U.G. “Klub sportskih ribolovaca” Travnik

Udruženje građana
KLUB SPORTSKIH RIBOLOVACA
Office: Vatrogasni dom Travnik, Vezirska 1. Tel: 061 184 040,fax:030 511 246
Transakcijski račun: 1299011001128941 kod HVB Central-profit banke, d.d. Sarajevo,
Glavna filijala Travnik;Identifikacijski broj: 4236206260007,
Web: www.travnik.ba/ribolovci.php E-mail: indir.melic@hotmail.com

Ribolov na području općine Travnik datira još od 1906 godine kada je među prvima u Bosni i Hercegovini osnovana ribolovna podružnica koja je zajedno sa Sarajevom i Jajcem činila ribolovni savez Bosne i Hercegovine koji je tih godina brojao oko 500 članova.

Predsjednik podružnice bio je doktor Milan Makanec.

Udruženje je uspješno radilo na zaštiti ribljeg fonda,poribljavanje i omasovljenje članstva sve do drugog svjetskog rata kada je zbog ratnih dejstava zamrznulo rad.

Udruženje je obnovilo rad 1946 godine i djeluje na području općine Travnik koje je izuzetno bogato studenom vodom , a hidrografsku okosnicu čini rijeka Lašva koja izvire na 1180 metara nadmorske visine sa tokom oko 50 kilometara.

Udruženje gazduje vodama:

– Rijeka Lašva od izvora do Ovčarskog mosta sa potocima(Hamanđički potok,potok Šantić,potok Komarščica,potok Klanac,Ganički potok,Kraljevički potok,odvod za hidrocentralu u krugu tvornice šibica i ispustni potok od hidrocentrale do ušča u Lašvu i Remontski potok)

– Izvorište Plava voda

– Rijeka Ugar od izvorišta do Dedičkog potoka ,te desna strana rijeke Ugar od Dedičkog potoka do ušča rijeke Ilomske u Ugar sa potocima(Šantički potok,Markovački potok,Vranjevski potok,Koritovac i Pljačkavac)

– Lijeva obala rijeke Ilomske od ušča u rijeku Ugar u dužini 1000 metara

– rijeka Lašva od Ovčarskog mosta do kamenoloma lijevom stranom a od kamenoloma čitavim tokom do Matoševiča kuča(Stara bila)

– potok Ričička

Posebni revir je dio toka kroz grad u dužini od 2,5 kilometara.

Područje koje je pod MINAMA ili se sumnja da je MINIRANO je kod Turbeta

U tim rijekama su zastupljeni salmonidi: pastrmka, lipljen, mladica.

Cijene dnevnih dozvola su 10 KM, na posebnom reviru 25 KM za državljane Bosne i Hercegovine, a 40 KM za strane državljane, dok su godišnje kategorisane:
– djeca do 15 godina————– 25,00 KM
– RVI, penzioneri i juniori———– 50,00 KM
– Seniori——————————-100,00 KM

Dozvole se mogu kupiti u Vatrogasnom domu u Travniku kod sekretara Melić Indira.

Ribolov je dozvoljen isključivo vještačkim mamcima, minimalne mjere za pastrmku i lipljen a su 30 centimetara a za mladicu 70 centimetara.Maksimalni dozvoljeni ulov po jednodnevnom izlasku na vodu je 1 mladica i 4 komada lipljena i pastrmke.

Za vrijeme sezone četvrtak nelovni dan.

Lovostaj :
Na potočnu i kalifornijsku pastrmku : od 1.10. do 1.3.
Na lipljena : od 1.1. do 15.5.
Na mladicu : 1.2.-31.5.

Kapitalni primjerci ulovljeni na vodama kojim gazduje UG “Klub sportskih ribolovaca” Travnik su potočna pastrmka od 7,00 kilograma(rijeka Ugar) i mladica od 12,00 kilograma(rijeka Lašva)

RIBOČUVARI:
Kos Ibrahim tel.061-340 -999
Duraković Hađo tel.061-463-427

NAJUSPJEŠNIJI I NAJPOZNATIJI TRAVNIČKI RIBOLOVCI

U višegodišnjoj istoriji sportskog ribolova u Travniku, veliki broj ribolovaca umnogome je doprinio razvoju Kluba. Travnički ribolovci oduvijek su u BiH i bivšoj Jugoslaviji slovili kao vrlo vješti i uspješni u sportskom ribolovu. Iako je gotovo nemoguće navesti sve zaslužne ribolovce, Klub s ponosom navodi svoje najistaknutije članove – neki od njih su umrli, tako da i ovo predstavlja izraz dužnog poštovanja i prisjećanja na majstore lova plemenitih vrsta ribe.

Vele Zahid, Kos Šaćir, Ibro Begovac, Rasim Mehić, Alija Hodžić, Enes Mešić, Hajrudin Ramić, Salih Hopić, Ismet Karaga, Husein Delić, Slavko Matekalo, Stevo Vučinić, Slobodan Tunguz, Ljubo Čampara, Hamdo Bašić, Kruno Voloder, Ivo Beljan, Faik Kolasević, Zvonko Klimeš, Sakib Pašalić, Ibrahim Balta, Dragan Popović, Sulejman Muslimović, Derviš Kušmić, Rajko Mihajlović, Tomo Čabraja, Alaga Sijah, Vjeko Anić, Ismet Bahtić, Mujo Dautović, Ivica Magerl, Jovo Šijan, Anto Lovrić, Žara Kuljanin, Nazif Fetahović-Suzy ,Enver Hamidović-Copo,
Doživotni počasni članovi : Hadžo Duraković, Božidar Popović.

Udruženje se finansira iz sljedećih izvora: članarina, prihoda revira,budžeta Općine ,budžeta SBK-a i donacija.

DONATORI: Pharmamed doo, Hypo alpe adria bank, Sarajevo osiguranje dd, Mesna industrija Smajić, Drvopromet doo Turbe, JKP Bašbunar, AKT Travnik i dr.

Od aktivnosti u dosadašnjem periodu je završeno poribljavanje prve faze revira sa 300 kilograma potočne pastrmke.
Saradnja sa ostalim ribolovnim Udruženjima u SBK-u je dobra i ogleda se u dogovoru sa svim udruženjima u Kantonu oko zajedničke dozvole tako da dozvola kupljena u ovom Udruženju važi na svim vodama u SBK-a, te dogovor o načinu borbe sa zagađivaćima rijeke Lašve.

Sastanci odbora se održavaju jednom mjesečno a po potrebi i više puta.
Planovi za 2007-mu godinu su:
— Izrada ribarske osnove uz financisku pomoč vlade SBK-a
— Useljene u novoizgrađeni ribarski dom u Travniku.
— Uređenje i otvorenje posebnog revira na rijeci Ugar
— Povečanje uspješnosti ribočuvarske službe.
— Poribljavanje otvorenih voda.
— Izrada projekata radi zaštite korita rijeka od zagađivanja
— Obilježavanje vodotoka II faza

Kontakt osobe:
— Predsjednik Upravnog odbora: Faruk Puhalović
— Predsjednik Skupštine:Muhamed Babanović
— Sekretar: Indir Melić
— Upravni odbor: Zolota Nedim, Alispahić Nermin, Gabrić Ljupko, Šahman Vekaz, Didak Ivica.
— Adresa: Mehmed paše Kukavise br.1. – 72270 Travnik
— Telefon/Fax: 030/511 246
— E-mail: indir.melic@hotmail.com
— Web: www.travnik.ba/ribolovci.php

RIBE NAŠIH VODA

POTOČNA PASTRMKA (Salmo trutta m.fario)

Tijelo joj je mišičavo sa relativno malom glavom i zubastim ustima.To je riba brzih i hladnih planinskih rijeka.Mrijesti se od oktobra do sredine februara zavisno od vremenskih uslova Plodnost ženke varira od 500 do 3000 komada ikre koju polaže na pjesku.Poslije oplodnje ikre istu prekriva slojem pjeska da bi je zaštitila od brojnih neprijatelja.Poslije nekoliko nedjelja iz ikre se izlegu mlade pastrmke koje se hrane planktomima a kasnije kad odrastu instektima,mekušcima,žabama i ribama. Rijeka Lašva i Ugar su dosta bogati potočnom pastrmkom a najčešči primjerci su oko pola kilograma i veči.Dozvoljeni lov potočne pastrmke je vještačkim mamcima(mušice i razne vrste varalica).Za uspješan lov sa mušicom na rijeci Lašvi i Ugru preporučujemo muhe mrav,kreja,sovijak patak,poskaka(kvasiguz po travnički)i dr.Od varalica najbolje su se pokazali ružno pače i blinkeri manjih dimenzija.Poseban ugođaj za lov mahačem je na rijeci Ugar.

LIPLJEN (Thymallus thymallus)

Izrazito sportska riba koju je teško nadmudriti ako se nema bar malo iskustva.Najčešče je u društvu sa pastrmkom ali uglavnom u vodama bogatim kiseonikom.Najradije boravi u dubokim razlivima.Mrijesti se u periodu mart-maj.Ženka polaže oko 6000 komada ikre.Maksimalna težina ove ribe je 2 kilograma.Lipljen se hrani larvama,sitnim vodenim životinjama i insektima koji iskaču iz vode i padaju u nju.Veoma je obazriv pa teško postaje plijen sportskih ribolovaca početnika.Lovi se isključivo finim ribarskim priborom i vještačkim muhama.Posebna vještina u lovu ove ribe je svakako izbor vještačkih mušica ali obavezno na manjim udicama dimenzija od 12-14.
Lipljena u rijeci Lašvi ima nizvodno od grada Travnika.

MLADICA(Hucho Hucho)

Građa i oblik tjela mladice evolucijom je dovedena do savršenstva.Sva je poput vretena pa sa lakočom savladava matice i bukove.Usta mladice su duboko usječena sa mnoštvom gustih zuba čine usnu šupljinu veoma tvrdom.Hrani se ribama i rakovima.Mrijesti se od polovine februara do polovine maja.Ženka mladice izbaci od 3000 do 12000 komada ikre.Mlađ se najprije hrani planktomima a zatim larvama i instektima iz vode,a kasnije postaje grabljivica i napada ribe i rakove.Za vrijeme mrijesta obično je u paru sa mužjakom. Napogodnije vrijeme za lov mladice je zima.Lovi se pomoču raznih vrsta varalica sa najlonom preko 0,40 mm.
Dozvoljen ulov jedne mladice preko 70 cm.U rijeci Lašvi mladicu možete uspješno loviti nizvodno od grada Travnika i na ušću Bile u Lašvu.

«Ima u bosanskim rečicama i potocima jedna naročita vrsta pastrmke, velika, posve crna po leđima, sa dve-tri krupne crvene pege.To je neobično proždrljiva, ali i neobično lukava i brza riba koja leti kao obnevidela na udicu u veštoj ruci, ali je nedostižna, čak i nevidljiva za onoga ko nije vešt tim vodama i toj vrsti ribe.»
(Ivo Andrić, «Priča o vezirovom slonu»)