Rijeka Kolina

Rijeka Kolina nalazi se u Goraždanskoj regiji i svojim tokom zahvata općine Goražde i Foča. Rijeka Kolina nastaje spajanjem potoka Korijen i Mazlinske rijeke na koti 740,00 m n.m. neposredno ispod sela Modro polje. Ulijeva se u rijeku Drinu u mjestu Ustikolina na koti 371,00 m n.m. (a izgradnjom HE Ustikolina kota ušća bi bila 375,00 m n.m.). Ukupna dužina toka iznosi 24.875 m sa visinskom razlikom od 369 m i prosječnim padom od 14,80 m/km. Na svom putu od ušća koji teče u pravcu jugoistoka prima vode svojih pritoka: Ljaljičkog, Kremanskog i Vrbničkog potoka sa lijeve strane, te Šilovački potok i Mala rijeka sa desne strane koji čine osnovni vodni potencijal rijeke i niz manjih pritoka sa obje strane.

Potoci od kojih rijeka nastaje i pritoke su bujičkog tipa sa strmim tokom, dok je sama rijeka Kolina sa relativnim blagim padom u srednjem i donjem toku i nesto većim padom u gornjem toku. Rijeka Kolina snabdjeva se vodom sa sliva površine od 153,80 km2, sa srednjim godišnjim proticajem od 1,727 m/s na usću u r. Drinu. Na rijeci Kolini je predvidena izgradnja pet MHE od kojih su dvije akumulaciono-derivacionog tipa, a tri protočno-derivacionog tipa, sa ukupnom instalisanom snagom od 4,2 MW i godišnjom proizvodnjom od 16 208 MWh. Uz rijeku Kolinu se pruža asfaltni put (u lošem stanju) širine 3,0 m do sela jabuka, a od jabuke do planine Igman makadamski put preko Grebka i Delijaša.

Preuzeto sa:

http://www.focaci.org/index.php?option=com_content&view=article&id=440:planovi-kolina&catid=43:ekologija&Itemid=109

Ukoliko imate podatke ili slike o ovoj rijeci, možete poslati na