Jezera u Bosni i Hercegovini

Alagovac Nevesinje

Balkana Mrkonjić Grad

Bara

Bardača Srbac

Bašigovačko jezero Živinice

Bijelo jezero Treskavica

Bijelo jezero Zelengora

Bilećko jezero Bileća

Bistarac jezero Lukavac

Blatačko jezero Bjelašnica

Blidinje jezero Posušje

Bočac jezero Mrkonjić Grad

Boračko jezero Glavatičevo

Breštica jezero Banovići

Busača

Busija jezero Glamoč

Buško jezero Tomislavgrad

Bužimsko jezero Bužim

Crvenjak jezero Čvrsnica

Crno jezero Treskavica

Crno jezero Zelengora

Deransko jezero Hutovo blato

Donje Bare Zelengora

Drenova jezero Prnjavor

Drijen Vrelo Hutovo blato

Glamočko jezero Glamoč

Gornje Bare Zelengora

Gubinsko Jezero

Orah jezero Hutovo blato

Hadžino (Adžića) jezero

Hrast jezero Glamoč

Jelovac

Jezera Lug Fojnica

Jezero Crvanjsko Ulog

Jezero Gvozno Kalinovik

Jezero Grajseljići Kalinovik

Jezero kop Grahovčići Travnik

Jezero Grabovica Jablanica

Mostarsko jezero Mostar

Jezero Hazna Gradačac

Jezero Humci Čelić

Jezero Laminci Gradiška

Jezero Vijenac Banovići

Jezero Vidara Gradačac

Jezera na Kopu Šićki Brod

Jezero kop Vareš Vareš

Jezero Šićki brod Šićki brod

Jugovo jezero Zelengora

Kalemovo jezero

Kladopoljsko jezero Zelengora

Klinje Gacko

Kotlaničko jezero Zelengora

Krenica Grude

Kukavičko jezero Kupres

Kvrkulja jezero

Lipsko jezero Livno

Malo jezero

Malo Plivsko jezero Jajce

Mandek jezero Livno

Mezgraja jezero Ugljevik

Mijino jezero

Modračko jezero Lukavac

Mrkotić jezero – Kalošević

Nuga jezero

Orlovo jezero Ozren

Olićko jezero

Opačićko jezero

Idovačko jezero Raduša

Jablaničko jezero Konjic

Jelim Hutovo blato

Orlovačko jezero Zelengora

Panonsko jezero Tuzla

Pasje jezero

Paučko jezero (Gorsko oko) Kladanj

Pelagićevo jezero Pelagićevo

Peručaćko jezero Peručac

Pijavičko jezero

Platno jezero Treskavica

Popovača

Prekajsko jezero Drvar

Prokoško jezero Vranica

Radovan jezero Gornji Vakuf

Ramsko jezero Prozor

Ramičko jezero Banovići

Rastičevsko jezero Kupres

Salakovačko jezero Mostar

Sniježnica Teočak

Šatorsko jezero Šator

Škrka Hutovo blato

Starača

Štirinsko jezero Zelengora

Trebinjsko jezero Trebinje

Tribistovo jezero Posušje

Turjača Kupres

Velež jezero Velež

Veliko jezero Treskavica

Višegradsko jezero Višegrad

Veliko Plivsko jezero Jajce

Vrtliško jezero Kakanj

Zanasovići jezero Bugojno

Zvorničko jezero Zvornik

Ždrimačka jezera Gornji Vakuf

Prirodna jezera Bosne i Hercegovine

Iako često čujemo kako su prirodne ljepote Bosne i Hercegovine, a posebno njena jezera presudan faktor razvoja turizma u Bosni i Hercegovini, koliko nas se zapita koliku površinu i kakav značaj ta jezera imaju danas.

Prirodna jezera u Bosni i Hercegovini zahvataju 65,1 km2 površine, od čega na Buško jezero odpada 56,7 km2. Ovdje valja napomenuti da se veoma često navodi primjer kako je Buško jezero sa svojom površinom od 56,7 km2 najveća vještačka akumulacija u Bosni i Hercegovini, međutim zboravlja se da je ovo jezero  nastalo akumuliranjem vode iz Buškog blata, ranije prirodnog barsko-močvarnog sistema.
Ako se ova površina uporedi sa ukupnom površinom Bosne i Hercegovine, onda prirodna jezera zahvataju svega 0,11% ukupne površine Bosne i Hercegovine, a u odnosu na svjetski prosjek to je za oko 10 puta manje. Upravo zbog ove činjenice prirodna jezera Bosne i Hercegovine gotovo da nemaju nikakav privredni značaj.

Kada se govori o starosti prirodnih jezera u Bosni i Hercegovini, pretpostvlja se da su ona mlađa od 9 000 godina, za razliku od drugih Evropskih jezera.
Do ove pretpostavke došlo se nakon ispitivanja apsolutne starosti jezerskog mulja. U starijoj literaturi preovladavalo je mišljenje da su planinska jezera Bosne i Hercegovine nastala od rada leda (glacijalnim putem), a jezera na nižim nadmorskim visinama u kombinaciji radom rijeka i radom leda (fluvioglacijalnim procesima), pri čemu su zanemareni mnogobrojni drugi faktori.
U planinskim prostorima Bosne i Hercegovine i razvoj stočarstva je imao presudan uticaj na jezera. Naime, svako stočarsko naselje-katun ima svoje jezero na kojem napaja stoku. Ako ne postoji prirodno jezero koje bi čovjek ekspoloatisao i modifikovao, onda se stvaraju vještačka jezera, kao što je naprimjer Jugovo jezero na Zelengori, koje je ucrtano samo na novijim kartama krupnije razmjere.

Za razliku od planinskih jezera , jezera na Plivi su nastala taloženjem sedre. Od 60-ih godina XX  stoljeća na ovamo, pojačana urbanizacija u velikoj mjeri prijeti opstanku Plivskih jezera.

Hutovo blato je nastalo u dolini Neretve i njegov opstanak zavisi na prvom mjestu od energetskih i meliorativinih zahvata u donjem toku Neretve. 1924. g. započelo  je ihtiološko istraživanje prirodnih jezera Bosne i Hercegovine, pri čemu su otkriveni povoljni prirodni i biološki uslovi za vještačko poribljavanje. Dokazano je da postoji mnogo produkata hrane za prirodnu produkciju ribljih populacija.

Jedino Blidinje jezero, koje je površinom najveće planinsko prirodno jezero u Bosni i Hercegovini , površine 2,5 km2 nema nikakvih prirodnih produkata za prirodni opstanak riblje populacije. Ovo jezero se nalazi između Čvrsnice i Vran – planine, a prosječna dubina jezera iznosi 0,3 m.

Potvrđeno je prisustvo životinjskog planktona u jezerima Kupreškog kraja, posebno u Kukavičkom jezeru, zatim u jezerima Treskavice i u Prokoškom jezeru na Vranici.

Jezera na Zelengori nisu imala  dovoljno hrane životinjskog i biljnog porjekla za opstanak riblje populacije. Najpovoljnije uslove imali su Kotlaničko i Kladopoljsko jezero. Upravo ova istraživanja poslužila su stručnjacima Bosne i Hercegovine kao rješenje vještačkog poribljavanja.

Kako eksperimentalno tako i plansko poribljavanje planinskih prirodnih jezera počelo je 1957. g.
Vještački su introducirane ribe salmonidne vrste kalifornijske pastrmke, potočne pastrmke i potočne zlatovčice. Ovim su bila zahvaćena gotovo sva planinska jezera Bosne i Hercegovine.
Praćenjem razvoja formiranih ribljih naselja došlo se do različitih rezultata.

Visok stepen početnog prosječnog porasta ribljeg fonda zabilježen je posebno u Kotlaničkom, Orlovačkom, Kladopoljskom, Crnom i jezeru Donje bare. Takođe očekivan visok porast zabilježen je u Boračkom, Prokoškom i Kukavičkom jezeru.
Ovi rezultati su objašnjeni povoljnim prirodnim uslovima koje pružaju pomenuta jezera. Na nekim jezerima vještački unesena riba izazvala je ogromnu štetu, pored ostalog, zato što se neke ribe hrane tritonom, autohtonim endemom planinskih jezera.

Kakva je trenutno situacija na pomenutim jezerima i mnogim drugim, ne možemo znati dok se ponovo ne sprovedu ispitivanja. Možemo se samo nadati da ukoliko se to desi nećemo imati nikakvih posljedica na riblju populaciju, ali i na druge prirodne vrste.
Iako prirodna jezera u Bosni i Hercegovini zahvataju malu površinu to ne znači da su manje lijepa i vrijedna od bilo kojeg drugog jezera na Zemlji. Na žalost ribolov je danas mnogo zastupljeniji na vještačkim akumulacijama zbog bolje pristupačnosti terena, mada ko zna….da su ti tereni tako lako pristupačni možda više ne bi bili tako lijepi.
Orhana Bušatlija,prof.

Natural lakes in Bosnia and Herzegovina

Although we hear often that the natural beauties of BiH, especially her lakes are cruicial factor that helps developing tourism in BiH, howmany people are askig themselves which size and importance our lakes have today. Natural lakes in BiH takes 61,5 km2 size of BiH, only Buško lake takes 56,7 km2. It´s very  important to say that Buško lake with it´s size of 56,7 km2 is the biggest artificial acumulation in BiH, however it is forgotten that this lake was made from acumulation of water from the Buško mudd, earlier natural slough and morass system. If this size is compared with whole size of BiH, than natural lakes takes only 0,11 km2  of BiH, that is 10 times  less compared with the world standard. Yust because of this fact the natural lakes in BiH don´t have economic importance. It is assumed that these lakes are younger than 9000 years, unlike the other European  lakes. This was known after the explorations of absolute age of the lake silt. It was written in older litterature that the mouintain lakes in BiH were made because of the  glacial movements, and the lakes with lower altitude, in combination with river doings and glacial movements, but many other facts were unattended. In mountain parts of BiH  animal husbandry had a crucial impact on lakes. Every ranch had its own lake which served as a cattle watering-place. If the natural lake which human can exploit and modifie didn´t exist, than the artificial lakes were made, for example Jugovo lake at Zelengora mountain, which is visible only on the  newer maps with bigger proportions. Unlike the mountain lakes,Plivsko lake  was made from  precipitation of  sedra sediment. The subsistence of these lakes is higly threatend by urbanisation, which began in sixties. Hutovo mud was made in the valley of the Neretva river and its subsistence depends of the energetic and meliorative attempts in the underflow of  Neretva river. Ichthyological research of natural lakes i BiH began on 1924. and that research discovered good natural and biological opportunities for the artificial ranching. It was proved that there was many products of food for the natural production of fish population. Only Blidinje lake, the biggest mountain natural lake in BiH,whoose size is 2,5 km2 has not natural products  for subsistence of the fish population. This lake is seat between Čvrsnica and Vran mountain and average depth of the lake is 0,3 m. It was confirmed the presence of  the animal planktons in lakes of the Kupres region specialy in Kukavica lake, then in lakes of Treskavica and also in Prokoško lake in Vranica. Lakes in Zelengora didn´t had enough food for survival of the fish population. Optimum terms had Kotlaničko lake and Kladopoljsko lake. Just these researches served Bosnian experts as a solution for the artificial ranching. Experimental and methodical ranching of the mountain natural lakes began on 1957. Salmonidae fishes are artificialy introduced, like californian trout, brook trout and arctic charr (Salvelinus alpinus, L.). Therewith almost all mountain lakes in BiH were overtaken.With following the development of the fish settlements came different results. Large stage of  primordial growth of the  fish settlement was registered especialy in Kotlaničko, Orlovačko, Kladopoljsko, Crno (Black) and Donje bare lake.Also expected  large growth was registered in Boračko, Prokoško and Kukavičko lake. These results are explained with optimum natural terms which provide these lakes. In some of the lakes artificial introduced fish caused enormous damage, because some of the fishes are feed with triton, authentic endeimc species of the mountain lakes. We cannot know, what situation is now on these lakes and, many others, while the researches were finished. We can only hope if that happen,there will be no consequences for fish population and other species. Alltough natural lakes occupy quite small size of  BiH that doesn´t mean that they are less beautiful and notable from any other lake in the world. Unfortunately fishing today is present mostly on the artificial accumulations because of the better accessibility. But who knows…Maybe if the area is lightly accesible,it wouldn´ be so beautiful…

Orhana Bušatlija,prof.
Prevod: Jasmina Ramić

<table style=”height: 994px;” border=”0” cellspacing=”0” cellpadding=”0” width=”532”>
<tbody>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=6354” target=”_self”>Bastašica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7940” target=”_self”>Neretvica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=6356” target=”_self”>Bijela rijeka</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7942” target=”_self”>Okašnica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=6359” target=”_self”>Bila</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7944” target=”_self”>Opačica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=6361” target=”_self”>Bilja</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7946” target=”_self”>Oskova</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=6352” target=”_self”>Bioštica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7948” target=”_self”>Paljanska Miljacka</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=6363” target=”_self”>Bistrica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7950” target=”_self”>Paprača</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7007” target=”_self”>Bistrička   rijeka</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7952” target=”_self”>Piva</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7010” target=”_self”>Bosna</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7954” target=”_self”>Pliva</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7778” target=”_self”>Bregava</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7955” target=”_self”>Plovuča</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7781” target=”_self”>Brka</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7957” target=”_self”>Povelić</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7782” target=”_self”>Buna</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7958” target=”_self”>Prača</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7785” target=”_self”>Crna rijeka</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7960” target=”_self”>Prenja</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7787” target=”_self”>Ćehotina</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7962” target=”_self”>Radimlja</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7791” target=”_self”>Dašnica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7964” target=”_self”>Radnja</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7795” target=”_self”>Dobrinja</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7966” target=”_self”>Radonja</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7797” target=”_self”>Dobropoljka</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7968” target=”_self”>Rakitnica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7799” target=”_self”>Doljanka</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7973” target=”_self”>Rama</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7803” target=”_self”>Drežanka</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7976” target=”_self”>Ribnica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7805” target=”_self”>Drina</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7978” target=”_self”>Ribnik</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7807” target=”_self”>Drinjača</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7986” target=”_self”>Ričina</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7809” target=”_self”>Fojnička   rijeka</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7988” target=”_self”>Rzav</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7837” target=”_self”>Glinica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7990” target=”_self”>Sana</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7839” target=”_self”>Gnjica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7992” target=”_self”>Sanica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7841” target=”_self”>Gomjenica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7994” target=”_self”>Sava</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7843” target=”_self”>Gostelja</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7996” target=”_self”>Sokočnica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7845” target=”_self”>Grabovica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=7998” target=”_self”>Spreča</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7847” target=”_self”>Hrčavka</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8000” target=”_self”>Stavnja</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7851” target=”_self”>Ilova</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8002” target=”_self”>Studeni Jadar</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7853” target=”_self”>Jablanica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8004” target=”_self”>Stupčanica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7855” target=”_self”>Jadar</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8006” target=”_self”>Sturba</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7857” target=”_self”>Jala</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8008” target=”_self”>Sutjeska</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7859” target=”_self”>Janj</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8010” target=”_self”>Šibošnica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7861” target=”_self”>Janja</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8012” target=”_self”>Šujica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7868” target=”_self”>Janjina</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8014” target=”_self”>Tara</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7870” target=”_self”>Japra</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8016” target=”_self”>Tihaljina</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7872” target=”_self”>Jošavka</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8018” target=”_self”>Tilava</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7874” target=”_self”>Jurkovica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8020” target=”_self”>Tinja</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7876” target=”_self”>Kiseljačka   rijeka</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8022” target=”_self”>Tišća</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7878” target=”_self”>Klokot</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8024” target=”_self”>Tolisa</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7884” target=”_self”>Kolina</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8026” target=”_self”>Trebišnjica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7886” target=”_self”>Korana</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8029” target=”_self”>Trebižat</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7888” target=”_self”>Kreševka</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8031” target=”_self”>Trstivnica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7890” target=”_self”>Krivaja</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8033” target=”_self”>Turjanica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7893” target=”_self”>Krupa</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8035” target=”_self”>Ugar</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7897” target=”_self”>Krušnica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8039” target=”_self”>Ugrovača</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7899” target=”_self”>Lapišnica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8042” target=”_self”>Ukrina</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7901” target=”_self”>Lašva</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8044” target=”_self”>Una</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7905” target=”_self”>Lepenica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8046” target=”_self”>Unac</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7907” target=”_self”>Lim</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8048” target=”_self”>Usora</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7910” target=”_self”>Lištica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8050” target=”_self”>Vihrica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7912” target=”_self”>Litva</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8052” target=”_self”>Vijaka</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7914” target=”_self”>Lubina</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8054” target=”_self”>Vrbanja</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7916” target=”_self”>Lukovac</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8056” target=”_self”>Vrbas</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7918” target=”_self”>Ljubina</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8058” target=”_self”>Vrbaska</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7920” target=”_self”>Matica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8060” target=”_self”>Zalomka</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7923” target=”_self”>Milač</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8062” target=”_self”>Zeleni Jadar</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7925” target=”_self”>Miljacka</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8064” target=”_self”>Zujevina</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7927” target=”_self”>Misoča</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8066” target=”_self”>Željeznica</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7931” target=”_self”>Mokranjska Miljacka</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8068” target=”_self”>Žepa</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7933” target=”_self”>Mrtvica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8070” target=”_self”>Žabljak</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7935” target=”_self”>Mušnica</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”><a href=”?page_id=8073” target=”_self”>Žikin potok</a></td>
</tr>
<tr>
<td width=”48%” valign=”top”><a href=”?page_id=7937” target=”_self”>Neretva</a></td>
<td width=”51%” valign=”top”></td>
</tr>
</tbody>
</table>