Izvještaj sa 29. redovne sjednice U.O. SRS FBiH

Dana, 17.12.2011 godine u Sarajevu je održana 29. sjednica Upravnog odbora SRS Federacije BiH.
Na sjednici je usvojen sljedeći Dnevni red:

 1. Izvješće o poduzetim radnjama u proteklom periodu,
 2. Financijsko stanje saveza,
 3. Odabir ponude za štampanje obrazaca i dozvola,
 4. Odluka o povratu preplaćenog dijela članarine SRD Jajce,
 5. Razmatranje Pravilnika o Natjecateljskoj i sudačkoj organizaciji SRS Federacije BIH Pravilnika o disciplinskoj (stegovnoj odgovornosti i Pravilnika o nagradama i priznanjima,
 6. Utvrđivanje Kalendara Federalnih natjecanja u 2012 godini,
 7. Razmatranje materijala i dopisa TK SRS BiH i predsjednika entitetskih saveza Upravnom odboru i svezi promjene sustava takmičenja, financiranja državnog saveza,
 8. Provedba odluke prošle Skupštine i oglašavanje dospjelim svih neprodatih, a nerazduženih članskih markica sa danom 31.12.2011.godine,
 9. Usvajanje liste delegata za Izbornu Skupštinu 21.01.2011.
 10. Utvrđivanje mjesta održavanja Skupštine,
 11. Utvrđivanje prijedloga Dnevnog reda 11.Izborne skupštine SRS Federacije BiH,
 12. Razno

Sastanku su bili nazočni svi članovi Upravnog odbora osim člana iz ZDO kantona gosp. Kubata i člana iz ZHK gosp. Mišetića. Sastanku su bili prisutni predsjednik gosp. Hodak Zlatko i dopredsjednik Skupštine gosp. Ašić Muhamed te, predsjednik sudačke komisije gosp. Kučinski Marcel.

Na sastanku po utvrđenom dnevnom redu donesene su slijedeći Zaključci i Odluke:

1. ZAKLJUČAK PO TOČKI 1.
Sve poslovi između dvije sjednice Upravnog odbora su urađeni. Poslati su dopisi Kantonalnim savezima u svezi instrukcija za izbor delegata u Skupštinu i Upravni odbor. Održan je sastanak u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede dana 16.12.2011. u svezi izrade Nacrta izmjena i dopuna Zakona o slatkovodnom ribarstvu Federacije BiH. Dobivena su obećanja da se neće ići i proceduru donošenja bez stava SRS Federacije o Zakonu i
predloženim izmjenama. U cilju usaglašavanja regulative sa zakonodavstvom Europske unije održan je sastanak entitetskih saveza i saveza DB sa komisijom Ministarskog vijeća i razgovarano o izmjenama i usklađivanjima zakonskih propisa.

2. ZAKLJUČAK PO TOČKI 2.
Iznesen je Izvještaj o trenutačnom stanju obveza i potraživana. Ako bi članice koje nisu izmirile obveze uplatile do
kraja mjeseca svoje obveze, Savez bi mogao za 2011. izmiriti svoje obveze i poslovati „pozitivno“. Najveća stavka
obveza je prema državnom savezu 4000+ rebalansom još 3000 KM i planira se izvršiti prema izjavi Predsjednika saveza. Zaključeno je da se ne vrši distribucija dozvola za 2012. godinu članicama koje nisu izmirile obveze za 2011. godine.

ZAKLJUČCI PO TOČKI 3.
Usvojen je Izvještaj komisije za odabir najpovoljnijeg pouđača za štampu dozvola markica i drugog materijala. Prihvaćena je kao najpovoljnija ponuda od 3 pristigle, ponuda PRIPAPROM d.o.o. Banja Luka.
Jednoglasno je donesena odluka da se sačini ugovor sa firmom „PRIMAPROM d.o.o Banja Luka i istim definiraju uvjeti plaćanja, i isporuke potrebnih dozvola, a da se ostali ponuđači obavijeste i zahvali im se na učešću na natječaju

ZAKLJUČCI PO TOČKI 4.
Donesena je odluka da SRD „Zlatovčica“ Jajce do srijede 21.12.2011. dostavi izvještaj o prodatim dozvolama i izvrši razduženje markica, a da se naredni dan izvrši uplata razlike duga prema SRD „Zlatovčica“ koje ima SRS Federacije prema toj udruzi na temelju posudbe novca savezu od strane SRD“Zlatovčica“ Jajce.

ZAKLJUČCI PO TOČKI 5.
Razmatrani su slijedeći Pravilnici SRS Federacije BiH:
a) Pravilnik o Takmičarskoj i sudijskoj komisiji SRS Federacije BiH,
c) Pravilnik o disciplinskoj (stegovnoj) odgovornosti učesnika sportsko ribolovnih takmičenja u SRS Federacije BiH,
d) Pravilnik o priznanjima i nagradama u SRS F BIH, Upravni odbor je jednoglasno usvojio navedene Pravilnike
i isti ce se objaviti na WEB SITE i FB Saveza Federacije BiH.

ZAKLJUČCI POD TOČKOM 6.
Razmatran je i usvojen Kalendar takmičenja u Sportsko ribolovnom savezu Federacije BiH za 2012. godinu.

KALENDAR NATJECANA U SRS FEDERACIJE BiH ZA 2012 GODINU

1.) PRVENSTVO SENIORA I SENIORKI PLOVAK
1. Prvenstvo za seniore i seniorke u disciplini “Lov ribe udicom na plovak” na Buškom jezeru dana 15. juli 2012.
i istog dana održat će se ispiti za suce društvene („C“ i savezne „B“),
2.) PRVENSTVO ZA UZRASTE U-14, U-18 i U-23
Prvenstvo za Uzraste U-14,U-18 i U-23 održat će se dana 8.7.2011. na rijeci Bosni u Maglaju.
3.) PRVENSTVO SENIORA I JUNIORA
Prvenstvo za seniore i juniore na istoj stazi održat će se na rijeci Lašvi u Busovači dana 8. jula 2012. godine.
Istog dana održat će se ispiti za suce društvene ( „C“ i savezne „B“).
4.) KUP SRS FEDERACIJE BiH ZA SENIORE I SENIORKE (EKIPNO)
KUP SRS Federacije BiH ekipno natjecanje održat će se dana 17. juna 2012. godine na rijeci Krupi u Čapljini
– Karaotok staza na kojoj je bilo Svjetsko prvenstvo.
Na navedenim natjecanjima ukida se kotizacija, a suce za natjecanja odredit će sudačka komisija SRS Federacije BiH na prvoj svojoj sjednici u 2012. godini, a na temelju usaglašavanja sa Komisijom na nivou SRS BiH i utvrđivanja Kalendara SRS BiH za 2012 godinu.

Pročitajte i:   KSR Travnik: Članovi udruženja danas proveli akciju čišćenja obale rijeke Lašve

ZAKLJUČCI POD TOČKOM 7.
Razmatran je dopis TK SRS BiH i predsjednika entitetskih saveza sa sastanka u Banja Luci od 3.12.2011. godine i dopis Upravnom odboru SRS F BiH, u svezi donošenja novih Općih pravila natjecanja u BiH, kojima se reduciraju sve natjecateljske lige na nivou krovnog saveza, utvrđuje minimalan broj prijavljenih natjecatelja u ligi (članak 13. Općih pravila) da bi ista egzistirala (u protivnom je prevodi u Otvoreno prvenstvo BiH) troškovi liga , zatim Financijski plan i način njegovog utvrđivanja, definiranje reprezentativnih selekcija itd.
Daje se zadatak Delegatima u Upravnom odboru SRS BiH da podrže navedene prijedloge, Izmjene i dopune Pravilnika u svezi smanjenja liga, načina financiranja liga, utvrđivanja troškova financiranja krovnog saveza i razgraničenja troškova prema sintetičkoj strukturi i analitičkoj strukturi:

 • troškovi domaćih natjecanja (sve lige iskazane analitički) sa točno definiranim sa svaku ligu, koji ne smiju odstupati od planiranih u protivnom se mora donositi rebalans plana,
 • troškovi međunarodnih natjecanja analitički za svaku selekciju na bazi utvrđenih kriterija Upravnog odbora, normi koje propisuje Olimpijski komitet BiH. Na početku godine moraju se definirati prioriteti i reprezentacije koje te godine na svjetska, evropska natjecanja KUP natjecanja jadransko podunavskih zemalja idu u svijet.
 • troškovi stručne službe saveza, financiranje stvarnih troškova komunalnih usluga, rad sekretara, troškovi Interneta, članarine prema FIPS-ed i FIPS Mouche federaciji, troškovi poreza itd.

Podržan je koncept financiranja nivoa natjecanja:

 • da društvena natjecanja financiraju društva
 • da entitetska natjecanja financiraju entiteti bez kotizacije na tom nivou,
 • da se za državna natjecanja financiraju samo zajednički troškovi (uređene staze, troškovi sudaca, delegata, medalja i troškovi proglašavanja pobjednika financira državni saveza,
 • troškove međunarodnih nastupa naših selekcija da financira državni savez (iz udruženih sredstava, donacija, vlastitih sredstava natjecatelja itd.)
 • troškove nastupa na Jadransko podunavskim KUP natjecanjima da financiraju SRD uz eventualnu pomoć entitetskih saveza iz kojih su ta društva.

ZAKLJUČCI PO TOČKI 8.
Donesna je Odluka da razduženje markica traje do 31.12.2011. godine i da poslije tog roka ni jedno SRD neće moći razdužiti markice i za nevraćene markice automatski slijedi zaduženje SRD i stvorena obveza. Ovim se provodi odluka Skupštine Saveza.

ZAKLJUČCI POD TOČKOM 9.
Konstatovano  je da je u Savez stiglo 24 imena delegata za novi saziv Skupštine, a da za Delegiranje delegata za članove Upravnog odbora nije postupljeno po Statutu i da su sastala se društva iz Kantona i delegirala 1 eventualno 2 delegata iz tog kantona u Upravni odbor SRS Federacije BiH izuzev nekih Kantona, (radi usaglašavanja nacionalnog sastava) kako nalaže Statut nego neka društva na primjer iz Tuzlanskog i ZeDo-Kantona sama za sebe delegiraju prijedloge za članova Upravnog odbora ili SRD Vitez samo predlaže drugog delegata mimo kantonalne odluke o izboru delegata itd. uglavnom šarolikost u pristupu delegiranja i neusaglašavanja u Kantonu kako to Statut nalaže.

Zaključeno je slijedeće:

 • Zbog nepostupanja u skladu sa odredbama Statuta SRS F BiH da se svim članicama saveza uz poziv za Izbornu Skupštinu zakazanu za 21.01.2012 u Maglaju za delegata u Skupštini saveza dostavi Verifikacioni list koji mora da bude popunjen podacima o delegatu društva koji je delegiran i list ovjeren pečatom društva i potpisom Predsjednika društva ili ovlaštene osobe.
 • da Kantoni koji nisu usaglasili svije prijedloge za člana Upravnog odbora (1 ili 2 prijedloga) održe sastanak usaglase prijedlog društava iz tog Kantona za člana Upravnog odbora i svoj prjedlog u pismenoj formi kako to nalaže Statut dostave dostave Upravnom odboru SRS F BiH, koji će napraviti na narednoj sjednici u Maglaju prijedlog sastava novog Upravnog odbora i ponuditi ga delegatima Skupštine na usvajanje, vodeći računa o Statutarnim odredbama i činjenici da se mora izabrati samo po 1 član Upravnog odbora iz svakog kantona , da se mora izabrati Predsjednik i dopredsjednik Skupštine i 3 člana Nadzornog odbora na Skupštini, vodeći računa o nacionalnom sastavu .
 • Da se do 01.2012. objavi na WEB SITE spisak broja Delegata u Skupštini , koji ima pravo svako društvo sukladno broju članova tih društava i Statutarnim odredbama,
Pročitajte i:   Poziv za učešće u Premijer ligi BiH u disciplini „lov šarana i amura“ za 2020. godinu

ZAKLJUČCI POD TOČKOM 10.
Za mjesto održavanja Izborne Skupštine prijavila su se 2 kandidata Mostar i Maglaj. Zaključeno je na bazi prijava da se IZBORNA SKUPŠTINA održi u Maglaju 21.01.2012. godine (subota).
Da se sa SRD Maglaj sačini Protokol o međusobnim obvezama vezanim za organizaciju. Da svaki delegat ima propisanu akreditaciju, koju će dobiti od Komisije za verifikaciju, te tri glasačka kartona (crveni, zeleni i bijeli što mora pripremiti kancelarija saveza).
Zaključeno je da se udruzi Mostar pošalje pismo i zahvali na prijedlogu domaćinstva, sa obrazloženjem da društvo ima obveza koje ne može izmiriti i da mu ne treba nametati još neke nove obveze i troškove.

ZAKLJUČCI POD TOČKOM 11.
Utvrđen je prijedlog dnevnog reda Izborne Skupštine u Maglaju 21.01.2012. godine (subota) i to:

 1. Izbor Radnog Predsjedništva,
 2. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 3. Usvajanje zapisnika sa prethodne Skupštine održane u Busovači,
 4. Usvajanje Izvještaja oi radu:
  a) Izvještaj o radu SRS Federacije BiH
  b) Izvještaj o financijskom poslovanju Saveza F BiH
  c) Izvještaj Nadzornog odbora

Planovi rada na 2012 godinu:

 1. Program rada SRS Federacije BiH
 2. Financijski plan
 3. Izbor tijela Saveza u novom mandatu
  a) Predsjednika i Dopredsjednika Skupštine SRS Federacije BiH,
  b) Članova Upravnog odbora SRS F BiH,
  c) Predsjednika i dopredsjednika Upravnog odbora SRS F BiH,
  d) Članova Nadzornog odbora
 4. Prijem novih članova
  – Aplikacija Vizija d.o.o. Olovo.
 5. Donošenje odluke o troškovima štampe obrazaca
 6. Razno

ZAKLJUČCI POD TOČKOM 12.

 • Pod ovom točkom Zaključeno je da se Ministarstvu vodoprivrede šumarstva i poljoprivrede Unsko-Sanskog kantona uputi zahtjev, da razmotri pitanje smanjenja koncesione naknade koju plaćaju članice Saveza F BiH a iz tog su kantona, jer su neodržive i ne stvaraju nikakav prostor za rad tih društava nego ih vode samo u nova zaduženja i obveze. U pismu treba da se navedu primjeri drugih kantona u kojima društva mnogo manje plaćaju koncesionu naknadu za korištenje ribljeg fonda i voda primjer Podrinjski ili SBK .
 • Donesena je odluka da se UGSR “Bistro“ Zenica na ime troškova rada Sudačke komisije SRS F BiH, plate računi u visini 150 KM.
 • Donesena je Odluka da se na Zahtjev SRD „Neretva 1933“ za odgodu plaćanja obveza odgovori da o ovom pitanju nije nadležan Upravni odbor nego Skupština SRS Federacije BiH.
 • Donesena je Odluka da se sačini Spisak nazočnosti članova Upravnog odbora na sjednicama i to javno objavi.
 • Donesena je Odluka da se 20.01.2012. sa početkom u 18 sati u Maglaju održi sjednica Upravnog odbora na kojoj će se definirati potrebiti spiskovi delegata, glasački listići za rad Skupštine i utvrditi materijali i prijedlozi tijela Skupštine.

Upravni odbor svoj rad počeo je u 11,00 sati, a završio rad u 15,10 sati.

IZVJEŠTAJ I SLIKE:
Marcel Kučinski

One thought on “Izvještaj sa 29. redovne sjednice U.O. SRS FBiH

 • 19. Decembra 2011. at 22:00
  Permalink

  Čelni ljudi saveza kada u januaru krenete ka Maglaju koritom rijeke Bosne taman možete kupiti pojeftino na stotine kg. zaklane bijele ribe od onih koljača koje podržavate jer vam oni uredno plaćaju dozvole-isplati se njima -isplati se vama
  Za onu silnu zaklanu ribu nema vam suda na zemlji ali ima neko gore…
  Bistro vam pameti došlo!!!

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.