Susret sa Radovanom Krkovićem, šampionom Crne Gore u mušičarenju za 2014. godinu

radovan-krkovicMašta da lovi na vodama MongolijeZadovoljstvo je ogromno kada svojim kreacijama prevariš ribu ♦ Ima tu, naravno, i razočaranja, ali i divnih momenata koje sam doživio mušičareći na vodi

Ak­tu­el­ni dr­žav­ni pr­vak u di­sci­pli­ni fly fis­hing (mu­ši­ča­re­nje) Ra­do­van Kr­ko­vić, ži­vi i ra­di u Ko­la­ši­nu u fa­bri­ci vo­de ,,Akva Mon­ta”. On je pr­vak u mu­ši­ča­re­nju i u po­je­di­nač­noj, ali i u ekip­noj kon­ku­ren­ci­ji, kao član tro­čla­ne eki­pe SRK ,,Ko­la­šin” iz Ko­la­ši­na za se­zo­nu 2014.
– Još kao dje­čak za­vo­lio sam ri­bo­lov. Moj otac se re­kre­a­tiv­no ba­vio ri­bo­lo­vom, tač­ni­je mu­ši­ča­rio je na tra­di­ci­o­na­lan na­čin, po­zna­tom kao ,,ri­bo­lov na lje­sko­vak”. Ta­ko sam po­put oca i ja je­dan pe­ri­od mu­ši­ča­rio tom drev­nom, mo­žda naj­sta­ri­jom, teh­ni­kom u ri­bo­lo­vu. Tek ka­sni­je sam na­ba­vio pr­vi fly fis­hing pri­bor i ta­ko je sve kre­nu­lo – ka­že u raz­go­vo­ru za na­še no­vi­ne Kr­ko­vić.

● Ka­ko bi­ra­te mu­ši­ce, pra­vi­te li svo­je?
– U po­čet­ku, kao i ve­ći­na dru­gih mu­ši­ča­ra, pe­cao sam is­klju­či­vo na su­vu mu­ši­cu. Me­đu­tim, zad­njih go­di­na pre­o­ri­jen­ti­sao sam se na nim­fe, jer mi je za­ni­mlji­vi­ji lov nim­fom, ma­da znam da se mno­gi ne­će slo­ži­ti sa tim. Ni­je­sam, na­rav­no, za­ne­ma­rio ni su­vu mu­ši­cu, pa po­ne­kad i nju ,,za­ba­cim”. Što se ti­če ve­za­nja mu­ši­ca, pri­li­kom pr­vog kon­tak­ta sa ri­bo­lo­vom na mu­ši­cu, po­čeo sam isto­vre­me­no i da ve­žem iste, jer je po mom mi­šlje­nju, fly fis­hing do­sta za­ni­mlji­vi­ji ka­da ko­ri­stiš mu­ši­ce ko­je sam ve­žeš. Za­do­volj­stvo je za­i­sta ogrom­no ka­da na svo­je kre­a­ci­je pre­va­riš ri­bu. Ima tu, na­rav­no, i raz­o­ča­ra­nja, ali i div­nih mo­me­na­ta ko­je sam do­ži­vio u ri­bo­lo­vu svo­jim kre­a­ci­ja­ma mu­ši­ca.

Pročitajte i:   Hiljade tona uginulih sardina prekrilo plažu u Japanu

● Ka­da naj­vi­še vo­li­te bi­ti na vo­di, u ko­je do­ba go­di­ne i da­na? Ko­ji su Va­ši omi­lje­ni te­re­ni?
– Naj­vi­še vo­lim je­se­nji ri­bo­lov, jer je ri­ba ta­da ma­nje se­lek­tiv­na, a pri­rod­ni am­bi­jent pre­li­jep. Što se ti­če te­re­na vo­lim da lo­vim na mir­ni­jim dje­lo­vi­ma ri­je­ke, ti­ša­ci­ma, ma­da i br­za­ci i bu­ko­vi ima­ju svo­ju draž.

● Ko­ju od teh­ni­ka i tak­ti­ka naj­vi­še pri­mje­nju­je­te u ri­bo­lo­vu?
– Vo­lim fran­cu­ski stil nim­fa­re­nja, a ta­ko­đe i od­re­đe­ne teh­ni­ke ko­je ko­ri­ste bo­san­ski mu­ši­ča­ri. To sam na­u­čio od njih pri­li­kom mu­ši­ča­re­nja na nji­ho­vim vo­da­ma.

●Sva­ki tre­nu­tak pro­ve­den u ri­bo­lo­vu je di­va­na uspo­me­na, ipak da li se ne­ki iz­dva­ja, re­ci­mo zna­čaj­ni­jim ulo­vom?
– Na bo­san­skim ri­je­ka­ma sam imao ne­za­bo­rav­ne mu­ši­čar­ske da­ne, ma­da mo­ram po­me­nu­ti i naš re­vir u Ko­la­ši­nu, ko­ji na­ža­lost vi­še ne po­sto­ji. Tu su se zbi­li i mo­ji pr­vi po­če­ci i do­ži­vlja­ji ve­za­ni za fly fis­hing teh­ni­ku. Ta­ko­đe vo­lim i Lju­ču u Pla­vu. Tu sam imao naj­ve­će ulo­vlje­ne pri­mjer­ke li­plja­na do sa­da.

● Šta mi­sli­te o po­kre­tu ,,uhva­ti/pu­sti” (C&R) i ka­ko ocje­nju­je­te sta­tus ri­bo­lo­va u Cr­noj Go­ri?
– Po­dr­ža­vam na­rav­no C&R, a mi­šlje­nja sam da ri­bo­lov u Cr­noj Go­ri ni­je na za­vid­nom ni­vou. Ima ne­kih po­ma­ka, ali je sve to ne­do­volj­no i tre­ba još mno­go ura­di­ti da bi do­šli do ni­voa gdje bi mo­gli pri­vu­ći pa­žnju ka­ko spin ta­ko i ,,FF” svi­je­ta.

Pročitajte i:   ATVBL: Ribolov u zimskim uslovima (VIDEO)

● Ka­kvo je Va­še mi­šlje­nje o fly zo­na­ma, eko­lo­gi­ji i za­šti­ti ži­vot­ne sre­di­ne?
– Fly zo­ne sva­ka­ko tre­ba da po­sto­je na svim vo­da­ma u Cr­noj Go­ri. Tre­ba ih šti­ti­ti i una­pr­je­đi­va­ti, a što se ti­če ži­vot­ne sre­di­ne i eko­lo­gi­je kod nas, mi­slim da lju­di ma­lo dru­ga­či­je raz­mi­šlja­ju ne­go ra­ni­je. To je ne­do­volj­no i sa­ma dr­ža­va, pri­je sve­ga, tre­ba da pre­du­zme ne­ke ko­ra­ke i rad­nje ka­ko bi se vi­še vo­di­lo ra­ču­na o na­šoj oko­li­ni. Sa­mim tim bi do­šlo i do pro­mje­ne svi­je­sti lju­di, a sve u ci­lju za­šti­te i oču­va­nja ži­vot­ne sre­di­ne.

● Ka­kav je Vaš stav o tak­mi­čar­skom ri­bo­lo­vu uop­šte?
– Tre­ba odr­ža­va­ti tak­mi­če­nja u svim ri­bo­lov­nim di­sci­pli­na­ma. Sve to sa so­bom no­si ra­zna is­ku­stva, ali pri­je sve­ga dru­že­nja, pu­to­va­nja, no­va po­znan­stva, ali tre­ba nje­go­va­ti i tak­mi­čar­ski duh. Što se ti­če uče­šća na tak­mi­če­nji­ma na­ve­šću da sam go­to­vo re­do­van uče­snik Li­ge Cr­ne Go­re u mu­ši­ča­re­nju, a tu su i uče­šća na vi­še re­gi­o­nal­nih tak­mi­če­nja.

● Ko­ju svjet­sku de­sti­na­ci­ju bi že­lje­li po­sje­ti­ti i za­što baš nju?
– Vo­lio bih po­sje­ti­ti Mon­go­li­ju, jer je pri­ro­da go­to­vo ne­tak­nu­ta, pa bi ri­bo­lov u tim pred­je­li­ma pred­sta­vljao ne­stvar­no za­do­volj­stvo.

S. B. MU­RI­NO – www.musicarenje.net

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Ova web stranica koristi Akismet za zaštitu protiv spama. Saznajte kako se obrađuju podaci komentara.