortiranja na plovilu ili kopnu u privrednom ribolovu i stavljati u promet,
2. najmanje velicine svih ili pojedinih vrsta riba ispod kojih se ne smiju loviti, zadržavati neposredno nakon ostvarivanja ulova u sportskom ribolovu, zadržavati nakon ulova odnosno sortiranja na plovilu ili kopnu u privrednom ribolovu i stavljati u promet,
3. zabranu ribolova na određenom ribolovnom podrucju ili u određenoj ribolovnoj zoni,
4. zabranu ili ogranicenje upotrebe određenih ribolovnih alata i opreme za pojedine vrste
ribolova na određenom ribolovnom podrucju ili u određenoj ribolovnoj zoni.
5. konstrukcijsko-tehnicka obilježja, nacin upotrebe i namjenu pojedinih vrsta alata, opreme i mamaca za ribolov i premještanje ribe.

(2) U slucaju narušene prirodne ravnoteže u ribolovnim vodama koja je nastala kao posljedica utjecaja prirodnih pojava ili drugih vrsta, federalni ministar ce utvrditi potrebne mjere.

Hidroenergetski objekti

Član 82.

(1) Fizičko ili pravno lice koje obavlja poslove u oblasti vodoprivrede i/ili koje je vlasnik hidroenergetskog, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi obavezno je poštovati odredbe ovog Zakona i podzakonskih akata.

(2) Pravna lica koje obavljaju vodoprivrednu djelatnost i Agencije za za vodna područja rijeke Save i Jadranskog mora obavezni su, prije pocetka bilo kakvih aktivnosti na ribolovnom podrucju/zoni upoznati korisnika ribolovnog prava s tim aktivnostima.

(3) Izgradnja ili rekonstrukcija brane, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi može se vršiti pod uslovima da se obezbijedi nesmetana migracija riba i njihovo razmnozavanje te obezbjedi zaštita ribljeg fonda.

(4) Pri izgradnji novih hidroenergetskih objekata na ribolovnim vodama investitor je obvezan omoguciti nesmetan prolaz riba, odnosno izraditi sistem koji osigurava nesmetan prolaz riba.

(5) Fizicko ili pravna lice koje je vlasnik hidroenergetskog objekta obavezno je sprijeciti obavljanje ribolova unutar ograđenog prostora hidroenergetskog objekta kao i u sistemu kojim se osigurava nesmetan prolaz riba i vidno obilježiti table o zabrani ribolova.

(6) Ukoliko se ne obezbijedi slobodna migracija ribe iz stava 3. i 4. ovog člana, investitor, odnosno drugi korisnik brane, vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja, dužan je nadoknaditi pričinjenu štetu korisniku ribolovnog prava u skladu sa odštetnim cjenovnikom u ribarstvu i donijeti program revitalizacije životnih zajednica i dovesti ih u odgovarajuće stanje, uz obezbjeđivanje kontinuiranog poribljavanja radi održavanja populacije i prirodne reprodukcije.

(7) Korisnici dovodnih, turbinskih i drugih kanala dužni su ugraditi i održavati uređaje za sprječavanje ulaza ribe u te kanale.

Objekti u šumarstvu

Član 83.

(1) Fizičko ili pravno lice koje obavlja poslove u oblasti šumarstva i/ili koje je vlasnik objekata za smjestaj i preradu drveta i šumske mehanizacije obavezno je poštovati odredbe ovog Zakona i podzakonskih akata.

(2) Izgradnja ili rekonstrukcija postojećih objekata u šumarstvu može se vršiti pod uslovima da se ne uznemirava riba i ne nanosi šteta ribljem fondu i na udaljenosti većoj od 50 metara od ribolovne vode.

(3) Iznimno stavu 2 ovog člana na ribolovnoj vodi mogu se graditi montažni mostovi pod uslovom da se obezbijedi nesmetana migracija riba.

(4) Strogo je zabranjeno koristiti ribolovne vode i njihova korita kao saobraćajnicu za prevoz drvene građe i kretanje šumske mehanizacije.

(5) Zabranjeno je izvoditi radove u šumarstvu koji indirektno dovode do mućenja ribolovnih voda u trajanju dužem od 48 sati.

(6) Ukoliko fizičko ili pravno lice u oblasti šumarstva ugrozi i nanase štetu na ribolovnim vodama i ribljem fondu dužan je nadoknaditi pričinjenu štetu korisniku ribolovnog prava u skladu sa odštetnim cjenovnikom u ribarstvu i donijeti program revitalizacije životnih zajednica i dovesti ih u prvobitno stanje.

Pravo na naknadu štete

Član 84.

(1) Štete učinjene ribljem fondu, uzrokovane trovanjem, onečišćenje ili zagađenje vode i nezakonitog djelovanja u vodi, korisnik ribolovnog prava ima pravo na naknadu štete.

(2) Korisnik ribolovnog prava ima pravo na naknadu štete i za nezakonito ubijanje ribe.

(3) Fizicko ili pravno lice koje pocini štetu na ribljem fondu postupajuci suprotno odredbama ovoga Zakona obavezno je nastalu štetu nadoknaditi.

(4) Visina nakanade za štetu utvđuje se uzimanjem u obzir načelo povrata troškova i smanjenja prihoda, koja uključuje najmanje: vrijednost mrtve ribe po oštetnom cjenovniku, troškove korisnika ribolovnog prava, troškove ustanova iz člana 10. i stručnjaka u intervencijama u vezi sa sanacijom i proračunom štete, troškove poribljavanja, troškove uspostavljanja prvobitnog stanja vode, troškove za promjenu godišnjeg plana.

(5) Odštetni cjenovnik i pravila za utvrđivanje visine naknade štete iz stavova 1. i 2. ovog clana propisuje federalni ministar.

(6) Novcana sredstva stečena na ime naknade štete prihod su korisnika ribolovnog prava i mogu se koristiti iskljucivo za otklanjanje i sanaciju nastale štete.

(7) U slučaju da je šteta na ribljem fondu nastala kao posljedica utjecaja prirodnih pojava ili drugih vrsta, federalni ministar će utvrditi potrebne mjere za otklanjanje ili smanjivanje nastale štete.

Član 85.

Veterinarsko-zdravstvena zaštita ribljeg fonda u ribolovnim vodama i ribnjacima vrši se na način kako je to regulisano odredbama Zakona o veterinarstvu, kao i propisima donesenim na osnovu njega.

Član 86.

Odredbe ovog zakona odnose se i na gajenje, zaštitu i lov rakova, školjki, žaba, kao i na druge životinje koje žive u ribolovnoj vodi i kojima se ribe hrane.

X. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

Upravni nadzor

Član 87.

(1) Upravni nadzor nad provođenjem ovog Zakona i propisa donijetih na osnovu njega, kao i upravni nadzor nad radom ovlaštenih pravnih lica u prenijetim im poslovima iz nadležnosti federalnog organa uprave obavlja Federalno ministarstvo.

(2) Federalno ministarstvo obavlja instancioni nadzor, daje stručna uputstva i objašnjenja u primjeni Zakona nad radom pravnih lica kojima su povjerena javna ovlaštenja.

(3) Kantonalno ministarstvo obavlja upravni nadzor nad provođenjem ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega u poslovima koji su dati u nadležnost kantona i nad pravnim licima kojima je prenijeto javno ovlaštenje, a iz nadležnosti kantona.

Inspekcijski nadzor

Član 88.

(1) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredbi ovog Zakona i propisa donijetih na osnovu njega provode federalna poljoprivredna inspekcija i/ili kantonalna poljoprivredna inspekcija.

(2) Inspekcijski nadzor nad provođenjem odredbi ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega, a tiču se veterinarsko-zdravstvene kontrole, provodi federalna veterinarska inspekcija i/ili kantonalna veterinarska inspekcija.

Član 89.

(1) U provođenju inspekcijskog nadzora iz oblasti slatkovodnog ribarstva federalni poljoprivredni inspektor je ovlašten i obavezan provoditi kontrolu:

1. izrade, ostvarivanja i revizije ribarskih osnova,
2. poslovnih knjiga, dokumenata i evidencije fizičkih lica i pravnih lica koje se odnose na sprovođenje odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega,
3. rada Saveza u poslovima koji su mu povjereni kao javne ovlasti ovim zakonom,
--------------------------------------------------------------
izuzimajici ovlasti savezu koje se tiču svega drugog sem organizovanja takmicenja, nema potrebe za ovim clanom, a savez i njegov rad trebaju kontrolisati clanice saveza i njegovi organi.
-----------------------------------------------------------------

4. sprovođenja odredbi ovog Zakona o naučnom, selektivnom i sanacionom ribolovu,
5. sprovođenja odredbi ovog Zakona o provođenju mjera poribljavanja i premještanja riba.

(2) Federalni poljoprivredni inspektor obavlja i sve poslove i zadatke iz nadležnosti kantonalne poljoprivredne inspekcije ukoliko ova iz bilo kojeg razloga ne izvršava poslove i zadatke utvrđene ovim zakonom i propisima donesenih na osnovu njega i

(3) Federalni poljoprivredni inspektor obavlja nadzire i sve ostale poslove propisane ovim zakonom.

(4) Ukoliko nađe da je povrijeđen ovaj zakon ili drugi propis donesen na osnovu njega, federalni poljoprivredni inspektor je ovlašten:

1. rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku, te izreći opomenu,
2. rješenjem izreći mjeru privremene obustave djelatnosti u skladu sa posebnim zakonom koji reguliše prekršaje,
3. podnijeti nadležnom organu prijavu za pokretanje prekršajnog postupka,
4. poduzeti i druge mjere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim propisima ovlašten.

Član 90.

(1) Kantonalna poljoprivredna inspekcija obavlja sve poslove inspekcijskog nadzora osim poslova za koje je ovim zakonom određeno da ih direktno obavlja federalna poljoprivredna inspekcija, a naročito da:

1. kontroliše donošenje i sprovođenje godišnjeg plana, odnosno pojedinih mjera utvrđenih tim planom,
2. nadzire izdavanje ribolovnih dozvola od izdavaoca dozvole do krajnjeg korisnika,
3. vodi službene podatke za područje kantona o povredama odredaba ovog zakona i propisa donijetih na osnovu njega,
4. izvještava nadležne organe o nepravilnostima i predlaže provođenje određenih mjera, ako sam nije ovlašten za preduzimanje odgovarajućih mjera,
5. podnosi prijavu za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

(2) Kada utvrdi da je povrijeđen ovaj zakon ili drugi propis donesen na osnovu njega, kantonalni poljoprivredni inspektor ima pravo i obavezu da:

1. zabrani izgradnju ili rekonstrukciju vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi koje sprječava nesmetano razmnožavanje ribe, zaštitu ribljeg fonda i migraciju ribe,
2. zabrani pregrađivanje vodenog toka privremenim ili stalnim pregradama koje ometaju prolaz ribe, ako to nije predviđeno investiciono-tehničkom dokumentacijom,
3. zabrani zatvaranje ili crpljenje vode iz dijela ribolovnog područja, ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe,
4. zabrani naglo ispuštanje vode iz prirodnih i vještačkih jezera i drugih akumulacija, ako se time prouzrokuje opasnost za opstanak ribe,
------------------------------------------------------------
dodati - I MRIJEST RIBE
-------------------------------------------------------------

5. zabrani ispuštanje štetnih i opasnih materija u ribolovnu vodu,
6. zabrani obavljanje akvakulture i promet ribe, riblje mlađi i oplođene ikre, ako se vrši suprotno odredbama ovog zakona;
7. zabrani lov ribe nedozvoljenim sredstvima;
8. zabrani lov ribe, ako se isti vrši u skladu sa odredbama člana 80. ovog Zakona;
9. naredi spašavanje ribe i riblje mlađi sa zemljišta koje je poplavljeno;
10. zabrani kretanje licima bez dozvole i sa sredstvima i alatima za ribolov van puteva pored ribolovnog područja, ribnjaka ili drugih ribolovnih voda;
11. zabrani držanje sredstava i alata za ribolov u objektima i na objektima koji se nalaze na ribolovnoj vodi ili na drugim objektima na ribolovnom području licu koje nije ovlašteno da obavlja ribolov;
12. privremeno, do odluke nadležnog organa, oduzme od korisnika ili fizičkog lica sredstva i alat za ribolov, kao i ulov i druge predmete upotrijebljene za izvršenje radnje kažnjive po ovom zakonu i predmete nastale izvršenjem takve radnje i bez odlaganja preda nadležnom organu;
13. uzima službene uzorke radi analize u nadležnoj laboratoriji;
14. nadzire izdavanje ribolovnih dozvola od izdavaoca dozvole do krajnjeg korisnika;
15. vodi službene podatke za područje kantona o povredama odredaba ovog zakona i propisa donijetih na osnovu njega;
16. izvještava nadležne organe o nepravilnostima i predlaže provođenje određenih mjera, ako sam nije ovlašten za preduzimanje odgovarajućih mjera;
17. podnosi prijavu za pokretanje prekršajnog postupka radi povrede odredaba ovog zakona i propisa donesenih na osnovu njega.

(3) Kada nadležni inspektor prilikom vršenja inspekcijskog nadzora utvrdi da propis nije primijenjen ili je nepravilno primijenjen, donijeće rješenje kojim će naložiti otklanjanje utvrđene nepravilnosti i odrediti rok u kome se one moraju otkloniti.

(4) Ako je zakonom ili drugim propisom predviđeno da se za utvrđene nepravilnosti primjenjuju određene upravne mjere, inspektor će u rješenju iz stava 2. ovog člana izreći i tu mjeru.

(5) Protiv rješenja kantonalnog poljoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja.

(6) Protiv rješenja kantonalnog ministarstva može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.

(7) Protiv rješenja federalnog poljoprivrednog inspektora može se izjaviti žalba Federalnom ministarstvu u roku od osam dana od dana prijema rješenja. Kad je za izvršavanje poslova inspekcijskog nadzora potrebno uzeti uzorke i izvršiti analizu nadležni poljoprivredni inspektor će uzeti uzorke (u daljem tekstu: službeni uzorak) i dati ih na laboratorijske pretrage u laboratorije koje ispunjavaju uslove za takve pretrage i analize.

(8) Troškove analize službenih uzoraka nastalih u postupku snosi stranka.

XI. KAZNENE ODREDBE

Član 91.

(1) Novčanom kaznom od 5.000 KM do 15.000 KM kazniće se pravno lice za prekršaj ako:
-----------------------------------------------------------------
od 10.000 do 20.000 hiljada
----------------------------------------------------------------


1. ribolovno pravo nad ribolovnim područjem/zonom ustupi drugom subjektu na korištenje (član 32. stav 5.),
2. ne donese ribarsku osnovu, godišnji program i ne obavi reviziju ribarske osnove u propisanom roku (član 34. stav 2. i stav 3., član 39. stav 2.),
3. ne koristi ribolovno područje/zonu u skladu sa ribolovno-privrednom osnovom i godišnjim planom (član 34. Stav 1.),
4. zbog nezakonitog i nesavjesnog upravljanja ribolovnim područjem/zonom uzrokuje pogoršanje bioloških, hidroloških i fizičko-hemijskih osobina ribolovne vode (član 33. stav 8.),
5. donosi interne akte koji su u suprotnosti sa odredbama ovog Zakona
6. obavlja ili omogući naučni ribolov suprotno odredbama člana 55.
7. obavlja ili omogući elektroribolov suprotno odredbama člana 56.
8. obavlja ili omogući sanacioni i selektivni ribolov suprotno odredbama člana 76.
9. obavlja ili omogući ribolov u posebnim staništima (član 77. stav 4.)
10. ne organizuje ribočuvarsku službu i ne obezbjedi čuvanje ribolovnog područja/zone u skladu sa članom 52. i članom 54.
11. ne obavlja poribljavanje ribolovnih voda svake godine, u skladu sa godišnjim programom (član 73. stav 3.) ili obavlja poribljavanje suprotno odredbama člana 73, 74, i 75.
12. obavlja premještanje riba suprotno odredbama člana 74.
13. ne preduzme potrebne mjere čuvanja i spašavanja riba u slučaju elementarnih nepogoda (član 75. stav 1. i 2.),
14. unese stranu vrstu ribe u ribolovne vode bez odobrenja federalnog ministra (član 75. stav 1. i 3.),
15. svojom djelatnošću prouzrokuje pomor ribe (član 79. stav 1.),
16. za vrijeme lovostaja obavlja ili omogući ribolov onih vrsta riba i lov rakova, školjki žaba, pijavica i kornjača na koje se lovostaj odnosi (član 81. stav 1.),
17. stavlja u promet ribe suprotno odredbama člana 80. st. 1. i 2.),
18. obavlja privredni ribolov na ribolovnim područjima koja nisu utvrđena aktom o određivanju ribolovnog područja (član 17. Stav 2.),
19. obavlja privredni ribolov suprotno odredbama člana 18. I člana 25.
20. započne obavljati djelatnost akvakulture bez dozvole (član 59. stav 3.),
21. obavlja djelatnost akvakulture nakon oduzimanja dozvole za akvakulturu (član 62.)
22. obavlja djelatnost akvakulture pod uvjetima koji su u suprtnosti sa odredbama Zakona (član 65. i član 68.)
23. gradi ili vrši rekonstrukciju vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi suprotno članu 82. stav 3. i 4.,
24. korisnici dovodnih, turbinskih i drugih kanala ne ugrade i održavaju uređaje za sprječavanje ulaza ribe u te kanale (član 82. stav 7.),
25. obavlja poslove u šumarstvu suprotno odredbama člana 83.
26. u posebnim staništima i ribolovnim revirima vadi šljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvata ili crpi vodu ili vrši druge radnje koje ometaju ili plaše ribu (član 77. stav 5., član 78. stav 5.,),
27. u ribolovnim vodama za vrijeme lovostaja ili zabrane ribolova vadi šljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvata ili crpi vodu, a u vrijeme lovostaja vrši i druge radnje koje ometaju mrijest (član 77. stav 5.),
28. onemogući nesmetan prolaz i boravak na zemljištu u cilju provođenja mjera upravljanja ribolovnim područjem/zonom i obavljanja sportskog ribolova (član 30. stav 1.)
29. onemogući čuvanje i spašavanje riba u slučaju elementarnih nepogoda (član 75. stav 3.),

(2) Za učinjeni prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM.
-------------------------------------------------------------------
od 3.000 do 5.000
------------------------------------------------------------

Član 92.

Novčanom kaznom od 3.000 KM do 10.000 KM kazniće se pravno lice za prekršaj ako:
--------------------------------------------------------------------------------
od 5.000 do 15.000
-----------------------------------------------------------------------------


1. vidno ne obilježi granice ribolovnog područja/zone u roku od šest mjeseci od dana zaključivanja ugovora o ustupanju ribolovnog područja/zone na korištenje (član 36. stav 1.),
2. ne uskladi godišnji program sa korisnicima susjednih ribolovnih područja/zona koje se nalaze na istoj ribolovnoj vodi (član 43. stav 5.),
3. ne donese privremeni program u skladu sa članom 35. stav 1. i 2.,
4. ne osigura stručno vođenje poslova upravljanja ribolovnim područjem/zonom koja mu je ustupljena na korištenje (član 44. stav 1.)
5. ne dostavlja podatke za vođenje ribarskog katastra u skladu sa članom 14. stav 1.,
6. ribočuvar obavlja ribočuvarsku službu suprotno odredbama člana 53.,
7. izdaje ribolovne dozvole suprotno odredbama člana 48. stav 1.,
8. ne podnese godišnji izvještaj o privrednom ribolovu Kantonalnom ministarstvu u propisanom roku (član 26. stav. 1.)
9. ne podnese godišnji izvještaj o ulovu u sportskom ribolovu Kantonalnom ministarstvu u propisanom roku (član 51. stav. 2.),
10. ne podnese godišnji izvještaj o akvakulturi Kantonalnom ministarstvu u propisanom roku (član 71. stav. 3.),
11. postupi suprotno odredbama člana 46.

(2) Za učinjeni prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se odgovorno lice u pravnom licu novčanom
kaznom od 1.000 KM do 2.000 KM.
----------------------------------------------------------
od 3.000 do 5.000
----------------------------------------------------------


(3) Za prekršaj iz stava 1. ovog člana, pored novčane kazne izriče se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili bili namijenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim izvršenjem i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja.

Član 93.

(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazniće se Savez ako:

1. ne obavlja poslove koji su mu, kao javna ovlaštenja povjereni ovim Zakonom (član 9.),
2. izdaje ribolovne dozvole korisnicima ribolovnog područja/zone koji nisu ispulili svoje obaveze (član 47. stav 1. i 2.),
3. ne isporuču dozvole kantonalnom ministarstvu u propisanom roku (član 47. stav 5.),
4. na zahtjev korisnika ribolovnog podrucja/zone ne isporuči uniformu, legitimaciju i značku ribočuvaru (član 53. stav 3.)

(2) Za učinjeni prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM i
odgovorno lice u Savezu.
-----------------------------------------------------
ovaj član se briše, a ako ne, povećati kazne SAVEZ od 3.000 do 5.000 - Odgovorno lice od 1.000 do 3.000
----------------------------------------------------


Član 94.

Novčanom kaznom od 500 KM do 1.500 KM kazniće se fizičko lice ako:
------------------------------------------------------------------
od 3.000 do 5.000
-------------------------------------------------------------------


1. obavlja sportski ribolov zabranjenim sredstvima i alatima i sredstvima i alatima kojima se ugrožava život i zdravlje riba i životinja kojima se ribe hrane ( član 15.),
2. bez dozvole korisnika ribolovnog područja/zone obavlja ribolov (član 50. stav 1. i 2.);
3. obavlja sportski ribolov suprotno odredbama člana 50. i člana 51.
4. obavlja elektroribolov suprotno odredbama člana 56.,
5. obavlja naučni ribolov suprotno odredbama člana 55.,
6. obavlja ribolov u posebnim staništima (član 77. stav 4.)
7. unese stranu vrstu ribe u ribolovne vode (član 75. stav 1.),
8. svojom djelatnošću prouzrokuje pomor ribe (član 79. stav 1.),
9. za vrijeme lovostaja obavlja ili omogući ribolov onih vrsta riba i lov rakova, školjki žaba, pijavica i kornjača na koje se lovostaj odnosi (član 81. stav 1.),
10. obavlja ili omogući lov riba, rakova, školjki, žaba, pijavica, kornjača i drugih akvatičnih organizama koji nemaju propisanu veličinu (član 80. stav 2.),
11. zadrži ribe koje su ulovljene u suprotnosti s režimom ribolova ili nisu predmet ribolova (član 46. stav 2.)
12. ribe ulovljene u sportskom ribolovu stavlja u promet (član 29. stav 3.)
13. započne obavljati djelatnost akvakulture bez dozvole (član 59. stav 3.),
14. obavlja djelatnost akvakulture nakon oduzimanja dozvole za akvakulturu (član 62.)
15. obavlja djelatnost akvakulture pod uvjetima koji su u suprtnosti sa odredbama Zakona (član 65. i član 68.)
16. gradi ili vrši rekonstrukciju vodoprivrednog ili drugog objekta ili postrojenja na ribolovnoj vodi suprotno članu 82. stav 3. i 4.,
17. u posebnim staništima i ribolovnim revirima vadi šljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvata ili crpi vodu ili vrši druge radnje koje ometaju ili plaše ribu (član 77. stav 5., član 78. stav 5.,),
18. u ribolovnim vodama za vrijeme lovostaja ili zabrane ribolova vadi šljunak, pijesak, kamen i panjeve, zahvata ili crpi vodu, a u vrijeme lovostaja vrši i druge radnje koje ometaju mrijest (član 77. stav 5.),
19. onemogući nesmetan prolaz i boravak na zemljištu u cilju provođenja mjera upravljanja ribolovnim područjem/zonom i obavljanja sportskog ribolova (član 30. stav 1.),
20. onemogući čuvanje i spašavanje riba u slučaju elementarnih nepogoda (član 75. stav 3.),
21. postupi suprotno odredbama člana 46.
-------------------------------------------------
prave brane, i postavlja prepreke, čime onemogućava nesmetan prolaz ribe
--------------------------------------------------------------


(2) Za prekršaj iz stava 1.ovog člana, pored novčane kazne, izriče se i zaštitna mjera oduzimanja predmeta koji su upotrijebljeni ili bili namijenjeni izvršenju prekršaja ili su nastali njegovim izvršenjem kao i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene izvršenjem prekršaja i izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja ribolova i oduzimanja dozvole za ribolov u trajanju od jedne godine.

XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 95.

(1) Svi pravni i drugi akti koji su važili do dana stupanja na snagu ovog zakona primjenjivaće se do isteka njihovog roka važenja, a najduže šest mjeseci po isteku tog roka.

(2) Korisnici ribolovnih područja, dozvola za privredni ribolov i akvakulturu dužni su u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona uskladiti svoje poslovanje sa odredbama ovog zakona.

Član 96.

Ribolovna područja i ribolovne zone odrediće kantonalna ministarstva u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona (član 13. stav 4.)

Član 97.

(1) Federalni ministar će u roku od dvanaest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti provedbene propise:

1. Pravilnik o načinu obilježavanja ribolovnog područja i ribolovne zone (član 36. stav 3.),
2. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja ribarskog katastra (član 14. stav 2.),
3. Pravilnik o upravljanju ribolovnim područjem (član 37. stav 2.; član 42. stav 2.;),
4. Pravilnik o vođenju evidencije u slatkovodnom ribarstvu (član 51. stav 4.; član 71. stav 2.)
5. Pravilnik o izdavnju uvjerenja i rješenja u slatkovodnom ribarstvu (član 28., 44., 54., 70.)
6. Pravilnik o ispitima u slatkovodnom ribarstvu (član 11, stav 12.; član 208. stav 5.; član 44. stav 6.; član 54. stav 6.; član 70. stav 7.;),
7. Pravilnik o obavljanju sportskog ribolova (član 15. stav 3.; član 46. stav 3.; član 49. stav 3.)
8. Pravilnik o obavljanju privrednog ribolova (član 19. stav 8.; član 20. stav 5.; član 26. stav 2.;),
9. Pravilnik o akvakulturi (član 59. stav 5.; član 60. stav 5.; član 64. stav 3.; član 66. stav 3. i 4.);
10. Pravilnik o uzgoju autohtonih vrsta riba i poribljavanju otovrenih voda (član 66 i 73.)
11. Pravilnik o ribočuvarskoj službi (član 52. stav 6.; član 53. stav 7.;),
12. Pravilnik o odštetnom cjenovniku u ribarstvu (član 84. stav 5.).
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
pravilnik o obliku i sadržaju obrasca, te cijenama dozvole za obavljanje sportskog ribolova
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(2) Do donošenja propisa iz stava 1 ovog člana primjenjivaće se podzakonski propisi doneseni na osnovu Zakona o slatkovodnom ribarstvu (Službene novine Federacije BiH, broj 64/04).

Član 97.

Danom stupanja na snagu ovog Zakona prestaje da važi Zakon o slatkovodnom ribarstvu (Službene novine Federacije BiH», broj 64/04).
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:

Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la senad » 26 vel 2012, 23:13

Znači, ostajem duzan ona dva clana vezano za dozvole.
Da nesto razjasnimo odmah u startu, da se ne stekne dojam da ja imam nesto protiv saveza.Mozda protiv nacina rada, nekih pojedinaca, ali saveza ne, savez treba da postoji.Ali treba i da radi ono sto je njegov domet, da se ne hvata poslova koje i ne mogu ispostovati/uraditi kako treba, samo iz razloga sto tu "ima para".
Neka se ni udruzenjua ne nadju uvrijedjena sto smatram da je 12 godina predugacak period koji su, jasno je, izglasali i dogovorili se navodeci mlin na svoju vodu.
Iz tog razloga i rekoh/napisah da svako ima neke svoje interese - licne kao pojedinac, kao član udruzenja, kao clan u savezu...nebitno.
I ja imam svoje licne razloge da mislim kako mislim i da dam prijedlog koji dajem.
Ponavljam, neka se niko ne nadje uvrijedjen i neka akceptira da je ovo moje misljenje.
Vezano za dozvole, jasno je odavno da ja zastupam tezu zajednicke dozvole za cijelu BiH, i tu je Sportsko ribolovni Savez Republike Srpske pokazao da je organizovaniji dio SRS BiH, i ne mozemo pricati o dozvoli za BiH dok god nemamo jedinstvenu federalnu dozvolu.
Znam da su mnoga udruzenja protiv zajednicke dozvole (godisnje), ali cu pokusati u narednih dan-dva prijedlogom dokazati da je to izvodljivo i dobro kako za udruzenja koja su aktivna i dobri domacini na svojim vodama, tako i za riblji fond cijele BiH.
I slomilo me ovo momacki danas. :mrgreen:
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:


Avatar
angler
Nobelovac
Postovi: 5486
Pridružen/a: 23 lip 2006, 07:49
Lokacija: Pored vode
Kontakt:

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la angler » 27 vel 2012, 00:11

Sto jest jest...aferim i tebi i Kovacu :wink:

E kad si vec kod saveza dobar prijedlog je ukidanje "kaznjavanje" saveza, a da ostane za pojedinca...

Član 93.
(1) Novčanom kaznom od 1.000 KM do 3.000 KM kazniće se Savez ako:
bla bla bla.....da sve ne citiram...

Sto znaci da je isti savez jedino u mogucnosti, kao pravno lice, platiti kaznu iz kase tj parama ribara. :shock:

Avatar
montana
Nobelovac
Postovi: 4867
Pridružen/a: 16 ožu 2009, 18:16
Lokacija: USA

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la montana » 27 vel 2012, 02:18

Pravo na pristup vodi

Član 30.

(1) Vlasnik ili na neki drugi način posjednik vodenog ili priobalnog zemljišta dužan je korisniku ribolovnog prava i svakom ribolovcu dozvoliti nesmetan prolaz kroz svoje zemljište i boravak na njemu u cilju provođenja mjera upravljanja ribolovnim područjem/zonom i obavljanja sportskog ribolova.

Evo izdvojih ovaj dio koji mi i dalje nije jasan. Naime, prvi dio o prolasku i nije sporan, ali je sporan dio koji govori o "boravku" sto podrazumijeva sijeljenje i kampovanje, okretanje janjadi, pijanke i slicno na privatnom posjedu. Zemljiste je privatno onoliko koliko kaze ZK izvadak, a metri od vode su promjenjivi i diskutabilni jer voda mijenja tok, a ponekad treba i zaobici neku prepreku dublje kroz privatni posjed. Da bi se izbjegli sukobi zemljoposjednika i ribara (cuvare izostavljam jer im treba osigurati pristup svuda okolo), treba jasno naznaciti "dozvoljen je pristup ribolovnoj vodi, bez uznemiravanja vlasnika, ostecivanja usjeva, uznemiravanja stoke, ostecivanja stabala ili bacanja smeca. Obavljanje sportskog-rekreativnog ribolova se moze i mora obavljati iskljucivo sa obale, a ostatak od onih par metara od vode se odnosi iskljucivo na prolaz, a nikako za boravak!!! Obavezno treba dodati da se pod "pristupom" misli na pjeske, nikako autom, kamp prikolicom i slicno. Ovo je jako bitno zato sto u dosta slucajeva ljudi imaju kuce kraj vode i mislim da nisu duzni trpiti "sumnjive" tipove oko svoje kuce i porodice. Jako je bitno da se uvrsti i obaveza ribolovca da pri prolasku kroz privatan posjed pokaze validnu dozvolu i identifikuje se vlasniku posjeda. Osim zbog sigurnosnih mjera, ovo je i odraz lijepog vaspitanja, a smanjuje se mogucnost pristupa krivolovaca.

Oko ribarskog ispita... izgleda da je to najbitniji clan ovog svega, pa ako je tako, moje misljenje da ispit suvisan i nije bitno.

Oko cijena dozvola, mozda bi trebalo definirati da je cijena ista za domace i strane ribolovce. Tako bi izbjegli mogucu diskriminaciju dijaspore koja je nasa, a ne tamo necija! (nekoliko kolega se zalilo na ovu pojavu)
"Kad bi se svi ljudi koncentrirali samo na bitne stvari u zivotu, nastupila bi velika nestasica musicarskog pribora!"

"Da je Bog predvidio ljude kao vegetarijance, vjerovatno bi smo svi sada musicarili karfiol."

Avatar
Kovach
Nobelovac
Postovi: 1493
Pridružen/a: 13 kol 2006, 14:17
Lokacija: Jablanica

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la Kovach » 27 vel 2012, 02:37

Montana jarane oko ovoga sam ja vec pisao i ne smije se nesto definisati suprotno vazecim zakonima i Ustavu. Vlasnistvo je svetinja i preko njega nema ni hodanja ni bilo cega. Svi ribarski putevi su vec davno utabani i napravljeni na nicijoj zemlji ili po dijelu parcele koju je covjek vec halalio pa nece ni stvarati smetnje. Ondje gdje nema puta sta ribolovac ima traziti a pogotovo kampovati, rostiljati i sve ostalo. Ovo se mora brisati iz razloga kojeg sam naveo i nema diskusije jer zakon nemoze u proceduru ako krsi druge, vec postojece zakone u bilo kojem svom dijelu.

Sto se tice domacih i stranaca evo u sljedecem mom postu sam to potencirao samo treba definisati kazne za one koji to ne postuju i to je to. Evo da to razrijesimo za sva vremena . Dakle drzavljanstvo je definisano Zakonom o drzavljanstvu BiH i evo ko se smatra drzavljanima BiH po tom zakonu:

Član 2.

Svi državljani Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske (u daljem tekstu: entiteti) su samim tim i državljani
BiH. Promjena državljanstva jednog entiteta u državljanstvo drugog entiteta nema uticaja na državljanstvo BiH.


Sticanje državljanstva BiH

Opšti principi

Član 5.

Državljanstvo BiH u skladu sa odredbama ovog zakona stiče se:

1. porijeklom,
2. rođenjem na teritoriji BiH,
3. usvajanjem,
4. putem naturalizacije,
5. putem međunarodnog sporazuma.

Evo da ne stavljam dalje sta koga interesuje (koja tacka clana 5) neka pita a ja cu mu postaviti sta zakon kaze. Dakle jednom za svagda

SVI NASI DIJASPORCI KOJI SE OTISLI "TRBUHOM ZA KRUHOM" U SVIJET, SU DRZAVLJANI BIH JER SU ILI PORJEKLOM ILI RODJENJEM NA TERITORIJI BIH STEKLI TO DRZAVLJANSTVO, OSIM ONIH KOJI SU SE TOG DRZAVLJANSTVA ODREKLI, A U TOM SLUCAJU NEMAJU NASU LICNU KARTU.

Drugo je sto se pojedinci k.... pa kazu "ja sam Amerikanac, Rus, Japanac ...", a u dzepu mu nasa licna karta i jos je pokaze ribocuvaru. Meni smjesno kad u prijavi stoji strani drzavljanin, a u daljem tekstu 2posjeduje licnu kartu BiH broj..." Zakon o licnoj karti kaze:

Clan 2.

Licna karta je javna isprava kojom se dokazuje identitet, cinjenica mjesta i datuma rodenja, prebivališta odnosno boravišta za raseljeno lice i državljanstva BiH. Dakle ko ima licnu kartu ima i drzavljanstvo i dosta je vise da se levate i globe nasih ljudi koji rade u inostranstvu, a dodju na odmor u nasu lijepu BiH. Oni su drzavljani BiH, a ne stranci pa tako i za njih vrijede iste cijene dozvola i svega ostalog. Ko se ovoga ne pridrzava treba propisati kaznu i kaznjavati!

Najlakse je reci strancima 20 Eura dnevna, a ne znaju ko je stranac, a ko nas, ili namjerno levate raju pa uzimaju duplo. ljudi kome se ovo ponovi na vodi ima pravo tuziti i udruzenje i ribocuvara.

Avatar
Kovach
Nobelovac
Postovi: 1493
Pridružen/a: 13 kol 2006, 14:17
Lokacija: Jablanica

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la Kovach » 27 vel 2012, 02:38

Senade jarane ono sto sam do sad pregledao nasli smo dosta nepravilnosti i intervenisli na istom mjestu. Samo ja mislim da ima kod mene jos vise toga, a evo posto nisi ovo prebacio u onaj dio foruma koji je samo nama vidljiv primoran sam ponovo to postaviti ovdje mada sam bio rekao da necu vise, ali eto sta se moze. Ja sam isao redom i samo navodio clan, stav i tacku koju po meni treba mjenjati. Evo pa vidite ovo do sad.

Član 2.

Nedostaje stav 3.

Član 3. Stav 1. Tačka 4.

4. dozvola je ovlaštenje na osnovu kojeg fizicko ili pravno lica smije obavljati privredni djelatnost ribolova ili akvakulture,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. dozvola je ovlaštenje na osnovu kojeg fizičko ili pravno lice smije obavljati privredni, sportsko-rekreativni, selektivni, sanacioni ribolov, elektroribolov ili akvakulturu u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim propisima za tu oblast.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dozvola je i godišnja dozvola za sportski ribolov zato je potrebno ovo preformulisati i definisati način izdavanja pojedinih dozvola, njihovo korištenje, rok važenja itd.


Član 3. Stav 1. Tačka 23. i 27.

23. ribar je lice koje, neposredno na ribolovnoj vodi, obavlja privredni ribolov na osnovu dozvole
za privredni ribolov, radi stavljanja ulovljene ribe u promet,

27. ribolovac je lice koja se bavi sportskim ribolovom radi rekreacije ili sporta,
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ovo treba objediniti i definisati na sljedeći način:

Ribolovac je lice koje, neposredno na ribolovnoj vodi, obavlja ribolov dozvoljenim sredstvima i alatima, na osnovu važeće dozvole za određenu vrstu ribolova kojom se bavi

Ovo kažem iz razloga što u tački 26. istog člana i stava stoji
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26. ribolov je lov riba u ribolovnim vodama uz upotrebu ribolovnih alata i opreme, a može biti
privredni, sportski, naučni i komercijalni ribolov,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samim tim, lice koje se bavi ribolovom je ribolovac, a može biti sportski, privredni ili kakav već nije bitno, zavisno koju vrstu ribolova upražnjava ali svaki „lovi ribu“. Zvuči logičnije nego ovako, mada mi je sasvim jasno da su htjeli napraviti razliku između sportskog i privrednog ribolovca ali mislim da je nepotrebno.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Član 3. Stav 1. Tačka 28.

28. ribolovna dozvola je odobrenje na osnovu kojeg ribolovci mogu obavljati sportski ribolov,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pošto smo ranije definisali šta je dozvola, ovo se briše kao bespotrebno, a u cilju pojednostavljenja Zakona
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Član 3. Stav 1. Tačka 29. i 30.

29. ribolovna zona je dio ribolovnog podrucja na kojem se ostvaruje ribolovno pravo

30. ribolovna zona je dio ribolovnog područja, koja omogućava učinkovito upravljanje ribljim
fondom i učinkovito praćenje i nadzor upravljanja.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ove dvije tačke treba ujediniti u jednu iz razloga pojednostavljenja Zakona jer nema logike dva puta definisati jedan pojam kad se to može uraditi jednom tačkom koja će glasiti:

Ribolovna zona je dio ribolovnog područja, na kojem se ostvaruje ribolovno pravo i koja omogućava efikasno upravljanje ribljim fondom te praćenje i nadzor istog.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Član 3. Stav 1. Tačka 34. i 35.

34. ribolovno podrucje je podrucje određenog vodotoka koje predstavlja biološku, hidrografsku i
privrednu cjelinu
35. ribolovno područje je najveća prostorna jedinica za upravljanje u ribolovu i održivo
korištenje riba, koja uključuje više ribolovnih zona sa sličnim karakteristikama ekosistema,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Isti slučaj kao i sa prethodnim tačkama treba preformulisati kao:

ribolovno područje je najveća prostorna jedinica za upravljanje u ribolovu i održivo
korištenje riba, koja uključuje više ribolovnih zona sa sličnim karakteristikama ekosistema i predstavlja područje određenog vodotoka koje čini biološku, hidrografsku i privrednu cjelinu .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Član 3. Stav 1. Tačka 41.

41. ulov su ulovljeni i zadržani primjerci riba u sportskom i privrednom ribolovu,
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ovdje sam razmisljao cak i o tome da se propise da se ribe koje ribolovac zeli zadrzati moraju ubiti i kao takve cuvati pa bi se to moglo smatrati zadrzanim primjercima riba, a sve one koje su zive u cuvarici da se moraju pustiti pa takmicari po zavrsetku takmicenja i vaganja, sarandzije nakon vaganja i slikanja ... U svakom slucaju mislim da treba preformulisati kao:

Ulov su ulovljeni primjerci riba u sportskom i privrednom ribolovu. Zadržani primjerci riba od ulova moraju zadovoljavati kriterije predvidjene zakonskim propisima u pogledu dozvoljene količine i uzrasta (dužine) za određene vrste riba. Ulov se mora čuvati u mrežama čuvaricama koje neće oštetiti ribu radi eventualnog puštanja bilo da se radi o C&R ribolovu, takmičarskom ribolovu ili eventualnom kršenju zakonskih propisa u pogledu količine i uzrasta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Član 24.

(1) Dozvola za privredni ribolov prestaje važiti:

1. na zahtjev nosioca dozvole;
2. prestankom postojanja ili stečajem pravnog lica;
3. trajnom odjavom fizičkog lica - obrta;
4. smrću fizičkog lica - vlasnika obrta.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Treba dodati još i „oduzimanjem od strane nadležnog ministarstva“. Ispade kad mu se ista oduzme da još uvijek važi. Policija oduzme vozacku, ali ona se samo oduzima ali jos uvijek vazi i kasnije se vraca vlasniku ne ponistava se pa se i ovo moze isto tretirati Na osnovu kojeg člana će mu se poništiti oduzeta dozvola ako se to ne definiše.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pravo na pristup vodi

Član 30.

(1) Vlasnik ili na neki drugi način posjednik vodenog ili priobalnog zemljišta dužan je korisniku
ribolovnog prava i svakom ribolovcu dozvoliti nesmetan prolaz kroz svoje zemljište i boravak na
njemu u cilju provođenja mjera upravljanja ribolovnim područjem/zonom i obavljanja sportskog
ribolova.

(2) Korisnik ribolovnog prava i ribolovci dužni su prilikom provođenja mjera upravljanja ribolovnim
područjem/zonom i obavljanja sportskog ribolova što manje utjecati na stanje zemljišta iz
prethodnog stava i nakon provedenih aktivnosti otkloniti eventualno pričinjene štete.

(3) Iznimno stavu 1. ovog člana prolazak i zadržavanje će biti ograničeni na zemljištu koje
je ograđeno u skladu sa zakonom.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O ovome sam već pisao na forumu. Ovaj član se mora brisati iz razloga što je u koliziji sa članom 80. Zakona o vlasničko-pravnim odnosima F BiH. Mislim da se ovdje treba ograničiti samo za nesmetan rad ribočuvarske službe ukoliko ja lovim na svom posjedu, a nikakav ribolov i druge aktivnosti na tuđem posjedu bez njegovog odobrenja. Dakle, ako to korisnik ribolovnog područja/zone hoće neka se dogovori sa vlasnikom oko nadoknade eventualne štete i za korištenje radi izbljegavanja tužbi i kazni. Onaj priobalni pojas koji Senad spominje je bar na Jablanickom smanjen maximalno jer EP nece da placa poreze bez potrebe, a tu niko nikome ne stvara problem. U ovom clanu oni definisu vlasnistvo, a to kao sto napisah ne ide kako se kome cefne.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Član 33. Stav 1. Tačka 9.

Član 33.

(1) Kantonalni ministar će korisniku ribolovnog prava rješenjem oduzeti ribolovno pravo na
ribolovnom području/zoni ako:

9. je internom odlukom ili na drugi nacin prenio ribolovno pravo na drugu fizičku ili pravnu
osobu;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ova tačka je u koliziji sa članom 48. Stav 3.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(3) Iznimno odredbama stava 2. ovog člana ribolovna dozvola vrijedi i na ribolovnom području ili
ribolovnoj zoni drugog korisnika ribolovnog prava ukoliko je korisnik ribolovnog prava koji je izdao
dozvolu zaključio ugovor o recipročnom pravu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
U zakonu je po meni sturo opisano samo ribolovno pravo, odnosno sta se sve smatra ribolovnim pravom. (U važećem zakonu: ribolovno pravo je osnovni akt kojim se korisnicima ribolovnog područja ili ribolovne zone omogućava obavljanje sportsko-rekreacionog ribolova na određenom ribolovnom području ili u određenoj ribolovnoj zoni, u kojem su propisane sve mjere za provođenje zaštite riba na tom području ili zoni) Ako se uzme u obzir ova definicija potpisivanje kojekakvih sporazuma, ugovora i bilo čega među udruženjima nije nita drugo do ustupanje ribolovnog prava, odnosno prenos tog prava na drugu fizičku ili pravnu osobu. Ugovorom dozvoljavate da neko koristi ribolovnu zonu koja vam je data na upravljanje, da prodaje dozvole koje će u skladu sa tim ugovorom vrijediti na vašoj ribolovnoj zoni, da nesmetano obavlja sportsko-rekreativni ribolov, a na tom području ili zoni vi određujete pravila, odnosno propisujete mjere za provođenje zatite riba na tom području. Dakle on takođe jednim dijelom ima uticaj, odnosno upravlja ribljim fondom u svrhu sportskog ribolova što je prema ovom Nacrtu definisano kao „ribolovno pravo“ (član 3. Stav 1. Tačka 36.) Ovdje se izgleda svjesno pojednostavila definicija ribolovnog prava radi mućke i potpisivanja ugovora
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Član 33. Stav 5.

(5) Korisnici susjednih ribolovnih područja ili ribolovnih zona koje se nalaze na istoj ribolovnoj vodi
dužni su uskladiti svoje godišnje programove.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radi se o grešci tehničke prirode i treba ispraviti riječ programove u „programe“
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Član 35. ima 2x stav 2.

Član 45. Stav 6.

(6) Iznimno od odredbe stava 2. ovog člana, uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu ne moraju
imati državljani Bosne i Hercegovine i strani državljani do kraja godine u kojoj navršavaju 14 godina i
strani državljani ukoliko ne love ribu na osnovu godišnje ribolovne dozvole.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radi se o polaganju ribolovnog ispita i treba definisati radi pojašnjenja i izbjegavanja nedoumice pa treba da stoji :
„Iznimno od odredbe stava 2. ovog člana, uvjerenje o položenom ribolovnom ispitu ne moraju imati lica do 14 godina starosti, kao i strani državljani ukoliko ne love ribu na osnovu godišnje ribolovne dozvole.“

Ovdje takođe treba definisati, odnosno primjeniti Zakon o državljanstvu pa nemogu se smatrati „stranim državljanima lica koja privremeno borave i rade u inostranstvu, a državljani su BiH. Ovo posebno jer je bilo slučajeva da se tim licima naplaćuju dnevne dozvole kao strancima valjda što imaju malo više novca pa da ih nabrzaka oglobe. Zakon o državljanstvu jasno definiše ko je državljanin BiH, a ko strani državljanin i to treba primjenjivati, a one koji se ne pridržavaju toga kažnjavati.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
OVO JE SENAD SVAKAKO REKAO ODRADITI ALI EVO RADI ANALIZE NAPISANOG

Ribolovne dozvole

Član 47.

(1) Ribolovne dozvole izdaje Savez korisniku ribolovnog prava posredstvom kantonalnog ministarstva.

(2) Kantonalno ministarstvo izdaje korisniku ribolovnog prava ribolovne dozvole za slijedeću
kalendarsku godinu nakon što je korisnik ribolovnog prava ispunio i podmirio svoje obaveze i ima
dokaz o:

1. uplati godišnje naknade kantonalnom ministarstvu za ustupanje ribolovnog područja ili
ribolovne zone na korištenje za tekuću godinu;
2. uplati godišnje članarine i naknade po osnovu prodatih ribolovnih dozvola za sportski ribolov
u tekućoj godini Savezu;
3. razduženju neprodanih dozvola za tekuću godinu Savezu,
4. potvrđivanju godišnjeg programa.

(3) Korisnik ribolovnog prava je dužan da izmiri sve svoje obaveze za tekuću godinu i uputi zahtjev za
isporuku ribolovnih dozvola za slijedeću godinu kantonalnom ministarstvu najkasnije do 1. novembra
tekuće godine.

(4) Kantonalno ministarstvo je dužno Savezu dostaviti zahtjev za isporuku ribolovnih dozvola za
slijedeću godinu za sve korisnike ribolovnog područja najkasnije do 1. decembra tekuće godine.

(5) Savez je dužan kantonalnom ministarstvu isporučiti ribolovne dozvole za slijedeću godinu
najkasnije do 15. decembra tekuće godine a kantonalno ministarstvo je dužno ribolovne dozvole za
slijedeću godinu proslijediti korisniku ribolovnog prava najkasnije do 31. decembra tekuće godine.

U ovom članu su u suprotnosti stav 1. i stav2. U prvom stavu stoji da Savez izdaje dozvole, a odmah u drugom Kantonalno ministarstvo. Ovdje treba objediniti ova dva stava u jedan i treba stajati :
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Štampanje ribolovnih dozvola vrši Federalno ministarstvo te iste posredstvom Kantonalnih ministarstava izdaje korisniku ribolovog prava. Samim tim briše se stav 4. Jer je bespotreban, a u stavu 5. Umjesto „Savez je dužan...“ staviti „Federalno ministarstvo...“

Apsurd je da Kantonalno ministarstvo dostavlja zahtjev Savezu koji mu isporučuje dozvole. Savez može samo vršiti štampanje i distribuciju članskih kartica i markica za tekuću godinu, a sa dozvolama on nema ništa. Ovo je stavljeno da bi Savez omastio brke, a zakomplikovao postupak pa se svake godine kasni sa isporukom. Isto tako sa štampanjem dozvola Savez ne smije imati ništa.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Član 48.

(1) Korisnik ribolovnog prava smije izdavati dozvole:

1. za ribolovno područje ili ribolovnu zonu za koju je dobio ribolovno pravo,
2. ribolovcima državljanima Bosne i Hercegovine koji su položili ribolovni ispit prema odredbama člana 46. ovog zakona

3. ribolovcima stranim državljanima bez položenog ribolovnog ispita, ukoliko ne love ribu na
osnovu godišnje ribolovne dozvole.

(2) Ribolovna dozvola koja je potvrđena od strane korisnika ribolovnog područja vrijedi samo na
ribolovnom području ili ribolovnoj zoni za koju je korisnik dobio ribolovno pravo.

(3) Iznimno odredbama stava 2. ovog člana ribolovna dozvola vrijedi i na ribolovnom području ili
ribolovnoj zoni drugog korisnika ribolovnog prava ukoliko je korisnik ribolovnog prava koji je izdao
dozvolu zaključio ugovor o recipročnom pravu.

(4) Pravo reciprocitetnog ribolova mora biti naznačeno u dozvoli.

(5) Korisnik ribolovnog prava dužan je omogućiti sve potrebne uslove kako bi lica koja žele kupiti
ribolovnu dozvolu mogli istu kupiti prije odlaska u ribolov, odnosno prije dolaska na ribolovnu vodu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ako će ovaj član ostati ovakav sa čim se ne slažem onda se mora ispravtiti:

Stav 2. Nije u pitanju član 46. Nego član 45. Ovdje se mora stav 2. i 3. preformulisati i treba da stoji: „ribolovcima koji su položili ribolovački ispit i licima koja su oslobođena polaganja istog u skladu sa članom 45. „
Tu spadaju i djeca do 14 godina starosti i stranci koji ne love na osnovu godisnje dozvole


U stavu 4. Treba naglasiti na kojem mjestu u dozvoli ce biti naznaceno i na koji nacin, da li samo ovjerom od strane korisnika ribolovnog podrucjazone ili drugacije da to bude jednoobrazno, a ne sarenilo kako ko stigne

Ovdje po meni stav 5. zahtjeva jos propisivanje jedinstvene kazne za one ribolovce koji izadju na ribolovnu vodu bez kupljene dozvole.Ako je vec korisnik duzan da obezbjedi punktove za kupovinu 24 sata a dan onda radi izbjegavanja onoga „ako dodje cuvar platicu“ treba odrediti i solidnu kaznu pa ko voli nek se sverca, ali ako ga cuvar uhvati onda obavezno placa dozvolu + kaznu. Tako ce udruzenja dobiti vise novca od dnevnih dozvola.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Član 49. Stav 2. i 3.

(2) Ukupna visina iznosa cijene ribolovne dozvole sastoji se od visine iznosa naknade za sportski
ribolov i visine iznosa ostalih davanja koju određuje korisnik ribolovnog prava u skladu sa internim
odlukama.

(3) Iznos naknade za sportski ribolov, oblik i sadržaj obrasca dozvole za obavljanje sportskog ribolova
propisuje federalni ministar.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ova dva stava ostavljaju mogućnost korisnicima ribolovnog područja za slobodno formiranje cijene dozvole. Ako je rečeno da cijenu dozvole određuje federalni ministar onda tako treba da stoji. Kakva se sad spominju druga davanja? To mogu udruženja da svojim internim aktima donose, ali to nikako ne smije uticati na „ukupnu visinu cijene ribolovne dozvole“ kako se navodi nego cijena ribolovne dozvole mora biti jedinstvena i fiksna za sve. Ostale dadžbine koje udruženja hoće da nameću svojim članovima ne interesuju ostale pa i nisu predmet ovog Zakona nego internih odluka i akata svakog udruženja pojedinačno.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eto sad za sad, a nastavak slijedi.

myran
Početnik
Postovi: 14
Pridružen/a: 07 svi 2009, 10:08

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la myran » 27 vel 2012, 10:18

Bistro ljudi....evo samo par refleksija na ova pisanja....kao prvo svaka čast na trudu i stvarno ste zapeli dobro da se stvari mijenjaju......Ja moram izreći , bez ljutnje, ono što mislim, ali samo na neke stvari, jer pisati o svim prijedlozima izmjena je nemoguće, jer stvarno ima svašta.... Ljutilo se kad sam rekao da se nezna isčitavati Zakon, pa to sada i dalje mislim...
Evo par primjera:
U članu 94 . se ne može staviti zabranjeno mrežama, kad postoji drugi član,privredni ribolov, gdje je to dozvoljeno...
A ovaj član ,stav 4. vidim da treba izbaciti...neznam tko predloži....?
(4) Kantonalno ministarstvo je dužno Savezu dostaviti zahtjev za isporuku ribolovnih dozvola za
slijedeću godinu za sve korisnike ribolovnog područja najkasnije do 1. decembra tekuće godine.
Znači vi biste dali savezu i društvima da sami vrše distribuciju dozvola i sami utvrđuju koliko su prodali.....jer društva narudžbe za dozvole,dostave kan.minis.kao i razduženje istih, što je potvrda koliko je tko prodao....pa zato Minis.šalje savezu narudžbe za dozvole, što je logično....
Ja jesam u Upravnom odboru F BiH saveza, i treba Vam biti jasno da su ove izmjene zakona došle u Savez od F.minis. a savez dostavio Senadu na objevu ,kao i društvima...Nitko od nas u ovim prijedlozima nije učestvovao ni na koji način....
Nitko u SRS F BIH ne štiti nikakve kriminalce niti radi protiv ribara i ribolova, a za vašu informaciju, ovamo se pripremaju drastičniji prijedlozi o kojima nitkome od vas nije palo napamet, niti je to itko i primjetio...a evo Vam pa dajte truda pa se raspištite, jer imate i dobrih ideja;
-Ne primjetiste lobije, kojima je interes izglasavanje ovakvog zakona, i da znate, koji izravno uticajem učestvuju u izradi prijedloga istog.....institucije u članu 10.....razni insituti koji "proizvode" autohtone vrste riba.....davatelji "sebi" poticaja u ribarstvu.....komisije za poboljšanje kućnog bužeta za izradu vikendica na moru.....i tako dalje...
- I još jednom naglašavam....nitko iz SRS F BIH nije imao pristup ovim izmjenama.....
A kad pričate " su tamo jer ima para"...totalno griješite...a evo zašto.....Pitam tko radi na međunarodnim natjecanjima????? pa ljudi SRS BIH.....ne federalni savez......i da odmah napomenem o "zašto osim međunarodnih takmičenja"...pa zato jet to ide preko FIPSed, a najprije ga mora odobriti instanca na nivou Bih, pa tek onda Savez organizira......
Privatno vlasništvo je privatno....al po zakonu je 6 metara "erar"...i ono je privatno , neotuđivo, al u situaciji, mara dozvoliti nesmetani prolaz....
Već sam umoran od ovog ekrana.....Ljudi bistro i nedajte se zbuniti i imate stvari koje će se dostaviti predlagaču na izmjene.

myran
Početnik
Postovi: 14
Pridružen/a: 07 svi 2009, 10:08

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la myran » 27 vel 2012, 10:31

Evo dodajem...."kakvo je slobodno formiranje cijene dozvole" kaže kolega i nije mu jasan član 49. stav 2. i 3.....
Ministar propisuje dozvolu i to je tako.
Znate li da svako društvo u Statutu ima prihod od članarine.....da svaki član plati ćlanarinu...
Znate li da svatko na svojoj vodi može, ako odlukama uradi, da dozvoli ribolov iz čamca, uz nadoknadu.....
evo......ŠTA TU NIJE JASNO AKO SE ZNA ISČITATI ZAKON....
Ovoga nije bilo u sadašnjem Zakonu, a sad je samo regulirano da postoji i može biti, a da li će neko društvo uraditi ili će biti socijalno...o tom potom.
BISTRO

Avatar
Kovach
Nobelovac
Postovi: 1493
Pridružen/a: 13 kol 2006, 14:17
Lokacija: Jablanica

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la Kovach » 27 vel 2012, 13:00

Pozdrav i tebi myran. Izgleda da neko ovdje stvarno ne zna citati. Niko nije predlozio da se brise stav 4 nego da se to mjenja i da Savez nema nista sa distribucijom dozvola jer i ne treba da ima. njihove su markice i clanske karte, a ostalo rade ministarstva. Tako i stoji u prijedlozima i ne znam otkud ti to da neko hoce da Savez i udruzenja kontrolisu prodaju dozvola. Nemogu niti imaju pravo, nego to rade kantonalna ministarstva, odnosno inspekcije u sklopu tih ministarstava koje su jedine nadlezne za to i koje mogu nakon uocenih nezakonitosti kazniti prekrsioce.

U članu 94. se uopste ne spominje ribolov niti mrezom niti ostima i kojekakim glupostima. to se spominje u članu 80. stav 1. tačka 16. I nije tačno da se nemoze staviti samo se naglasi "osim u obavljanju privrednog ribolova"

SRS F BiH itekako stiti kriminalce jer prvo nije istrajao na krivičnim prijavama protiv ranijeg rukovodstva koji pokradose lovu i ostavise Savez da plati onoliki porez i kaznu, a komisija pokupila lovu, stite udruzenja koja falsifikuju dozvole i markice jer je to krivicno djelo koje bi svaki gradjani trebao prijaviti, stite udruzenja koja ne izmiruju svoje obaveze niti gazduju ribolovnim vodama u skladu sa zakonom, a nista ne cine. To je prava uloga i zadaca Saveza, a ne samo takmicenja i kupljenje love od udruzenja.

Iskreno ne vidim nikakvog problema u tome da neki instituti ili ribogojilista koja ce proizvoditi genetski ciste autohtone vrste riba dobiju poticaj. Cak sta vise treba im ga dati. Bolje da u vode ubacujemo autohtone nego alohtone vrste (kao kalifu). Ovdje je izgleda problem sto ovi koji do sad prodavase kalifu i sakatu potocaru (crnomorskog sliva nama na Neretvi) na poribljavanjima koje obavlja JP EP BIH ispadaju iz igre pa su nasli par prodanih dusa da to pokusaju promjeniti radi "obostranog interesa". Znam ja odlicno koje se mucke rade na tim poribljavanjima, od smanjenih kolicina ribe, do podizanja cijena na tenderima, ubacivanja ribe koja ne zadovoljava u pogledu propisanih duzina ili mase.... A udruzenja i Savez na sve to sute i ubacuju "smece" u vodu.

Sto se tice privatnog vlasnistva ja navedoh zakon i clan i ne lupam na pamet. Navedi mi zakon i clan po kojem je 6 m od nivoa vode "erar" i ko ima pravo na to zemljiste da se i ja "prosvjetlim". Ima priobalni pojas koji je mnogo manji nego sto ti pises i on je u drzavnom vlasnistvu ili EP, a posto je EP drzavna kompanija svodi se na isto, a ni u kom slucaju nemoze biti privatno vlasnistvo. Dakle opet ovaj clan nema smisla. I ovdje se odlicno zna o cemu se radi, hoce neko da smije na tudjoj parceli raditi sta hoce a nikom nista, pa cak se ide i do toga da pojedinci planiraju izdavati takve parcele za kampovanja kao lafo "ribolovni turizam" i da zaradjuju na tudjoj zemlji. NEMOZE BRACO ZAKON KAZE DRUGACIJE Mnogo lakse je bilo napisati da "Na dijelu zemljista koje prema zakonu pripada priobalnom pojasu niko nemoze zabraniti obavljanje ribolova ili kretanje ribolovaca". U ovom slucaju privatno vlasnistvo je izuzeto i na ovaj nacin bi bilo sve jasno.

Sto se tice clana 49 stav 2. i 3. cijenu ribolovne dozvole propisuje ministar i ona mora biti jedinstvena. A sve ostale dadzbine kao sto su nadoknade za koristenje camca, clanarine i sve ostale nadoknade ne ulaze u cijenu ribolovne dozvole i one su kako sam napisao "po zakonu o udruzenjima i fondacijama u nadleznosti udruzenja i propisuju se Statutom udruzenja ili posebnom odlukama pa kao takve nisu predmet ovog zakona" Osim toga pojedine nadoknade nisu obavezujuce za sve canove kao npr. nadoknada za camac pa onda se i nemoze govoriti uopsteno. Ovdje se formulise cijena ribolovne dozvole i tacka, a sve ostalo je stvar udruzenja, a sad se izmislja nekakav pojam "nadoknade za ribolov" koja bi kao trebala biti u iznosu dozvola+dadzbine, koja glupost Boze dragi. Nije bilo u sadasnjem zakonu sto ga je pisao neko ko se malo vise razumije u ove stvari i zna sta je cija nadleznost, a ne lupeta "k`o Maksim po diviziji".

Dakle neko ne zna citati zakone

BISTRO!

Han
Književnik
Postovi: 662
Pridružen/a: 23 kol 2011, 21:06
Lokacija: Sarajevo

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la Han » 27 vel 2012, 13:12

myran je napisao/la: Privatno vlasništvo je privatno....al po zakonu je 6 metara "erar"...i ono je privatno , neotuđivo, al u situaciji, mara dozvoliti nesmetani prolaz....
Privatno je privatno ... ja bih objesio natpis "privatno valsništvo, nedozvoljen ulaz - pucam" ili "pazi opasan pas" .... pa jebemu miša, ne može kapitalizam a da država odredjuje pravila na privatnom vlasništvu.. odlučite se jel živimo u kapitalizmu ili u socijalizmu
"Sine Tale, magare moje drago, smiri se u sebi pa ćes se izmiriti i sa nebom i sa zemljom"

Avatar
angler
Nobelovac
Postovi: 5486
Pridružen/a: 23 lip 2006, 07:49
Lokacija: Pored vode
Kontakt:

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la angler » 27 vel 2012, 13:23

Demokrat/cija <jelmekotrazio>
Sta je moje to je moje...sta je tvoje to je i moje :mrgreen:

Avatar
senad
Gledač u vodu
Postovi: 3608
Pridružen/a: 20 lip 2006, 17:05
Lokacija: Sarajevo

Re: Novi prijedlog Zakona o slatkovodnom ribarstvu - I dio

Post Postao/la senad » 27 vel 2012, 13:25

Pa dobro, Myrane, trebalo je i to na početku reći, treba "otvoriti karte".
Ako vidis da se trudimo, a to je nesporno, da i mi pronadjemo nepravilnosti i stvari koje ce poboljsati stanje kroz novi zakon, onda nam je trebalo napisati jednu vrstu "uvoda".
Ako, pak, ne smijes, neces iz nekih razloga ovako javno, reci, i to se da srediti.
Ne mogu ja pretpostaviti iz ovog nacrta ko gura koga, sem sto su mi za oko zapale dvije stvari poput komercijalnog ribolova koji mi izgleda kao pripremanje terena za nesto sto bi se "moglo desiti" i jos jedna stavka o proglasenju ribolovnom vodom dijela parka prirode, sto mi takodje izgleda kao priprema terena jer je dobro razradjeno, bas kako je nama trebalo za ideju koju imamo i koju hocemo da pokusamo realizovati.
Dakle, ako mislis da ovo bude kako treba, usmjeri nas.
Ako ne mozes javno, ima opcija.
Ustvari, ja volim sjediti kraj vode i gledati u vodu.
Štapove nosim da bi me zvali ribolovcem, a ne "budalom koja gleda u vodu".

by Kapo Senad :mrgreen:

Odgovori

Natrag na “Zakoni i Pravilnici”