Jablaničko jezero

Jablaničko jezero je nastalo 1953.godine, izgradnjom lučne brane na Neretvi, 5 km uzvodno od Jablanice.Visina brane je 80 metara i jezero se proteže uzvodno do Konjica.Maksimalna dužina mu je oko 30 km.Površina jezera je 1440 ha, a zapremina oko 290 hmł pri maksimalnoj ispunjenosti vodom.Najveća dubina je 80 metara a oscilacije vodostaja su i do 25 metara.

Od ukupno 13 vrsta riba iz sastava ihtiofaune neretvanskih akumulacionih jezera, u Jablaničkom jezeru je ustanovljeno prisustvo sedam ribljih vrsta iz dvije porodice. Porodica Salmonidae predstavljena je dvjema autohtonim vrstama i to: potočnom pastrmkom (Salmo trutta m. fario L) i glavaticom (Salmo marmoratus Cuv.). Porodica Cyprinidae je, pak, zastupljena većim brojem vrsta. Ustanovljeno je da iz ove sistematske skupine u ovom ekosistemu žive: strugač {Leuciscus svallize svallize Heck. et Kn.), bijeli klijen (Leuciscus cephalus albus Bon.), šaran (Cyprinus carpio L.) i babuška (Carassius auratus gibelio BI.). Pored ovih ciprinida, u Jablaničkom jezeru je u sezoni zime 1990. godine konstatirano i prisustvo pijurice (Phoxinellus alepidotus Heck.). Ovo je ujedno i prvi nalaz ove endemične ribe u ovom dijelu sliva Neretve za više decenija povremenih istraživanja. Kao što je istaknuto u uvodnom dijelu ovog rada, u literaturi postoje podaci (V u k o v i ć, 1977) da je u Neretvi dosad ulovljen samo jedan primjerak ove ribe.Nalaz Škrijelja i Sofradžije (1990), međutim, nedvojbeno pokazuje da pijurica živi u Jablaničkom jezeru.

Kvalitativni sastav ihtiofaune akumulacionog jezera Jablanica

U istraživanju obavljenom u augustu 1990.godine, od ulovljenih 85 jedinki, zastupljenost po vrstama je bila sljedeća:

1. — 1 komad Potočna pastrmka (Salmo trutta m. fario L.) Salmonidae

2. — 5 komada Glavatica (Salmo marmoratus Cuv.)

3. — 45 komada Strugač – sval (Leuciscus svallize svallize Heck. et Kn.)

4. — 16 komada Bijeli klijen (Leuciscus cephalus albus Bon.)

5. — 10 komada Šaran (Cyprinus carpio L,)

6. — 8 komada Babuška (Carassius auratus gibelio BI.,)

7. Pijurica (Phoxinellus alepidotus Heck.)

Analizom kvalitativnog sastava ihtiofaune vještačkog jezera Jablanica vidi se da ovaj ekosistem naseljava četiri, odnosno, pet vrsta autohtonih riba. Pored toga, konstatirane su i dvije “nove” (ciprinidne) vrste: šaran i babuška. Šaran je unesen planskim poribljavanjima (1970, 1972. i 1974. godine), dok je babuška (u isto vrijeme) uz šarana neplanski i nekontrolirano naseljena.(Istraživanja iz 1990 godine)

Zadnjih godina, osim što je nestalo glavatice, potočne pastrmke se može naći samo na početku jezera i kod jačih pritoka (Neretvice), u jezeru su se pojavile još neke vrste ribe, što planski, što neplanski. Pored kalifornijske pastrmke i smudja, koji su planski ubacivani u jezero, pojavljivanje linjaka, pliske i sunčanice su plod nesavjesnosti ribara i ubacivanja živih kedera u vodu, a njihova prilagodljivost uslovima Jablaničkog jezera i ekspanzija u brojnosti su dovele do toga da je interes ribolovaca za ribolovom na ovom jezeru naglo splasnuo.Razlog više za izbjegavanje jezera od strane ribara je i pojavljivanje gustog vodenog bilja u priobalnom pojasu. Takodje, prekomjerno ispuštanje vode u periodu mrijesta ribe  uništava ikru, te je i prirodna obnova ribljeg fonda time onemogućena.
Pozitivna stvar, koja se dešava u zadnjem periodu, je rad  udruženja USR “Glavatica” Jablanica, koje gazduje dijelom Jablaničkog jezera a koje teritorijalno pripada opštini Jablanica. Njihova ribočuvarska služba svakodnevno vrši kontrole na vodi i broj mreža koje su u tim kontrolama izvadili je do sada impozantan. Nadati se da će se i njihove kolege iz Konjičkog Udruženja latiti posla i slijediti primjer komšija iz Jablanice, te vratiti Jablaničkom jezeru reputaciju koju ono sigurno zaslužuje.

Jablaničko lake was made on year 1953., with the construction of harbor`s barrage on Neretva river, 5 km upstream from Jablanica. The height of the barrage is 80 meters and the lake is spreading upstream from Konjic. It is about 30 km long. The size of this lake is 1440 hectares. Its maximum depth is 80 meters and oscilations of the water in lake are until 25 meters. In Jablaničko lake is established the pressence of 7 fish types from 2 kinds: Salmonidae, with 2 spieces: the brook trout (Salmo trutta m. Fario) and Salmo marmoratus Cuv.. The kind Cyprianidae is present with more types of fishes. It is established that from this systematic  group in this lake lives: Neretvian`s chub (Leuciscus svallize svallize Heck. et Kn), white chub (Leuciscus cephalus albus Bon.), carp (Cyprinus carpio L.) and crucian carp (Carassius auratus gibelio BI.).Along these types, in Jablaničko lake in  winter season in year 1990. it was confirmed the pressence of “pijurica” – endemic fish(Leuciscus cephalus albus Bon.), carp (Cyprinus carpio L.) crucian carp(Carassius auratus gibelio BI.). This was the first foundings of  this endemic fish in this part of Neretva basin after a decade of explorations.. In literature you can find a datum that untill now, the only one example of this fish is catched. The foundings of Škrijelj and Sofradžija ( 1990), however, there is no doubt that this fish, “pijurica”, lives in Jablaničko lake.