Iz Udruženja i savezaNajnovije vijesti

Skupština S.S.R.D. Srednjobosanskog Kantona

Uz prisustvo delegata iz 10 društava od 13 koliko ih egzistira na srednjobosanskom kantonu, dana 15. 03.2009. godine u Vitezi u hotelu “Vitez”, održana je redovna Izvještajna skupština Saveza sportsko ribolovnih društava SBK. Iako je bio obiman dnevni red, radilo se u konstruktivnom ozarčju.Sve odluke gotovo da su donesene jednoglasno.Na Skupštini je raspravljano i usvojeno slijedeće:
ZAKLJUČCI SA SKUPŠTINE SAVEZA SPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA SREDNJOBOSANSKOG KANTONA
Izvještajnoj Skupštini Saveza sportsko ribolovnih društava srednjobosanskog kantona od 13 društava koja rade na području kantona prisustvovalo je 10 društava. Nisu bili predstavnici SRD Kreševo, Fojnica, a ni SRD Jajce koje prema usmenim informacijama ne želi biti član Kantonalnog saveza.
Skupštini su bili prisutni i predstavnici Kantonalnog Ministarstva za vodoprivredu, šumarstvo i poljoprivredu iz Travnika.
Na Skupštini i pored obimnog dnevnog reda gotovo sve odluke donesene su jednoglasno. Razmatrano je i usvojeno slijedeće:
1. ZAPISNIK SA PRETHODNE SKUPŠTINE SSRD SBK
Zapisnik je pročitao sekretar saveza i isti je jednoglasno usvojen.
2.INFORMACIJA O ZAVRŠETKU IZRADE RIBOLOVNE OSNOVE ZA PODRUČJE SB KANTONA
Informaciju je podnio gosp. Zoran Karađić, viši stručni savjetnik u kantonalnom Mimistarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, naglasivši da su dobivena

4 primjerka ribolovne osnove. U diskusiji koja je tada uslijedila rečeno je da predstavnici poljoprivrednog fakulteta iz Sarajeva nisu postupili po opravdanim zahtjevima društava, te je utvrđena manja količina osnovnog ribljeg fonda nego što je stvarna.Samim tim nametnuta je veća obaveza SRD za poribljavanje.Očito da tu ima i štelovanja posla ribogojilištima sa kantona, jer u osnovi stoji da se riba mora biti autohtona i sa područja kantona što je jasan pokazatelj o čemu se ovdje radi. Na kraju diskusije zaključeno je da se Kantonalnom ministarstvu upiti dopis da se izvrši korekcija ribolovne osnove prije nego sto na nju da saglasnost Federalno ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.
Ako se ne izvrši korekcija niti jedno društvo neće moći ispunjavati preuzete obveza, i naći će se pod udarom inspekcije, a u krajnjoj instance i odustajana od koncesije.
U okviru ove tačke dnevnog reda zahtjevano je da se Ministarstvu vodoprivrede, šumarstva i poljoprivrede Federacije BiH, te Federalnom savezu uputi ponovo oštar protest vezan za poribljavanje putem podsticajnih sredstava, gdje ribogojilište Bugojno ucjenjuje sva društva ovog kantona želeći da na njima zaradi i tražeći za 1 kg mlađi 100 KM, što je vam svake pameti. Direktoru ribogojilista Bugojno nije jasno da je dobio 120.000 KM kao podsticajna sredstva od Federalnog ministarstva vodoprivrede, te da 10 % sredstava mora da da korisnicima na ovom kantonu, po odluci Ministarstva. Ako pak on to ne želi imaju i druge mjere koje ga mogu natjerati da se ponaša u skladu sa Zakonom a ne na uštrb onih koji štite također riblji fond i ulažu u dalje razvoj istog.
3.IZVJEŠTAJ O RADU SSRD SBK ZA 2008. GODINU
Izvještaj o radu Saveza sportsko ribolovnih drustava srednjobosanskog kantona podnio je Predsjednik upravnog odbora gosp. Mirko Vicić iz Kiseljaka, koji je naglasio da se u 2008. godini glavna aktivnost u savezu vodila oko izrade ribolove osnove koja je i završna, a na koju nažalost imamo primjedbi. Završen je i sudski spor sa Miroslavom Pavlovićem bivšim predsjednikom Upravnog odbora koji je otuđio sredstva Saveza.
Izvrsena je deblokada žiro računa. Savezu treba da vrati još 2.000 KM od ukupno 3.600 KM.
U toku 2008. godine održana su dva kantonalna takmičenja i to u ulovu ribe na plovak u Zanesovićima i Fly Fishingu u Fojnici.Nisu postignuti neki zavidni rezultati, a ni naši predstavnici na Federalnom takmičenju nisu postigli posebne rezultate. Zaključeno je da se takmičarskoj aktivnosti da još veći značaj u narednom periodu, jer na nivou kantona posjedujemo značajne prostorne i kadrovske potencijale da takmičenja omasovimo i da ona budu još veći faktor povezivanja i druženja.
Istaknut je i veliki doprinos radnih grupa koji su radili na izmjeni Statuta, Sporazuma o odruživanju, Poslovnika o radu Skupštine, te je posebno apostrofiran doprinos Indira Melića.
Izvještaj o radu saveza za 2008. godinu jednoglasnoi je usvojen.
4.IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU SAVEZA U 2008.GODINI
Izvjestaj o finansijskom poslovanju za 2008 godinu podnio je gosp. Letić iz D.Vakufa koji je naglasio probleme oko blokade žiro računa i otežan način poslovanja Saveza u protekloj godini.Izvještaj je jednoglasno usvojen.
5.PLAN I PROGRAM RADA SAVEZA SPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA SBK ZA 2009.GODINU
Usvojen je program takmičenja u 2009 godini kako slijedi:
Sva društvena takmičenja treba da se održe do kraja maja 2009. godine. Na takmičenja pozvati delegata iz drugih susjednih udruženja.
KANTONALNO TAKMIČENJE U ULOVU RIBE NA PLOVAK
Održat će se 31.05.2009.godine na jezeru Zanesovići. Domaćin je SRD Bugojno
KANTONALNO TAKMIČENJE U FLY FISHINGU- MUŠIČARENJU
Održat će se 18.06.2009.godine u Busovači. Domaćin je SRD Busovača.

Pročitajte i:   Obavještenje: Promjena termina održavanja Prve lige SRS BiH

Koordinatori za pripremu ekipa i takmičara koji će uzeti učešče na Federalnim takmičenjima
su:
1) za Federalno takmičenje u ulovu ribe na plovak u Velikoj Kladuši 13 i 14.06.2009. godine zadužen je Ivica Tomičić iz Busovače,
2) za Federalno takmicenje u Fly Fishingu koje ce se održati 27 i 28.06.2009 godine u Donjem Vakufu i pripremu, prijavu takmičara sa kantona zadužen je Armin Plivčić iz Donjeg Vakufa.
3. Za Federalno takmicenje omladinaca-ki , koje ce se održati 4. jula u Žepču zadužen je Mahmutbegović Đenan iz Bugojna.

Navedeni koordinatori su također i koordinatori za Kantonalna takmičenja. Dužni su da sa domaćinom takmičenja dogovore sve uslove organizacije Kantonalnih takmičenja, kotizaciju po članu, te raspored sudija utvrde satnicu takmičenja, podjelu
priznanja te obavjeste o ovome sva društva 20 dana prije početka takmičenja.

Zaključeno je da Upravni odbor na narednoj sjednici definiše potpuno Plan i Program rada Saveza za 2009. godinu i dostavi ga svim članicama SSRD SBK.
6.USVAJANJE SPORAZUMA O OSNIVANJU SAVEZA SPORTSKO RIBOLOVNIH DRUŠTAVA SBK
U cilju preregistracije postojećeg saveza kod nadležnog kantonalnog Ministarstva u skladu sa Zakonom o sportu i Zakonom o udruženjima i fondacijama jednoglasno je usvojen Sporazum o osnivanju Saveza sportsko ribolovnih drustava srednjobosansgog kantona. Sporazum su nakon toga potpisali 10 ovlaštenih predstavnika udruženja i to:
1. SRD Gornji Vakuf-Uskoplje
2. SRD Bugojno,
3. SRD Donji Vakuf
4. SRD Dobretići
5. SRD Travnik
6. SRD Han Bila
7. SRD Novi Travnik
8. SRD Vitez
9. SRD Busovača
10. SRD Kiseljak.

7.USVAJANJE STATUTA
Statut saveza sportsko ribolovnih drustava srednjobosanskog kantona jednoglasno je usvojen radi preregistracije postojećeg saveza u SSRD SBK.
8.ODLUKA O OVLAŠTENIM PREDSTAVNICIMA SAVEZA
Za ovlaštene predstavnike Saveza određeni su Mirko Vicić iz SRD Kiseljak, predsjednik Upravnog odbora Saveza i sekretar saveza Milorad Ćurcić iz SRD Novi Travnik. Zaključeno je da se u skladu sa Statutom saveza napravi novi pečat i zastava saveza, te da se izvrši preregistracija saveza kod nadležnog kantonalnog Ministrstva pravde u Travniku.
9.POTPISIVANJE SPORAZUMA O ZAJEDNIČKIM REZIMIMA RIBOLOVA ZA ČLANICE SSRD SBK
Iako je na sastanku Upravnog odbora u Donjem Vakufu usaglašen tekst ovog sporazuma po ovom pitanju vodila se ipak rasprava. Naime večina udruženja je smatrala da na nivou Kantona u cilju silidarnosti ribolovci trebaju da imaju jednu dozvolu bez ikakve posebne nadoknade ako se izlazi na vode drugog udruženja. Sa ovakvim stavom nisu se složili predstavnici udruženja Donji Vakuf i Vitez smatrajući da se treba kod izlaska na vode drugog udruženja da se plaća naknada od 5 KM od čega bi ribolovac plačao 60 % ,a matično udruženje bi na temelju ubrnih talona od ribolovaca plačalo 40 % naknade po ispostavi računa od strane udruženja na čijim je vodama ribolovac bio u ribolovu.

Pročitajte i:   EKOLOŠKA KATASTROFA ILI CVJETANJE JEZERA: Šta kažu stručnjaci o ružnim slikama sa Jablaničkog i drugih jezera?

Kompromis je nađen tako što je Sporazum potpisalo 8 udruženja i to:
1. SRD G.Vakuf-Uskoplje
2. SRD Bugojno
3. SRD Donji Vakuf
4. SRD Travnik
5. SRD Dobretići
6. SRD Novi Travnik
7.SRD Han Bila
8. SRD Vitez
Sve članice izuzev Viteza i Donjeg Vakuf su izjavile da za ribolovce članice kantonalnog saveza neće tražiti naknadu od 5 KM, to jest svaki ribolovac član kantonalnog saveza na njihovim vodama moći ce obavljati sportski ribolov uz predocenje dozvole matičnog udruženja i ispunjenog talona za taj dan bez ikakve druge naknade.
10.R A Z N O
Pod ovom tačkom dnevnog reda utvrdena je članarina za SSRD SBK iznosi 2 KM za članove i 1 KM za invalide
Na kraju ovog Izvještaja treba istaknuti i SRD Vitez koje je uložilo maksimum napora da Skupština SSRD SBK, protekne u najboljem redu i drugarskom ozračju.
PODACI O UDRUZENJIMA ČLANICAMA SAVEZA
1. SRD”VRBAS” Donji Vakuf
Predsjednik Armin Plivčić
Telefon : 061 / 404. 661
Sekretar: Sefir Ajanović
Telefon : 061/ 473-946
Mjesto izdavanja dozvola: prostorije udruženja
E: Mail: armin.plivcic@bih.net.ba
2. SRD NOVI TRAVNIK
Predsjednik: Marcel Kučinski
Telefon 063/ 565-311
Sekretar: Milorad Ćurčić
Telefon 063/ 903-840
Mjesto izdavanja dozvola:Milorad Curcic, K.Tvrtka 40.
Ribočuvar: Fadil Smajić
Tel: 062/953-834
Ribočuvar: Bešovic Semin
Tel: 061/ 373-400
E-mail: marcel.kucinski@yahoo.com
E.mail: ribolovci.ntr@gmail.com
3. SRD BUGOJNO
Predsjednik : Mahmutbegović Dženan
Telefon: 061/768-743
Sekretar: Muris Ćurić
Telefon: 061/ 239-435
Ribocuvar: Alkić Adis 061/ 307-404
Mjesto izdavanja dnevnih dozvola: Lovački dom Bugojno
E-mail: rtvbugojno@yahoo.com
4. SRD “VRBAS” GORNJI VAKUF -USKOPLJE
Predsjednik : Ivica Kolak 063/ 403-472
Sekretar: Slavko 063/ 898- 864
Ribočuvar: Ilijas Duhanžić 062/ 159-799
Ribočuvar: Nenad Gavranović 061/ 687- 507
Mjesto izdavanja dnevnih dozvola: CAFE “Elena”
E-Mail: ribolovci.gvu@gmail.com
5.SRD “VITEZ”- VITEZ
Predsjednik: Dragan Jonić 063/ 809-145
Sekretar drustva: Ivica Kovač 063/ 471-408
Ribocuvar: Franjo Serbetić 063-988-870
Ribocuvar: Safet Kalčo 061 403-599
6. SRD BUSOVAČA
Predsjednik: Ivica Tomicic 063/ 364-532
Sekretar: Slaven Petrovic 063/ 997- 122
Ribočuvar: Željko Milanović 063/ 335- 539
Mjesto izdavanja dnevnih dozvola: SUR Zdravljak i “IP OKO”
E-mail: ribolovci_bu@yahoo.com
7. SRD TRAVNIK
Predsjednik: Faruk Puhalović 061/ 185-870
Sekretar drustva: Indir Melić 061. 184-040
Ribocuvar: Ibrahim Kos 061/ 340- 999
E-mail: indir.melic@hotmail.com
Mjesto izdavanja dnevnih dozvola: Prostorije društva
Ulica : Mehmed Paše Kukavice 72290 Travnik
8.SRD DOBRETIĆI
Predsjednik: Tadija Šugić 063/ 335- 255
Mjesto izdavanja dnevnih dozvola: Restorana “Ugar” na Ugru
9. SRD KISELJAK
Predsjednik: Mirko Vicić 063/ 327- 736
Sekretar udruženja. Mišo Pecirep
Dnevne dozvole izdaju se u Prodavnici ribomaterijala u Kiseljaku
10. SRD HAN BILA
Predsjednik: Huso Tahirović 061/ 426- 634
Sekretar udruženja 062 / 953- 950
Mjesto izdavanja dnevnih dozvola jezero Gavrančići
Ribočuvar: Jusić Salih 030/ 562- 722

Izvještaj sastavio: Marcel Kučinski

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.