2:32 pm - Srijeda Maj 23, 7928

Riječna paklara (Lampetra fluviatilis) i Potočna paklara (Lampetra planeri)

Potočna paklara (Lampetra planeri)

Potočna paklara ima zmijoliko tijelo, sa gornje strane tamnomaslinasto, sluzavo i bez krljušti, a cijeli kostur se sastoji od ljuskave kičme. Bokovi su joj žučkasti, a trbuh bijel. Paklare nemaju prsnih niti trbušnih peraja. Imaju okrugla usta, ali bez čeljusti i šiljaste zube kojima se hvataju za ribu. Narastu oko 15-ak centimetara i živi u rijekama. Mrijesti se pri kraju proljeća, a ikru odlaže u gnijezdu koje grade mužjaci i ženke zajedno. Nakon mriješćenja uginu.

Riječna paklara (Lampetra fluviatilis)

Riječna paklara ima razmaknute ledjne peraje. Slična je potočnoj paklari samo sto može biti veća. Naraste do 40 centimetara. Živi u moru i rijekama, gdje dolazi na mrijest u proljeće i jesen. Hrani se insektima, crvima, a priljepi  se i na žive ribe.

Komentari

Facebook komentari

Powered by Facebook Comments

Naučimo Zakon o slatkovodnom ribarstvu (FBiH)

Član 8.
Sportsko-rekreativni ribolov smije se obavljati s najviše dva ribolovna štapa sa po dvije udice i jednim ribolovnim štapom sa plovkom i jednom udicom.
Odredba stava 1. ovog člana ne odnosi se na umjetni mamac – varalicu.

Član 9.
Sportsko-rekreativni ribolov salmonidnih vrsta riba (svih vrsta pastrmke, mladice, glavatice i lipljena) smije se obavljati samo s jednim ribolovnim štapom.
Ribolovni štap iz stava 1. ovog člana smije imati najviše jedan umjetni mamac (mušicu ili varalicu), bez utega.

Član 10.
Izuzev od odredbe stava 2. član 9. pri vršenju sportsko-rekreativnog ribolova na ostale vrste riba mogu se koristiti svi prirodni i umjetni mamci, osim ikre.
Zabranjeno je loviti ribu uz upotrebu strane (alohtone) vrste ribe (žive ili mrtve) kao mamca.

Powered by WordPress Popup