Rijeka Turija

Rijeka Turija izvire ispod Brezja sjevero-zapadno od Banovića.

Prve dvije trećine toka teku u pravcu sjeverozapada, dok posljednja trećina u pravcu istoka – do ušća u akumulaciju jezera Modrac.

Ukupna dužina korita vodotoka iznosi 23.800 metara, od čega se više od dvije trećine prostire na području opštine Lukavac.

Ukupna površina kompletnog sliva sa pritokama iznosi oko 242 km2, ukupan nagib vodotoka 1,03 posto, dok je prosječan nagib 0,52 posto.

Prosječna godišnja temperatura vode iznosi oko 10 stepani.

Dvije najveće pritoke rijeke Turija su Brijesnica i Lukavčić, a osim njih još nekoliko manjih rječica čine njenu pritoku: Bukovica, Seona, Strojina, Orahovačka rijeka.

Sve one (osim Strojine) se ulijevaju sa lijeve strane korita, što ima određene prednosti u pogledu mogućeg zagađenja. Razlog tome je da se na toj strani nalazi znatno manji broj naseljenih mjesta.